intTypePromotion=1

Chiến lược phát triển đánh giá di truyền cho ngành chăn nuôi bò thịt ở các nước

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:210

0
196
lượt xem
56
download

Chiến lược phát triển đánh giá di truyền cho ngành chăn nuôi bò thịt ở các nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho Thái Lan có thể chia xẻ kinh nghiệm và thành quả với các nước Đông Nam Á khác có cùng điều kiện sản xuất và mắc phải những khó khăn tương tự với mục đích chia sẻ thông tin và giải pháp cũng như thúc đẩy hợp tác về giống và chăn nuôi bò thịt ở khu vực Đông Nam Á. Trọng tâm trước tiên của dự án ACIAR là cải thiện di truyền cho đàn bò thịt và trâu đầm lầy của Thái Lan thông qua chương trình giống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược phát triển đánh giá di truyền cho ngành chăn nuôi bò thịt ở các nước

 1. nh÷ng chiÕn l−îc Ph¸t triÓn §¸nh gi¸ Di truyÒn cho ngμnh ch¨n nu«i Bß thÞt ë c¸c N−íc §ang Ph¸t triÓn Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i tØnh Khon Kaen, Th¸i Lan 23 – 28 th¸ng 7 n¨m 2001 Biªn tËp: Jack Allen and Ancharlie Na-Chiangmai Trung t©m Nghiªn cøu N«ng nghiÖp Quèc tÕ ¤xtr©ylia Canberra, 2002 1
 2. Trung t©m nghiªn cøu n«ng nghiÖp quèc tÕ ¤xtr©ylia (ACIAR) ®−îc NghÞ viÖn ¤xtr©ylia s¸ng lËp vµo th¸ng 6 n¨m 1982. NhiÖm vô cña ACIAR lµ gióp ®ì c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; thóc ®Èy hîp t¸c nghiªn cøu gi÷a c¸c nhµ khoa häc ¤xtr©ylia vµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn trong c¸c lÜnh vùc mµ ¤xtr©ylia ®Æc biÖt cã thÕ m¹nh. Trung t©m Tin häc N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (ICARD) lµ c¬ quan trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam thùc hiÖn nhiÖm vô tæng hîp, ph©n tÝch, cung cÊp th«ng tin, xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; qu¶n lý th− viÖn ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ trang Web Agroviet. Kû yÕu héi th¶o ACIAR Lo¹t Ên phÈm nµy bao gåm toµn bé kû yÕu héi th¶o khoa häc hoÆc héi nghÞ chuyªn ®Ò do ACIAR tæ chøc hoÆc tµi trî. Ên phÈm ® −îc ph¸t hµnh tíi mét sè tæ chøc c¸ nh©n vµ c¬ quan khoa häc quèc tÕ. B ¶n dÞch tiÕng viÖt do Trung t©m tin häc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (ICARD) thùc hiÖn n¨m 2004, d − íi sù cho phÐp cña Trung t©m nghiªn cøu n«ng nghiÖp quèc tÕ ¤xtr©ylia (ACIAR).
