intTypePromotion=1

Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế

Chia sẻ: Học Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
1
download

Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế ở phương diện ngôn ngữ, phương diện trang phục, cử chỉ, hành động, trong gia đình và ngoài xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bước đầu tìm hiểu một số biểu hiện đặc trưng trong giao tiếp của người Huế

BUOC D A U TIM HIEU MOT SO<br /> BIEU HIEN D A C TRUNG TRONG<br /> • •<br /> <br /> <br /> <br /> GIAO TIEP CUA NGUOI HUE<br /> <br /> Oau Minh Long<br /> Khoa Tdm ly - Gido due, Tnfdng DHSP Hue.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. Dat vain de<br /> Hue - di sin vin hda cua nhan loai, tu liu da trd thanh diem den ha'p din<br /> cua du khich trong nudc va qud'c te. Hue dep khdng chi bdi nhGng canh sic<br /> thien nhien, khdng chi vi nhung ling tim, ddn dai ma Hue cdn quydn ru bdi<br /> nhGng ndt ddc dio khic. Dd chfnh la vin hda giao tiep cua ngudi Tlue. Trai qua<br /> bao thing tram cua lich su, do nhidu cin nguyen khac nhau, die biet la sir anh<br /> hudng siu sic cua Nho giao, cua Phit giao va nhung die diem ve dieu kien tu<br /> nbidn - van hda - xa hdi da lim cho ngudi Hue cd nhGng die trung trong giao<br /> tie'p rii rieng, tbim tram, siu lang va kfn dao, khd cd the lin vao bai cG noi nao.<br /> Nhung dac trung giao tidp dd, xet tren nhieu binh dien khic nhau, nd vGa cd<br /> nhung uu diem, vGa cd nhung ban chd nhii dinh.<br /> <br /> Trong xu the phat tridn, hgi nhap hien nay, viec nghien cGu cic die<br /> trung trong giao tiep cua ngudi Hue vua cd y nghia ly luan, vGa cd y nghia thuc<br /> tidn. Nd se la co sd khoa hgc dd chung ta hieu sau hon vd cich ung xu cua<br /> ngudi Hue ndi rieng va con ngudi Hue ndi chung.<br /> 2. Mgt sd bieu hien dac trung trong giao tiep cua ngudi Hue<br /> Die trung trong giao tidp cd thd dugc xem la nhGng net ridng biet, tieu<br /> bieu ve giao tidp, thd hien qua cich ndi ning, xung hd, Gng xu... cua mdt ci<br /> nhin hoic mdt nhdm ngudi va cd thd phin biet vdi ca nhin khac, nhdm ngudi<br /> khic.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 52 TAP CHI' TAM Ly HOC, Sd 1 (130), 1 - 2010<br /> Khi nghidn cuu cac die trung trong giao tidp ciia ngudi Hue. chung tdi<br /> tip trung nghien cun bidu hien d cic phuong d.en cu thd nhu ngdn ngG tranc<br /> phuc, cu chi, hinh ddng, trong ddi sdng gia dinh va xa hgi.<br /> 2.1. Bieu hien a phuang dien ngdn ngu<br /> <br /> Ngdn ngG la phuong tien giao tidp quan trgng nhii ciia con ngudi. Khi<br /> ndi de'n die trung trong giao tidp cua mgt din tdc, mgt vung midn thi khdng thd<br /> khdng ndi den ngdn ngu. Die didm ndi bit cua ngdn ngG ngudi Hue chfnh la su<br /> nhd nhe, le phep. Die trung niy dugc bit ngudn tG ydu td tu nhien vi yeu td<br /> lich su - xa hdi. Hue, vdi thien nhien tho mdng, sdng nudc hGu tinh... Nhd vay,<br /> ngudi Hue thudng nhd nhe trong Idi ndi, trong each Gng xu hang ngiy. Ngudi<br /> Hue thudng dung tu "dg, dg thua" nhu mdt tG dem, Idi ndi cua mieng cho viec<br /> xung hd. Viec su dung ngdn ngG niy cua ngudi Hud cd thd dugc ly giai tu gdc<br /> do lich su nhu sau: Hue tGng li thu phu cua xG Ding Trong, rdi trd thanh kinh<br /> dd cua dii nudc. Ngoai cung cim, Hud cdn nhidu phu de, quan vien, con vua,<br /> chau chGa... Vua chua, vdi quydn uy cua minh, khdng can in to ndi Idn, quan<br /> lai khdng dam ndi to trudc dGc vua va tridu thin. Chdn kinh ki Idi ndi phai nhd<br /> nhe, tG tdn, cin trgng.<br /> <br /> Mdt die didm khic, khi die trung cua ngdn ngG ngudi Hue la sir mdc<br /> mac, gian di trong cich xung hd, trong Idi in tidng ndi hing ngiy. Cic nhi<br /> ngdn ngG hgc khi phin chia cac phuong ngu cua tidng Viet, tbim chf da coi<br /> 'Tieng Line' nhu li mgt phuong ngG rieng, khdng lin vdi bii ky phuong ngG<br /> nio. Khi giao tiep, ngudi Hue thudng sir dung cic tu ngG dia phuong nhu md,<br /> te, ring, rua, man, chi, he, bf... cung vdi sir chii phic, that thi, tdi bung cua<br /> minh. Tii ca nhGng yeu td dd da lam cho ngdn ngG ngudi Hue trd nen nggt<br /> ngao, dam i'm, day sGc quydn rG Idng ngudi...<br /> <br /> 2.2. Bieu Men dphuang dien trang phuc, cu chi, hdnh ddng<br /> Mgt trong nhGng bidu hien die trung khi ddc dio trong giao tidp cua<br /> ngudi Hud dd chfnh la trang phuc. Ngudi Hud thudng rii gian di, ft cau ki trong<br /> in mac. Didu nay dugc bidu hien d ca ngudi binh din, ci cin bd, trf thuc, cgng<br /> chuc Nhi nudc. Ngudi ta thudng ndi, nhin trang phuc doin nhin cich, doin<br /> nghe nghiep, hoan canh... Ddi vdi ngudi Hud thi dd qui li mdt viec lim khd<br /> khin.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAMLy HOC, S d l (130), 1-2010 53<br /> Ndi den trang phuc cua ngudi Hud, ta khdng thd khdng ndi de'n ta ao dai<br /> ciia ngudi phu nu noi day. Cung vdi chide ndn Bai tho, ao dai Hue da trd thanh<br /> mdt bidu tugng dep cua Cd dd. Ve dep diu dang, e le, kin dio cua ngudi phu nG<br /> Hud, mdt phin cung do ta io dai tao nen.<br /> Didu lam say dim Idng ngudi khi den Hue ngoai canh sic thien nhien,<br /> ngoai Idi ndi nhd nhe, ngoii ta ao tim mdng mO cdn la sU diu dang, doan trang<br /> trong cu chi, hanh ddng cua con ngudi noi day. Trong giao tie'p, ngudi Hue<br /> ludn hidu khich vi coi trgng tinh cam. Vi viy, ngudi Hue ludn biet ling nghe y<br /> kidn cua ngudi khic, khdng vdi vang, vd vip. Trong boat dgng, ngudi Hue rii<br /> tu tdn, didm dam; di dung thi nhe nhang, khoan thai. Cung each giao tiep cua<br /> ngudi Hue thd bidn d Id nghia, nd ndp, kfnh tren nhudng dudi.<br /> 2.3. Bieu Men trong ddi sdng gia dinh vd ngodi xd hoi<br /> Gia dinh la td i'm cua mdi ngudi, la noi vun dip tinh yeu thuong, la noi<br /> se chia nhGng vui budn cua ddi sdng thudng nhat. Cich c\x xu trong gia dinh<br /> cua ngudi Hue thd hien siu sic cic die trung trong Gng xu cua hg. O Hue cd<br /> nhieu gia dinh sdng theo kidu "Tam dai ddng dudng", "TG dai ddng dudng".