intTypePromotion=1

Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
4
download

Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quán triệt và thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/08/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  é   ë n g  B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i tr n g B tr ê s è  1435/1998/CT­B K H C N M T  n g µ y 28  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c Q u¸n tri Öt µ  th ù c hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  61/1998/N§­C P  v ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  n g µ y  15/08/1998  Ò  c«n g  t¸c v  thanh tra, ki Ó m  tra ® è i víi c¸c d o a n h  n g hi Ö p   Ngµy  th¸ng  n¨m  15  8  1998  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/1998/N§­   Ò   CP v c«ng   t¸c thanh    Óm     i  íic¸c  tra,ki tra ®è v   doanh  nghiÖp  nh¨m  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng thanh    Óm     ång  Ðo,  ïng lÆp,  ú  kh ph t tr   tra,ki tra ch ch tr   tu tiÖn,phiÒn  µ  i  íic¸c doanh    h ®è v     nghiÖp, ®ång  êigióp      th   c¸c doanh nghiÖp  ho¹t®éng  ng    ®ó ph¸p  Ët, ã  Öu  lu   hi qu¶,t¨ng cêng  c    ph¸p  Õ   ch trong ho¹t®éng      s¶n  Êtkinhdoanh. xu     §Ó  qu¸n  iÖtvµ  ùc hiÖn  tr   th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­   ña  Ýnh   CP c Ch phñ,khitiÕn hµnh       c«ng    t¸cthanh    Óm    tra,ki tratrong c¸clÜnh  ùc  éc ph¹m      v thu   viqu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  é   ëng  é     l  n  B B tr B Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr chØ  Þ: th 1. Thñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Bé   ã    tr c¸c ®¬ v tr     c chøc  n¨ng thanh    Óm    tra,ki tra vµ Gi¸m  c    ë   ®è c¸c S KH,    µ    CN v MT ph¶i trùc tiÕp      chØ   o  ®¹ qu¸n  iÖts©u  tr   réng    Çn,néidung  ña  tinhth     c NghÞ   nh  ®Þ trong ®éi ngò     c«ng  chøc  µ  v Thanh  traviªn;chñ  ng  èihîp x©y  ùng  Õ   ¹ch thanh    Óm        ®é ph     d k ho   tra,ki tratheo  chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc® îcph©n  Êp,¸p dông  ng    ñ tôcvµ  Èm  Òn  l  n    c    ®ó c¸cth     th quy quy  nh  Ò   Öc    Õt  nh, thêigian tiÕn hµnh  ®Þ v vi ra quy ®Þ        thanh    Óm    µ  tra,ki trav chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng    v ho   thanh    Óm     tra,ki tra trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý l  Nhµ   íc ®èi  íidoanh  n  v  nghiÖp  ï hîp  íic¸c quy  nh  ña  ph   v    ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph Nghiªm  Ê m   Öc  Õn  µnh  c vi ti h thanh    Óm       tra,ki trac¸c doanh nghiÖp  µ   m kh«ng  ã  Õt ®Þnh  ña  ¬  c quy   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; tùý  ë   éng  i Nh n   th quy     m r ®è   t ng,ph¹m    î  vithanh    Óm     ö  ông    ¹  Êy  ê khèng  traki tra,s d c¸c lo igi t   chØ hoÆc     vi ph¹m    c¸cquy  nh  Ò   ñ tôcthanh    Óm  ®Þ v th     tra,ki tra. 2. § Ó   iÓn khai®óng    tr     quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ trªn,c¸c ®¬n  Þ  ùc    v tr   thuéc Bé, Gi¸m  c    ë     ®è c¸cS KH,CN  µ      v MT c¸ctØnh,thµnh  è  Çn  Õn hµnh    ph c ti   m ét  è  Öc  s vi sau: a.