intTypePromotion=1

Chỉ thị 04/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
331
lượt xem
11
download

Chỉ thị 04/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh vững chắc cổ phần hóa Công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. c hØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 04/2005/CT­TTg  ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ ®Èy nhanh v÷ng ch¾c  cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc    H¬n mêi n¨m qua, viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n ­ íc  ®∙  ®îc triÓn khai thùc hiÖn tõng bíc v÷ng ch¾c, theo   ®óng  ®êng lèi, nghÞ  quyÕt cña §¶ng. ChÝnh phñ   ®∙ cô  thÓ   ho¸ c¸c chñ  tr¬ng cña §¶ng, ban hµnh  ®ång bé  c¸c v¨n b¶n   ph¸p   quy,   cã   chÝnh   s¸ch   kh¸   toµn   diÖn   vµ   phï   hîp,   kÞp   thêi gi¶i quyÕt c¸c vÊn  ®Ò   ®Æt ra trong s¾p xÕp, cæ phÇn   ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, nhÊt lµ viÖc xö lý nî tån ®äng,   lao ®éng d«i d. C¸c Bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng vµ  doanh nghiÖp nhµ  níc  ®∙ nhËn thøc viÖc s¾p   xÕp,   cæ   phÇn   ho¸   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   lµ   mét   nhiÖm   vô   träng t©m nªn  ®∙ tÝch cùc chØ  ®¹o víi ch¬ng tr×nh, biÖn   ph¸p cô  thÓ  vµ   ®∙  ®¹t  ®îc kÕt qu¶ quan träng. Sau khi cã   NghÞ quyÕt Trung ¬ng 3 kho¸ IX, c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ ®∙ ®­ îc  ®Èy m¹nh h¬n nhiÒu, c¬ b¶n ®¹t ® îc môc tiªu ®Ò  ra. Qua   cæ phÇn  ho¸,  doanh  nghiÖp  nhµ  níc  ®∙ chuyÓn  thµnh  doanh   nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u, t¹o ®éng lùc vµ c¬ chÕ qu¶n lý   n¨ng  ®éng; huy  ®éng thªm  ®îc nguån vèn cña x∙ héi vµo s¶n   xuÊt, kinh doanh; hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng héi   nhËp cña doanh nghiÖp  ®îc n©ng lªn. Thùc tiÔn kh¼ng  ®Þnh   cæ phÇn ho¸  ®∙ trë  thµnh gi¶i ph¸p quan träng, chñ  yÕu  ®Ó   c¬  cÊu l¹i,  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  vµ  n©ng cao hiÖu qu¶   ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc.    Tuy nhiªn, tiÕn  ®é  cæ phÇn ho¸ vÉn cßn chËm, nhiÒu   doanh nghiÖp  mµ  Nhµ  níc kh«ng cÇn n¾m gi÷  vÉn tiÕp tôc   duy   tr×   100%   vèn   nhµ   níc,   tû   lÖ   cæ   phÇn   b¸n   ra   ngoµi   doanh nghiÖp cßn thÊp. ë mét sè n¬i, nhËn thøc vÒ cæ phÇn   ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc cßn cha ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt, v­ íng   m¾c   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   cha   ®îc   th¸o   gì   kÞp   thêi. Mét sè quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc cßn cha   phï  hîp, thêi gian cæ phÇn ho¸ mét doanh nghiÖp cßn dµi.   Khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, cha quan t©m  ®óng møc   ®Õn   ®æi   míi   ph¬ng   thøc   qu¶n   trÞ   vµ   ®iÒu   hµnh   doanh   nghiÖp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña mét sè  c«ng ty   cæ phÇn cha cao. Sè  lîng doanh nghiÖp niªm yÕt trªn thÞ   trêng chøng kho¸n cßn rÊt Ýt.  §Ó   ®Èy nhanh v÷ng ch¾c cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  níc   theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung ¬ng 3, NghÞ quyÕt Trung ­ ¬ng 9 kho¸ IX vµ  ChØ thÞ  sè  45­CT/TW cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ   ®Èy m¹nh s¾p xÕp,  ®æi míi, ph¸t triÓn vµ  n©ng cao hiÖu   qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ:
  2. 2 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, c¸c  Tæng c«ng ty nhµ  níc cÇn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc sau  ®©y: a) TiÕp tôc qu¸n triÖt s©u s¾c vµ ®Èy m¹nh viÖc tuyªn   truyÒn NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng, NghÞ quyÕt Trung  ­ ¬ng 3,  ®Æc biÖt lµ  NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 9 vµ  ChØ thÞ  sè  45­CT/TW cña Bé  ChÝnh trÞ  nh»m t¹o ra sù  thèng nhÊt cao  h¬n n÷a trong c¸c cÊp, c¸c ngµnh, trong c¸n bé, ®¶ng viªn   vÒ ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, yªu cÇu, thêi c¬   vµ   th¸ch   thøc   trong   héi   nhËp   kinh   tÕ   quèc   tÕ,   vÒ   quan  ®iÓm,  môc  tiªu,   nhiÖm  vô,  gi¶i   ph¸p   ®Èy   nhanh  s¾p  xÕp,   ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ   níc;   trong   ®ã,   cæ   phÇn   ho¸   lµ   kh©u   then   chèt   nhÊt,   lµ  gi¶i ph¸p c¬  b¶n vµ  quan träng  ®Ó  c¬  cÊu l¹i,  ®æi míi c¬   chÕ  qu¶n lý  vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh  nghiÖp  nhµ  níc,  thóc  ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng  cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ   ®Êu tranh chèng tham nhòng;   ®ång thêi n©ng cao  ý  thøc chÊp hµnh NghÞ  quyÕt cña §¶ng,  ph¸p luËt, kû  c¬ng hµnh chÝnh cña Nhµ  níc; nghiªm chØnh  thi   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh,   ch¬ng  tr×nh,   kÕ   ho¹ch  cña  ChÝnh   phñ vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.  b)   Trong   th¸ng   4   n¨m   2005   hoµn   thµnh   viÖc   tr×nh   bæ  sung ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ   níc   theo   tinh   thÇn   NghÞ   quyÕt   Trung  ¬ng   9   khãa   IX   vµ  QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2004/Q§­TTg   ngµy   24   th¸ng   8   n¨m   2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh tiªu chÝ, danh môc ph©n  lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc. Khi x©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp  nhµ   níc   cho   n¨m   2005   vµ   nh÷ng   n¨m   tiÕp   theo,   cÇn   chó  träng x©y dùng lé  tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc, trõ  nh÷ng Tæng c«ng ty ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc an  ninh,   quèc   phßng   hoÆc   cha   tiÕn   hµnh   cæ   phÇn   ho¸   ®îc.  Nh÷ng   Tæng   c«ng   ty   ®∙   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   ®a   sè   c¸c  doanh nghiÖp thµnh viªn th× tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ toµn bé   Tæng c«ng  ty.  Nh÷ng  Tæng c«ng  ty cã  vai trß quan träng  trong nÒn kinh tÕ, tríc m¾t cha cæ phÇn ho¸ toµn bé  Tæng  c«ng   ty,   nhng   ph¶i   tiÕn   hµnh   cæ   phÇn   ho¸   hÇu   hÕt   c¸c  doanh nghiÖp thµnh viªn vµ  chuyÓn sang ho¹t  ®éng theo m«  h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con  ®Ó  c«ng ty mÑ  thùc sù  lµm  chñ  vèn nhµ  níc  ë  c«ng ty con. Sau khi ho¹t  ®éng æn  ®Þnh   sÏ   xem   xÐt,   tiÕn   hµnh   cæ   phÇn   ho¸   c«ng   ty   mÑ   mét   c¸ch  v÷ng ch¾c. c) Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã  liªn quan tæ chøc tËp huÊn, phæ biÕn vµ tuyªn truyÒn s©u,   réng   NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   11   n¨m  2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn c«ng ty nhµ  níc thµnh c«ng 
  3. 3 ty cæ phÇn vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh  ®Õn c¸n bé  qu¶n   lý   c¸c   cÊp,   c¸c   ngµnh   vµ   ngêi   lao   ®éng   trong   c¸c  doanh nghiÖp nhµ níc.  d)   ChØ   ®¹o   kiªn   quyÕt   cæ   phÇn   ho¸   c¸c   doanh   nghiÖp  nhµ  níc theo ph¬ng ¸n tæng thÓ   ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt.  Thùc hiÖn nghiªm NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy 16  th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty  cæ phÇn,  ®¶m b¶o nguyªn t¾c thÞ  trêng trong cæ phÇn ho¸  doanh  nghiÖp   nhµ   níc:  thùc   hiÖn   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp th«ng qua c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng ®Þnh gi¸; kh«ng   cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp; thùc hiÖn   b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn c«ng khai;... ®) C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ, rµ so¸t ®Ó b¸n tiÕp cæ phÇn cña Nhµ n íc ë c«ng  ty cæ phÇn cã vèn nhµ níc. ChØ ®¹o ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn  nhµ  níc sö  dông quyÒn cña cæ  ®«ng  ®Ó  thùc hiÖn niªm yÕt  ra thÞ trêng chøng kho¸n ®èi víi nh÷ng c«ng ty cæ phÇn ®ñ  ®iÒu kiÖn niªm yÕt. e) ChØ  ®¹o, híng dÉn doanh nghiÖp nhµ  níc gi¶i quyÕt  c¸c tån t¹i vÒ  tµi chÝnh vµ  lao  ®éng tríc khi thùc hiÖn  cæ phÇn ho¸ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Õn   thêi   ®iÓm   cæ   phÇn   ho¸   míi   xö   lý   dÉn   ®Õn   chËm   trÔ   hoÆc  kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc do kh«ng cßn vèn nhµ níc. Trêng hîp  kh«ng   cßn   vèn   nhµ   níc   th×   thùc   hiÖn   b¸n   ®Êu   gi¸   doanh  nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp. g) TiÕp tôc kiÖn toµn Ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh   nghiÖp, ®¶m b¶o  cã bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó thùc hiÖn tèt  chøc n¨ng tham mu, híng dÉn, kiÓm   tra,  ®«n  ®èc viÖc cæ  phÇn ho¸ c¸c c«ng ty nhµ níc. h) Hµng th¸ng, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng ty  nhµ  níc  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn s¾p xÕp, cæ phÇn ho¸  doanh nghiÖp nhµ níc, kiÓm ®iÓm  tr¸ch nhiÖm cña l∙nh ®¹o   vµ   ®Ò  ra c¸c biÖn ph¸p th¸o gì  víng m¾c. Cuèi n¨m, khi  b×nh xÐt, ®¸nh gi¸ c¸n bé, ®¶ng viªn ph¶i cã néi dung kÕt  qu¶ thùc hiÖn s¾p xÕp, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc. 2. C¸c Bé, c¬  quan hoµn thiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  ®èi  víi doanh nghiÖp sau cæ phÇn hãa; khÈn tr¬ng ban hµnh ®Çy  ®ñ  vµ  chØ  ®¹o triÓn khai c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn  NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,   xö lý kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh. a) Trong th¸ng 4 n¨m 2005, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr êng  chØ  ®¹o híng  dÉn  thñ  tôc  chuyÓn  hîp  ®ång  thuª   ®Êt, cÊp  giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   khi   c«ng   ty   nhµ   níc  chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. 
  4. 4 b) Trong th¸ng 4 n¨m 2005, Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam  chØ  ®¹o híng dÉn c¸c néi dung liªn quan  ®Õn nî  vay ng©n  hµng tån  ®äng cña c«ng ty nhµ  níc cæ phÇn hãa; viÖc kÕ  thõa c¸c hîp  ®ång tÝn dông vµ  duy tr×  c¬  chÕ  tÝn dông nh   ®èi víi c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ phÇn ho¸; viÖc xö  lý  Quü dù phßng rñi ro khi cæ phÇn ho¸ ng©n hµng th¬ng m¹i. c) Bé Tµi chÝnh: ­ Trong th¸ng 3 n¨m 2005, ban hµnh Th«ng t  híng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh  cña   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   qu¶n   lý   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  vµo  doanh nghiÖp kh¸c, trong  ®ã  quy  ®Þnh râ  sè  lîng ngêi  ®¹i  diÖn vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô cña ngêi ®¹i  diÖn phÇn vèn nhµ níc ë doanh nghiÖp kh¸c. ­ Tæ chøc ®Ó Tæng c«ng ty §Çu t vµ Kinh doanh vèn nhµ  níc   sím   ®i   vµo   ho¹t   ®éng   theo   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. ­ Nghiªn cøu, x©y dùng chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch   ph¸t triÓn c¸c tæ chøc chuyªn nghiÖp thùc hiÖn nghiÖp vô  t  vÊn cæ phÇn ho¸, x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp,  ®Çu t  cæ phÇn, h×nh thµnh mét sè  trung t©m b¸n  ®Êu gi¸ cæ phÇn  t¹i c¸c thµnh  phè,   ®« thÞ  lín.  Nghiªn  cøu  bæ sung  danh  s¸ch c¸c c«ng ty chøng kho¸n, doanh nghiÖp kiÓm to¸n  ®îc  thùc hiÖn dÞch vô ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. ­   Nghiªn   cøu,   ®Ò   xuÊt   víi   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   biÖn  ph¸p cæ phÇn hãa nh÷ng doanh nghiÖp  ®ang triÓn khai c¸c  dù ¸n ®Çu t quy m« lín, vay vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau. ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   lùa  chän,  quyÕt   ®Þnh   ®Ó   trong  n¨m  2005   niªm   yÕt   ® îc   kho¶ng  200 doanh nghiÖp trªn thÞ trêng chøng kho¸n. ­ B¸o c¸o  ®¸nh gi¸ ho¹t  ®éng cña c«ng ty cæ phÇn mµ  c¸c   cæ   ®«ng   lµ   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc;   b¸n   ®Êu   gi¸   doanh  nghiÖp khi kh«ng cæ phÇn hãa ®îc. ­ Trong quý  II n¨m 2005 tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  söa  ®æi QuyÕt ®Þnh sè 36/2003/Q§­TTg ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2003  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  gãp vèn,   mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp  ViÖt Nam vµ QuyÕt ®Þnh sè 146/2003/Q§­TTg  ngµy 17 th¸ng 7  n¨m 2003 vÒ tû lÖ tham gia cña bªn níc ngoµi vµo thÞ trêng  chøng kho¸n ViÖt Nam theo híng cho phÐp c¸c nhµ   ®Çu t níc  ngoµi ®îc tham gia mua cæ phÇn kh«ng h¹n chÕ vµ tham gia cæ  ®«ng chiÕn lîc  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng thuéc danh  môc h¹n chÕ tèi ®a 30% vèn ®Çu t. d)   Bé   Néi   vô,   trong   quý   II   n¨m   2005   híng   dÉn   thùc  hiÖn viÖc  bè  trÝ,  sö  dông  c¸n  bé  l∙nh   ®¹o  doanh  nghiÖp 
  5. 5 nhµ  níc cæ phÇn hãa kh«ng  ®îc cö    lµm  ®¹i diÖn phÇn vèn  nhµ níc ë c«ng ty cæ phÇn. ®) Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, trong quý  II  n¨m 2005 tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  chÕ   ®é  phô  cÊp tr¸ch  nhiÖm, tiÒn thëng  ®èi víi ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ  níc  t¹i doanh nghiÖp kh¸c. e) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: ­ Trong th¸ng 4 n¨m 2005 c«ng bè Danh môc ngµnh nghÒ,   lÜnh vùc cô  thÓ   mµ  c¸c nhµ   ®Çu t níc ngoµi chØ  ®îc tham  gia tèi  ®a 30% vèn  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña LuËt KhuyÕn  khÝch ®Çu t trong níc; ®èi víi c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc kh¸c  th× kh«ng h¹n chÕ. ­ Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt n©ng tû lÖ gãp vèn, mua cæ phÇn  cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam  lªn trªn 30% vèn  ®iÒu lÖ  cña doanh nghiÖp  ®èi víi mét sè  ngµnh, lÜnh vùc khi so¹n th¶o LuËt §Çu t chung. ­ Nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung, x©y dùng chÝnh s¸ch hç   trî  doanh nghiÖp th«ng qua viÖc x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng;  hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t; nghiªn cøu khoa häc,  ®æi míi  c«ng nghÖ;  ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé  qu¶n lý  vµ  ngêi lao  ®éng   trong   doanh   nghiÖp;   tiÕp  cËn  vµ   më   réng   thÞ   tr êng  xuÊt khÈu; khuyÕn khÝch ¸p dông th«ng lÖ qu¶n trÞ c«ng ty   tèt   nhÊt;   hç   trî   trong   viÖc   cung   cÊp   th«ng   tin,   chÝnh  s¸ch   chÕ   ®é   míi…   t¹o   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   doanh   nghiÖp   ph¸t  triÓn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh sau cæ phÇn ho¸. 3. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm: ­ KiÓm  tra,   ®«n  ®èc,  híng dÉn,  theo  dâi vµ   ®Þnh kú  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng  ty nhµ níc cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng ty nhµ  níc; kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c, bÊt hîp  lý  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ®Ò  nghÞ  Thñ  tíng ChÝnh phñ  híng   gi¶i   quyÕt   hoÆc   kiÕn   nghÞ   c¸c   c¬   quan   gi¶i   quyÕt  theo thÈm quyÒn. ­   Tham   gia   ý   kiÕn   víi   Ban   Tæ   chøc   Trung  ¬ng   trong  viÖc híng dÉn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc §¶ng trong c«ng ty  cæ phÇn.   ­ Theo dâi vµ ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ viÖc  thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Ban ChØ ®¹o §æi míi  vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng  ty nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh ChØ thÞ nµy.
  6. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2