intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CHƯƠNG TRÌNH GỠ RỐI DEBUG part 1

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

113
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Dịch được 1 chương trình ngắn Xem các thanh ghi và cờ của CPU Xem sự thay đổi nội dung của các biến Dạng lệnh của Debug Trong đó mã lệnh là 1 trong các chữ A,B,C,D,E, ... còn thông số thì thay đổi tùy theo lệnh. Các thông số có thể là : Địa chỉ : là 1 bộ địa chỉ đầy đủ segment : offset hay chỉ cần offset là đủ. Segment có thể dùng tên thanh ghi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CHƯƠNG TRÌNH GỠ RỐI DEBUG part 1

  1. CHÖÔNG TRÌNH GÔÕ ROÁI DEBUG Muïc tieâu Dòch ñöôïc 1 chöông trình ngaén Xem caùc thanh ghi vaø côø cuûa CPU Xem söï thay ñoåi noäi dung cuûa caùc bieán 7/8/2011 7/8/2011 1 Chuong 3 Debug
  2. Daïng leänh cuûa Debug Trong ñoù maõ leänh laø 1 trong caùc chöõ A,B,C,D,E, ... coøn thoâng soá thì thay ñoåi tuøy theo leänh. Caùc thoâng soá coù theå laø : Ñòa chæ : laø 1 boä ñòa chæ ñaày ñuû segment : offset hay chæ caàn offset laø ñuû. Segment coù theå duøng teân thanh ghi. Ex : F000:0100 DS: 200 0AF5 7/8/2011 7/8/2011 2 Chuong 3 Debug
  3. Daïng leänh cuûa Debug Taäp tin : laø 1 tham khaûo teân taäp tin ñaày ñuû, ít nhaát phaûi coù teân taäp tin. Danh saùch : Laø 1 hay nhieàu trò byte hoaëc chuoåi caùch nhau baèng daáu phaåy. Khoaûng : laø 1 tham khaûo ñeán vuøng boä nhôù Trò : laø 1 soá heä 16 coù toái ña coù 4 chöõ soá 7/8/2011 7/8/2011 3 Chuong 3 Debug
  4. Taäp leänh cuûa Debug A : cho cho pheùp vieát töø baøn phím caùc leänh maõ maùy döôù döôùi daïng gôïi nhôù. A [ ] Ex Ex : - A 100 dòch ôû ñòa chæ CS:100h -A dòch dòch ôû ñòa chæ hieän taïi (Debug laáy ñòa chæ ñoaïn CS) - A DS:2000h DS:2000h dòch ôû ñòa chæ DS:2000h DS:2000h 7/8/2011 7/8/2011 4 Chuong 3 Debug
  5. Thí duï minh hoïa leänh A Phaû Phaûi nhaäp leänh vaøo theo töøng doøng moät vaø keá keát thuùc baèng Enter. Keát thuùc nhaäp nhaán Enter ôû doøng troáng. Ex Ex : - A 100 User goû vaøo 5514:0100 MOV AH, 2 5514:0102 MOV DL, 41 5514:0104 INT 21H SEGMENT OFFSET 7/8/2011 7/8/2011 5 Chuong 3 Debug
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2