intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.02.03 (Danh gia tinh kha thi du an)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

272
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.02.03 (danh gia tinh kha thi du an)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.02.03 (Danh gia tinh kha thi du an)

  1. BM.PM.02.03 NBH: b¶n ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n Tªn dù ¸n: Tªn kh¸ch hµng: 1. VÒ phÝa kh¸ch quan §èi t¸c: - Kh¶ n¨ng phèi hîp: - Kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c cam kÕt, ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång - Kh¶ n¨ng ®¸p øng tiÕn ®é c«ng viÖc C¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan kh¸c: 2. VÒ phÝa chñ quan ®¬n vÞ - Kh¶ n¨ng kü thuËt - Kh¶ n¨ng s¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc 3. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ: Hµ néi, ngµy .... th¸ng ..... n¨m QTDA ®¸nh gi¸ L·nh ®¹o phª duyÖt Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2