intTypePromotion=1

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
87
lượt xem
3
download

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 27/2003/CT­TTg  n g µ y   1 1   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   t i Õ p   t ô c   ® È y   m ¹ n h   t h ù c   h i Ö n  LuËt Doanh nghiÖp, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn  doanh nghiÖp nhá vµ võa LuËt Doanh nghiÖp sau 4 n¨m thùc hiÖn  ®∙ t¹o ra bíc   ®ét ph¸ trong  ®æi míi t duy kinh tÕ, c¶i c¸ch thÓ  chÕ  vµ   thñ  tôc hµnh chÝnh trong qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi doanh   nghiÖp.   Cïng   víi   viÖc   thùc   hiÖn   LuËt   Doanh   nghiÖp,   c¸c   chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh   tÕ   d©n   doanh   ®îc   ban   hµnh   ®∙   th¸o   gì   c¸c   víng   m¾c   khã   kh¨n, ph¸t huy m¹nh mÏ  tÝnh s¸ng t¹o, søc s¶n xuÊt cña   nh©n d©n trªn kh¾p mäi vïng  ®Êt níc, híng vµo  ®Çu t  s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   gãp   phÇn   quan   träng   vµo   t¨ng   trëng,   chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ  vµ  gi¶i quyÕt c¸c vÊn  ®Ò  x∙   héi. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn LuËt Doanh nghiÖp vÉn cßn   bÞ mét sè h¹n chÕ  tõ  phÝa c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc vµ  c¶   doanh nghiÖp. QuyÒn tù  do kinh doanh theo  ®óng quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÉn   cha   ®îc   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ;   c¸c   chÝnh   s¸ch vÒ  trî  gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ  võa chËm   ®îc triÓn khai;  c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi doanh   nghiÖp   cßn   lóng   tóng:  vÉn   cßn   t×nh   tr¹ng  ban  hµnh   c¸c   v¨n b¶n ph¸p quy cha thùc sù  xuÊt ph¸t tõ  yªu cÇu s¶n   xuÊt, kinh doanh  ®«i khi xuÊt hiÖn trë  l¹i  c¬  chÕ  xin ­   cho; kh«ng  Ýt thñ  tôc gia nhËp thÞ  trêng cßn bÊt hîp lý,   chi phÝ  cao, thêi gian kÐo dµi, nhÊt lµ  trong c¸c ngµnh,   nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh   nghÒ   cßn   cha   s¸t   hîp,   ph¶i   chØnh   söa   nhiÒu,   lµm   trë   ng¹i   doanh   nghiÖp   míi   ra   ®êi   hoÆc   më   réng   ®Çu   t ;   ®«i   khi   v×   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   cña   mét   vµi   doanh   nghiÖp mµ   ®Æt ra nh÷ng quy  ®Þnh chung gß bã, phøc t¹p;   kh«ng Ýt c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸n bé, c«ng chøc cßn tïy   tiÖn  ®Æt thªm nhiÒu thñ  tôc hµnh chÝnh phiÒn hµ, lµm lì   thêi c¬, g©y tèn kÐm cho doanh nghiÖp. VÒ phÝa doanh nghiÖp, tr×nh ®é hiÓu biÕt luËt ph¸p vµ   ý  thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña mét bé  phËn chñ  së  h÷u vµ   ngêi   qu¶n   lý   cha   cao;   mét   sè   doanh   nghiÖp   cßn   lµm   ¨n   kh«ng   trung   thùc,   cè   t×nh   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt;   qu¶n trÞ  néi bé  doanh nghiÖp cßn yÕu, ch a minh b¹ch; c¸c   doanh nghiÖp nhá  vµ  võa cha cã  sù  liªn kÕt, hîp t¸c nªn   hiÖu qu¶ kinh doanh vµ  søc c¹nh tranh cßn thÊp; c¸c hiÖp   héi doanh  nghiÖp  cßn lóng tóng vÒ  ph¬ng thøc ho¹t  ®éng,   cha thùc sù hç trî c¸c thµnh viªn ph¸t triÓn.
  2. 2 §Ó  kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm nãi trªn, t¹o bíc chuyÓn   biÕn  m¹nh  mÏ  trong   c¶i  thiÖn  m«i  trêng  kinh  doanh,  t¹o   thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ vµ  søc   c¹nh tranh, chñ  ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ  cã thªm   nhiÒu doanh nghiÖp gia nhËp thÞ trêng, nhÊt lµ ë c¸c vïng   n«ng th«n, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. Bé  trëng, Thñ  trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i thùc hiÖn  ®óng quy ®Þnh cña  HiÕn ph¸p lµ  "tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ   ®îc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   trong   nh÷ng   ngµnh,   nghÒ   mµ  ph¸p luËt kh«ng cÊm"; b¶o  ®¶m c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ võa  vµ  doanh nghiÖp d©n doanh  ®îc  ®èi xö  b×nh  ®¼ng trong  ®Çu  t, tÝn dông, thuÕ, ®Êt ®ai, xóc tiÕn th¬ng m¹i, xuÊt nhËp  khÈu vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c; ®ång thêi, thùc hiÖn ngay nh÷ng  viÖc sau: a) KhÈn tr¬ng hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®∙ ®îc giao t¹i  NghÞ ®Þnh                       sè 90/2001/N§­CP  cña ChÝnh  phñ  vÒ  trî  gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ  võa, QuyÕt   ®Þnh   sè   94/2002/Q§­TTg  cña   Thñ  tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   Ch¬ng  tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung  ­ ¬ng lÇn thø 5 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX vµ ChØ  thÞ  sè  08/2002/CT­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  n©ng cao  hiÖu qu¶ vµ  søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m  2004. b)   KiÓm   tra,   rµ   so¸t   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   quy   cña   bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña doanh nghiÖp, b∙i bá, bæ sung hoÆc söa  ®æi nh÷ng quy  ®Þnh   kh«ng   cßn   phï   hîp,   x©y   dùng   c¸c   v¨n   b¶n   míi   cÇn  thiÕt cho kinh doanh cña doanh nghiÖp phï  hîp víi t  tëng  ®æi míi cña §¶ng, Nhµ níc vµ phï hîp víi lé tr×nh héi nhËp  kinh tÕ quèc tÕ. C¬ quan ®∙ ban hµnh v¨n b¶n kh«ng phï hîp  víi luËt, ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ   ®Þnh, ph¶i ra v¨n b¶n söa   ®æi hoÆc huû  bá  néi dung kh«ng phï  hîp;  ®ång thêi xö  lý  nghiªm theo thÈm quyÒn  ®èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc  ®∙  ký vµ tham mu ban hµnh c¸c néi dung sai tr¸i ®ã.  c)   Trong   qu¸   tr×nh  so¹n   th¶o   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m  ph¸p   luËt   cã   liªn   quan   ®Õn   m«i   trêng   kinh   doanh,   ®Õn  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña doanh nghiÖp, ph¶i lÊy  ý  kiÕn  tham gia cña céng  ®ång doanh nghiÖp. Khi ban hµnh, ph¶i  tæ chøc phæ biÕn réng r∙i vµ  híng dÉn thi hµnh  ®Õn c¸c  cÊp c¬ së, c¸c hiÖp héi vµ doanh nghiÖp. d)  §Þnh kú   tæ chøc  viÖc  ®èi  tho¹i  gi÷a  c¸c c¬  quan  chøc n¨ng víi  ®¹i diÖn c¸c doanh nghiÖp vÒ  tõng chñ   ®Ò,  gi÷a   Bé   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   cã   liªn   quan   ®Õn   v¨n   b¶n  ph¸p quy mµ  Bé  ban hµnh, qua  ®ã  tiÕp thu nh÷ng gi¶i ph¸p  míi do ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp ®Ò xuÊt ®Ó bæ sung, hoµn 
  3. 3 chØnh   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   quy;   ®ång   thêi,   gi¶i   quyÕt   kÞp  thêi vµ  døt  ®iÓm nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thi hµnh  luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch.  2. Bé T ph¸p: a)  Trong  quý  I n¨m  2004,  ban hµnh  Th«ng  t  híng dÉn  cÊp chøng chØ hµnh nghÒ t vÊn ph¸p lý theo híng luËt s vµ  nh÷ng ngêi cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn, tr×nh  ®é  chuyªn m«n vµ  kinh  nghiÖm nghÒ  nghiÖp  ®Òu  ®îc quyÒn cung øng dÞch vô  t  vÊn  ph¸p lý. b) Trong quý  II n¨m 2004, ban hµnh quy  ®Þnh h íng dÉn  vÒ hå s¬, tr×nh tù vµ thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi   tµi s¶n cã ®¨ng ký ®Ó gãp vèn. 3. Bé Tµi chÝnh: a) Trong quý I n¨m 2004, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ söa  ®æi, bæ sung QuyÕt   ®Þnh ban hµnh Quy chÕ  thµnh  lËp, tæ  chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   cho   doanh  nghiÖp nhá vµ võa. b)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  rµ  so¸t,   ®¸nh  gi¸ c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh   ®ang  lµm h¹n chÕ  viÖc   n©ng   cao   tÝnh   minh   b¹ch   trong   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   doanh nghiÖp, nhÊt lµ  quy  ®Þnh vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ  to¸n,  h¹ch  to¸n chi phÝ, c¨n cø tÝnh thuÕ  vµ  c¸ch  thøc  thu, nép thuÕ, qu¶n lý  thuÕ. Trªn c¬  së   ®ã  söa  ®æi, bæ  sung theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ  gi¶i ph¸p kh¾c phôc  trong quý II n¨m 2004.  c)   Trong   quý   III   n¨m   2004,   tr×nh   ChÝnh   phñ   dù   th¶o  NghÞ   ®Þnh quy  ®Þnh  ®iÒu kiÖn kinh doanh kh«ng ph©n biÖt  thµnh phÇn kinh tÕ   ®èi víi c¸c dÞch vô   ®ßi nî,  ®Þnh gi¸  tµi s¶n, ®¸nh gi¸ tÝn nhiÖm. d) Më  réng thÝ   ®iÓm chÕ   ®é  tù  kª khai nép thuÕ   ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. 4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: a) Trong th¸ng 12 n¨m 2003, tr×nh ChÝnh phñ  dù  th¶o   NghÞ   ®Þnh söa  ®æi, bæ sung NghÞ   ®Þnh sè  02/2000/N§­CP vÒ  ®¨ng ký kinh doanh vµ NghÞ   ®Þnh                      sè  03/2000/N§­CP cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu  cña LuËt Doanh nghiÖp; nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung Th«ng   t  sè   08/2001/TT­BKH   cña   Bé   híng   dÉn   tr×nh   tù,   thñ   tôc  ®¨ng ký kinh doanh. b) Trong quý I n¨m 2004, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª  duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh trî  gióp cña Nhµ  níc cho c¸c doanh  nghiÖp nhá vµ võa quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§­CP  vÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa.
  4. 4 c)   Trong   quý   III   n¨m   2004,   tr×nh   ChÝnh   phñ   dù   th¶o  NghÞ   ®Þnh   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   77/1997/N§­CP   vÒ   BOT  trong  níc theo híng   ®a d¹ng  ho¸  c¸c  h×nh  thøc huy  ®éng  vèn ®Çu t trong níc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. d) Trong quý IV n¨m 2004, hoµn thµnh viÖc nèi m¹ng hÖ   thèng th«ng tin doanh nghiÖp toµn quèc. ®)   Phèi   hîp   víi   Tæ   C«ng   t¸c   thi   hµnh   LuËt   Doanh  nghiÖp vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan tiÕp tôc tËp hîp, rµ  so¸t,  ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i c¸c lo¹i giÊy phÐp kinh doanh   vµ kiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ biÖn ph¸p xö lý. e) Chñ  tr×, phèi hîp víi  Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  C«ng an  rµ  so¸t,  ®¸nh  gi¸  c¸c   ®iÒu  kiÖn gia nhËp thÞ  trêng  cña  c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, bao gåm: hå  s¬, thñ  tôc, chi  phÝ,   thêi   gian   trong   c¸c   kh©u   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   phª  duyÖt dù  ¸n  ®Çu t, kh¾c dÊu,  ®¨ng ký  m∙ sè  thuÕ, mua ho¸   ®¬n,  ®¨ng ký  m∙ sè  h¶i quan... nh»m söa  ®æi, b∙i bá  hoÆc  tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn, söa  ®æi, b∙i bá  c¸c hå  s¬,  thñ  tôc,  ®iÒu kiÖn vµ  chi phÝ  bÊt hîp lý, c¶i tiÕn theo  híng   ®¬n  gi¶n,   thuËn  tiÖn   cho   doanh   nghiÖp,   hîp   lý   ho¸   quy tr×nh lµm viÖc vµ  t¨ng cêng sù  phèi hîp gi÷a c¸c c¬  quan cã liªn quan. 5. Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: a) Trong quý  I n¨m 2004 tr×nh ChÝnh phñ  dù  th¶o NghÞ  ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   kinh   doanh   vµ   tæ   chøc   qu¶n   lý   kinh  doanh dÞch vô giíi thiÖu viÖc lµm. b)  Rµ  so¸t  vµ   ®¸nh  gi¸ c¸c  quy  ®Þnh,  chÝnh  s¸ch  vÒ  thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý, khuyÕn khÝch  ®èi víi c¸c c¬  së  d¹y nghÒ; quý  III n¨m 2004  tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh  phñ  söa ®æi theo híng ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc thµnh lËp, ®a d¹ng  ho¸ quy m« vµ h×nh thøc ®µo t¹o, n©ng cao tÝnh tù chñ, tù   chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung, chÊt lîng  ®µo t¹o cña c¸c  c¬ së d¹y nghÒ, thËt sù khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  vµ  doanh nghiÖp tham gia  ®µo t¹o nghÒ  cho ngêi lao  ®éng  theo nhu cÇu cña thÞ trêng. 6. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ: a) Trong quý  I n¨m 2004 tr×nh ChÝnh phñ  dù  th¶o NghÞ  ®Þnh   söa   ®æi,   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   45/1998/N§­CP   cña  ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vÒ   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ,  theo   híng   ®¬n  gi¶n   ho¸   thñ   tôc,   khuyÕn   khÝch   m¹nh  viÖc   ®Çu t cho ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp. b) Chñ tr×, phèi hîp víi Tæ C«ng t¸c thi hµnh LuËt Doanh  nghiÖp tr×nh ChÝnh phñ  trong quý  I n¨m 2004  söa  ®æi NghÞ  ®Þnh sè  63/N§­CP ngµy 24 th¸ng 10 n¨m  1996 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vÒ  së  h÷u c«ng nghiÖp, theo híng thay  thÕ  viÖc cÊp ThÎ  ngêi  ®¹i diÖn së  h÷u c«ng nghiÖp  b»ng 
