intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus - ĐHDL Đông Đô

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
240
lượt xem
68
download

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus - ĐHDL Đông Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus trình bày sơ lược về virus tin học, một số vấn đề phòng chống virus, thủ nghiệm chương trình diệt virus và kết luận. Hy vọng đây luận văn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus - ĐHDL Đông Đô

 1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Trêng ®¹i häc d©n lËp ®«ng ®« Khoa c«ng nghÖ th«ng tin -------------- o0o-------------- Tãm T¾t luËn v¨n tèt nghiÖp §Ò tµi: Nghiªn cøu chƯƠng tr×nh virus tin häc vµ chƯƠng tr×nh diÖt virus more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Gi¸o viªn hƯỚng dÉn : TS. §µo Thanh TÜnh Gi¸o viªn ph¶n biÖn : Ts. NguyÔn V¨n Méng Sinh viªn thùc hiÖn : Hoµng Quèc Khanh Kho¸ II - Líp CT96B ĐÍNH KÈM FILE ĐÒ ÁN VÀ CÁC FILE LIÊN QUAN TỚI BÀI LUẬN: Chuong trinh Virus va diet Virus.rar 283 KB https://mega.co.nz/#!09VTUSjJ!9M99x15V-q9CfJhOmbwqdHeBme5Ofa6j-YOXT-MWQ6g
 2. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp Tªn ®Ò tµi: Nghiªn cøu mét sè lo¹i virus vµ chƯƠng tr×nh diÖt virus Néi dung cña ®Ò tµi: S¬ lược vÒ virus tin häc Mét sè vÊn ®Ò phßng chèng virus Thö nghiÖm KÕt luËn
 3. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp S¬ lƯỢc vÒ virus tin häc  Virus tin häc lµ g× ?  Virus tin häc (computer virus) lµ mét chương tr×nh m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng tù sao chÐp chÝnh nã lªn nh÷ng ®Üa, file kh¸c nh»m thùc hiÖn mét môc ®Ých nµo ®ã.  Virus tin häc lµ nh÷ng chương tr×nh cã kh¶ n¨ng tù thi hµnh.  Nh÷ng chương tr×nh nµy thường ®ược “g¾n” vµo mét chç nµo ®ã trªn m¸y tÝnh như trong ruét mét file kh¸c hoÆc trong mét sector ®Æc biÖt,...
 4. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  CÊu tróc chung cña mét chương tr×nh virus CÊu tróc cña mçi virus thường kh¸c nhau tuú theo ®é phøc t¹p trong gi¶i thuËt cña virus. Nhưng hÇu hÕt c¸c virus thường gåm 4 phÇn chÝnh: cµi ®Æt, l©y lan, ph¸ ho¹i vµ phÇn buffer cña cña chương tr×nh.  PhÇn cµi ®Æt §èi víi virus thường tró th× ®©y lµ phÇn quan träng mang tÝnh quyÕt ®Þnh. Bëi v×, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ l©y lan th× chóng ph¶i t¶i chương tr×nh cña m×nh lªn bé nhí vµ n¾m mét sè quyÒn ®iÒu khiÓn n¸o ®ã.
 5. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  PhÇn l©y lan §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, virus ph¶i l©y lan. Do ®ã, ®©y lµ yªu cÇu b¾t buéc víi mäi virus  PhÇn ph¸ ho¹i BÊt k× mét virus nµo còng cã ®o¹n m· nµy, bëi lÏ kh«ng ai l¹i bá c«ng søc ®Ó t¹o ra mét virus mµ nã kh«ng lµm g× c¶. PhÇn nµy cã thÓ chØ mang tÝnh chÊt ®ïa vui, th¸ch ®è vÒ gi¶i thuËt ng¾n gän,... Nhưng hÇu hÕt lµ nguy hiÓm cho hÖ thèng.  phÇn buffer §©y lµ phÇn ®Ó lưu chøa c¸c th«ng tin trung gian, nh÷ng biÕn néi t¹i dïng riªng cña ch¬ng tr×nh virus, cho ®Õn bé ®Õm giê, sè lÇn l©y,... Phôc vô cho c«ng t¸c ph¸ ho¹i.
 6. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  Mét sè yªu cÇu thường gÆp ë virus  TÝnh tån t¹i duy nhÊt  TÝnh l©y lan  TÝnh ph¸ ho¹i  TÝnh lu tró  TÝnh tương thÝch  TÝnh ngôy trang & g©y nhiÔu  TÝnh thõa kÕ  Mét sè phương ph¸p l©y lan  ChÌn ®Çu (Insert head)  Ghi ®Ì ( Over write)  G¾n file (Append)
 7. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp vÊn ®Ò phßng chèng virus  BiÖn ph¸p chung  §¶m b¶o m«i trêng dïng chung cã ®é tin cËy cao.  T¹o v¾cxin nh lÝnh canh, gi¶ dÊu hiÖu,..  Sö dông c¸c ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t, qu¶n lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng.  Trôc xuÊt virus b»ng phÇn mÒm diÖt virus.  Trôc xuÊt virus b»ng mét sè kü thuËt riªng.
 8. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  S¬ ®å tæng qu¸t th¸o gì mét ch¬ng tr×nh virus No Virus tån t¹i trªn ®Üa/ file ? Yes X¸c ®Þnh d÷ liÖu ban ®Çu cña ®Üa/file Tr¶ l¹i d÷ liÖu ban ®Çu cña ®Üa/file Lo¹i bá Virus Tho¸t
 9. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp Thö nghiÖm  X©y dùng mét F-Virus l©y trªn file .COM §Æc ®iÓm cña virus  ChØ l©y trªn file .COM trong thư môc hiÖn thêi.  Lµm t¨ng kÝch thước file nhiÔm lªn 302 byte.  KiÓm tra sù tån t¹i b»ng c¸ch so s¸nh 2 byte nhËn d¹ng sau lÖnh nh¶y JUMP ë ®Çu chương tr×nh.  Kh«ng ®æi thuéc tÝnh, ngµy giê t¹o file.  Kh«ng kiÓm tra kÝch thước khi l©y nhiÔm.  Kh«ng g©y h¹i, chØ hiÖn tªn file nhiÔm ra mµn h×nh.
 10. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp M« t¶ thuËt to¸n  T×m mét file .COM trong thư môc hiÖn thêi.  NÕu t×m thÊy: chuyÓn sang bước kÕ tiÕp.  Ngược l¹i: tho¸t.  KiÓm tra xem file ®· nhiÔm chưa.  NÕu t×m thÊy: chuyÓn sang bước kÕ tiÕp.  Ngược l¹i: tho¸t.
 11. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  TiÕn hµnh l©y nhiÔm.  ChÌn 5 byte vµo ®Çu chương tr×nh ®èi tượng( 3 byte lÖnh nh¶y + 2 byte Key_Value= ‘DD’).  Ghi th©n chương tr×nh vµo cuèi file ®èi tượng.  Lưu 5 byte dÇu vµo cña chương tr×nh ®èi tượng t¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh trong th©n chương tr×nh virus.  In tªn file ra mµn h×nh.  Tr¶ l¹i 5 byte ®Çu vµo cña chương tr×nh ®èi tượng.  Tr¶ quyÒn ®iÒu khiÓn vµ tho¸t.
