Câu hỏi ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội

Chia sẻ: Dương Sơn Lâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.318
lượt xem
178
download

Câu hỏi ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên môn thống kê xã hội - Câu hỏi ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập thi môn học: Thống kê xã hội

  1. Câu hỏi ôn tập môn học: Thống kê xã hội Lớp: K042QL1A,B,2,3 - (SaiGonAct) A Câu 1: Nêu và phân tích quy trình nghiên cứu thống kê? Câu 2: Cho câu hỏi thu thập ý kiến đối với sinh viên đại học tại Tp.HCM năm 2011 như sau: “Xin bạn cho biết thông tin về những điều dưới đây: Các mục hỏi Trả lời của sinh viên 1.1. Giới tính? …………………….. 1.2. Năm sinh? …………………….. 1.3. Hiện nay là sinh viên năm thứ mấy? …………………….. 1.4. Bạn học khoa nào? …………………….. Bảng câu hỏi nêu trên có 4 hàng được đánh số thứ tự (từ 1.1 đến 1.4)”. Ở mỗi hàng, hãy cho biết loại thang đo, tính chất của dữ liệu cần thu thập và dữ li ệu được mô t ả bằng những công cụ nào? Câu 3: Hãy trình bày điều kiện áp dụng các lo ại thang đo cho t ừng đại l ượng c ụ th ể c ủa các đ ặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung và độ phân tán? Câu 4: Cho tài liệu về ngành học của sinh viên như sau: Ngành học Số sinh viên Tâm lý 25 Xã hội học 30 Anh văn 29 Toán tin 15 Du lịch 45 Pháp văn 22 Hóa hữu cơ 11 Sinh học 8 a. Lập bảng tần số, tính tỷ lệ % cho tiêu thức ngành học. (1đ) b. Lập bảng tần số, tính tỷ lệ % và vẽ biểu đồ cho 3 nhóm mới ghép (nhóm Khoa học xã hội NV; nhóm Khoa học tự nhiên; nhóm Ngoại ngữ). (2đ) Câu 5: Cho tài liệu về quan hệ với chủ hộ như sau: Quan hệ với chủ hộ Số người Chủ hộ 60 Vợ/chồng chủ hộ 58 Con chủ hộ 42 Con dâu/rể 40 Cháu nội/ngoại 35 c. Hãy cho biết: quan hệ với chủ hộ là biến số gì? tính chất của dữ liệu và thang đo? (0.5đ) d. Lập bảng tần số có ghép thành 3 nhóm: nhóm Chủ hộ và Vợ/chồng chủ hộ; nhóm Con chủ hộ và Con dâu/rể; nhóm Cháu nội/ngoại. Tính tỷ lệ % cho 3 nhóm mới ghép? (1.5đ) Page 1 of 2
  2. Câu 6: Cho tài liệu về tiền công của người lao động (1.000đ/ngày) trong một mẫu như sau: Tiền công Số người 35 15 40 28 50 35 75 40 80 20 100 12 a. Hãy cho biết: tiền công là biến số gì? tính chất của dữ liệu và thang đo? (0.5đ) b. Tính trung bình cộng có trọng số, trung vị và mốt? (1đ) c. Tính khoảng biến thiên, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn? (1đ) Câu 7: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ gi ữa thời gian tự h ọc c ủa sinh viên và kết quả học tập của họ. Bảng kết quả từ mẫu được chọn như sau: Thời gian tự học Kết quả học tập Dưới 2 giờ/tuần Từ 2 – 6 giờ/tuần Trên 6 giờ/tuần Khá giỏi 35 60 110 Trung bình 30 38 60 Yếu kém 130 60 27 Dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy kết luận có tồn tại mối quan hệ giữa hai biến Thời gian tự học và Kết quả học tập của sinh viên trong tổng thể hay không? Câu 8: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ gi ữa trình đ ộ h ọc vấn và m ức thu nhập của công nhân. Bảng kết quả từ mẫu nghiên cứu như sau: Trình độ học vấn Mức thu nhập/tháng Cấp 1 và 2 Cấp 3, THCN CĐ, ĐH Dưới 2 triệu đồng 150 45 15 Từ 2 đến 5 triệu đồng 75 62 50 Trên 5 triệu đồng 25 30 148 Dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 10%, hãy k ết lu ận có t ồn t ại m ối quan hệ giữa hai biến trình độ học vấn và mức thu nhập của công nhân trong tổng thể hay không? Câu 9: Một nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét mối quan hệ giữa Cách đọc tờ báo và Trình độ học vấn. Bảng kết quả từ mẫu được chọn như sau: Trình độ học vấn Cao đẳng, Cách đọc tờ báo Cấp 1, 2 Cấ p 3 đại học Đọc theo thứ tự từ trang đầu đến trang cuối 15 20 40 Xem lướt qua các đề mục, đọc mục ưa thích trước 15 22 41 Chỉ đọc các trang mục ưa thích, ít đọc các trang khác 17 20 55 Xem các tin đáng chú ý trên trang 1 và tìm đọc trước 15 25 15 Dùng kiểm định Chi bình phương (χ2). Với mức ý nghĩa α = 5%, hãy kết luận có tồn tại m ối quan hệ giữa hai biến Cách đọc tờ báo và Trình độ học vấn trong tổng thể hay không?./. Page 2 of 2
Đồng bộ tài khoản