intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn (giảm) thuế "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
662
lượt xem
41
download

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn (giảm) thuế "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định về việc miễn giảm thuế theo Mẫu số: 03/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn (giảm) thuế "

  1. Mẫu số: 03/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn (giảm) thuế cho............. CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế của người nộp thuế; - Theo đề nghị của ......; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho người nộp thuế ......................................., với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là: ............................................đồng (Bằng chữ: .........................................................), trong đó: 1. Thuế TNDN: .................... đồng, kỳ tính thuế ................ 2. Thuế TTĐB: ......................đồng, kỳ tính thuế: .............. 3. Thuế Tài nguyên: ...............đồng, kỳ tính thuế: ............. 4. ........ Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Người nộp thuế......................, Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 2; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu: VT; ….
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2