<br /> Nghia li ba, bdn the he sdng dudi mgt mai nha chung, rai dim i'm, hda thuin.<br /> Dd la bidu hien tfnh miu muc cua gia dinh truyen thd'ng.<br /> Trong gia dinh, ngudi Hue sdng cd trdn cd dudi, ngudi nhd hon phii<br /> nghe Idi ngudi Idn hon. Bidu hien rd nhii la Id nghi "di thua, ve trinh". Nd da<br /> trd thinh ndp sdng, thinh tiem thuc cua ngudi Hue. Vi hanh phuc gia dinh ma<br /> ngudi Hud ludn chgn cho minh mdt cich sdng rieng, ngudi nhd hon thi nhin<br /> nhin. ngudi Idn hon thi miu muc, mgi ngudi ludn nhudng nhin nhau, cd bet sGc<br /> dd giu cho gia dinh hoa thuin, i'm dm. Giao due gia dinh rii dugc ngudi Hue dd<br /> cao va thuc td diy la ydu td rii quan trgng trong viec hinh thanh, phit tridn<br /> nhin cich cua con ngudi noi diy. Gin nhu tii ca cac Id nghi, cac each thGc<br /> sdng, ung xu... cua ngudi Hue ddu dugc giao due ngay trong gia dinh. Nhd viy<br /> ma trong giao tidp, Gng xu, ngudi Hue thudng cd y thuc tdi ve nhGng vice nen<br /> lam vi khdng nen lim, nhGng didu nen ndi va khdng nen ndi; cGng nhu each<br /> ung xir vdi tung mdi quan he cu thd giGa anh vdi em. cha me vdi con. chdng vdi<br /> vg...<br /> <br /> 3. Ket luan<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 54 TAP CHI' TAM Ly HOC. Sd 1 (130), 1 - 2010<br /> Mdi dan tdc, mdi vGng midn deu cd nhung die trung ridng vd giao tie'p,<br /> Gng xu. Ngudi Flue, vdi tii ca cac cin nguyen rieng cua minh da tao ra nhGng<br /> die trung rai rieng ve giao tidp va Gng xir. NhGng die trung dd dugc the hien<br /> thdng qua each ndi nang nhd nhe. Id phep, thdng qua cich su dung trang phuc<br /> kfn dao, gian di, thdng qua viec giG gin cac chuan muc cua gia dinh truydn<br /> thdng hay la su chit che trong ddi sdng cdng ddng... Trong xu the phat tridn,<br /> ddi mdi chung cua dii nudc, nhung die trung dd la net dep, la ban sic rieng cin<br /> dugc gin giG, phit huy.<br /> Tren diy chi li nhGng bidu hien budc diu vd die trung giao tidp cua<br /> ngudi Hue. Vi'n dd nay cin dugc nghien cGu siu va cd he thdng hon, cGng nhu<br /> tG nhidu gdc do khic nhau. Cd nhu viy chung ta mdi hieu dugc day du vd giao<br /> tidp va con ngudi xG Hue.<br /> <br /> <br /> Tai lieu tham khao<br /> 1. Duong Van An (1961), O Chdu can luc. Van boa A Chau, Sai Gon.<br /> 2. Phan Thuan An (1988), Mat sd di tich lich sif vdn hda tgi Thitdn An, Van hoa Binh<br /> Tri Thien.<br /> 3. Vuong Huu Ld (1992), Cdc dgc diem ngil dm ciia tieng Hue, Thong tin khoa hoc va<br /> cong nghe. Hue'.<br /> 4. Hoang Phe (chu bien) (2006), Tif dien Tieng Viet, Nxb Da .Ning.<br /> 5. Nhieu tie gia (1998), Cd dd Hue Dep vd Tha, Nxb Thuan Hoa, Hue.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI'TAMLy HOC, Sd 1 (130), 1 -2010 -''^<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2