Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc -------- --------- S : 05/2008/CT-BTTTT Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2008 CH THN V Y M NH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P CÔNG NGH THÔNG TIN VI T NAM Chính ph ã ban hành Ngh nh s 71/2007/N -CP ngày 03/05/2007 quy nh chi ti t và hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Công ngh thông tin (CNTT) v công nghi p công ngh thông tin. Th tư ng Chính ph cũng ã ban hành Quy t nh s 51/2007/Q -TTg ngày 12/04/2007 phê duy t Chương trình phát tri n công nghi p ph n m m Vi t Nam n năm 2010, Quy t nh s 56/2007/Q -TTg ngày 03/05/2007 phê duy t Chương trình phát tri n công nghi p n i dung s Vi t Nam n năm 2010 và Quy t nh s 75/2007/Q -TTg ngày 28/05/2007 phê duy t K ho ch t ng th phát tri n công nghi p i n t Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n năm 2020 (sau ây g i chung là Chương trình phát tri n công nghi p CNTT). Th i gian qua, B Thông tin và Truy n thông ã khNn trương t ch c th c hi n Ngh nh c a Chính ph và các Quy t nh c a Th tư ng. Tuy nhiên do nhi u y u t khách quan và ch quan nên n nay vi c t ch c tri n khai và k t qu t ư c còn h n ch . Nh m Ny m nh tri n khai th c hi n các nhi m v phát tri n công nghi p CNTT mà Chính ph và Th tư ng ã giao trong các văn b n nêu trên, B trư ng B Thông tin và Truy n thông ch th : 1. Các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông Các cơ quan, ơn v thu c B căn c ch c năng nhi m v c a mình và n i dung, nhi m v mà Chính ph và Th tư ng Chính ph giao, nghiên c u, xu t các n i dung công vi c c th trình Lãnh o B phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n nh m hoàn thành các n i dung, m c tiêu ã ra trong Ngh nh c a Chính ph và các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph nêu trên. B trư ng phân công trách nhi m cho các ơn v th c hi n m t s n i dung, nhi m v c th như sau: 1.1. V Công ngh thông tin a. Rà soát, nghiên c u, xu t xây d ng các cơ ch chính sách nh m t o ra môi trư ng pháp lý thu n l i cho vi c phát tri n công nghi p CNTT; b. Ch trì th c hi n d án i u tra, kh o sát thu th p s li u th ng kê và ánh giá v tình hình phát tri n công nghi p CNTT t i Vi t Nam; c. Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n chương trình phát tri n doanh nghi p CNTT. Ch trì nghiên c u, xu t phương án xây d ng Khu t h p công nghi p công ngh thông tin - truy n thông c a B Thông tin và Truy n thông và t ch c tri n khai th c hi n; d. Th c hi n nhi m v cơ quan thư ng tr c giúp B trư ng ph i h p ho t ng gi a các cơ quan, ơn v tham gia tri n khai th c hi n các n i dung, nhi m v thu c Chương trình phát tri n công nghi p CNTT. 1.2. Vi n Công nghi p ph n m m và n i dung s Vi t Nam a. Xây d ng và tri n khai d án nâng cao năng l c ho t ng và s c c nh tranh cho các doanh nghi p ph n m m và n i dung s Vi t Nam; b. Ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng và tri n khai d án h tr phát tri n ngu n nhân l c b c cao cho các doanh nghi p ph n m m và n i dung s trong nư c; c. T ch c ánh giá, ki m th các s n phNm ph n m m ngu n m (PMNM), xu t ưa vào Danh m c các s n phNm PMNM khuy n cáo các t ch c, cơ quan, doanh nghi p mua s m và s d ng ng th i h tr chuy n giao s d ng PMNM; d. Xây d ng, tri n khai d án phát tri n m t s s n phNm ph n m m, n i dung s tr ng i m; . Ch trì, ph i h p v i V K ho ch Tài chính và V CNTT trình B trư ng vi c thành l p Qu phát tri n công nghi p ph n m m; e. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, tri n khai d án u tư xây d ng hình nh, thương hi u Qu c gia cho công nghi p ph n m m và n i dung s Vi t Nam; g. Xây d ng và tri n khai d án u tư trang thi t b nâng cao năng l c ho t ng c a Vi n Công nghi p ph n m m và n i dung s Vi t Nam. 1.3. V Khoa h c Công ngh a. T ch c, rà soát, nghiên c u, xây d ng, trình ban hành và hư ng d n tri n khai th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v công nghi p CNTT, c bi t là các chuNn k thu t v ph n m m, n i dung thông tin s , chuNn hoá trang thông tin i n t , chuNn hoá d li u và chuNn trao i thông tin;
  2. b. Nghiên c u, xu t phương án xây d ng án thành l p và quy ch qu n lý, khai thác Kho tài s n trí tu ph n m m; c. Ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u, xu t các quy nh, cơ ch , chính sách và gi i pháp nh m b o v quy n s h u trí tu trong lĩnh v c công nghi p CNTT. 1.4. V T ch c Cán b a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trong B xây d ng các cơ ch , chính sách, h tr các t ch c và doanh nghi p Ny m nh phát tri n ngu n nhân l c CNTT v s lư ng cũng như ch t lư ng; b. Ch trì, ph i h p v i V CNTT nghiên c u, xây d ng trình B trư ng các quy nh v i u ki n ho t ng ào t o ng n h n, b i dư ng các k năng chuyên ngành và công ngh m i cho i ngũ nhân l c công nghi p CNTT, c p ch ng ch trong lĩnh v c CNTT. 1.5. V K ho ch Tài chính a. Ch trì ph i h p v i V CNTT hư ng d n các ơn v liên quan: ăng ký k ho ch kinh phí, phương hư ng xây d ng, thNm nh các án, d án c th ; Là u m i k t n i v i B Tài chính, B K ho ch và u tư trong vi c phân b các ngu n kinh phí t Ngân sách Nhà nư c (NSNN); Huy ng các ngu n l c u tư cho các án, d án, chương trình ư c giao; b. Xây d ng quy ch v qu n lý u tư ng d ng CNTT s d ng v n NSNN, nh m c cho các d án CNTT, c bi t là các d án ph n m m. 1.6. V Vi n thông a. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a ơn v rà soát và hoàn thi n các quy nh qu n lý và phát tri n Internet, xu t phương án t o i u ki n thu n l i nh t v m t h t ng Internet, vi n thông cho s phát tri n c a công nghi p CNTT; b. Nghiên c u, xây d ng các chính sách ưu tiên cho các doanh nghi p CNTT l n, các khu CNTT t p trung v h t ng vi n thông và k t n i Internet. 1.7. Trung tâm ng c u khNn c p máy tính Vi t Nam (VNCERT) Ch trì nghiên c u, xây d ng chính sách v an toàn thông tin, các quy nh v b o v cơ s h t ng thông tin và m b o an toàn m ng cho phát tri n công nghi p CNTT; i u ph i kh c ph c s c an ninh m ng, ánh giá m c an toàn thông tin cho các s n phNm và h th ng CNTT. 2. Các S Thông tin và Truy n thông Các S Thông tin và Truy n thông căn c các n i dung, nhi m v , gi i pháp trong Chương trình phát tri n công nghi p CNTT nêu trên và tình hình th c t t i a phương tham mưu cho UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh các m c tiêu, ch tiêu phát tri n công nghi p CNTT; Giao cho các ơn v tr c thu c xây d ng k ho ch, án, d án c th trình phê duy t và ti n hành tri n khai th c hi n, c th như sau: 2.1. Rà soát, b sung, s a i trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành cơ ch chính sách phát tri n, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c và h tr phát tri n công nghi p CNTT t i a phương; 2.2. Ch ng, ph i h p v i các S , ban, ngành liên quan xây d ng, trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phương án phát tri n các khu CNTT t p trung, khu công nghi p ph n m m; 2.3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai chương trình h tr phát tri n doanh nghi p CNTT t i a phương; 2.4. Tích c c, ch ng xây d ng, tri n khai các d án phát tri n công nghi p CNTT t i a phương, g m: i u tra, kh o sát, thu th p, ánh giá s li u th ng kê v ho t ng công nghi p CNTT trên a bàn; ào t o nâng cao trình qu n lý cho cán b các cơ quan qu n lý nhà nư c v công nghi p CNTT t i a phương; Xây d ng k ho ch tăng cư ng ào t o và phát tri n i ngũ nhân l c cho công nghi p CNTT trên a bàn; Ny m nh ng d ng và phát tri n PMNM; H tr nghiên c u, phát tri n m t s s n phNm CNTT tr ng i m; Phát tri n h t ng thông tin cho công nghi p ph n m m và công nghi p n i dung s . 3. Các hi p h i và doanh nghi p CNTT 3.1. Các Hi p h i CNTT a. Ph i h p các doanh nghi p thành viên nghiên c u, xu t v i B Thông tin và Truy n thông và Chính ph các cơ ch , chính sách, gi i pháp nh m hoàn thi n môi trư ng pháp lý, Ny m nh phát tri n ngành công nghi p CNTT Vi t Nam; b. Ch ng, tích c c t ng h p các xu t c a các doanh nghi p thành viên v vi c tri n khai Chương trình phát tri n công nghi p CNTT báo cáo B Thông tin và Truy n thông; H tr , thúc Ny s tham gia c a các doanh nghi p vào các n i dung c a Chương trình; c. Liên k t, thúc Ny h p tác gi a các doanh nghi p CNTT, h tr nâng cao năng l c ho t ng và s c c nh tranh cho các doanh nghi p; xu t các gi i pháp nh m h tr các doanh nghi p thành viên trong các ho t ng tri n khai các d án thu c Chương trình phát tri n công nghi p CNTT;
  3. d. Hi p h i doanh nghi p ph n m m Vi t Nam (VINASA) ch trì t ch c h i th o, h i ngh , các cu c g p g , trao i nh m xây d ng thương hi u, hình nh, xúc ti n thương m i phát tri n th trư ng gia công, xu t khNu ph n m m; Phát ng các cu c thi vi t k ch b n cho trò chơi i n t , c bi t là các k ch b n cho trò chơi tr c tuy n, trò chơi tương tác phù h p v i văn hoá và l ch s Vi t Nam; . Hi p h i doanh nghi p i n t Vi t Nam (VEIA) ch trì nghiên c u, tri n khai d án tái cơ c u s n xu t s n phNm i n t e. Hi p h i an toàn thông tin Vi t Nam (VNISA) ch trì, t ch c các ho t ng nh m nâng cao nh n th c v an toàn thông tin cho các doanh nghi p, t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c công nghi p CNTT. 3.2. Các doanh nghi p CNTT a. Tích c c tham gia th c hi n các d án, án thu c Chương trình phát tri n công nghi p CNTT; Tăng cư ng u tư phát tri n th trư ng, nâng cao năng l c, s c c nh tranh; b. xu t nghiên c u phát tri n các s n phNm tr ng i m như: Ưu tiên chuy n giao công ngh tiên ti n c a nư c ngoài áp d ng s n xu t các trò chơi i n t c a Vi t Nam; u tư nghiên c u s n xu t m t s trò chơi tr c tuy n, trò chơi trên i n tho i di ng; Phát tri n m t s s n phNm gi i trí trên m ng, các trò chơi trên Internet. 4. T ch c th c hi n 4.1. B trư ng B Thông tin và Truy n thông yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Hi p h i, doanh nghi p CNTT có trách nhi m quán tri t tinh th n c a Ch th , t ch c tri n khai và hàng năm báo cáo k t qu theo quy nh. 4.2. Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ưong có trách nhi m ch o S Thông tin và Truy n thông và các S , ban, ngành liên quan th c hi n nghiêm ch nh Ch th này. 4.3. V Công ngh thông tin có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ch th ; Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai và t ng h p báo cáo B trư ng k t qu vi c th c hi n Ch th này ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg Chính ph ( b/c); - VP Chính ph ; - Các B : TC, KH T, GD T, KHCN, L TBXH, CT, VHTTDL, YT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); Lê Doãn H p - Các S Thông tin và Truy n thông; - Các doanh nghi p, Hi p h i CNTT; - Công báo; Website CP; - B TT &TT: BT, các TT, các cơ quan, ơn v thu c B ; - Lưu: VT, CNTT.
Đồng bộ tài khoản