intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn thi di truyền học

Chia sẻ: Nguyen Dinh Trong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
174
lượt xem
38
download

Câu hỏi ôn thi di truyền học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1, tế bào sinh vật với chức năng di truyền. 2, khái niệm NST? Chức năng NST trong di truyền? NST phage và NST vi khuẩn? 3, các loại bộ NST và đặc điểm của từng loại bộ NST? 4, hình thái và cấu trúc NST ở sv nhân chuẩn? Các yếu tố di truyền vận động trong hệ gen? 5. cơ chế nguyên phân, ý nghĩa của nguyên phân? 6. cơ chế giảm phân, ý nghĩa giảm phân?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn thi di truyền học

  1. c©u hái thi hÕt m«n m«n: di truyÒn I. ch¬ng 1: c¬ së tÕ bµo cña di truyÒn vµ qu¸ tr×nh sinh s¶n . 1, tÕ bµo sinh vËt víi chøc n¨ng di truyÒn. 2, kh¸i niÖm NST? Chøc n¨ng NST trong di truyÒn? NST phage vµ NST vi khuÈn? 3, c¸c lo¹i bé NST vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i bé NST? 4, h×nh th¸i vµ cÊu tróc NST ë sv nh©n chuÈn? C¸c yÕu tè di truyÒn vËn ®éng trong hÖ gen? 5. c¬ chÕ nguyªn ph©n, ý nghÜa cña nguyªn ph©n? 6. c¬ chÕ gi¶m ph©n, ý nghÜa gi¶m ph©n? 7. sù h×nh thµnh giao tö vµ t¸i t¹o c¬ thÓ lìng béi ë thùc ®v? 8. sù h×nh thµnh giao tö c¸i, ®ùc ë tv bËc cao? 9. qu¸ tr×nh thô tinh kÐp ë tv bËc cao. ý nghÜa thùc tiÔn cña sù thô tinh nµy? 10. sinh s¶n v« phèi? ý nghÜa cña sinh s¶n v« phèi? 11. kn vÒ sinh s¶n v« tÝnh vµ h÷u tÝnh? C¬ chÕ vµ øng dông cña c¸c h×nh thøc nµy trong c¶i thiÖn gièng c©y trång? II. ch¬ng 2: c¬ së ph©n tö cña di truyÒn. 12. chøng minh DNA lµ vËt chÊt di truyÒn 13. cÊu tróc h×nh häc vµ cÊu tróc kh«ng gian cña DNA. 14. sù biÕn tÝnh cña DNA vµ phÐp lai ax.. ? c¸c tr×nh tù lÆp l¹i cña DNA 15. c¬ chÕ t¸i b¶n cña DNA ë sv nh©n s¬ vµ sv nh©n chuÈn? ý nghÜa cña c¬ chÕ? 16. c¬ chÕ phiªn m· ë sv nh©n s¬ vµ nh©n chuÈn? ý nghÜa? 17. kn vÒ gen? cÊu tróc cña gen ë sv nh©n chuÈn vµ ë sv nh©n s¬? 18. kn m· di truyÒn? Chøng minh m· di truyÒn lµ m· bé 3? 19. c¸c ®Æc tÝnh cña m· di truyÒn? 20. cÊu tróc vµ vai trß c¸c lo¹i ARN trong qu¸ tr×nh dÞch m·? 21. qu¸ tr×nh dÞch m· ë sv nh©n s¬ vµ nh©n chuÈn? ý nghÜa? 22. tÝnh linh ho¹t cña m· di truyÒn? ý nghÜa cña tÝnh chÊt nµy ®èi víi sv? 23. c¬ chÕ ®iÒu hßa biÓu hiÖn gen ë sv nh©n s¬? 24. c¬ chÕ ®iÒu hßa biÓu hiÖn gen ë sv nh©n chuÈn? sù biÖt hãa tÕ bµo ë thùc vËt bËc cao? III. ch¬ng 3: c¸c quy luËt di truyÒn menden vµ t¬ng t¸c gen.
  2. 25. tr×nh bµy kh¸i niÖm gen, alen, ®ång hîp tö, dÞ hîp tö, kiÓu gen, kiÓu h×nh, c¸c phÐp lai trong nghiªn cøu di truyÒn? 26. tr×nh bµy ®Þnh luËt 1 vµ 2 mendel ( tn, ph¸t biÓu, gthÝch, ®k nghiÖm ®óng, ý nghÜa?) 27. tr×nh bµy ®Þnh luËt 3 mendel (tn, ph¸t biÓu, gthÝch, ®k nghiÖm ®óng, ý nghÜa?) 28. hiÖn tîng tréi kh«ng hoµn toµn vµ hiÖn tîng ®a alen? ý nghi· cña mçi hiÖn tîng? 29. cho vÝ dô vµ viÕt s¬ ®å lai biÓu diÔn quy luËt t¬ng t¸c gen kiÓu bæ trî 30. cho vÝ dô vµ viÕt s¬ ®å lai biÓu diÔn quy luËt t¬ng t¸c gen kiÓu ¸t chÕ? 31, hiÖn tîng tù bÊt hîp ë tv? IV. ch¬ng 4: liªn kÕt trao ®æi chÐo vµ b¶n ®å di truyÒn. 