 3. Môc lôc 5 Lêi nãi ®Çu 7 KhuyÕn nghÞ Héi th¶o Quèc tÕ vÒ nh÷ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ®¸nh gi¸ Di truyÒn ®Ó s¶n xuÊt thÞt bß ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn 9 11 B¸o c¸o vïng B¸o c¸o vïng: ¤xtr©ylia 13 Jack Allen Chän gièng tr©u bß ë Bangladesh 26 M.O. Faruque and A.K.F.H. Bhuiyan HiÖn tr¹ng vµ xu thÕ ph¸t triÓn ngµnh thÞt bß ë Trung Quèc 32 Zeng Qingkun1, Yang Bingzhuang, Shang jianghua, vμ Qin Jing S¶n xuÊt thÞt bß ë Ên §é 40 Kiran Singh ChiÕn l−îc ph¸t triÓn vÒ ®¸nh gi¸ di truyÒn s¶n xuÊt thÞt bß ë In®«nªxia 48 Andi Dj¹anegara vμ Kusuma Diwyanto B¸o c¸o vïng: CHDCND Lµo 59 Akhane Phomsouvanh Chän gièng ch¨n nu«i bß thÞt ë Malaysia 69 M.Aiff Omar C¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn ®¸nh gi¸ di truyÒn vÒ tr©u vµ bß ë Pakistan 71 M.Sajjad Khan Nh÷ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ®¸nh gi¸ di truyÒn ch¨n nu«i bß thÞt ë Pakistan 80 Nasrullah Panhwer vμ U.N. Khan §¸nh gi¸ s¶n xuÊt thÞt bß ë Philippin 92 Dinah Loculan S¶n xuÊt vµ chän gièng bß vµ tr©u ë Sri Lanka 104 Anura S. Premasunderra Chän gièng bß vµ tr©u ë Sri Lanka 113 K.C. Somapala BREEDPLAN: Mét c¸ch kh¸c ®Ó thö nghiÖm thùc ®Þa tr©u vµ bß ë Th¸i Lan 120 Sawat Thummabood Nh©n gièng bß ë ViÖt Nam 126 Vâ V¨n Sù vμ §Æng Vò B×nh 3
 4. 131 B¸o c¸o cña nh÷ng kh¸ch mêi Kh¸i qu¸t vÒ BREEDLAN 133 Jack Allen HÖ thèng d÷ liÖu tr©u vµ bß thÞt 145 Ek Vitoonpong vμ Michael Rush Ph¸t triÓn tr©u ë Th¸i Lan 160 Jintana Indramangala Dù ¸n c¶i tiÕn gièng bß b¶n xø Th¸i Lan 165 Wutipong Intaratham Ph¸t triÓn bß thÞt ë Th¸i Lan 170 Yodchai Tongthainan BREEDPLAN: Mét c¸ch kh¸c ®Ó thö nghiÖm thùc ®Þa tr©u vµ bß ë Th¸i Lan 173 Sawat Thummabood ThiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh chän gièng 180 Hans Graser Qu¶n lý bÒn v÷ng tµi nguyªn di truyÒn tr©u vµ bß thÞt ë Ch©u ¸ 189 D.E. Steane, H. Magner vμ V. Khumnirdpetch Dù ¸n di truyÒn vµ gièng bß thÞt ë ViÖt Nam vµ h−íng t−¬ng lai 193 Brian M. Burns, §Æng Vò B×nh vμ Vâ V¨n Sù ¶nh h−ëng cña di truyÒn Brahman trong ngµnh ch¨n nu«i bß ë ¤xtr©ylia 201 John Croaker 215 Phô lôc §¨ng ký gia sóc quèc tÕ …S¬ ®å §¨ng ký Gia sóc hµng ®Çu cña ThÕ giíi 217 ABRI 227 §¹i biÓu tham dù §¹i biÓu c¸c n−íc 229 §¹i biÓu c¸c tr−êng §¹i häc vµ tæ chøc kh¸c 230 §¹i biÓu tù tµi trî 231 Nh©n viªn UNE vµ ABRI 231 C¸n bé Côc Ph¸t triÓn ch¨n nu«i 232 4
 5. Lêi nãi ®Çu Côc ph¸t triÓn ch¨n nu«i (DLD) cña Th¸i Lan ®Æc biÖt −u tiªn ®Õn nh÷ng nghiªn cøu vÒ c¶i thiÖn di truyÒn bß thÞt vµ tr©u ®Çm lÇy. Mét ch−¬ng tr×nh gièng quèc gia ®· ®−îc thiÕt lËp trong nhiÒu thËp kû qua nh»m thóc ®Èy ngµnh s¶n xuÊt thÞt. Ban ®Çu viÖc chän läc gièng cho tû lÖ t¨ng tr−ëng cao ®−îc tiÕn hµnh dùa trªn mét cuéc tæng kiÓm tra vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. C¸c ®Æc tÝnh vÒ t¨ng tr−ëng vµ sinh s¶n ®−îc c¸c tr¹m trùc thuéc DLD theo dâi trong suèt h¬n 20 n¨m qua. Vµo n¨m 1993, Trung t©m Nghiªn cøu N«ng nghiÖp Quèc tÕ ¤xtr©ylia (ACIAR) ®· hç trî kinh phÝ cho dù ¸n AS1/1993/011 cho phÐp DLD cïng víi ViÖn Nghiªn cøu Kinh doanh N«ng nghiÖp (ABRI) x©y dùng mét hÖ thèng d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ c¶i thiÖn di truyÒn bß thÞt vµ tr©u ë Th¸i Lan. C¸c d÷ liÖu trªn m¸y tÝnh sÏ ®−îc ph©n tÝch b»ng mét ch−¬ng tr×nh nhËp liÖu vµ ph©n tÝch vÒ lý lÞch gièng/kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mang tªn group breedplan ®−îc s¸ng chÕ ë ¤xtr©ylia bëi ABRI vµ Ban Di truyÒn vµ gièng gia sóc (AGBU). C¸c gi¸ trÞ vÒ gièng cña mçi con vËt nu«i thu ®−îc nhê sö dông mét m« h×nh ph©n tÝch ®a tÝnh tr¹ng trong ph−¬ng ph¸p dù b¸o tuyÕn tÝnh ngÉu nhiªn (BLUP) khi ®¸nh gi¸ chÐo ®µn. ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè vÒ qu¶n lý, t¸c ®éng vÒ mÆt m«i tr−êng vµ c¸c yÕu tè phi di truyÒn còng ®−îc tÝnh ®Õn. Träng t©m tr−íc tiªn cña dù ¸n ACIAR lµ c¶i thiÖn di truyÒn cho ®µn bß thÞt vµ tr©u ®Çm lÇy cña Th¸i Lan th«ng qua ch−¬ng tr×nh gièng quèc gia cña chÝnh phñ b»ng c¸ch øng dông ch−¬ng tr×nh breedplan ebvs ®Ó chän läc c¸c gièng −u viÖt. Sau nµy dld cßn sö dông c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c nhau ®Ó ®−a c¸c gièng −u viÖt nµy vµo hÖ thèng ch¨n nu«i ë n«ng th«n. HÖ thèng nµy hiÖn ®ang ®−îc dld më réng, bao gåm c¸c d÷ liÖu thu ®−îc tõ c¸c lµng x·. §iÒu nµy gióp c¸c n«ng tr¹i quèc doanh (nhµ n−íc) s¶n xuÊt ®−îc gièng bè mÑ mang ®Æc tÝnh di truyÒn tèt ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ trong m«i tr−êng n«ng th«n. Ngoµi viÖc c¶i thiÖn kh¶ n¨ng di truyÒn cña gia sóc, ch−¬ng tr×nh cßn ®−îc sö dông ®Ó huÊn luyÖn cho ng−êi nu«i vÒ ph−¬ng thøc c¶i thiÖn gièng ®ång thêi khuyÕn c¸o dïng ebvs lµm c«ng cô phôc vô cho c«ng t¸c nµy. Nhê ®ã hy väng ebvs sÏ ®−îc biÕt ®Õn réng r·i h¬n vµ ®−îc sö dông trong kh©u th−¬ng m¹i gièng. ViÖc ®−a n«ng th«n tham gia vµo ch−¬ng tr×nh gièng sÏ gióp cho viÖc b¶o tån di truyÒn t¹i chç c¸c gièng tr©u bß b¶n ®Þa céng víi yÕu tè vËt t− ®Çu vµo thÊp vµ hÖ thèng ch¨n nu«i bÒn v÷ng sÏ gióp ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vÒ thÞt bß cña thÞ tr−êng néi ®Þa. Héi th¶o ®−îc tæ chøc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho Th¸i Lan cã thÓ chia xÎ kinh nghiÖm vµ thµnh qu¶ víi c¸c n−íc §«ng Nam ¸ kh¸c cã cïng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ m¾c ph¶i nh÷ng khã kh¨n t−¬ng tù víi môc ®Ých chia sÎ th«ng tin vµ gi¶i ph¸p còng nh− thóc ®Èy hîp t¸c vÒ gièng vµ ch¨n nu«i bß thÞt ë khu vùc §«ng Nam ¸. Héi th¶o nµy sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc nÕu thiÕu sù hîp t¸c vµ hç trî cña aciar, dld, abri vµ c¸c ®¹i biÓu cña c¸c n−íc tham dù héi th¶o. Nh÷ng ng−êi tæ chøc ®Æc biÖt c¸m ¬n tíi: 5
 6. • Trung t©m Nghiªn cøu N«ng nghiÖp Quèc tÕ ¤xtr©ylia v× sù hç trî ®¸ng kÓ vÒ tµi chÝnh, vµ • Dr Rapeepong Vondee, Tæng gi¸m ®èc DLD vµ ®«ng ®¶o ®éi ngò nh©n viªn cña DLD ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo dù ¸n ACIAR vµ héi th¶o nµy. C¸c ®Ò xuÊt t¹i héi th¶o ®· ®−îc x©y dùng víi sù tham gia tÝch cùc cña c¸c ®¹i biÓu thuéc c¸c nhãm. Sù ®ãng gãp nµy lµ v« cïng quý b¸u bëi 13 n−íc tham gia lµ ®¹i diÖn cña h¬n 3.1 tû ng−êi, 382 triÖu con bß vµ 152 triÖu con tr©u. Nh÷ng ®Ò xuÊt nµy nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a sù hîp t¸c vÒ ch−¬ng tr×nh gièng trong khu vùc §«ng Nam ¸, kh«ng chØ ë cÊp ®é c¸c nhµ nghiªn cøu mµ cßn ë c¸c cÊp cña chÝnh phñ cã ¶nh h−ëng s©u s¾c ®Õn vÊn ®Ò chÝnh s¸ch trong n−íc vµ gi÷a c¸c quèc gia. Ancharlie Na – Chiangmai, Phô tr¸ch Nhãm nghiªn cøu tr©u, DLD. Jack Allen, Gi¸m ®èc kü thuËt, ABRI. 6
 7. Héi th¶o Quèc tÕ vÒ nh÷ng chiÕn l−îc Ph¸t triÓn §¸nh gi¸ Di truyÒn ®Ó s¶n xuÊt thÞt bß ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn sau ®ã cÇn ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn ®Ó KhuyÕn nghÞ b¶o ®¶m r»ng nh÷ng thay ®æi ®−îc thùc thi C¸c hÖ thèng ®¨ng ký ®éng vËt lµ cÇn thùc tÕ lµ h÷u Ých vµ bÒn v÷ng trong c¸c thiÕt. C¸c ch−¬ng tr×nh chän gièng ®éng vËt hÖ thèng s¶n xuÊt vµ tiÕp thÞ. còng nh− viÖc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c¸c §iÓm chñ yÕu trong c¸c ch−¬ng tr×nh ch−¬ng tr×nh vµ c¸c s¸ng kiÕn kh¸c cÇn chän gièng lµ viÖc c¶i tiÕn nh÷ng ®Æc tÝnh ph¶i cã chóng. ViÖc nhËn diÖn ®éng vËt ®Þa ph−¬ng qua viÖc sö dông tÊt c¶ nh÷ng mét c¸ch th−êng xuyªn, râ rµng vµ thèng kü thuËt thÝch hîp vµ ®¸nh gi¸ vµ tèi −u ho¸ nhÊt (®Æc biÖt ®èi víi bß thÞt vµ tr©u) cÇn c¸c dßng gen quan träng ®Ó phæ biÕn thiÕt lµ sù ®¸nh gi¸ c¨n b¶n víi viÖc nhËn nh÷ng ®Æc tÝnh di truyÒn ®−îc c¶i tiÕn ®Õn diÖn ®ã ph¶i t−¬ng hîp víi nh÷ng hÖ thèng ngµnh môc tiªu. C¸c chiÕn l−îc lai t¹o theo dâi ®Þnh h−íng trªn m¸y tÝnh. Nªn ¸p gièng nªn ®−îc ph¸t triÓn, nhÊt lµ ë nh÷ng dông c¸c hÖ thèng nhËn d¹ng ®¬n gi¶n vµ n¬i c¸c gièng nhËp néi thÓ hiÖn cã gi¸ trÞ hiÖu qu¶ h¬n lµ c¸c hÖ thèng ®· cã ë ®Þa thùc. ph−¬ng - ®Æc biÖt ®èi víi ®éng vËt n»m C¸c hÖ thèng s¶n xuÊt khi cÇn cã thÓ trong c¸c ch−¬ng tr×nh c¶i tiÕn gièng. C¸c thay ®æi theo vïng, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thÞ kü thuËt ®o l−êng vµ x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm cÇn tr−êng vµ x· héi. Trong khi sù ñng hé vµ ®−îc tiªu chuÈn ho¸ trong ph¹m vi mét gi¸m s¸t quy m« quèc gia lµ rÊt quan träng, quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia sao cho c¸c c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt cÇn ph¸t triÓn theo ®Æc tÝnh chung nhÊt ®Òu ®−îc theo dâi ®Çy träng t©m vïng. C¸c môc tiªu chän gièng ®ñ. VÒ mÆt nµy, Uû ban Quèc tÕ vÒ §¨ng dµi h¹n cÇn ®−îc ph¸t triÓn theo nh÷ng hÖ ký §éng vËt (ICAR) cã thÓ lµ c¬ quan trî thèng s¶n xuÊt ë ®Þa ph−¬ng vµ ®¸p øng gióp h÷u Ých. nhu cÇu cña c¸c thÞ tr−êng chñ yÕu. C¸c C¸c ch−¬ng tr×nh chän gièng vµ qu¶n lý nhu cÇu nµy cÇn ®−îc sù ñng hé vµ khuyÕn gièng quèc gia chó träng m¹nh tíi cÊp s¶n khÝch th«ng qua viÖc ng−êi s¶n xuÊt sö xuÊt lµng x· cã thÓ sÏ mang l¹i sù ®¸nh gi¸ dông c¸c kü thuËt khuyÕn n«ng tiªu biÓu quan träng. C¸c ch−¬ng tr×nh nµy cÇn cã nh− tæ chøc th¨m quan thùc ®Þa, tr×nh diÔn môc tiªu x¸c ®Þnh râ rµng víi sù cam kÕt t¹i chç /t¹i x· h−íng vµo c¸c nhãm môc l©u dµi tõ phÝa chÝnh phñ ®Ó b¶o ®¶m thµnh tiªu. Môc ®Ých cña viÖc triÓn khai nµy lµ c«ng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch vµ tµi gióp nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ë cÊp lµng x· chÝnh cña chÝnh phñ sÏ ®−îc xem xÐt trªn s¶n xuÊt nhiÒu h¬n vµ cã lîi nhuËn nhiÒu c¬ së nh÷ng cam kÕt nµy. Trong khung h¬n, æn ®Þnh s¶n xuÊt l©u dµi mµ kh«ng cÇn c¶nh Êy, viÖc xem xÐt l¹i nh÷ng hÖ thèng sù gióp ®ì tõ bªn ngoµi cña Nhµ n−íc hoÆc vµ nh÷ng chiÕn l−îc hiÖn cã lµ rÊt cÇn thiÕt, c¸c tæ chøc kh¸c. 9
 8. Hîp t¸c ®µo t¹o ®a ngµnh, trong ph¹m ®Ò quan träng cña vïng. ILRI cÇn ®Ò xuÊt vi quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia vµ c¸c tæ vµ kÕt nèi c¸c c¬ së d÷ liÖu nh÷ng kÕt qu¶ chøc lµ cùc kú quan träng ®Ó ph¸t triÓn c¸c nghiªn cøu vµ ®Ó nã s½n cã d−íi h×nh thøc hÖ thèng s¶n xuÊt bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. ®iÖn tö (nghÜa lµ chiÕn l−îc dùa vµo m¹ng TÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu ®−îc khuyÕn khÝch Web) sao cho c¸c nhµ nghiªn cøu vµ c¸c tæ tham gia vµo viÖc th¶o luËn vµ nh÷ng kÕ chøc gióp ®ì tiÕp cËn ®−îc víi nh÷ng sù ho¹ch hîp t¸c khi mµ Ýt hÖ thèng cã thÓ ph¸t triÓn míi nhÊt trong mét thêi gian hîp ph¸t triÓn vµ trë nªn bÒn v÷ng mµ l¹i kh«ng lý. HÖ thèng ®iÖn tö nµy còng sÏ ®−îc sö cã mét sù tiÕp cËn vÒ ®µo t¹o ®a ngµnh. Sù dông trong giao thiÖp hµng ngµy vµ gi¶i hîp t¸c vÒ c¸c chÝnh s¸ch quèc tÕ vµ quèc quyÕt nh÷ng khã kh¨n trªn c¬ së th¶o luËn gia cÇn ph¶i ë cÊp ChÝnh phñ. nhãm. Uû ban Ch¨n nu«i vµ Thó y §éng vËt Sù hîp t¸c gi÷a c¸c nhµ khoa häc vµ nghiªn cøu ®−îc khuyÕn khÝch th«ng qua ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D−¬ng (APHCA) ®−îc c¸c cuéc héi th¶o vµ c¸c trang th«ng tin lËp theo s¸ng kiÕn cña FAO sÏ thùc hiÖn ®−îc nèi kÕt trªn m¹ng. Liªn hiÖp c¸c Héi c¸c ch−¬ng tr×nh chän gièng träng ®iÓm cho vïng h−íng vµo sù hîp t¸c vµ ph¸t triÓn Ch¨n nu«i ¸ - ¤xtr©ylia (AAAP) sÏ t¹o ®iÒu cña c¸c n−íc nh»m ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng gÆp gì ph¹m vi qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån tµi nguyªn h¹n trong n−íc vµ gi÷a c¸c n−íc ®Ó xóc tiÕn chÕ ë cÊp lµng x·. C¸c chiÕn l−îc vµ chÝnh nh÷ng cuéc th¶o luËn vïng chia sÎ nh÷ng s¸ch dµi h¹n h−íng tíi viÖc chän gièng cÇn khã kh¨n, ý t−ëng vµ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn ®−îc ph¸t triÓn vµ khuyÕn khÝch. Trong cøu. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy sÏ tËp trung vµo toµn vïng cã nhu cÇu rÊt lín vÒ phèi hîp c¶ hai vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ c¸c ch−¬ng huÊn luyÖn nghÒ nghiÖp, vµ viÖc chia sÎ tr×nh gièng øng dông. Mét phÇn cña nh÷ng c¸c chuyªn gia cña chÝnh c¸c n−íc ®ang cuéc gÆp gì nµy, lµ nh÷ng phiªn chuyªn ®Ò ph¸t triÓn lµ quan träng. n¬i thuyÕt tr×nh viÖc ¸p dông vµ gi¸m s¸t ViÖn §¨ng ký Ch¨n nu«i Quèc tÕ nh÷ng hÖ thèng s¶n xuÊt ë cÊp lµng x·. (ILRRI), FAO vµ ICAR sÏ khuyÕn khÝch sù ViÖc tµi trî cho nh÷ng ng−êi tham gia ho¹t hîp t¸c theo vïng h−íng ®Õn viÖc ®¨ng ký ®éng ë cÊp lµng x· vµ sù gióp ®ì cña c¸c ®éng vËt vµ ph¸t triÓn nh÷ng ®Æc tÝnh phôc tæ chøc quèc tÕ nh− ACIAR vµ JICA, ®−îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng. vô cho vïng §«ng Nam ¸. Sù hîp t¸c cÇn ®−îc më réng gi÷a c¸c n−íc qua nh÷ng cuéc gÆp gì héi th¶o tËp trung vµo c¸c vÊn 10
