intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt maya part2

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu đang chạy trên Win 2000 bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau, đừng để ý đến thông báo này và nhấp vào OK để tiếp tục cài đặt. Cửa sổ Welcome to the Maya Unlimited 2.5 Installation xuất hiện. Nhấp chuột vào nút Next ở cửa sổ này để tiếp tục cài đặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt maya part2

  1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu ñang chaïy treân Win 2000 baïn coù theå nhaän ñöôïc thoâng baùo loãi sau, ñöøng ñeå yù ñeán thoâng baùo naøy vaø nhaáp vaøo OK ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Cöûa soå Welcome to the Maya Unlimited 2.5 Installation xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Next ôû cöûa soå naøy ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Cöûa soå Select Maya base components xuaát hieän. Choïn caùc thaønh phaàn baïn muoán caøi ñaët baèng caùch ñaùnh daáu vaøo oâ vuoâng choïn tröôùc noù : ÔÛ ñaây toâi choïn caû 5 thaønh phaàn. Chöông trình seõ chieám laáy 243.700K dung löôïng oå ñóa cöùng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY 917
  2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Chöông trình choïn thö muïc caøi ñaët maëc ñònh ôû C:\AW (baïn neân ñeå maëc ñònh naøy). Coøn neáu muoán thì coù theå ñoåi ñöôøng daãn khaùc, nhöng phaûi nhôù ñeå sau khi caøi Maya xong coøn phaûi caøi license. Baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse… Leänh treân seõ môû ra cöûa soå Choose Folder. Trong cöûa soå Choose Folder nhaáp vaøo Drives ñeå choïn oå ñóa caøi ñaët, nhaáp vaøo khung Directories ñeå choïn ñöôøng daãn. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY 918
  3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Cöûa soå Warning xuaát hieän thoâng baùo cho ta bieát : Sau khi caøi ñaët Maya caàn phaûi caøi ñaët License. Haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Yes ôû cöûa soå Question môùi xuaát hieän : Tieán trình caøi ñaët ñang dieãn ra tröôùc maét caùc baïn. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY 919
  4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Khi cöûa soå Select Maya Unilmited Components keá tieáp xuaát hieän, haõy choïn caùc thaønh phaàn muoán caøi ñaët theâm ngoaøi nhöõng thaønh phaàn cô baûn. Neáu choïn heát boán thaønh phaàn trong cöûa soå Select Maya Unilmited Components, oå cöùng caàn coù theâm 48.072K troáng. ÔÛ ñaây toâi choïn heát 4 thaønh phaàn naøy. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Next : Tieán trình caøi ñaët laïi ñöôïc tieáp tuïc, neáu muoán döøng vieäc caøi ñaët thì nhaáp vaøo nuùt Cancel. Khi tieán trình caøi ñaët chaám döùt, cöûa soå Question xuaát hieän hoûi coù muoán taïo bieåu töôïng treân maøn hình khoâng? Nhaáp Yes ñeå taïo bieåu töôïng (shortcut) Maya treân maøn hình cuûa baïn. Cöûa soå Set Complete xuaát hieän vôùi 2 tuøy choïn thoâng baùo hoûi ngöôøi caøi ñaët chöông trình coù muoán khôûi ñoäng laïi maùy tính hay khoâng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY 920
  5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu muoán khôûi ñoäng laïi maùy tính choïn nuùt beân treân (Yes, I want to restart my computer now). Baïn neân cho khôûi ñoäng laïi maùy ñeå maùy tính caäp nhaät caùc file vöøa caøi ñaët vaøo vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Finish. Ñeán ñaây baïn ñaõ caøi ñaët chöông trình vaøo trong maùy. Böôùc coøn laïi baïn caàn phaûi caøi ñaët License thì chöông trình môùi coù theå chaïy ñöôïc. CHEÙP CAÙC FILE CAÀN ÑEÅ CAØI LICENSE Môû laïi cöûa soå Explore. Baïn môû laïi ñóa chöùa chöông trình caøi ñaët Maya ñeå tìm file aw1.dat vaø Copy. Baïn nhaáp phaûi chuoät vaøo file aw1.dat ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi vaø choïn Copy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY 921
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2