  5. 5 ®iÒu kiÖn kinh doanh kh«ng cÇn giÊy phÐp, thóc  ®Èy m¹nh  viÖc ®¨ng ký vµ b¶o hé së h÷u c«ng nghiÖp ë níc ta. c) Trong quý II n¨m 2004, tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ ®Ò  ¸n thµnh lËp Ng©n hµng d÷ liÖu cung cÊp th«ng tin vÒ khoa  häc, c«ng nghÖ, x©y dùng c¬  chÕ  khuyÕn khÝch liªn kÕt vµ  hîp t¸c gi÷a c¬  së  nghiªn cøu khoa häc ­ c«ng nghÖ  víi  doanh nghiÖp. 7. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng: a) Trong quý I n¨m 2004, tr×nh ChÝnh phñ: ­ Híng dÉn thùc hiÖn chñ tr¬ng cho phÐp sö dông ®Êt ®Ó  s¶n xuÊt, kinh doanh mµ kh«ng ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt vµ  nép   tiÒn   thuª   ®Êt  ®èi   víi   ®Êt   ë,   ®Êt   chuyªn   dïng,   ®Êt  nhËn chuyÓn nhîng hîp ph¸p theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao,  ®∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt cña hé  gia   ®×nh, c¸ nh©n,  ®∙  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt. ­ Híng dÉn viÖc gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt  vµo doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, vµo liªn   doanh gi÷a doanh nghiÖp ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp   víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. b) Trong quý II n¨m 2004, tr×nh ChÝnh phñ dù th¶o NghÞ   ®Þnh   (söa   ®æi)   vÒ   tr×nh   tù,   thñ   tôc,   ®iÒu   kiÖn   vµ   thÈm  quyÒn chuyÓn nhîng, quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn  ®æi môc  ®Ých  sö  dông  ®Êt theo híng gi¶m tèi  ®a c¸c tr×nh tù, thñ  tôc,  t¹o thuËn lîi ®Ó thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng   cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. 8. Bé Néi vô: a) Trong quý  I n¨m 2004, ban hµnh h íng dÉn thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh sè 88/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, ho¹t   ®éng vµ qu¶n lý héi. b) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   vµ  Bé  T  ph¸p nghiªn cøu §Ò  ¸n kiÖn toµn hÖ  thèng C¬  quan  ®¨ng  ký   kinh   doanh  trong   toµn   quèc,   ®Ó  thèng   nhÊt   thùc  hiÖn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   tÊt   c¶   c¸c   lo¹i   h×nh   doanh   nghiÖp,  tr×nh ChÝnh phñ trong quý II n¨m 2004. 9. Tõ nay ®Õn quý II n¨m 2004, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam: rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ thanh to¸n  hµng   ho¸,   dÞch   vô   xuÊt   nhËp   khÈu   víi   c¸c   níc   cã   chung  biªn giíi, phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt ViÖt Nam,  tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc cã  chung biªn giíi  vµ  phï  hîp  ®iÒu kiÖn thùc tÕ   ë  c¸c vïng biªn giíi; chØ  ®¹o vµ  hç  trî  c¸c tæ chøc tÝn dông, cung cÊp c¸c dÞch vô   tµi   chÝnh   cÇn   thiÕt   thóc   ®Èy   viÖc   ph¸t   triÓn   trao   ®æi  hµng ho¸ qua biªn giíi.
