Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu "Bảng qui trình đào tạo và huấn luyện"

Chia sẻ: Havang Havang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1.273
lượt xem
381
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng mẫu này cho quá trình đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên trong công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Bảng qui trình đào tạo và huấn luyện"

  1. BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI (Logs of changes/ Change Tracking) Ấn bản Ngày ban hành Trang sửa đổi Chữ ký của đơn vị liên quan (Issue) (Date of issue) (Page amended) (Signature) Toàn bộ quy trình 04 20.09.2004 (Entire Process) Người biên soạn Người kiểm tra Người phê duyệt (Prepared By) (Checked By) (Apprpval) Họ và Tên (Full name) Chữ ký (signature) Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  2.  MỤC ĐÍCH(Goal) : + Đào tạo nhằm(Inoder to) : ­ Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp. (Update staff’s knowledge, help staff practice successfully when there is any change of Tech in the company.) ­ Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến. (Prepare the reserve staff of management, provide them with essential skills for opportunities of promotion) ­ Khuyến khích, động viên nhân viên. Thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên. (Encourage staff and match the staff ‘s need of development) ­ Đao tao nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của ̀ ̣ CNV để đáp ứng nhu cầu ngay cang phát triển của công việc, phuc vụ tôt cho muc tiêu ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ phat triên lâu dai cua Công ty. (Train for non-stop improverment and upgrading professional skills of staff to match the raising demand of work catchiing the long-term developmental goals of the company)  PHẠM VI ÁP DỤNG(Scope of application) Quy trình này được áp dụng trong toàn Công ty(To be applied inthentire company)  TÀI LIỆU LIÊN QUAN(Reference Document) : - Qui chế đào tạo(Training Regulations). - Quy trình tuyển dụng(Employment Process). - Nội quy lớp học(Course Rule).  TRÁCH NHIỆM( Responsibilities) : - Nhân viên phụ trách đào tạo thực hiện đúng quy trình này (Training staff is object to apply the entire process). − Các bộ phận/ phòng ban khi có người tham dự các khóa đào tạo phải hoàn thành các thủ tục yêu cầu tại quy trình này. (All department sending staff to courses should follow all procedures)  CÁC ĐỊNH NGHĨA CHỮ VIẾT TẮT(Definition of abrivation): 1. KHĐT : Kế hoạch đào tạo. (Planning) 2. NCĐT : Nhu cầu đào tạo.(Demand of Training) 3. PĐNĐT : Phiếu đề nghị đào tạo.(Suggestion Form) 4. PĐGKH : Phiêu đanh giá khoa học(Estimate of Course) ́ ́ ́ 5. Ban TGĐ : Ban Tổng Giám Đốc(Board of General Director). 6. CNV : Công nhân viên(Labourer)  ̣ NÔI DUNG ( Content): Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  3. TRÁCH TIẾN TRÌNH DIỄN GIẢI NHIỆM ( Process) (Explaination) (Reponsibility) Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  4. ̃ ̉ ̀ DIÊN GIAI QUY TRINH(Explaination): ̀ ̀ ̣ V.1/ PHÂN TÍCH NHU CÂU ĐAO TAO(Analysis of training demand): - Vào cuối mỗi năm, Tổ Đào tạo phối hợp cùng các bộ phận tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo theo kế hoạch phát triển của bộ phận, của Công ty. (At the end of the year, Training Team should collaborate with other departments to analyse the training demand according to development plant of company) V.2/ LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO( Planning): - Căn cứ vào bản phân tích nhu cầu đào tạo, Tổ Đào tạo lập Kế hoạch đào tạo – Huấn luyện (BM.NS.02.01) cho năm