Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Sử dụng Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

126
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Sử dụng Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp nhằm xây dựng một hệ thống với chức năng chính là giúp sinh viên thuận tiên trong việc đăng ký đề tài và tìm kiếm tài liệu hiệu quả. Hi vọng đề tài sẽ góp phần giúp giải quyết được những khó khăn bất cập trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Sử dụng Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp

 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................1 2. Khái quát hệ thống ..........................................................................................1 3. Ý nghĩa đề tài ..................................................................................................2 4. Phƣơng pháp thực hiện ...................................................................................2 5. Phạm vi thực hiện của đề tài ...........................................................................2 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................... Error! Bookmark not defined. 1.1 TỔNG QUAN VỀ JSP ............................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Giới thiệu về JSP ................................ Error! Bookmark not defined. 1.2 GIỚI THIỆU VỀ STRUTS FRAMEWORK 1......... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Giới Thiệu ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Cách làm việc của Struts...................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Các thành phần của Struts.................... Error! Bookmark not defined. 1.3 NGÔN NGỮ JAVASCRIPT ...................... Error! Bookmark not defined. 1.4 AJAX .......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Giới thiệu ............................................. Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Cơ chế nguyên lý hoạt động ................ Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Nguyên lý hoạt động ............................ Error! Bookmark not defined. 1.5 NGÔN NGỮ HTML5................................. Error! Bookmark not defined. Chƣơng 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ........ Error! Bookmark not defined. 2.1 MÔ TẢ BÀI TOÁN.................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU ............................ Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Yêu cầu chức năng hệ thống ................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Yêu cầu phi chức năng......................... Error! Bookmark not defined. 2.3 THIẾT KẾ USE- CASE ............................. Error! Bookmark not defined. i
 2. 2.3.1 Mô hình Use case mức tổng quát ........ Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Mô hình ca sử dụng mức chi tiết ......... Error! Bookmark not defined. 2.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................. Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Thiết kế biểu đồ lớp ............................. Error! Bookmark not defined. 2.4.2 Thiết kế biểu đồ tuần tự ....................... Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu .......................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ............................................2 3.1 TRIỂN KHAI ................................................................................................2 3.1.1 Công nghệ sử dụng ................................................................................2 3.1.2 Phƣơng pháp triển khai ..........................................................................2 3.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ..........................................................................3 3.2.1 Chức năng cho ngƣời dùng ....................................................................3 3.2.2 Chức năng cho quản trị viên ..................................................................5 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ................................................................10 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... Error! Bookmark not defined. ii