  6. 6 10. Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc chñ  tr×, phèi hîp víi  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh ChÝnh phñ dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ  ph¸t   hµnh,   qu¶n   lý   ph¸t   hµnh   vµ   giao   dÞch   chøng   kho¸n  kh«ng niªm yÕt ra c«ng chóng trong quý III n¨m 2004. 11. Bé C«ng an: a) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  T  ph¸p vµ  Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao trong quý  II n¨m 2004,  ban hµnh Th«ng t liªn tÞch quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh nh©n  th©n cña ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp. b) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  T  ph¸p dù  th¶o NghÞ   ®Þnh quy  ®Þnh vÒ  ph¹m vi vµ   ®iÒu kiÖn  kinh doanh ®èi víi dÞch vô ®iÒu tra d©n sù, kinh tÕ tr×nh  ChÝnh phñ trong quý III n¨m 2004. 12. Ban Nghiªn cøu cña Thñ tíng ChÝnh phñ: Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®Çu quý  II n¨m 2004, nh÷ng  ®Ò  xuÊt vÒ  t tëng chØ  ®¹o vµ  néi dung c¬  b¶n  ®èi víi hai luËt: LuËt   Doanh nghiÖp ¸p dông chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh   nghiÖp kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ  vµ  LuËt KhuyÕn  khÝch vµ  b¶o hé   ®Çu t ¸p dông chung cho c¸c doanh nghiÖp  trong níc vµ ngoµi níc ®Çu t t¹i ViÖt Nam.  13.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng  theo   quyÒn   h¹n   vµ   tr¸ch  nhiÖm   ®îc   giao,   thùc  hiÖn ngay c¸c viÖc sau ®©y: a) Tõ nay ®Õn hÕt quý I n¨m 2004, b∙i bá c¸c quy ®Þnh   vÒ  hå  s¬, tr×nh tù, thñ  tôc  ®¨ng ký  kinh doanh tr¸i víi  LuËt   Doanh   nghiÖp;   b∙i   bá   c¸c   v¨n   b¶n   hµnh   chÝnh   t¹m   ngõng cÊp ®¨ng ký kinh doanh, cÊp phÐp kinh doanh ®èi víi   c¸c ngµnh nghÒ  kh«ng thuéc  ®èi tîng cÊm kinh doanh theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b∙i bá  c¸c  ®iÒu kiÖn kinh doanh  tr¸i víi quy ®Þnh cña luËt, ph¸p lÖnh vµ nghÞ ®Þnh ®∙ ®îc  ban hµnh. b) Tõ  nay  ®Õn quý  II n¨m 2004, rµ  so¸t,  ®¸nh gi¸ l¹i  c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, nghÒ  cña  ®Þa ph¬ng; b∙i  bá  c¸c quy ho¹ch kh«ng  cßn cÇn thiÕt,  söa   ®æi,  bæ sung  c¸c quy ho¹ch kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. c) Trong quý  II n¨m 2004, ban hµnh quy  ®Þnh vÒ  tr×nh  tù  giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  (trong  vµ  ngoµi khu c«ng nghiÖp) cho doanh nghiÖp theo h íng  ®¬n  gi¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, theo c¬ chÕ "mét cöa" t¹i c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc ë ®Þa ph¬ng.  d) Trong quý IV n¨m 2004, c«ng bè quy ho¹ch ph¸t triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi, quy ho¹ch tæng thÓ, quy ho¹ch chi tiÕt vÒ  sö dông ®Êt, ph¸t triÓn ®« thÞ, ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp,   ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, ®Ó ngêi d©n vµ doanh nghiÖp cã 
  7. 7 nhu cÇu ®Òu cã ®îc th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ c¸c quy  ho¹ch ®ã. ®)  Cñng  cè  vµ  t¨ng  cêng  n¨ng   lùc  Phßng   ®¨ng  ký  kinh  doanh cÊp tØnh; tïy                     thuéc vµo yªu cÇu  vµ   ®iÒu kiÖn cô  thÓ   ë   ®Þa ph¬ng, thµnh lËp Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp huyÖn (theo NghÞ   ®Þnh sè  02/2000/N§­CP cña  ChÝnh phñ  vÒ   ®¨ng ký  kinh doanh) hoÆc thèng nhÊt giao mét  ®Çu mèi lµ  Phßng Tµi chÝnh ­ KÕ  ho¹ch hoÆc Phßng Kinh tÕ   thùc   hiÖn  c¸c  nhiÖm   vô   cña   Phßng   §¨ng  ký   kinh  doanh   cÊp  huyÖn. X©y   dùng   c¬   chÕ   phèi   hîp,   cung   cÊp,   