Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng qua mạng

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

444
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng qua mạng với mục đích xây dựng một hệ thống bán hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện, cũng như đem lại cho khách hàng những lựa chọn tối ưu để ngay cả những người không có kiến thức về tin học cũng có thể tham gia mua hàng qua mạng chỉ với một số thao tác đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng qua mạng

 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................1 2. Khái quát hệ thống ..........................................................................................2 3. Ý nghĩa. ...........................................................................................................2 4. Phương pháp thực hiện ...................................................................................2 5. Phạm vi thực hiện của đề tài ...........................................................................2 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................. Error! Bookmark not defined. 1.1 TỔNG QUAN VỀ JSP VÀ SERVLET ...... Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Sơ lược về JSP và Servlet .................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2 JSP ....................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.3 Servlet .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2 MÔ HÌNH MVC (Model-View-Controller) ............. Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Đặc điểm .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Ưu điểm: .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Nhược điểm: ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.4 Các thành phần trong mô hình MVC ... Error! Bookmark not defined. 1.2.5 Mô hình MVC trong ứng dụng Web với javaError! Bookmark not defined. 1.3 NGÔN NGỮ JAVASCRIPT ...................... Error! Bookmark not defined. 1.4 NGÔN NGỮ HTML5................................. Error! Bookmark not defined. 1.5 STRUTS FRAMEWORK .......................... Error! Bookmark not defined. 1.5.1 Khái Niệm ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.5.2 Cấu trúc của Struts ............................... Error! Bookmark not defined. 1.5.3 Các thành phần chính của một ứng dụng StrutsError! Bookmark not defined. 1.5.4 Các file cấu hình cần thiết để xây dựng một ứng dụng Struts ..... Error! Bookmark not defined. i
 2. 1.5.5 Ửu điểm của Struts (so với MVC sử dụng RequestDispatcher) .. Error! Bookmark not defined. 1.5.6 Nhược điểm của Struts ........................ Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........ Error! Bookmark not defined. 2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU ............................ Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Yêu cầu chức năng hệ thống ................ Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Yêu cầu phi chức năng......................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Đặc tả yêu cầu: ............................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Mô hình Use case mức tổng quát ........ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Mô hình ca sử dụng mức chi tiết ......... Error! Bookmark not defined. 2.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Biểu đồ hoặt động ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Biểu đồ lớp chi tiết............................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Thiết kế riêng từng chức năng ............. Error! Bookmark not defined. 2.3.4 Biểu đồ tuần tự ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu .......................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ ............................................................4 3.1 TRIỂN KHAI ................................................................................................4 3.1.1 Công nghệ sử dụng ................................................................................4 3.1.2 Phương pháp triển khai ..........................................................................4 3.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ..........................................................................5 3.2.1 Chức năng cho khách hàng ....................................................................5 3.2.2 Chức năng dành cho người quản trị .....................................................10 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN .............................................................14 1. Những kết quả đạt được ...........................................................................14 2. Những hạn chế của đề tài. ........................................................................14 3. Hướng phát triển của đề tài...........................................................................15 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................... Error! Bookmark not defined. ii
 3. iii
 4. DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1: Quá trình nạp, dịch và thực thi trang của một trang JSP khi được triệu gọi trên Web Server .................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 2: Quá trình biên dịch trang JSP .................. Error! Bookmark not defined. Hình 3: Cơ chế hoạt động của trang JSP .............. Error! Bookmark not defined. Hình 4: Kiến trúc Servlet ...................................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Phương thức doGet() và doPost() ............ Error! Bookmark not defined. Hình 6: Mô hình chu trình sống của Servlet ......... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Mô hình MVC.......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 8: Mô hình use case mức tổng quát hệ thống.Error! Bookmark not defined. Hình 9: Sơ đồ use case chức năng tìm kiếm sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 10: Sơ đồ use case chức năng quản lý thông tin cá nhân.Error! Bookmark not defined. Hình 11: Sơ đồ use case chức năng mua hàng. .... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Sơ đồ use case chức năng quản lý đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 13: Sơ đồ use case chức năng quản lý sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 14: Sơ đồ use case chức năng thống kê doanh thu.Error! Bookmark not defined. Hình 15: Sơ đồ use case chức năng quản lý người dùng.Error! Bookmark not defined. Hình 16: Sơ đồ use case chức năng quản lý hóa đơn.Error! Bookmark not defined. Hình 17: Biểu đồ hoặt động chức năng đăng ký thành viênError! Bookmark not defined. Hình 18: Biểu đồ hoặt động chức năng đăng nhập.Error! Bookmark not defined. iv
 5. Hình 19: Biểu đồ hoặt động cho chức năng tìm kiếm.Error! Bookmark not defined. Hình 20: Biểu đồ hoặt động chức năng mua hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 21: Biểu đồ hoặt động cho chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân. ... Error! Bookmark not defined. Hình 22: Biểu đồ hoặt động chức năng thêm sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 23: Biểu đồ hoặt động chức năng sửa sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 24: Biểu đồ hoặt động chức năng xử lý đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 25: Biểu đồ hoặt động chức năng xóa đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 26: Biểu đồ hoặt động chức năng thống kê doanh thu trong ngày. .... Error! Bookmark not defined. Hình 27: Biểu đồ hoặt động chức năng thống kê doanh thu trong khoảng thời gian. ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 28: Biểu đồ lớp tổng quát. ........................... Error! Bookmark not defined. Hình 29: Biểu đồ lớp chức năng đăng ký thành viên.Error! Bookmark not defined. Hình 30: Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập hệ thống.Error! Bookmark not defined. Hình 31: Biểu đồ lớp chức năng mua hàng trực tuyến.Error! Bookmark not defined. Hình 32: Biểu đồ lớp chức năng thay đổi thông tin cá nhân.Error! Bookmark not defined. Hình 33: Biểu đồ lớp chức năng quản lý khách hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 34: Biểu đồ lớp chức năng quản lý đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 35: Biểu đồ lớp chức năng thống kê. ........... Error! Bookmark not defined. v
 6. Hình 36: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký thành viênError! Bookmark not defined. Hình 37: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thốngError! Bookmark not defined. Hình 38: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm. .... Error! Bookmark not defined. Hình 39: Biểu đồ tuần tự chức năng mua hàng. ... Error! Bookmark not defined. Hình 40: Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân. ............... Error! Bookmark not defined. Hình 41: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 42: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa sản phẩm.Error! Bookmark not defined. Hình 43: Biểu đồ tuần tự chức năng xử lý đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 44: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa đơn hàng.Error! Bookmark not defined. Hình 45: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê doanh thu trong ngày. .......... Error! Bookmark not defined. Hình 46: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê doanh thu trong khoảng thời gian. ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 47: Sơ đồ dữ liệu quan hệ ............................ Error! Bookmark not defined. Hình 48: Giao diện trang chủ khách hàng ..............................................................5 Hình 49: Giao diện trang kết quả tìm kiếm sản phẩm ............................................6 Hình 50: Giao diện trang chi tiết sản phẩm ............................................................6 Hình 51: Giao diện trang cập nhật thông tin cá nhân .............................................7 Hình 52: Giao diện trang điền thông tin mua sản phẩm .........................................7 Hình 53: Giao diện đăng nhập trang bảo kim. ........................................................8 Hình 54: Giao diện trang xác nhận số tiền đã chuyên. ...........................................8 Hình 55: Giao diện trang kiểm đơn hàng ...............................................................9 Hình 56: Giao diện trang giỏ hàng .........................................................................9 Hình 57: Giao diện trang chủ quản trị ..................................................................10 vi
 7. Hình 58: Giao diện trang thông tin khách hàng ....................................................10 Hình 59: Giao diện trang thêm sản phẩm .............................................................11 Hình 60: Giao diện trang quản lý đơn hàng..........................................................11 Hình 61: Giao diện trang quản xử lý đơn hàng ....................................................12 Hình 62: Giao diện trang thống kê trong ngày .....................................................12 Hình 63:Giao diện trang thống kê trong khoảng thời gian ...................................13 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng thương hiệu. ................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Bảng loại sản phẩm ................................. Error! Bookmark not defined. vii
 8. Bảng 3: Bảng giới tính .......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 4: Bảng bảo quản sản phẩm......................... Error! Bookmark not defined. Bảng 5: Bảng sản phẩm ........................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 6: Bảng thông số kỹ thuật ............................ Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Bảng đơn hàng......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Bảng khách hàng ..................................... Error! Bookmark not defined. viii
 9. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời buổi hiện nay, khi mà công nghệ phát triển, thương mại điện tử ngày càng phát triển trên thế giới cũng như Việt Nam và dần khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường. Cùng với đó là sự ra đời của các ngôn ngữ lâp trình cho phép thiết kế và xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau. Và một trong những ứng dụng của thương mại điện tử phổ biến ở nước ta là dịch vụ bán hàng qua mạng internet. Dịch vụ này cho phép người dùng tìm kiếm chọn lựa sản phẩm để mua, thực hiện giao dịch mà không cần phải trực tiếp đến cửa hàng, mà chỉ cần sử dụng một thiết bị máy tính có kết nối internet. Tuy nhiên hiện nay dịch vụ này vẫn còn khá mới với nhiều người tiêu dùng nước ta, đặc biệt là những người không có kiến thức về tin học nói chung và thương mại điện tử nói riêng. Nên hiện giờ các đối tượng chính của thương mại điện tử vẫn chủ yếu là tầng lớp tri thức và học sinh,sinh viên. Là những người sinh viên, cũng có chút kiến thức về tin học cũng như tiếp xúc với thương mại điện tử tuy nhiên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn trong việc mua bán trên các hệ thống bán hàng qua mạng hiện tại. Như hình thức thanh toán, nhận hàng, chất lượng sản phẩm thực tế không được như trên website.... Hiểu được các vấn đề đó cũng như mong muốn đưa thương mại điện tử đến với nhiều người hơn chúng em thực hiện đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng qua mạng. Với mục đích xây dựng một hệ thống bán hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện, cũng như đem lại cho khách hàng những lựa chọn tối ưu để ngay cả những người không có kiến thức về tin học cũng có thể tham gia mua hàng qua mạng chỉ với một số thao tác đơn giản. Sản phẩm mà em hướng tới ở đây là đồng hồ, ngày nay nhu cầu làm đẹp của con người không chỉ dừng lại ở áo quần mà còn là những phụ kiện được đeo trên người và đồng hồ là một trong những trang sức hết sức phổ biến. Nó mang lại cho người dùng vẻ đẹp sang trọng, quý phái cũng như thể hiện sự đẳng cấp cho người đeo...... Nội dung trình bày: * Chương 1: Cơ sở lý thuyết Trình bày lý thuyết cơ bản vềJSP,Servlet,Strut,Framework,,Javascript,HTML,mô hình MVC. * Chương 2: Phân tích và thiết kế Phân tích đặc tả yêu cầu và thiết kế hệ thống website bán đồng hồ trực tuyến. * Chương 3: Cài đặt và triển khai
 10. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến Triển khai xây dựng chương trình, trình bày xây dựng những module chính của chương trình, kết quả demo của chương trình. 2. Khái quát hệ thống 2.1 Đặt hàng nhƣ thế nào? Truy cập vào Website, người dùng dễ dàng tìm kiếm và mua hàng bằng cách chọn sản phẩm đồng hồ cần mua. Sau khi chọn được các sản phẩm bạn muốn mua bạn chỉ cần đăng nhập vào hệ thống là có thể mua hàng trực tuyến nếu đã có tài khoản hoặc nếu chưa có thể đăng ký tài khoản hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và đừng quên thanh toán chi phí cho cho sản phẩm bạn đã đặt mua. Như vậy đã xong. 2.2 Trách nhiệm Website Website có trách nhiệm chuyển thông tin đơn hàng mà khách hàng đã mua qua bộ phân quản lý từ đó xác định thông tin rồi chuyển hàng 3. Ý nghĩa. Với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến của Internet cũng như công nghệ thông tin “mua bán điện thoại trực tuyến” sẽ là một giải pháp giúp tiết kiệm thời giàn cũng như chi phi đi lại. 4. Phƣơng pháp thực hiện Theo xu hướng phát triển website hiện nay thì có ba loại ngôn ngữ chính xây dựng website, đó là PHP, ASP và Java/JSP Servlet. - PHP : thích hợp phát triển những trang web nhỏ, miễn phí kết hợp với mySQL. - ASP : với những tính năng mạnh mẽ nhưng phải trả tiền để cài đặt Server. - JSP Servlet : miễn phí nhưng vẫn rất mạnh, có thể sánh ngang cùng ASP. Với đề tài sẽ lựa chọn phát triển ứng dụng website dựa trên mô hình MVC sử dụng Java servlet, jsp và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 . 5. Phạm vi thực hiện của đề tài Hệ thống xây dựng có 3 tác nhân: Quản trị, khách hàng có tài khoản đăng nhập hệ thống (Khách hàng) và khách hàng chưa có tài khoản (Khách). Mỗi tác nhân sẽ có thể thực hiện các chức năng riêng của mình khi sử dụng hệ thống , tùy thuộc vào quyền của mình. - Khách vãng lai chưa có tài khoản có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm mà mình mong muốn.
 11. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến - Thành viên có tài khoản hệ thống sẽ có đầy đủ các chức năng của khách vãng lai. Ngoài ra có thể thực hiện đặt mua sản phẩm, quản lý thông tin cá nhân cũng như thông tin về các giao dịch. - Quản trị có toàn quyền và chức năng của các nhóm thành viên cùng với các chức năng quản lý hệ thống. Đề tài tập trung giải quyết vấn đề quan trọng nhất là giúp khách hàng đặt mua sản phẩm theo sở thích một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, đồng thời giải quyết những vấn đề cốt lõi nhất giải quyết thanh toán trực tuyến cho khách hàng.
 12. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ 1.1 TRIỂN KHAI 1.1.1 Công nghệ sử dụng Công cụ phân tích và thiết kế hệ thống: StarUML. Ngôn ngữ lập trình: Java, SQL, HTML5, JavaScript. Sử dụng server: Apache Tomcat 7.0.42. Xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC. Công cụ lập trình: Eclipse, Microsoft SQL Server 2008. 1.1.2 Phƣơng pháp triển khai Triển khai xây dựng chức năng của hệ thống theo các tác nhân sử dụng .Thứ tự nhóm quản trị xây dựng trước sau đó mới đến nhóm khách hàng. Bao gồm: - Đối với quản trị:  Chức năng quản lý người dùng.  Chức năng quản lý đơn hàng đã đặt.  Chức năng quản lý sản phẩm.  Chức năng thống kê. - Đối với nhóm khách hàng:  Chức năng đăng ký, đăng nhập.  Chức năng tìm kiếm sản phẩm.  Chức năng mua hàng.  Chức năng kiểm tra đơn hàng đã đặt.  Chức năng quản lý thông tin cá nhân.  Chức năng xem các đơn hàng đã đặt.
 13. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến 1.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 1.2.1 Chức năng cho khách hàng 1.2.1.1 Trang chủ Hình 1: Giao diện trang chủ khách hàng Khi truy cập vào giao diện trang chủ người dùng sẻ được thấy được các sản phẩm của trang web, cũng như giá của nó. Giao diện được thiết kế để cho người dùng có thể thuận tiện trong việc sử dụng, ở bên trên là các chức năng như đang nhập, kiểm tra đơn hàng, hay các dịch vụ chăm sóc khách hàng của trang web, bên trái người dùng có thể tìm sản phẩm theo giới tính, hoặc theo thương hiệu mà mình muốn mua...
 14. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến 1.2.1.2 Trang kết quả tìm kiếm Hình 2: Giao diện trang kết quả tìm kiếm sản phẩm Sau khi người dùng nhập thông tin vào ô và ấn nút submit thì trang web sẽ trả về sản phẩm mà người dùng muốn tìm. Người dùng có thể tìm kiếm theo tên, thương hiệu hoặc kiểu máy của sản phẩm.. 1.2.1.3 Trang chi tiết sản phẩm Hình 3: Giao diện trang chi tiết sản phẩm
 15. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến Đây là trang hiển thị chi tiết của một sản phẩm, nó hiển thị chi tiết của sản phẩm đó như màu sắc, hình ảnh , các thông số kỹ thuật cũng như cách bảo quản sản phẩm, từ trang này người dùng có thể mua sản phẩm bằng cách nhập vào số lượng rồi nhấn nut mua hàng hoặc người dùng cũng có thể thêm vào giỏ hàng để tiện troang việc mua các sản phẩm hơn. 1.2.1.4 Trang cập nhật thông tin cá nhân. Hình 4: Giao diện trang cập nhật thông tin cá nhân Sau khi đăng nhập là thành viên của hệ thống khách hàng có thể vào sửa đổi thông tin cá nhân của mình. 1.2.1.5 Trang điền thông tin mua sản phẩm. Hình 5: Giao diện trang điền thông tin mua sản phẩm
 16. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến Sau khi chọn được sản phẩm mình ưng ý người dùng có thể tiến hành đặt hàng với số lượng mà mình đã chọn, trang web sẽ chuyển sang trang điền thông tin như trên, ở trang này người dùng điền các thông tin để cho người quản lý có thể tìm được địa chỉ để giao hàng, sau khi điền các thông tin xong, người dùng có thể chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán của trang web, sau đó nhấn nút đặt hàng và kết thúc phiên mua hàng. Người quản lý sẽ xem xét đơn hàng và chuyển đúng địa chỉ cho người mua. 1.2.1.6 Giao diện khi mua hàng trực tuyến. Hình 6: Giao diện đăng nhập trang bảo kim. Hình 7: Giao diện trang xác nhận số tiền đã chuyên.
 17. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến 1.2.1.7 Trang kiểm tra đơn hàng. Hình 8: Giao diện trang kiểm đơn hàng Khi khách hàng đã đặt đơn hàng,thì có thể kiểm tra đơn hàng của mình đã được giao hay chưa, nếu như chọn hình thức thanh toán trực tuyến thì khách hàng phải chuyển tiền vào vào tài khoản của người quản lý để cho họ có thể xử lý đơn hàng và giao hàng tới khách hàng, nếu như khách hàng chọn thanh toán khi nhận hàng thì người trong một khoảng thời gian nào đó mặt hàng sẻ được chuyển đến khách hàng và khách hàng giao tiền . 1.2.1.8 Trang giỏ hàng. Hình 9: Giao diện trang giỏ hàng
 18. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến Trong trang này sẽ hiện ra các sản phẩm mà khách hàng đã thêm trước đó, người dùng có thể đặt hàng hoặt xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hang, mục đích của trang này làm cho người dùng có thể tiện hơn trong việc mua hàng. 1.2.2 Chức năng dành cho ngƣời quản trị 1.2.2.1 Trang chủ quản trị Hình 10: Giao diện trang chủ quản trị Sau khi đăng nhập thành công vào trang quản trị hệ thống sẽ hiển thị các danh mục quản lý của người quản trị bao gồm: Quản lý thông tin khách hàng, các đơn hàng mà khách hàng đã đặt, quản lý sản phẩm như thêm sản phẩm, cập nhập các sản phẩm, quản lý các đơn hàng như xem các đơn hàng và xử lý các đơn hàng đó, thống kê sản phẩm được mua trong một ngày nào đó hoặc thống kê trong một khoảng thời gian. 1.2.2.2 Trang xem thông tin khách hàng Hình 11: Giao diện trang thông tin khách hàng
 19. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến Trang này hiển thị thông tin của khách hàng cũng như các đơn hàng mà khách hàng đã đặt . 1.2.2.3 Trang thêm sản phẩm Hình 12: Giao diện trang thêm sản phẩm Trang này hiển thị ra các textbox các dropdown để người quản lý có thể thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu , người quản lý cũng có thể thêm các thông số kỹ thuật và cách bảo quản cho sản phẩm được thêm vào… 1.2.2.4 Trang quản lý đơn hàng Hình 13: Giao diện trang quản lý đơn hàng Trang này hiện ra các đơn hàng, người quản lý có thể xử đơn hàng hoặc xóa đơn hàng đó nếu thực sự cảm thấy nó không cần thiết.
 20. Xây dựng website bán đồng hồ trực tuyến 1.2.2.5 Trang xử lý đơn hàng Hình 14: Giao diện trang quản xử lý đơn hàng Ở trang này người quản lý có thể xử lý các đơn hàng như hủy đơn hàng hay chấp nhận giao hàng.... 1.2.2.6 Trang thống kê trong ngày Hình 15: Giao diện trang thống kê trong ngày Trong trang này cho phép người quản lý số lượng cũng tổng tiền của sản phẩm được mua trong ngày đã chọn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2