kế tiếp. ( Basiced on the analysis, Training Team will make a plant of Training (Form No.HR.02.01) for the next year) - Trong qúa trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải sửa đổi lại Kế hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế, Tổ Đào tạo sẽ phối hợp cùng với các Trưởng bộ phận thực hiện hoặc Trưởng bộ phận gửi nhu cầu đào tạo của bộ phận mình về Tổ Đào tạo xem xét trước khi lập kế hoạch. (During the implementation, the plan could be changed in order to match the nearly. The heads of the Departments or Leaders will send their requisity of training to Training Team for the plan) ̣ V.3/ PHÊ DUYÊT(Approval) - Tổ Đào tạo lập kế hoạch đào tạo năm sau đó trình GĐ Nhân sự và Ban TGĐ phê duyệt. (Plan will be sibmitled to Personnel Manager and BOD for approval) - Trường hợp các bộ phận khi có nhu cầu đào tạo đột xuất, Trưởng bộ phận làm Phiêu đề nghị ́ đao tao – Huấn luyện (BM.NS.02.02) và gửi cho Tổ Đào tạo xem xét, nếu phù hợp sẽ trình GĐ ̀ ̣ Nhân sự và Ban TGĐ duyệt, nếu không phù hợp thì ghi rõ lý do và trả lại PĐNĐT cho bộ phận đề nghị. (In the case of irregular training demand form depts, Head of dept will send the training requisity (Form.HR.02.02) to training team. That requisity will be submitled to P.Manager/ BOD when it is reasonable. Otherwise, it will be returned with the explaination of reason to that department) - Trước khi được đào tạo, người tham dự phải viết Bản cam kết đào tạo – Huấn luyện (BM.NS.02.03) gửi về Tổ Đào tạo. Đối với những khóa học tổ chức nội bộ, người tham dự không nhất thiết phải làm Bản cam kết đào tạo mà căn cứ vào thông báo cụ thể của Tổ Đào tạo để thực hiện. Before taking course, the attendant should sign the plege of training(Form.HR.02.03) and send it to training team. For the internal courses or lectures held at company, the attendants do not need to have the pledge, but follow the particular notice form training course) - Ngoài việc đào tạo theo kế hoạch và đào tạo đột xuất, Tổ Đào tạo có thể đề xuất Ban TGĐ duyệt đề nghị các bộ phận cử người tham gia các khóa đào tạo bên ngoài có chương trình phù hợp với nghiệp vụ chuyên môn của mỗi bộ phận. (Beside the regular and irregular courses, Training team could submit the proposals asking Depts to send staff for the recommended courses.) V.4/ CHỌN LOAI HÌNH ĐÀO TẠO(Selection of training form): ̣ V.4.1) ĐAO TAO NÔI BÔ(Internal Training): Bao gồm các loại hình(Including): ̀ ̣ ̣ ̣ Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  5. V.4.1.1) Đào tạo hội nhập(Intergrating training): - Áp dụng cho tất cả CNV khi vào nhận việc tại Công ty. Nội dung chủ yếu là giới thiệu tổng quát về Công ty, phổ biến tóm tắt những nội qui, chính sách, sơ đồ tổ chức của công ty,… do Phòng Nhân sự tổ chức thực hiện. Thời gian, số CNV mới tham dự, thời lượng,… sẽ được thông báo cụ thể tới các bộ phận trước khi tổ chức. (To be applied for all new recruits when coming to work at the company. Main content is about introduction of company, Brief Regulartion & rules of the company, structure.. held by HR Dept. Time, number of recruit, time ancount will be informed to depts. In advance.) V.4.1.2) Đào tạo trên công việc thực tế(Training based on reality) - Khi có nhân viên mới vào nhận việc tại bộ phận hoặc có sự thuyên chuyển, nâng cấp nhân viên trong nội bộ, Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo hoặc cử người có đủ khả năng để theo dõi, hướng dẫn những công việc mà họ sẽ đảm nhận sau này. Kết quả của đào tạo trên công việc thực tế thể hiện qua khả năng đáp ứng công việc của CNV, các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo được bộ phận lưu lại và gửi 01 bộ cho Tổ Đào tạo. (Due to recruitment or promotion, the head of specific dept will be inchargeg of training or assign the suitable person to guide and supervise in relating job. The result of training shoulf be expressed through the practical ability of recruits, the relevance document will be field and send one copy to training team) V.4.1.3) Tự đào tạo(Seft training and Education) - CNV tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thông qua sách, tài liệu tại thư viện. ( By reading, learning books does at the library) V.4.1.4) Đào tạo với giảng viên, hoặc các cấp quản lý(Training byteaching staff or managementstaff) - Giảng viên là người đang làm việc tại Công ty phải có kiến thức chuyên môn và trình độ sư phạm. Có khả năng truyền đạt bài giảng rõ ràng. ( Internal teaching staff should have professional knowledge and skills with good communication ability) - Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, hoặc nhu cầu của các bộ phận, Tổ Đào tạo liên hệ và mời giảng viên soạn chương trình giảng dạy. (Based on training plan, or depts ‘ need, training team contact the teaching staff to prepare lecture) - Danh sach cán bộ - Chuyên viên nội bộ đăng ký tham gia giảng dạy các chuyên đề tại ́ Công ty (BM.NS.02.04) được câp nhât môi khi có thay đôi hoăc 06 thang môt lân. ̣ ̣ ̃ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ (List of internal teaching staff (Form.HR.02.04) will be update with the changes every 6 months) - Các bộ phận tự tổ chức cho nhân viên của mình hoặc nhân viên các bộ phận khác tham dự phải gửi Phiếu đăng ký hướng dẫn – Giảng dạy (BM.NS.02.05) về Tổ Đào tạo trước ngày tổ chức khóa học 1 tuần để phối hợp thực hiện. (For the seft – training course by specific Depts. These Depts send form registeration of training guide (Form.HR.02.05) to training team a week in advance for the implementary cooporation ) ̀ ̣ ̀ V.4.2) ĐAO TAO BÊN NGOAI(Out side training) V.4.2.1) Gửi CNV đi tham dự(Sending staff to course) - Nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của CNV, Tổ Đào tạo thường xuyên liên hệ, gửi nhân viên tham dự các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, tập huấn, tọa đàm,… ở bên ngoài Công ty do các đơn vị tư vấn – đào tạo tổ chức. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  6. ( For advanced training of staff, Training course will have frequent contant and sending staff to the course, seminars, conferences, meeting.. outside company held by consulting – training organizations) V.4.2.2) Mời giảng viên về giảng tại Công ty hoặc tổ chức khóa học tại một địa điểm ngoài Công ty: ( Inviting Traners for the course held in company or outside) • Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, nghiệp vụ chuyên môn của từng bộ phận, các chương trình học, Tổ Đào tạo liên hệ, tìm hiểu các đơn vị thực hiện đào tạo dựa theo các tiêu chuẩn: ( Based on the needs of training form depts. And programs, Training team will contact and explore the training organization acrding to the standards) + Chương trình học phải phù hợp với nhu cầu đào tạo của Công ty. ( Suitable program with the requirement of company) + Uy tín của các Trường, Trung tâm đào tạo, giảng viên giảng dạy. (Reputation of Schools, training centers, trainers) + Hiệu qủa của lớp học phải đáp ứng được mong đợi của học viên. ( Effriciency of the course should match the expectation of trainees/attendants) + Chi phí và thời gian đào tạo phải hợp lý. (Reasonable cost and time) - Cac chương trình học, giảng viên do Tổ Đao tao, GĐ Nhân sự phối hợp cùng các ́ ̀ ̣ Trưởng bộ phận lựa chon, đề nghị và được Ban