trao   ®æi   th«ng  tin, cô thÓ ho¸ thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña Së KÕ ho¹ch  vµ  §Çu t, c¸c Së, ngµnh kinh tÕ  kü  thuËt, C«ng an tØnh,  Thanh tra Nhµ níc tØnh, Côc thuÕ, C¬ quan qu¶n lý thÞ tr­ êng, V¨n phßng  ñy ban nh©n d©n tØnh vµ   ñy ban nh©n d©n  thµnh phè, quËn, huyÖn, thÞ  x∙ thuéc tØnh trong viÖc hç  trî  vµ  qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi doanh nghiÖp sau  ®¨ng ký  kinh doanh. e)  ChØ  ®¹o  n©ng cao  n¨ng  lùc C¬  quan  xóc  tiÕn ph¸t  triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ  võa; giao Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµm ®Çu mèi gióp ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh phèi hîp víi Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  xóc tiÕn ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa. g) §Þnh kú  6 th¸ng tæ chøc gÆp mÆt c¸c hiÖp héi, c©u  l¹c bé  doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé  kinh doanh  c¸ thÓ   ë   ®Þa ph¬ng  ®Ó  kÞp thêi th¸o gì  khã  kh¨n víng m¾c  cña   céng   ®ång   doanh   nghiÖp;   ®ång   thêi,   khen   thëng   ®éng  viªn c¸c nhµ doanh nghiÖp cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, cã ®ãng   gãp lín vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Þa ph ­ ¬ng. 14. C¸c HiÖp héi doanh nghiÖp: a)   X©y   dùng   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   vµ   néi   dung   ho¹t  ®éng cña hiÖp  héi  híng vµo viÖc t¹o søc m¹nh  céng   ®ång  doanh   nghiÖp   trong   ph¸t   triÓn   thÞ   trêng,   chñ   ®éng   tham  gia   vµ   b¶o   vÖ   lîi   Ých   cña   doanh   nghiÖp   trong   héi   nhËp  kinh tÕ  quèc tÕ, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña ngµnh  hµng; lùa chän bæ sung  c¸n bé cã n¨ng lùc, uy tÝn, nhiÖt   t×nh cña c¸c doanh nghiÖp  vµo bé  m¸y l∙nh  ®¹o hiÖp  héi;  t¨ng cêng tÝnh chuyªn nghiÖp, tÝnh thiÕt thùc vµ  hiÖu qu¶  trong ho¹t ®éng cña hiÖp héi. b)   Thêng   xuyªn   tæng   hîp   c¸c   kiÕn   nghÞ   cña   doanh   nghiÖp   vÒ   luËt   ph¸p,   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch,   vÒ   c¸ch   thøc  qu¶n lý,  ®iÒu hµnh cña c¬  quan nhµ  níc c¸c cÊp vµ  tinh  thÇn tr¸ch nhiÖm cña  ®éi ngò  c«ng chøc trong gi¶i quyÕt   c«ng viÖc liªn quan  ®Õn doanh nghiÖp vµ   ®Ò   ®¹t c¸c kiÕn  nghÞ ®ã ®Õn c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
  8. 8 c) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn  ®êng lèi, chÝnh s¸ch, luËt  ph¸p cña Nhµ  níc cho héi viªn; phæ biÕn, huÊn luyÖn kiÕn  thøc   cho   héi   viªn;   gi¸o   dôc   n©ng   cao   ý   thøc   chÊp   hµnh  luËt ph¸p, tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång, x©y dùng ®¹o ®øc vµ   v¨n ho¸ kinh doanh.  d) Më  réng vµ  n©ng cao chÊt lîng c¸c dÞch vô  hç  trî  vµ  xóc tiÕn kinh doanh cã  t¸c  ®éng trùc tiÕp  ®Õn lîi  Ých  cña héi viªn;  ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc trao  ®æi kinh nghiÖm  vµ  t×m kiÕm c¬  héi kinh doanh; hç  trî, lµm  ®Çu mèi, cÇu  nèi cho c¸c héi viªn liªn doanh, liªn kÕt ph¸t triÓn s¶n  xuÊt,   kinh   doanh,   n©ng   cao   n¨ng   lùc   c¹nh   tranh   vµ   héi  nhËp cña tõng doanh nghiÖp, tõng s¶n phÈm vµ cña nÒn kinh   tÕ;   chèng   nh÷ng   biÓu   hiÖn   c¹nh   tranh   kh«ng   lµnh   m¹nh,  gian lËn th¬ng m¹i trong ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ. 15. Phßng Th¬ng m¹i vµ  C«ng nghiÖp ViÖt Nam phèi hîp  víi c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  liªn quan, c¸c hiÖp héi doanh  nghiÖp   kh¸c   ®Ó   gãp   phÇn   hoµn   thiÖn   hÖ  thèng   luËt   ph¸p,   chÝnh s¸ch, c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh: x©y dùng vµ  thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi dìng chñ doanh nghiÖp,  ngêi   qu¶n  lý   doanh   nghiÖp;   thùc   hiÖn   liªn  kÕt  c¸c  hiÖp   héi doanh nghiÖp; x©y dùng c¸c chuÈn mùc  ®¹o  ®øc vµ  v¨n  ho¸   kinh   doanh;   x©y   dùng   m«   h×nh   liªn   doanh,   liªn   kÕt  gi÷a   c¸c   doanh   nghiÖp,   gi÷a   doanh   nghiÖp   vµ   c¸c   viÖn  nghiªn cøu, c¸c trêng ®¹i häc c¸c nhµ khoa häc, nh»m n©ng   cao n¨ng lùc c¹nh tranh ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña doanh  nghiÖp. 16. C¸c chñ  së  h÷u,  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vµ  ngêi qu¶n  lý doanh nghiÖp: a)   N©ng   cao   hiÓu   biÕt   vÒ   ph¸p   luËt   vµ   ý   thøc   chÊp  hµnh ph¸p luËt, x©y dùng v¨n ho¸,  ®¹o  ®øc kinh doanh cña  doanh   nh©n   ViÖt   Nam:   kinh   doanh   trung   thùc,   ®óng   ph¸p  luËt, cã   ý  thøc tr¸ch nhiÖm víi céng  ®ång vµ   ý  thøc b¶o  vÖ   m«i   trêng,   ch¨m   lo   ®êi   sèng   cña   ngêi   lao   ®éng;   x©y  dùng vµ cñng cè sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. b)   X©y   dùng   chiÕn   lîc   vµ   kÕ   ho¹ch   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu thÞ trêng; n©ng cao  chÊt lîng, hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao  ®éng vµ  kh¶ n¨ng c¹nh  tranh cña doanh nghiÖp. Chó  träng ¸p dông c¸c ph¬ng thøc  qu¶n lý  tiªn tiÕn vµ  n©ng cao tÝnh minh b¹ch trong qu¶n  trÞ néi bé doanh nghiÖp.  c) TÝch cùc khai th¸c vµ  sö  dông c¸c nguån th«ng tin  vµ  kiÕn thøc cÇn thiÕt   vÒ  héi nhËp vµ  c¹nh tranh quèc  tÕ. Ch¨m lo  ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh  ®é  cña c¸c cÊp qu¶n  lý vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®Ó ®¸p øng yªu cÇu  cÇn ho¹t ®éng trong bèi c¶nh míi.
  9. 9 d)   Chñ   ®éng   liªn   kÕt   hîp   t¸c   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c, c¸c hiÖp héi vµ tæ chøc liªn quan ®Ó cïng nhau kh¾c  phôc khã kh¨n, khai th¸c tèt nhÊt n¨ng lùc cña tõng doanh   nghiÖp   vµ   søc   m¹nh   cña   sù   hîp   t¸c   ph¸t   triÓn   m¹ng   líi  kinh doanh  ë  thÞ  trêng trong vµ  ngoµi níc, n¾m b¾t thêi  c¬  vµ  vît qua th¸ch thøc  trong  qu¸ tr×nh  héi  nhËp  quèc  tÕ. 17. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c  cÊp,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ,   c¸c   tæ   chøc   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh ChØ thÞ nµy. 18. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n  phßng ChÝnh phñ vµ Tæ C«ng t¸c thi hµnh LuËt Doanh nghiÖp   cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ  nµy;  ®Þnh kú  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  tiÕn  ®é, kÕt  qu¶   vµ   nh÷ng   víng   m¾c   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   kiÕn  nghÞ biÖn ph¸p xö lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2