 3. DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1-1: Quá trình nạp, dịch và thực thi trang của một trang JSP .............. Error! Bookmark not defined. Hình 1-3: Quá trình biên dịch trang JSP ............... Error! Bookmark not defined. Hình 1-4: Cơ chế hoạt động của trang JSP ........... Error! Bookmark not defined. Hình 1-5: Sơ đồ hoạt động Struts ......................... Error! Bookmark not defined. Hình 2-1: Mô hình use case mức tổng quát hệ thống.Error! Bookmark not defined. Hình 2-2: Sơ đồ use case chức năng đăng ký đề tài luận văn trực tuyến. .... Error! Bookmark not defined. Hình 2-3: Sơ đồ use case chức năng quản lý thông tin cá nhân.Error! Bookmark not defined. Hình 2-4: Sơ đồ use case chức năng quản lý lớp. . Error! Bookmark not defined. Hình 2-5: Sơ đồ use case chức năng quản lý chuyên ngành đào tạo ............ Error! Bookmark not defined. Hình 2-6: Sơ đồ use case chức năng quản lý giáo viênError! Bookmark not defined. Hình 2-7: Sơ đồ use case chức năng duyệt đề tài . Error! Bookmark not defined. Hình 2-8: Sơ đồ use case chức năng quản lý thống kê.Error! Bookmark not defined. Hình 2-9: Biểu đồ lớp chức năng đăng ký thành viên.Error! Bookmark not defined. Hình 2-10: Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập hệ thống.Error! Bookmark not defined. Hình 2-11: Biểu đồ lớp chức năng đăng ký đề tài trực tuyến.Error! Bookmark not defined. Hình 2-12: Biểu đồ lớp chức năng upload tài liệu Error! Bookmark not defined. Hình 2-13: Biểu đồ lớp chức năng quản lý giáo viên.Error! Bookmark not defined. Hình 2-14: Biểu đồ lớp chức năng quản lý lớp .... Error! Bookmark not defined. Hình 2-15: Biểu đồ lớp chức năng quản lý ngành Error! Bookmark not defined. iii
 4. Hình 2-16: Biểu đồ lớp chức năng quản lý sinh viên.Error! Bookmark not defined. Hình 2-17: Biểu đồ lớp chức năng quản lý danh sách đề tàiError! Bookmark not defined. Hình 2-18: Biểu đồ lớp chức năng tra cứu ........... Error! Bookmark not defined. Hình 2-19: Biểu đồ lớp chức năng quản lý thống kêError! Bookmark not defined. Hình 2-20: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký thành viênError! Bookmark not defined. Hình 2-21: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập hệ thốngError! Bookmark not defined. Hình 2-22: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký đề tài trực tuyến ................. Error! Bookmark not defined. Hình 2-23: Biểu đồ tuần tự chức năng Upload tài liệuError! Bookmark not defined. Hình 2-24: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm giáo viênError! Bookmark not defined. Hình 2-25: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa thông tin giáo viênError! Bookmark not defined. Hình 2-26: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa giáo viênError! Bookmark not defined. Hình 2-27: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm lớp .. Error! Bookmark not defined. Hình 2-28: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm ngànhError! Bookmark not defined. Hình 2-29: Biều đồ tuần tự chức năng duyệt bài .. Error! Bookmark not defined. Hình 2-30: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê ... Error! Bookmark not defined. Hình 2-31: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm .. Error! Bookmark not defined. Hình 2-32: Mô hình thực thể kết hợp ................... Error! Bookmark not defined. Hình 2-33: Sơ đồ dữ liệu quan hệ ......................... Error! Bookmark not defined. Hình 3-1:Giao diện trang chủ .................................................................................3 Hình 3-2: Quản lý thông tin cá nhân ......................................................................3 Hình 3-3: Giao diện chức năng đăng ký đề tài .......................................................4 iv
 5. Hình 3-4:Giao diện xem tải tài liệu ........................................................................4 Hình 3-5: Giao diện quản lý đăng ký đê tài ............................................................5 Hình 3-6:Giao diện khi thực hiên thao tác đăng ký mới ........................................6 Hình 3-7:Giao diện thông báo chức năng phân giáo viên ngẫu nhiên ...................6 Hình 3-8: Giao diện quản lý sinh viên ....................................................................7 Hình 3-9:Danh sách đăng ký đề tài đề tài đồ án tốt nghiệp ....................................8 Hình 3-10:Giao diện duyệt đề tài............................................................................8 Hình 3-11:Tra cứu thông tin giáo viên hƣớng dẫn .................................................9 Hình 3-12:Chức năng duyệt tài liệu do ngƣời dùng đăng ......................................9 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Các thành phần trong struts-config ...... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-1: Bảng chức vụ. ...................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-2: Bảng chuyên ngành .............................. Error! Bookmark not defined. Bảng 2-3: Bảng lớp sinh hoạt ............................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-4: Bảng học vị .......................................... Error! Bookmark not defined. v
 6. Bảng 2-5: Bảng đăng ký đề tài ............................. Error! Bookmark not defined. Bảng 2-6: Bảng tƣơng tác ..................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-7: Bảng giáo viên ..................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-8: Bảng thông báo .................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-9: Bảng luận văn ...................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2-10: Bảng sinh viên ................................... Error! Bookmark not defined. vi
 7. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian nhận đồ án tốt nghiệp là sinh viên năm cuối lại tất bật chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ đƣợc xem là quan trọng nhất trong năm năm Đại học. Đăng ký tín chỉ, đăng ký đề tài, tìm tài liệu… Và cùng với một lƣợng sinh viên khá đông nên công tác quản lý cũng khá phức tạp. Những bất cập nảy sinh nhƣ: phân công giáo viên hƣớng dẫn, làm sao để đáp ứng đƣợc nhu cầu sinh viên. Cho tới việc phải tìm gặp từng giáo viên hƣớng dẫn để đăng ký đề tài. Rồi sau khi tốt nghiệp một lƣợng lớn đồ án sẽ đƣợc lƣu và kho dữ liệu, đây là một dạng tài liệu mà sinh viên các khóa sau rất cần để tham khảo cũng nhƣ làm tài liệu. Trong số đó có nhiều luận văn hay có giá trị cao nếu không đƣợc sử dụng đúng cách sẽ đánh mất đi giá trị của nó.Vậy tại sao không xây dựng một hệ thống có thể giám sát việc đăng ký đề tài tốt nghiệp vừa tiết kiệm thời gian cho sinh viên và giáo viên, vừa quản lý và đƣa vào sử dụng hiệu quả tài nguyên luận văn cho sinh viên tham khảo . Từ những vấn đề bức xúc đó, và dựa trên lợi thế phát triển vƣợt bậc của Công nghệ thông tin hiện nay nên em đã quyết định chọn đề tài tốt nghiệp : Sử dụng Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp. Nhằm xây dựng một hệ thống với chức năng chính là giúp sinh viên thuận tiên trong việc đăng ký đề tài và tìm kiếm tài liệu hiệu quả. Hi vọng đề tài sẽ góp phần giúp giải quyết đƣợc những khó khăn bất cập trên. Nội dung trình bày: * Chương 1: Cơ sở lý thuyết Trình bày lý thuyết cơ bản về JSP, Javascript, HTML5, mô hình Struts framework 1. * Chương 2: Phân tích và thiết kế xây dựng website quản lý khóa luận trực tuyến. * Chương 3: Cài đặt và triển khai xây dựng chương trình, trình bày xây dựng những module chính của chương trình, kết quả demo của chương trình. 2. Khái quát hệ thống 2.1 Qúa trình đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp Sinh viên tiến hành đăng ký một tài khoản theo Mã số sinh viên, cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về Họ tên, ngày sinh, lớp và ngành học. Sau đó đăng nhập vào hệ thống với tài khoản vừa đăng ký và tiến hành đăng ký đề tài. Tại mục này sinh viên phải cung cấp tên đề tài, lựa chọn giáo viên hƣớng dẫn và mô tả sơ bộ về đề tài. Sau khi đăng ký hoàn tất website sẽ tự động chuyển sang cửa số để sinh viên
 8. sửa đổi thông tin đề tài. Sinh viên chỉ đƣợc phép sửa đề tài nếu đề tài này chƣa đƣợc duyệt. Sau khi đề tài đƣợc duyệt chức năng sửa đề tài sẽ bị khóa. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đóng góp và kho tƣ liệu của trƣờng bằng cách đăng tải luận văn của minh lên website. 2.2 Hệ thống Website Website có trách nhiệm dựa vào thông tin của sinh viên đăng ký (Họ tên, lớp, ngành) để đƣa ra nhƣng thông tin phù hợp để sinh viên lựa chọn nhƣ : Thông tin giáo viên theo khoa… 2.3. Vai trò của quản trị viên Quản trị viên tiếp nhận đề tài, tiến hành duyệt đề tài cho sinh viên. Xác nhận tình trạng của đề tài, thực hiện các chức năng phân bố giảng viên hƣớng dẫn. 3. Ý nghĩa đề tài Với sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến của Internet cũng nhƣ công nghệ thông tin “quản lý đăng ký khóa luận trực tuyến” sẽ là một giải pháp thiết thực giúp giải quyết vấn đề khó khăn khi sinh viên đăng ký đề tài quá đông và cũng giúp sinh viên và giảng viên hƣớng dẫn tiết kiệm một lƣợng lớn thời gian đi lại. 4. Phương pháp thực hiện Theo xu hƣớng phát triển website hiện nay thì có ba loại ngôn ngữ chính xây dựng website, đó là PHP, ASP và JSP Servlet. - PHP : thích hợp phát triển những trang web nhỏ, miễn phí kết hợp với mySQL. - ASP : với những tính năng mạnh mẽ nhƣng phải trả tiền để cài đặt Server. - JSP : miễn phí nhƣng vẫn rất mạnh, có thể sánh ngang cùng ASP. Ở đề tài sẽ phát triển ứng dụng web dựa trên nền của Struts 1, sử dụng java servlet, jsp, giao diện sử dụng Bootstrap và Sql Server 2012. 5. Phạm vi thực hiện của đề tài Hệ thống xây dựng có 3 tác nhân: Quản trị, Sinh Viên có tài khoản đăng nhập hệ thống (Thành Viên) và Khách vãng lai chƣa có tài khoản (Khách). Mỗi tác nhân sẽ có thể thực hiện các chức năng riêng của mình khi sử dụng hệ thống, tùy thuộc vào quyền của mình. - Khách vãng lai chƣa có tài khoản có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm thông tin đề tài, xem thông tin tài liệu.
 9. - Thành viên có tài khoản hệ thống sẽ có đầy đủ các chức năng của khách vãng lai. Ngoài ra có thể thực hiện đăng ký đề tài, sửa đề tài, quản lý thông tin cá nhân, đăng, tải tài liệu. - Quản trị có toàn quyền và chức năng của các nhóm thành viên cùng với các chức năng quản lý hệ thống: quản lý giáo viên, quản lý sinh viên, duyệt đề tài .... Đề tài tập trung giải quyết vấn đề quan trọng nhất là quá trình đăng ký đề tài của sinh viên một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, đồng thời giải quyết những vấn đề cốt lõi nhất trong quản lý các thông tin liên quan đến việc quản lý đề tài cho quản trị.
 10. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 1.1 TRIỂN KHAI 1.1.1 Công nghệ sử dụng - Ngôn ngữ lập trình: Java, SQL, HTML5, JavaScript. - Sử dụng server: Apache Tomcat 7.0.42. - Xây dựng ứng dụng web theo trên mô hình Struts - Công cụ lập trình: Eclipse, Microsoft SQL Server 2012. 1.1.2 Phương pháp triển khai Triển khai xây dựng chức năng của hệ thống theo các tác nhân sử dụng .Thứ tự nhóm quản trị xây dựng trƣớc sau đó mới đến nhóm ngƣời dùng. Bao gồm: - Đối với quản trị:  Chức năng quản lý quản lý sinh viên.  Chức năng quản lý quản lý giáo viên.  Chức năng quản lý quản lý lớp.  Chức năng quản lý quản lý ngành đào tạo.  Chức năng quản lý duyệt đề tài.  Chức năng quản lý quản lý đăng ký- phân bố giảng viên hƣớng dẫn.  Chức năng quản lý tra cứu danh sách hƣớng dẫn của giảng viên  Chức năng quản lý thông báo : viết thông báo, cập nhật và xóa thông báo  Chức năng duyệt bài tài liệu đăng lên từ ngƣời dùng. - Đối với nhóm người dùng(sinh viên):  Chức năng đăng ký, đăng nhập.  Chức năng tra cứu thông tin đề tài  Chức năng đăng ký đề tài tốt nghiệp  Chức năng đăng tài liệu.  Chức năng tƣơng tác với tài liệu : tìm kiếm tài liệu, xem chi tiết, tải xuống, bình chọn luân văn.  Chức năng quản lý thông tin cá nhân.
 11. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp 1.2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 1.2.1 Chức năng cho người dùng 1.2.1.1 Trang chủ Hình 0-1:Giao diện trang chủ Khi truy cập vào giao diện trang chủ của hệ thống ngƣời dùng sẽ thấy các chức năng đƣợc bố trí một cách trực quan và dễ sử dụng nhất. Ở góc trên bên phải là chức năng đăng nhập, đăng ký. Menu giữa trang là các chức năng chính mà ngƣời dùng có thể sử dụng bao gồm: Xem tài liệu luận văn, tra cứu thông tin đề tài,liên hệ 1.2.1.2 Quản lý thông tin cá nhân Hình 0-2: Quản lý thông tin cá nhân
 12. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp Thông qua giao diện quản lý thông tin cá nhân, sinh viên có thể thực hiên các thao tác thay đổi thông tin cá nhận. Sinh viên phải đảm bảo thông tin cá nhân là hoàn toàn chính xác.Để đảm bảo đề tài sau khi đăng ký là hợp lệ. 1.2.1.3 Chức năng đăng ký đề tài Hình 0-3: Giao diện chức năng đăng ký đề tài Giao điện này giúp sinh viên có thể đăng ký đề tài tốt nghiệp dễ dàng. Tại mục giáo viên hƣớng dẫn, hệ thông sẽ tự tính toán một giáo viên có thể hƣớng dẫn tối đa bao nhiêu sinh viên. Nếu đủ số lƣợng thị tên giáo viên sẽ không hiển thị trên Dropdown list nữa. 1.2.1.4 Chức năng xem và tải tài liệu Hình 0-4:Giao diện xem tải tài liệu
 13. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp Với giao diện này ngƣời dùng có thể xem và tìm kiếm những tài liệu luận văn đã đƣợc đăng tải lên trƣớc đó để phục vụ cho việc học tập. Ngƣời dùng có thể tím kiếm và liệt kê tài liệu theo các mục và tải tài liệu về. Ngoài ra ngƣời dùng còn có thể xem chi tiết thông tin của tài liệu và tham gia đánh giá cho tài liệu bằng cách nhấp vào button chi tiết. 1.2.2 Chức năng cho quản trị viên 1.2.2.1 Quản lý đăng ký đề tài Hình 0-5: Giao diện quản lý đăng ký đê tài Thông qua giao diện này quản trị viện có thể thực hiện chức năng bắt đầu một kỳ đăng ký đồ án mới. Khi quản trị trị viên ấn vào button “Đăng ký mới” toàn bộ dữ liệu đăng ký trƣớc đó đƣợc sao lƣu và tiến hành cho một kỳ đăng ký mới.
 14. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp - Chức năng đăng ký mới. Hình 0-6:Giao diện khi thực hiên thao tác đăng ký mới - Chức năng phân giảng viên hướng dẫn ngẫu nhiên Mặc định sau khi thực hiện thao tác đăng ký mới thì sinh viên sẽ đƣợc đăng ký giảng viên hƣớng dẫn theo nhu cầu. Ngoài ra website cũng hộ trợ chức năng phân phối giáo viên tự động ngẫu nhiên nhƣ hình dƣới đây. Hình 0-7:Giao diện thông báo chức năng phân giáo viên ngẫu nhiên Khi thực hiện tác tác phân giảng viên hƣớng dẫn ngẫu nhiên thì toàn bộ sinh viên sẽ đƣợc hệ thống phân phối giảng viên hƣớng dẫn ngẫu nhiên. Số sinh viên mà mỗi giảng viên hƣớng dẫn sẽ bằng tổng số sinh viên tham gia chia cho số giảng viên.
 15. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.2 Quản lý sinh viên Hình 0-8: Giao diện quản lý sinh viên Với giao diện này quản trị viên có thể dễ dàng trong việc quản lý thông tin sinh viên nhƣ: sữa đổi thông tin, đặt trạng thái cho tài khoản sinh viên. Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sinh viên đủ điều kiệu tham gia đăng ký đề tài luận văn.
 16. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.3 Chức năng duyệt đề tài Hình 0-9:Danh sách đăng ký đề tài đề tài đồ án tốt nghiệp Giao diện mặc định liệt kê danh sách sinh viên đã đăng ký đề tài và chƣa đƣợc duyệt. Với hộp tìm kiếm quản trị viên có thể liệt kê nhóm đề tài theo những yêu cầu cụ thể. Để duyệt cho đề tài quản trị viện ấn và mục chi tiết và tiến hành duyệt. Tại giao diện của mục chi tiết đề tài sẽ hiển thị chức năng duyệt dề tài cho sinh viên. Giao diện duyệt đề tài nhƣ hình dƣới đây. - Chức năng duyệt đề tài Hình 0-10:Giao diện duyệt đề tài
 17. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.4 Tra cứu thông tin giáo viên hướng dẫn Hình 0-11:Tra cứu thông tin giáo viên hướng dẫn Bằng việc nhập vào mã số giảng viên, hệ thống sẽ liệt kê ra thông tin giảng viên tƣơng ứng với mã số giảng viên và danh sách tất cả học sinh cùng thông tinh đề tài mà giảng viên đó hƣớng dẫn vào xuất danh sách ra file Microsoft Word. 1.2.2.5 Chức năng duyệt bài đăng Hình 0-12:Chức năng duyệt tài liệu do người dùng đăng Khi ngƣời dùng đăng bài, đăng tài liệu thì yêu cầu đó sẽ đƣợc gửi lên cho ngƣời quản lý. Ngƣời quan lý sẽ duyệt để cho phép bài đăng hiển thi trên trang tài liệu hay không.
 18. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1. Những kết quả đạt được Về mặt lý thuyết và công nghệ: - Đi sâu khảo sát về nhƣng khó khăn vƣớng mắc khi thực hiện đăng ký đề tài khóa luận qua các năm. - Nắm vững phƣơng pháp xây dựng website với ngôn ngữ Java sử dụng công nghệ JSP, AJAX - Tìm hiểu mô hình Strust framework 1 trong lập trình và thiết kế website nói chung và trong xây dựng website với ngôn ngữ Java nói riêng để từ đó áp dụng vào giải quyết đề tài. - Đồng thời nghiên cứu chi tiết các công nghệ HTML, CSS, JavaScript… nhằm sử dụng để thiết kế giao diện website thêm phần trực quan sinh động. Về mặt thực nghiệm: - Cơ bản xây dựng và vận hành đƣợc một website quản lý việc đăng ký và quản lý đăng ký, duyệt đề tài cho sinh viên. - Về phía chức năng dành cho ngƣời dùng: Hệ thống cho phép sinh viên có thể thực hiện việc tra cứu thông tin về đề tài của mình. Thực hiện các thao tác đăng ký và cập nhật đề tài, tải và upload tài liệu luận văn. - Về phía chức năng dành cho quản lý: Xây dựng đƣợc phần quản trị đầy đủ và khoa học cho phép ngƣời quản trị thực hiện các thao tác quản lý quản lý giáo viên, sinh viên, lớp, ngành, phân bố và duyệt đề tài… Website thực sự giúp cho việc đặng ký đề tài tốt nghiệp trở nên nhanh chóng, thuận lợi và và dễ dàng hơn, giảm đi phần nào việc việc gặp gỡ giảng viên hƣớng dẫn mà vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu, và tiết kiệm đƣợc thời gian. 2. Những hạn chế của đề tài. Mặc dù em đã nỗ lực hết mình thể hoàn thành luận văn tốt nhất song vì thời gian thực hiện có hạn nên kết quả không thể tránh khỏi một vài thiếu sót: - Giao diện chƣa hợp lý còn nhiều bất cập trong hình thức trình bày bố cục của một trang web quản lý. - Khâu quản lý đăng ký và duyệt đề tài còn cứng nhắc và hạn chế. - Trang web mới đáp ứng đủ, yêu chƣa đi sâu vào tìm hiểu nhƣ cầu thực tế, những khó khăn của sinh viên khi đăng ký đề tài, để có thẻ tích hợp vào trang web. - Chức năng duyệt tài liệu đăng còn nhiều hạn chế. - Kho dữ liệu khi sao lƣu đề tài chƣa đƣơc đƣợc sử dụng hợp lý.
 19. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp 3. Hướng phát triển của đề tài - Tìm hiểu tài liệu về giao diện web để thiết kế giao diện phù hợp với một trang web quản lý hơn. - Nghiên cứu các giải pháp để giải quyết những hạn chế trong khâu quản lý đăng ký và duyệt đề tài. - Thu thập thêm thông tin từ nhƣng yêu cầu thực tế của sinh viên đễ xậy dựng website phù hợp và đáp ứng đƣợc những nhu cầu thiết thƣc của sinh viên khi đăng ký đê tài khóa luận. - Cần mở rộng website cho phép ngƣời dùng có thể đăng nhiều bài, nhiều tài liêu khác nhau. Chức năng quản lý cần bổ sung chức năng thêm, sửa, xoa tài liệu. - Cần xây dựng các chức năng tƣơng tác với danh sách các đề tài của đã đƣợc sao lƣu vào cơ sở dữ liệu.
 20. Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP I. Thông tin chung Tên đề tài: Sử dụng Struts 1 xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp II. Tóm tắt đồ án 1. Mô tả bài toán Xây dựng một website quản lý khóa luận tốt nghiệp bằng Struts framework 1 để quản lý việc đăng ký, phân bố giảng viên hƣớng dẫn cho sinh viên đăng ký đồ án tốt nghiệp và quản lý tài liệu luận văn để làm tài liệu. Ứng dụng thuật toán ramdom vào việc phân bố giảng viên hƣớng dẫn ngẫu nhiên. 2. Đóng góp của tác giả Dƣới sự giúp đỡ, và hƣớng dẫn của giáo viên hƣớng dẫn cùng với những kiến thực đã học đƣợc và tim hiểu đƣợc trong thời gian làm đồ án. Em đã hoàn thành việc xây dựng website quản lý khóa luận trực tuyến với đầy đủ các chƣc năng cần thiết giải quyết yêu cầu đề tài đặt ra. 3. Các chức năng chính và kết quả thực hiện chương trình a) Chức năng tổ chức đợt đăng ký đồ án Ngƣời quản lý hệ thông sẽ thực hiện các chức năng quản lý nhƣ : Tổ chức mốt đợt đăng ký đồ án mới. Ngoài ra hệ thông còn hổ trợ cho chức năng phân bổ giảng viên hƣớng dẫn cho sinh viên một cách tự động ngẫu nhiên. Khi muốn sửa đổi giảng viên hƣớng dẫn cho một sinh viên hay nhóm sinh viên nào đó cũng có thể thực hiện qua giao diện này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2