 12. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å minh häa Start No T×m file .COM Yes Yes Key_Value=’DD’ ? No TiÕn hµnh l©y nhiÔm trªn file ®èi tượng In tªn file bÞ nhiÔm ra mµn h×nh Tr¶ l¹i 5 byte gèc cho chương tr×nh ®èi tượng Tr¶ quyÒn ®iÒu khiÓn cho chương ®èi tîng End
 13. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  X©y dùng chương tr×nh diÖt virus trªn.  Yªu cÇu cña mét chương tr×nh virus M« t¶ thuËt to¸n  T×Õn hµnh t×m file .COM trªn ®Üa.  NÕu t×m thÊy: chuyÓn sang bước kÕ tiÕp.  Ngược l¹i: tho¸t.  KiÓm tra xem file ®· nhiÔm chưa ( kiÓm tra 5 byte ®Çu vµ cña chương tr×nh vµ kÝch thước cña virus sau lÖnh nh¶y)  NÕu ®· nhiÔm: chuyÓn sang bước kÕ tiÕp.  Ngược l¹i: trë vÒ bước 1 t×m tiÕp.
 14. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp  T×Õn hµnh lo¹i bá virus  §Þnh vÞ 5 byte ®Çu cña chương tr×nh mµ virus cÊt gi÷.  Ghi 5 byte nµy vµo file t¹m Temp.tmp.  §äc tõ byte thø 5 cho ®Õn (FileSize- VirusSize) råi ghi vµo file Temp.tmp.  Më file nhiÔm vµ ghi toµn bé néi dung cña file Temp.tmp vµo file nhiÔm (lóc nµy ta ®· kh«i phôc ®ược file ban ®Çu khi chưa nhiÔm).  Xo¸ file Temp.tmp råi trë vÒ bước 1 t×m cho ®Õn hÕt.  Tho¸t.
 15. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp Start S¬ ®å minh ho¹ HÕt file File .COM ? End Yes §äc 5 byte ®Çu No LÖnh nh¶y = $E9 ? Key_Value= ‘DD’ ? Yes §äc 5 byte ®Çu cña chương tr×nh mµ Virus lu tr÷ trong Progvi. Ghi 5 byte nµy vµo file t¹m thêi Temp.tmp. §äc file tõ byte thø 5 cho ®Õn (FileSize-VirusSize ). Ghi vµo file Temp.tmp. §ãng file nhiÔm vµ file Temp.tmp. Më file nhiÔm vµ ghi toµn bé néi dung cña file Temp.tmp vµo file nhiÔm (thu ®ược file gèc ban ®Çu). T×m tiÕp file nhiÔm.
 16. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp Thö nghiªm chương tr×nh A1.com 1626 byte B1.com 491 byte KÝch thước c¸c file ban C1.com 85 byte ®Çu khi cha nhiÔm KÝch thước khi cha nhiÔm A1.com 1928 byte B1.com 793 byte kÝch thước c¸c file nµy sÏ t¨ng lªn 302 byte sau khi C1.com 387 byte bÞ nhiÔm KÝch thước khi ®· nhiÔm A1.com 1626 byte B1.com 491 byte KÝch thước c¸c file sau C1.com 85 byte khi kh«i phôc KÝch thước khi kh«i phôc
 17. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp KÕt luËn Sau mét thêi gian nghiªn cøu, luËn v¨n ®· phÇn nµo kh¸i qu¸t ®ược c¸c c¸c lo¹i Virus c¬ b¶n trªn cë së ph©n tÝch c¸c kü thuËt cña Virus qua c¸c ®o¹n m· Virus ®· ®ược ph¸t hiÖn, x©y dùng thö nghiÖm thµnh c«ng mét F-Virus vµ chương tr×nh diÖt chÝnh Virus ®ã. §ång thêi còng nªu ra ®ược mét sè c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa còng như c¸c biÖn ph¸p th¸o gì khi hÖ thèng bÞ nhiÔm Virus. MÆc dï vËy, víi tr×nh ®é h¹n chÕ, thêi gian kh«ng nhiÒu nªn luËn v¨n cßn rÊt nhiÒu khiÕm khuyÕt ®¸ng tiÕc. KÝnh mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n vÒ mÆt kiÕn thøc còng như bµi luËn v¨n cña m×nh.
 18. B¸o c¸o luËn v¨n tèt nghiÖp No SeltTest Yes No Check Memory Yes No Check Bootsector Yes No Seach File Yes Check and Remove Virus

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản