intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.07 (BB ghi nhan danh gia & chay thu)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

116
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.07 (bb ghi nhan danh gia & chay thu)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.07 (BB ghi nhan danh gia & chay thu)

  1. BM.PM.01.07 NBH: Biªn b¶n ghi nhËn qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ch¹y thö Sè: ....... Thêi gian ®¸nh gi¸: Tõ ngµy: ....§Õn ngµy: Nhãm ®¸nh gi¸ ch¹y thö: LÇn ®¸nh gi¸, ch¹y thö: Néi dung, qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ch¹y thö: KÕt qu¶ ®¸nh gi¸: KÕt luËn: §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ: §¹i diÖn kh¸ch hµng §¹i diÖn chÊt l­îng VSDC Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2