TGĐ Công ty phê duyêt. ̣ ̣ (Programs, Trainers, will be selected by training team with Personnel manager collaboraring with heads of Depts and approved by BOD) V.5/ CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO(Selection of methodologed): - Dựa vào nội dung của từng khóa học, Tổ Đào tạo tìm các phương pháp đào tạo phù hợp nhất để yêu cầu các đơn vị đào tạo đáp ứng. Các phương pháp đào tạo như: thảo luận nhóm, đưa ra các tình huống cụ thể để giải quyết, các buổi học lý thuyết hoặc ngoại khóa, các trò chơi,… hoặc kết hợp các phương pháp trên sao cho khóa học đạt hiệu quả cao nhất. V.6/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Tổ Đao tao có trach nhiêm lập kế hoạch tổ chức, lên chương trinh đao tao, mời giảng ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ viên, thông bao cho những bộ phân/ phong ban có liên quan tham gia khoa đao tao. Những ý kiên ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ phan hôi về khoá đao tao phai bao lai cho Tổ Đao tao châm nhât là 02 ngay trước khi bắt đầu khóa ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ học. - Đối với đào tạo nội bộ, giảng viên phai chuân bị tai liêu giang day và gửi 01 bộ cho Tổ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ Đào tạo trước khi khóa học bắt đầu ít nhất 05 ngày để Tổ Đào tạo trình Ban TGĐ duyệt, photo cho các anh/ chị tham gia khóa học. Giảng viên không được thoai thac nhiêm vu. Hoặc nếu không ́ ́ ̣ ̣ tiếp tục việc giảng dạy, giảng viên phải báo cho Tổ Đào tạo biết trước khi bắt đầu khóa học ít nhất 02 ngày đồng thời phải viết giải trình lý do (có cấp quản lý trực tiếp xác nhận) gửi về Tổ Đào tạo. - Trong trường hợp mời giảng viên bên ngoài về giảng dạy tại Công ty, sau khi thống nhất chương trình với các bộ phận có nhu cầu, Tổ Đào tạo lập kế họach tổ chức trình GĐ Nhân sự và Ban TGĐ duyệt, thông báo các bộ phận tham dự. - Vì lý do nào đó học viên không thể đến lớp thì phải viết Đơn xin phép vắng mặt (BM.NS.02.06) có Trưởng bộ phận xác nhận và gửi về Tổ Đào tạo trước buổi học. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  7. - Cuôi mỗi khoá đao tao, cac hoc viên phải đanh giá khóa hoc theo biểu mẫu Phiếu đánh giá ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ về khóa học của các học viên (BM.NS.02.07). Tổ Đao tao thu cac phiêu đanh giá nay lam cơ sở ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ phân tich rut kinh nghiêm để tổ chức các khóa hoc sau nay được tốt hơn. ́ ́ ̣ ̣ ̀ - Đối với hình thức gửi CNV tham dự các khóa đào tạo do các đơn vị bên ngoài Công ty tổ chức, Tổ Đao tao chiu trach nhiêm liên hệ với cac đơn vị về nôi dung chương trinh hoc, thời gian, ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ hoc phí và cac vân đề có liên quan trinh GĐ Nhân sự và Ban TGĐ xet duyêt và thông báo tới cac ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ phong ban có nhân viên tham dự. ̀ - Người được cử tham gia cac khoá đao tao nội bộ hoặc bên ngoai Công ty phai châp hanh ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ nghiêm túc cac nội qui chung cua lớp hoc, các thông báo - quy định riêng đối với từng khóa học và ́ ̉ ̣ quy chế đào tạo của Công ty. - Tổ Đao tao phai chuân bị đây đủ cac phương tiên (trong điều kiện cho phep) để phuc vụ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ cho khoa hoc, có trach nhiêm theo doi suốt thời gian diễn ra khóa hoc. Nếu thấy có bất kỳ vấn đề ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ gì chưa phù hợp thì lập tức phải có ý kiến phải hồi với Trưởng bộ phận, giảng viên ngay để kịp thời điều chỉnh. - Tất cả các kế hoạch tổ chức lớp học, chương trình học, CNV tham dự,… đều báo cho GĐ Nhân sự trước khi triển khai thực hiện. V.7/ ĐANH GIÁ HIÊU QUẢ ĐAO TAO: ́ ̣ ̀ ̣ V.7.1) Đanh giá hanh chanh công tac đao tao: ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ - Tât cả CNV được đao tao nôi bộ hoặc các khóa mời giảng viên về giảng tại Công ty đêu ́ ̀ ̣ ̣ ̀ phai làm bài kiêm tra cuối khoá và được câp Giây chứng nhân (tùy từng khóa học) nêu đat yêu câu. ̉ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ - Trường hợp gửi nhân viên tham dự khóa đao tao do các đơn vị bên ngoai tổ chức, t ât cả ̀ ̣ ̀ ́ cac hoc viên đêu phai nôp tài liệu, Giấy chứng nhận cho Tổ Đào tạo châm nhât 01 tuần sau khi ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ nhận được. V.7.2) Đánh giá kêt quả đao tao qua kế hoạch ứng dụng và kết quả thực hiện: ́ ̀ ̣ - Sau khi kết thúc khóa đào tạo 01 tuần, người được đào tạo phải hoàn tất bảng Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo (BM.NS.02.08) có sự đồng ý của Trưởng bộ phận hoặc cấp quản lý trực tiếp và gửi 01 bản photo cho Tổ Đào tạo để theo dõi. Sau khi CNV đã thực hiện, Trưởng bộ phận hoặc cấp quản lý trực tiếp đánh giá kết quả và gửi bản chính về Tổ Đào tạo (kèm theo các hồ sơ, số liệu liên quan chứng minh kết quả thực hiện, nếu Tổ Đào tạo yêu cầu). Nếu không đạt, hoặc sau thời gian thực hiện CNV không gửi Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo (bản chính), không gởi kết quả kế họach ứng dụng về Tổ Đào tạo coi như không hoàn thành khóa học và phải bồi thường học phí Công ty đã hỗ trợ theo quy chế đào tạo. Đối với các khóa như: tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn triển khai thực hiện các thông tư mới, hoặc các khóa có thời lượng từ 01 buổi trở xuống, học viên không làm Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo mà thay vào đó là Báo cáo thu hoạch sau đào tạo (BM.NS.02.09) Nội dung trong báo cáo phải nêu được nội dung chính của khoá học, khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, đánh giá giảng viên (phương pháp giảng dạy, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp), cách tổ chức khóa học của đơn vị đào tạo,… V.8/ CÂP NHÂT VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ: ̣ ̣ - Tổ Đao tao có trach nhiêm câp nhât và lưu lai các chứng từ, tài liệu liên quan đến các khóa ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ học và cung cấp danh sách CNV được đào tạo, Giấy chứng nhận, hồ sơ đào tạo cá nhân (BM.NS.02.10) để bộ phận lưu trữ lưu. - Các hồ sơ phải lưu giữ gồm: Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  8. Thơi gian Phương STT Tên hồ sơ Phụ lục Nơi lưu lưu pháp huỷ a) Kế hoach đao tao-Huấn luyện ̣ ̀ ̣ BM.NS.02.01 Tổ Đao tao ̀ ̣ 3 năm Đôt/ xé ́ b) Phiêu đề nghị đao tao- Huấn BM.NS.02.02 Tổ Đao tao ́ ̀ ̣ ̀ ̣ 3 năm Đôt/ xé ́ luyện c) Bản cam kết đào tạo- Huấn BM.NS.02.03 Tổ Đao tao ̀ ̣ 6 tháng kể Đôt/ xé ́ luyện từ khi hòan tất thủ tục theo qui định d) Danh sach CB-Chuyên viên nội BM.NS.02.04 Tổ Đao tao ́ ̀ ̣ Suốt quá Đôt/ xé ́ bộ ĐK tham gia giảng dạy tại trình sử Cty dụng e) Phiếu đăng ký HD – Giảng dạy BM.NS.02.05 Tổ Đao tao ̀ ̣ 3 năm Đôt/ xé ́ f) Đơn xin phép vắng mặt BM.NS.02.06 Tổ Đao tao ̀ ̣ Sau khi kết Đốt/ xé thúc khóa học g) Phiếu đánh giá về khóa học của BM.NS.02.07 Tổ Đao tao ̀ ̣ 3 năm Đôt/ xé ́ các học viên h) Kế hoạch ứng dụng sau đào BM.NS.02.08 Tổ Đao tao ̀ ̣ 3 năm Đôt/ xé ́ tạo. i) Báo cáo thu hoạch sau đào tạo BM.NS.02.09 Tổ Đao tao ̀ ̣ 5 năm Đôt/ xé ́ j) Hồ sơ đao tao cá nhân ̀ ̣ BM.NS.02.10 BP lưu trữ Theo qui Đôt/ xé ́ trình làm k) Giấy chứng nhận BP lưu trữ Đôt/ xé ́ việc của ngươi lao động. Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2