intTypePromotion=1
ADSENSE

Các dạng bài tập cân bằng phản ửng oxi hóa – khử

Chia sẻ: Tran Phuong Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

1.450
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu này bao gồm dạng bài tập cân bằng phản ửng oxi hóa – khử như: Phản ứng có 2 chất thay đổi số oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử nội phân tử, phản ứng oxi hóa khử nội phân tử.... Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng bài tập cân bằng phản ửng oxi hóa – khử

  1. Gv: Lương Văn Huy 0969141404 CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂN BẰNG PHẢN ỬNG OXI HÓA – KHỬ Dạng 1 : Phản ứng có 2 chất thay đổi số oxi hóa ( dạng cơ bản)  Cân bằng các PT PƯ sau:  1. NH3 + O2   NO + H2O. 2. CO + Fe2O3   Fe + CO2.  3. Cu + H2SO4   CuSO4 + SO2 + H2O. 4. Fe + HNO3   Fe(NO3)3 + NO + H2O. 5. Al + HNO3   Al(NO3)3 + N2O + H2O. 6.  Zn  +  H2SO4    ZnSO4  +  H2S  +  H2O. 7. Mg + HNO3    Mg(NO3)2  +  NH4NO3  + H2O 8. KMnO4 + K2SO3+ H2O           K2SO4 + MnO2 + KOH. 9. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4       Fe2(SO4)3  + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 10. MnO2  + HCl       MnCl2 + Cl2  + H2O. 11. Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2S + H2O. 12. Mg + H2SO4   MgSO4 + S + H2O. 13. FeCl3 + Cu   FeCl2 + CuCl2. Dạng 2: Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử  Cân bằng các PT PƯ sau. Hãy chỉ ra nguyên tố là chất khử, chất oxi hóa.        1. KClO3     KCl   +  O2        2. AgNO3    Ag  + NO2  + O2        3. Cu(NO3)2    CuO   + NO2  + O2        4. HNO3   NO2  +  O2   + H2O        5. KMnO4    K2MnO4  +  O2  +  MnO2.        6. ZnSO4  Zn + SO2 + O2.  Dạng 3: Phản ứng tự oxi hóa – khử  1. Cl2  +  KOH     KCl  + KClO3  +  H2O. 2. S + NaOH    Na2S  + Na2SO3   + H2O. 3. I2  +  H2O    HI  + HIO3. 4. Cl2 + KOH  KCl + KClO + H2O. Dạng 4 : Phản ứng có nhiều chất thay đổi số oxi hóa ( thường là 3 chất với chương trình THPT). 1. FeS2  +  O2     Fe2O3   +  SO2 2. FeS  + KNO3    KNO2   + Fe2O3   +  SO3 3. FeS2 + HNO3     Fe(NO3)3  + H2SO4 + NO2 + H2O. 4.  FeS2 + HNO3 + HCl    FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O. 5. As2S3  +  HNO3  +  H2O    H3AsO4   + H2SO4  + NO. 6. CrI3  + Cl2  + KOH   K2CrO4  + KIO4  + KCl  + H2O 7. CuFeS2  + O2    Cu2S  + SO2   + Fe2O3 8. FeS  + H2SO4    Fe2(SO4)3   + SO2  + H2O 9. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O. 10. Fe3C + HNO3  Fe(NO3)3 + CO2 + NO + H2O Dạng 5: Phản ứng oxi hóa khử xảy ra ở nhiều nấc 1. Al + HNO3   Al(NO3)3  +  NO  +  N2O   +  H2O  ( VNO  : VN2O  =  3 :  1) 2. 2. Al + HNO3    Al(NO3)3  +  NO  +  N2   +  H2O  ( nNO  : nN2  =  3 :  2) 3. FeO  +  HNO3    Fe(NO3)3  +  NO2   + NO  +  H2O ( tỉ lệ NO2 : NO = x:y) 1Trung Tâm Luyện Thi Phúc Thiện
  2. Gv: Lương Văn Huy 0969141404 4. Al + HNO3    Al(NO3)3  +  NO  +  N2O   +  H2O (VNO  : VN2O  =  a :  b) 5. Al + H2SO4   Al2(SO4)3 + H2S + SO2 + H2O Dạng 6 : Phản ứng oxi hóa khử chứa ẩn  1. M  + HNO3    M(NO3)n  + NO2 + H2O  (Với M là kim loại hoá trị n) 2. M  + HNO3    M(NO3)n  + NO + H2O  (Với M là kim loại hoá trị n) 3. M  + HNO3    M(NO3)n  + N2O + H2O  (Với M là kim loại hoá trị n) 4. FexOy  + HNO3      Fe(NO3)3  + NO + H2O 5. FexOy + H2SO4     Fe2(SO4)3  +  SO2  + H2O 6. FeO + HNO3     Fe(NO3)3  + NxOy  + H2O 7. M  + HNO3      M(NO3)n  + NxOy + H2O 8. M2(CO3)n  +  HNO3    M(NO3)m  +  NO  + CO2  +  H2O 9. Al + HNO3   Al(NO3)3 + NxOy + H2O. Dạng 7 : Phản ứng oxi hóa khử hữu cơ 1.  C6H12O6   +  H2SO4 đ    SO2   +  CO2   +  H2O 2. C12H22O11  +  H2SO4  đ    SO2 +  CO2  +  H2O 3. CH3­ C  CH  + KMnO4 + H2SO4   CO2 +  K2SO4  + MnSO4  + H2O 4. K2Cr2O7  + CH3CH2OH  +  HCl    CH3­CHO  +  KCl +  CrCl3  +  H2O 5. HOOC – COOH  + KMnO4 + H2SO4    CO2  +   K2SO4  +  MnSO4   +  H2O 6. CH3 – C  CH  + KMnO4  + KOH   CH3 – COOK  + K2CO3  + MnO2 + H2O 7. CH3 – CH = CH2 + KMnO4 + H2O  CH3 – CH(OH) –CH2(OH) + MnO2 + KOH 2Trung Tâm Luyện Thi Phúc Thiện
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2