intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Áp dụng hiệp định lãi bản quyền thu nhập khác "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

232
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo Áp dụng hiệp định lãi bản quyền thu nhập khác Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, lãi cổ phần, lãi tiền vay, tiền bản quyền, chuyển nhượng tài sản, thu nhập khác không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam theo Mẫu số: 01-1C/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Áp dụng hiệp định lãi bản quyền thu nhập khác "

  1. Mẫu số: 01-1C/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, lãi cổ phần, lãi tiền vay, tiền bản quyền, chuyển nhượng tài sản, thu nhập khác không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam 1. Đối tượng được miễn, giảm thuế theo Hiệp định: ị A. Cá nhân: : B. Tổ chức: : 1.1 Tên đầy đủ:(viết hoa) ...................................................................................... A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp............................................. 1.2 Tên sử dụng trong giao dịch……………………………………………………………… 1.3.a Địa chỉ tại Việt Nam: ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. Địa chỉ trên là: A.Nơi làm việcệ A. Nơi lưu trú B. Văn phòng ĐD V B. Cơ sở thường trú AB. Khác A Nêu rõ:....................................... 1.3.b Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam (nếu khác với địa chỉ nêu trên) …..................................... …………………………………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.4 Mã số thuế tại Việt Nam): .............. ....................................................................... Nếu không có nêu lí do 1.5. Thời gian có mặt tại Việt Nam hoặc thực hiện hoạt động tại Việt Nam: …………… 1.6 Quốc tịch:. Nước ký kết ế Nước khác ớ………… 1.7 Địa chỉ tại Nước ký kết: ………………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………….... Số Fax: ……………………………… E-mail: ………………………………………….. 1.8 Tư cách pháp lý tại nước kí kết A. Cá nhân A B. Pháp nhân B AB. Khác (Nêu r B. Liên danh không tạo pháp n rõ.....................................) nhân 1.9 Mã số thuế tại Nước ký kết………....................................................................... Nếu không có nêu lí do 2. Đại diện được uỷ quyền: ề 2.1 Tên đầy đủ::(viết hoa) ........................................................................................ 1
  2. A. CMND A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư B. Khác(nêu rõ) B Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 2.2 Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:............................... E- mail:........................................... 2.3 Mã số thuế:...................................................................................................... Nếu không có nêu lí do 2.4 Giấy uỷ quyền số ngày 2.4. Tư cách pháp lý B. Pháp nhân A. Cá nhân hành nghề phụ thuộc ộ B. Liên doanh không tạo thành p AB. Khác (Nêu r pháp nhân rõ.....................................) 3. Đối tượng chi trả thu nhập: (Trường hợp nhiều đối tượng chi trả thu nhập, có thể làm bảng kê kèm theo đơn) 3.1. Tên đầy đủ::(viết hoa) .......................................................................................... A. CMND A A. Hộ chiếu ế B. Giấy chứng nhận kinh doanh/đầu tư ư B. Khác(nêu rõ) B Số: .......................................... Ngày cấp:......../......../............ tại ....................... Cơ quan cấp...................................... 3.2. Địa chỉ:.................................................................................... Số điện thoại:................. Số Fax:...............................E- mail:.............................................. 3.3. Mã số thuế:............................................................................................................ Nếu không có nêu lí do 3.4. Tư cách pháp lý B. Pháp nhân A. Cá nhân hành nghề độc lập ậ B. Liên danh không tạo pháp n AB. Khác (Nêu r nhân rõ.....................................) 4. Nội dung miễn, giảm thuế 4.1. Số thuế dự kiến thông báo miễn giảm: (ghi rõ số tiền), trong đó: 4.1.1 Lãi cổ phần (ghi rõ số tiền) 4.1.2 Lãi tiền vay (ghi rõ số tiền) 4.1.3 Tiền bản quyền (ghi rõ số tiền) 4.1.4 Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản (ghi rõ số tiền) 4.1.5 Thu nhập khác (ghi rõ số tiền) 4.2. Mức thuế suất thông báo áp dụng (trong trường hợp thông báo áp dụng mức thuế suất giảm): 4.3. Thời gian phát sinh thu nhập 5. Thông tin về giao dịch phát sinh thu nhập liên quan đến áp dụng Hiệp định: 2
  3. 5.1. Giải trình tóm tắt về giao dịch: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5.2. Giải trình khác 5.3. Tài liệu gửi kèm: i). Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế; ế ii).Bản sao: đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trường hợp là tổ chức kinh doanh; ứ iii). Bản sao hợp đồng kinh tế kí kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; ệ iv) Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền); ề v) Tài liệu khác (nếu có). ế Chúng tôi/Tôi cam kết các thông tin và tài liệu đã cung cấp là trung thực và đầy đủ và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và tài liệu này. ............., ngày.........tháng .........năm …..... NGƯỜI THÔNG BÁO Ký, ghi rõ họ tên tên, đóng dấu (nếu có) Ghi chú: 1. Đề nghị đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp. 2. Trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định, bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền phải thực hiện các quy định về công chứng và chứng thực của pháp luật hiện hành, đồng thời bên được uỷ quyền phải kê khai đầy đủ các thông tin kể cả phần 1 của Thông báo này. 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2