§èivíi   n  Þ  ùcthuéc Bé:       ®¬ v tr   c¸c   ­  µng  H n¨m,  µo  ú  ©y  ùng  Õ   ¹ch, ®¬n   Þ   v kx d k ho   v ph¶i x©y  ùng  Õ     d k ho¹ch thanh    Óm     tra,ki tra theo chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc ®∙  îc Bé     l  n   ®   quy ®Þnh,  trong ®ã   ã  Õ   ¹ch thanh    Óm    ¹      c k ho   tra,ki trat i doanh  c¸c nghiÖp,göivÒ      Thanh    é   íc ngµy  traB tr   30/10 n¨m  íc cña  tr   n¨m  Õ   ¹ch    k ho ®Ó tæng  îp  ×nh h tr   Bé  ëng    Öt theo §iÒu  cña  tr phª duy     10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP. ­ ViÖc  ùc hiÖn    th   thanh    Óm    i víidoanh  tra,ki tra®è     nghiÖp  ph¶idùa      trªn kÕ   ¹ch  ∙  îcBé   ëng  ho ® ®   tr phª  Öt  õtr ng  îp thanh    Óm    Êt th duy (tr   ê h   tra,ki trab   ­ êng  theo  Òu  cña  §i 16  NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP). C¸c  éc    cu thanh   tra ®Ò u  ph¶i cã    Quy Õt  nh  ®Þ thanh    ña  Êp  ã  Èm   Òn  tra c c c th quy quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  13,  c¸c  éc  Óm     u   cu ki tra ®Ò ph¶i cã    Quy Õt  nh   ña  Êp  ã  Èm   ®Þ c c c th quyÒn  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 23  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP.    Õt  óc Khik th   thanh    Óm    tra,ki traph¶icã      v¨n b¶n  Õt  Ën  öivÒ   k lu g   Thanh    é.traB
  2. 2 ­ §Þnh  ú, vµo  µy  cña    k  ng 25  th¸ng cuèiquý    n  Þ      c¸c ®¬ v ph¶igöi vÒ   é     B (qua Thanh    é)  Õt  traB k qu¶  thanh    Óm     tra,ki tradoanh nghiÖp trong quý  µ    v kÕ   ¹ch  ña  ý  ho c qu sau    ®Ó tæng  îp  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  h tr   c th quy quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP. b.§èivíi   ë        S KH,    µ    c¸c CN v MT tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ ­ Hµng    n¨m, khix©y  ùng  Õ   ¹ch ho¹t®éng     d k ho     KH,    µ  CN v MT,  ph¶ix©y    dùng  Õ   ¹ch thanh    Óm    k ho   tra,ki tratrong c¸clÜnh  ùc     v qu¶n  ýNhµ   íccña  ë  l  n  S t¹    i doanh  c¸c nghiÖp,göivÒ   é       B KH,    µ    CN v MT (qua  Thanh    é)  ícngµy  traB tr   30/10  ña  c n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch    tr   k ho ®Ó tæng  îp,xö  ýchung  h   l  trong ho¹t®éng     thanh    Óm    ña  µnh  i víi   tra,ki trac ng ®è     doanh  c¸c nghiÖp    ¹m    níc. trªnph vic¶  ­C¨n  ý  Õn  Ò   Õ   ¹ch thanh    Óm    Óm      cø  ki v k ho   tra,ki tra,ki tradoanh  nghiÖp  cña  é   B KH,    µ  CN v MT,    ë   c¸c S KH,    µ    Õp tôc hoµn  CN v MT ti     chØnh  Õ   ¹ch k ho   thanh    Óm     tra,ki tradoanh nghiÖp  ×nh  û   tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph quyÕt ®Þnh.   ­  C¨n  vµo  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  cø  ch tr   ho chung  ña  c tØnh/ thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,gi¸m  c  ë   ã    ¬  ®è S c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,phª  Öt  ô  Ó  Õ   x  duy c th k ho¹ch  ña  c Thanh    ë   Ò   tra S v thanh    Óm     i  íidoanh  tra,ki tra ®è v   nghiÖp    ®Ó kh«ng  ïnglÆp  Ò   éidung  µ    ét  Çn  tr   v n  v qu¸ m l trong m ét   n¨m  i víi ét  ®è     m doanh  nghiÖp.C¸c  éc    cu thanh    Óm     tra,ki traph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ b»ng  b¶n  ña  v¨n  c cÊp  ã  Èm   Òn,  ¶m   c th quy ® b¶o  ñ  ôc theo  th t   quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP.  Öc  Õn hµnh  Óm    Vi ti   ki tratrong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íccña  l  n  Së  ph¶ic¨n cø  µo  Õ   ¹ch  ∙  îcphª  Öt      v k ho ®®  duy hoÆc     Ön  ã  µnh      ph¸thi c h vivi ph¹m  Èy  theo  x ra  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 23  NghÞ   nh.  ®Þ Gi¸m  c  ë   ý  ®è S k quyÕt  nh   ®Þ thanh    Óm     µ  tra,ki tra v Ch¸nh  thanh    ë   tra S KH,    µ    ý  CN v MT k quyÕt  nh  ®Þ thanh    tratrong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íccña  ë   l  n  S theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  vµ  Òu  cña    i 13  §i 23  NghÞ   nh. ®Þ ­ Thanh    ë     traS KH,    µ    íi   CN v MT v   c¸ch lµc¬  t     quan  u   èi  Ò   ®Ç m v c«ng    t¸c thanh    Óm     ña  ë,  Þu  tra,ki tra c S ch tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  Ò   ©y  ùng  Õ   hvx d k ho¹ch,tæ    chøc  iÓn khaivµ  tr     b¸o  vÒ   c¸o  c«ng    t¸cthanh    Óm     i  íi tra,ki tra®è v   c¸clÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícthuéc Së. l  n    ­ §Þnh  ú,vµo  µy  cña    k  ng 25  th¸ng cuèiquý,c¸c Së           KH,    µ    CN v MT ph¶i   göi kÕt    qu¶ thanh    Óm     tra,ki tradoanh nghiÖp trong quý  Ò   é     v B (qua Thanh  traBé)  µ  Õ   ¹ch cña  ý    v k ho   qu sau    ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Bé  ëng. h       tr 3.Tr¸chnhiÖ m  ña      c Thanh    é  traB KH,    µ  CN v MT: § Ó   Öc  vi thanh    Óm    ùc hiÖn  tra,ki trath   theo  ng  Òu  vµ  Òu  cña  ®ó §i 3  §i 31  NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP,  ¶m   ® b¶o  kh«ng  ïng lÆp  ÷a  tr   gi c¸c  oµn  ® thanh    Óm     tra,ki tra trong  ¹m    ph vi qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,    n  Þ   ùc l  n  B c¸c ®¬ v tr   thuéc Bé   µ    ë   i víidoanh    v c¸c S ®è     nghiÖp,Thanh    é   ã    traB c tr¸chnhiÖm     tæng  hîp,®èi  Õu  Õ   ¹ch    chi k ho thanh    Óm     éc  Ünh  ùc  tra,ki trathu l v qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cña    n  Þ  ùcthuéc Bé   µ    ë   c¸c ®¬ v tr     v c¸c S KH,    µ    ¹    CN v MT t i doanh  c¸c nghiÖp.   N Õ u   Õ   ¹ch  k ho thanh    Óm     ña    n  Þ  ùc thuéc  é   µ    ë   tra,ki tra c c¸c ®¬ v tr   B v c¸c S kh«ng  ïnglÆp  Ò   éi dung  i  íim ét  tr   v n  ®è v   doanh  nghiÖp  ×  íc ngµy  cña  th tr   5  th¸ng®Ç u   ña  ý    c qu th«ng  l¹ ®Ó     n  Þ  µ    ë  chøc  ùc hiÖn. b¸o    i c¸c®¬ v v c¸cS tæ  th     Trêng  îp cã  ïnglÆp  é,c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé  µ  ë  u   ã  Õ   ¹ch h   tr   (B     v tr     v S ®Ò c k ho   thanh    Óm    Ò   ïng m ét  éidung  i víi ïng m ét  tra,ki trav c   n  ®è     c  doanh nghiÖp) th×    thanh    é   ×nh Bé   ëng  traB tr   tr xem   Ðt chØ  nh  ét  n  Þ  Õn hµnh  x  ®Þ m ®¬ v ti   thanh  tra, Óm   ki tra.
  3. 3 Ch¸nh  Thanh    é   ã  tra B c tr¸chnhiÖ m   óp  é   ëng, theo  íng  Én  ña    gi B tr   h d c Tæng  thanh    µ   íc,kiÓm    «n  c  ùc hiÖn  traNh n   tra,® ®è th   NghÞ   nh  µy,kÞp  ®Þ n  thêirótkinh nghiÖm     Êt víi é  ëng    Õt  ÷ng  Ên           ®Ò xu     tr B gi¶iquy nh v ®Ò ph¸tsinh   trong c«ng      t¸cthanh    Óm    i víidoanh  tra,ki tra®è     nghiÖp trong lÜnh  ùc  éc   v thu   thÈm  Òn  quy qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé  µ    ë. l  n  B   v tr     v c¸cS Trong    ×nh tr Ónkhaithùc hiÖn  qu¸ tr   i       NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­ CP,  ú tu   theo t×nh  ×nh  ùc tÕ      h th   ph¸tsinh,c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé, c¸cSë     v tr         KH,    µ  CN v MT   Þp  êiph¶n  k th   ¶nh  Ò   é   v B KH,    µ    CN v MT (qua Thanh    é)    traB ®Ó b¸o    c¸o Bé  ëng  é  tr B KH,    µ      Õt. CN v MT gi¶i quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2