32. ph©n lý giíi tÝnh cña sv trong tù nhiªn? c¸c kiÓu x¸c ®Þnh giíi tÝnh? ý nghÜa cña di truyÒn giíi tÝnh? 33. kn di truyÒn lk víi giíi tÝnh? c¬ së cña di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh? quy luËt di truyÒn cña c¸c tÝnh tr¹ng lk víi giíi tÝnh? 34. hiÖn tîng di truyÒn lk hoµn toµn? ý nghÜa? 35.hiÖn tîng di truyÒn lk ko hoµn toµn? ý nghÜa? 36. kn vÒ trao ®æi chÐo? HËu qu¶ cña t® chÐo? ®a trao ®æi chÐo vµ hiÖn tîng nhiÔu? 37. kn vÒ t¸i tæ hîp? C¬ së tÕ bµo cña t¸i tæ hîp? TÇn sè t¸i tæ hîp? 38. kn lk gen, nhãm lk gen? ph¬ng ph¸p x® nhãm gen, x® trËt tù vµ vÞ trÝ s¾p xÕp cña c¸c gen trong nhãm lk? 39.kn vÒ b¶n ®å di truyÒn? C¸ch thiÕt lËp b¶n ®å di truyÒn? V. ch¬ng 5: dt tÝnh tr¹ng sè lîng, u thÕ lai vµ suy tho¸i cËn huyÕt. 40. kn vÒ tÝnh tr¹ng sè lù¬ng- m« h×nh céng gép 41. hiÖn tîng t¨ng tiÕn vµ biÕn dÞ vît ng¹ch. íc lîng sè gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng sè lîng. 42. kn ph¬ng sai kiÓu h×nh, ph¬ng sai kiÓu gen vµ hÖ sè di truyÒn? ý nghÜa thùc tiÔn cña hÖ sè di truyÒn. 43. kn ph©n sai chon läc? C¬ së cña ph©n sai chän läc? Kn t¨ng thu dt vµ ý nghÜa? 44. hiÖn tîng u thÕ lai ( kn, nn, ®Æc ®iÓm, ý nghÜa thùc tiÔn, ph- ¬ng ph¸p duy tr× u thÕ lai). 45. hiÖn tîng suy tho¸i cËn huyÕt( kn,nn, ý nghÜa thùc tiÔn) VI. ch¬ng 6: di truyÒn tb chÊt.
  3. 46. kn di truyÒn ngoµi nh©n? c¸c ®Æc ®iÓm cña hiÖn tîng di truyÒn ngoµi nh©n? 47. ®Æc ®iÓm cña AND l¹p thÓ? HiÖn tîng di truyÒn cña AND l¹p thÓ? 48. ®Æc ®iÓm cña AND ty thÓ? HiÖn tîng di truyÒn cña AND ty thÓ? 49. hiÖn tîng bÊt dôc ®ùc ë tv bËc cao? ý nghÜa thùc tiÔn? VII. ch¬ng 7: di truyÒn vk 50. kn tiÕp hîp? Qt truyÒn AND tõ thÓ cho sang thÓ nhËn ë E.coli? ý nghÜa thùc tÕ. 51. kn vµ c¬ chÕ t¶i n¹p, biÕn n¹p? ph¬ng ph¸p x® lk gen b»ng biÕn n¹p. hiÖn tîng di truyÒn lk hoµn toµn? ý nghÜa? VIII. ch¬ng 8: biÕn dÞ 52. kn biÕn dÞ? C¸c lo¹i biÕn dÞ? D·y biÕn dÞ t¬ng ®ång cñaVarilop 53. thêng biÕn (kn,nn, c¬ chÕ ph¸t sinh, ®Æc ®iÓm, ý nghÜa)? 54. biÕn dÞ tæ hîp(…) 55. kn ®ét biÕn? Ph©n lo¹i, ®Æc ®iÓm? 56. ®ét biÕn cÊu tróc NST. ( c¸c d¹ng, nn, c¬ chÕ ph¸t sinh, hËu qu¶) 57. ®ét biÕn ®a béi thÓ c©n (…, ý nghÜa) 58. ®ét biÕn ®a béi thÓ lÖch (…) 59. kn thÓ ®¬n béi thÓ? ®Æc ®iÓm cña thÓ ®¬n béi? ý nghÜa cña d¹ng ®ét biÕn nµy? 60. ®b gen (kn, nn, c¬ chÕ ph¸t sinh. ®Æc ®iÓm, ý nghÜa) 61. c¬ chÕ söa ch÷a ®ét biÕn. IX. ch¬ng 9: dt quÇn thÓ 62. kn quÇn thÓ sv vµ vèn gen cña quÇn thÓ? HiÖn tîng c©n b»ng gen diÔn ra trong quÇn thÓ tù do. 63. ®Æc ®iÓm cÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ tù phèi vµ quÇn thÓ gp tù do.nguyªn nh©n? 64. ®l hardy-weinberg( ph¸t biÓu, cm, ®k nghiÖm ®óng, ý nghÜa) 65. c¸c nh©n tè g©y biÕn ®éng cÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ. 66.ý nghÜa cña di truyÒn quÇn thÓ trong c¶i thiÖn gièng vËt nu«i c©y trång? TrÇn ThÞ Thanh- 51 biotech- vfu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản