intTypePromotion=1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 1

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
171
lượt xem
35
download

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu màn hình & việc quản lý màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình. hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của 10h ROM BIOS với chức năng của INT 21h. 21h Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. ASM. Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM part 1

  1. LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Giôùi thieäu maøn hình & vieäc quaûn lyù maøn hình Hieåu ñöôïc toå chöùc cuûa maøn hình. So saùnh chöùc naêng ñieàu khieån maøn hình cuûa INT 10h cuûa ROM BIOS vôùi chöùc naêng cuûa INT 21h. Bieát caùch laäp trình quaûn lyù maøn hình trong ASM. Bieát caùch laäp trình xöû lyù phím vaø 1 soá öùng duïng cuûa noù. 1 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  2. MÀN HÌNH ĐẶC TRƯNG CỦA MÀN HÌNH ĐỘ PHÂN GIÀI 2 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  3. 3 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  4. CARD MÀN HÌNH Độ phân giải Cung cấp các chế độ MH Số điểm ngang x số điểm dọc x số màu (số bit màu) 800x600x16 bits = 960 000 bytes  1Mb CHẾ ĐỘ 1024x 768x32 bits 3.145.728 bytes  4Mb ĐỒ HỌA RAM MÀN HÌNH Dung lượng 4 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  5. Địa chỉ (i,j) = B800:0000+ (i*160+j*2) 5 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
  6. 6 Chuoung Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2