 9. B¸o c¸o vïng 11
 10. B¸o c¸o vïng: ¤xtr©ylia Jack Allen1 Tãm t¾t ë ¤xtr©ylia bß thÞt ®−îc nu«i t¹i c¸c doanh nghiÖp cã së h÷u rÊt ®a d¹ng. C¸c chñ së h÷u chuyªn bß thÞt chiÕm kho¶ng 58% l−îng bß thÞt cña ¤xtr©ylia vµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng chuyªn bß thÞt chiÕm 28%. Th«ng th−êng, kho¶ng 20% sè doanh nghiÖp bß thÞt lín cña ¤xtr©ylia chiÕm gÇn 80% ®µn bß thÞt. ViÖc ®¸nh gi¸ vÒ di truyÒn bß ¤xtr©ylia ®−îc thùc hiÖn qua hÖ thèng ®¸nh gi¸ BREEDPLAN cña ViÖn Nghiªn cøu Kinh doanh N«ng nghiÖp. Hai m−¬i Héi Chän gièng ®· cã ®¸nh gi¸ di truyÒn qua c¬ së d÷ liÖu cña hä. ë mét sè gièng, ph¶ hÖ vµ nh÷ng chi tiÕt vÒ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt ®· ®−îc thu thËp trªn 30 n¨m nay. Kho¶ng 100.000 bª ®Î mçi n¨m ®ang ®−îc bæ sung thªm vµo c¬ së d÷ liÖu nµy, ë ®ã BREEDPLAN tÝnh to¸n nh÷ng gi¸ trÞ gièng −íc tÝnh cho h¬n 17 tÝnh tr¹ng. ¤xtr©ylia lµ lôc ®Þa t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é ¤xtr©ylia lµ mét lôc ®Þa ®¶o vµ lµ mét trong s¸u cao trung b×nh kh«ng qu¸ 200 m. NÐt ®iÓn h×nh n−íc lín trªn ThÕ giíi. D©n sè 19 triÖu ng−êi vµ cña lôc ®Þa lµ Ph¹m vi Chia c¾t Lín theo chiÒu diÖn tÝch 7.692.030 km2 (B¶ng 1) chiÕm h¬n 5% dµi cña Bê biÓn phÝa §«ng. RÊt Ýt ®Êt tù nhiªn tèt tæng sè ®Êt ®ai trªn ThÕ giíi. ¤xtr©ylia lµ mét khu cho n«ng nghiÖp. HÇu hÕt ®Êt c»n cçi vµ tÇng ®Êt vùc cã ph¹m vi khÝ hËu réng tõ c¸c vïng nhiÖt ®íi máng, thiÕu l©n vµ ®¹m. §Ó kh¾c phôc sù thiÕu phÝa b¾c qua mét vïng réng lín ®Êt ®ai kh« c»n hôt nµy ng−êi ta ®· sñ dông réng r·i c¸c lo¹i trong néi ®Þa tíi nh÷ng vïng «n ®íi phÝa nam. ph©n l©n vµ ®¹m, ®Æc biÖt cho ®ång cá vµ cho Ng−êi ta ®Òu biÕt ®©y nh− lµ "Lôc ®Þa Kh«", nh÷ng c©y cèc. CÊu tróc ®Êt rêi r¹c vµ mÉn c¶m phÇn lín ®Êt dai kh« c»n, víi 80% cã l−îng m−a víi óng n−íc lµ nh÷ng nÐt chung vÒ thæ nh−ìng trung b×nh Ýt h¬n 600 mm mét n¨m vµ 50% Ýt h¬n ¤xtr©ylia, trong khi phÇn lín diÖn tÝch bÞ ¶nh 300 mm (trung b×nh 450 mm). Nh÷ng ¶nh h−ëng h−ëng mÆn vµ chua tù nhiªn. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cã tÝnh chÊt mïa vô lín víi ph¹m vi nhiÖt ®é tõ cña thæ nh−ìng nµy rÊt h¹n chÕ, ®Æc biÖt cho 50oC ®Õn d−íi kh«ng ®é. Tuy nhiªn, nhiÖt ®é cùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc hoµn toµn kh«ng ho¹t ®éng ®−îc n«ng nghiÖp. thÊp kh«ng thÊp nh− c¸c lôc ®Þa kh¸c. Trõ vïng Antarctica, ¤xtr©ylia lµ mét lôc ®Þa ¤xtr©ylia tr¶i qua nhiÒu biÕn cè cña tù nhiªn, kh« nhÊt thÕ giíi. Mïa hÌ miÒn b¾c Èm −ít phï ®Æc biÖt h¹n h¸n, nh÷ng trËn lôt, nh÷ng c¬n lèc hîp víi viÖc ch¨n th¶ bß thÞt, trång mÝa vµ nh÷ng nhiÖt ®íi, nh÷ng trËn b·o vµ nh÷ng vô ch¸y rõng c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi kh¸c ë nh÷ng vïng duyªn nghiªm träng. 1. Gi¸m ®èc Kü thuËt, ViÖn Nghiªn cøu kinh doanh N«ng nghiÖp, §¹i häc Tæng hîp New England, Armidala, ¤xtr©ylia 13
 11. §ång cá ch¨n nu«i chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt h¶i. §iÒu kiÖn vÒ mïa hÌ cña miÒn nam ¤xtr©ylia trong n«ng nghiÖp ¤xtr©ylia. Ho¹t ®éng nµy ®· kh« h¬n thuËn lîi cho trång lóa mú vµ c¸c c©y hoa dÉn ®Õn viÖc thay thÕ phÇn lín nh÷ng diÖn tÝch mµu c¹n kh¸c, ch¨n th¶ cõu vµ bß s÷a (vïng cã th¶m thùc vËt b¶n xø b»ng nh÷ng ®ång cá vµ l−îng m−a cao h¬n) còng nh− bß thÞt. Trong ngay nh÷ng gièng cá cña vïng cã m−a vµ nh÷ng vïng mçi vïng hµng n¨m còng th−êng x¶y ra nh÷ng ®−îc t−íi. trËn m−a bÊt th−êng ë nh÷ng vïng kh« c»n vµ nöa Th¸ng Ba n¨m 1999, 5% ®Êt n«ng nghiÖp kh« c»n. Nh÷ng trËn m−a bÊt th−êng th−êng dÉn ¤xtr©ylia lµ trång trät c¸c c©y hoa mµu, h¬n 5% ®Õn thêi kú kh«ng m−a kÐo dµi. Dï cã nh÷ng trËn lµ ®ång cá vµ ®−îc trång cá. Duy tr× khuynh m−a theo mïa hay nh÷ng trËn m−a bÊt th−êng th× h−íng nµy, vµo kho¶ng 10% ®Êt ®ai n«ng nghiÖp ¤xtr©ylia vÉn ®ßi hái ph¶i dù tr÷ n−íc, 70% n−íc cña ¤xtr©ylia ®−îc trång cÊy mçi n¨m kÓ tõ dù tr÷ (kÓ c¶ n−íc ngÇm) lµ ®Ó dµnh cho n«ng nh÷ng n¨m 1980. Cho ®Õn tËn lóc nµy, diÖn tÝch nghiÖp. ViÖc dù tr÷ cè g¾ng ®¶m b¶o ®ñ n−íc ®Êt ®−îc trång cÊy hoÆc gieo trång cá ®· ®−îc cung cÊp cho ho¹t ®éng n«ng nghiÖp liªn tôc suèt më mang rÊt nhanh. ViÖc më mang nµy cã thuËn n¨m. Kh«ng thÓ kh¸c ®−îc, chÝnh thuû lîi ®· gióp lîi do viÖc t¨ng c−êng sö dông ph©n bãn, cung cho ¤xtr©ylia më réng ®−îc diÖn tÝch ho¹t ®éng cÊp n−íc ®−îc c¶i thiÖn vµ gi¶m ®−îc sè l−îng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ®µn thá do bÖnh dÞch thá. Sù bèc h¬i l¹i lµ mét yÕu tè quan träng kh¸c T×nh h×nh chung vÒ ¤xtr©ylia vµ n«ng nghiÖp vÒ m«i tr−êng cña ¤xtr©ylia lµm ¶nh h−ëng ®Õn ¤xtr©ylia ®−îc giíi thiÖu ë B¶ng 1. Tæng thu nhËp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Mïa hÌ kÌm theo víi n¾ng hµng n¨m cña c¸c ngµnh n«ng nghiÖp −íc gÇn 28 nãng lµm cho tû lÖ bèc h¬i cµng cao. tû AUD$ n¨m 1998-99 (H×nh 1). Tiªu thô b×nh Tõ khi cã ng−êi ch©u ¢u ®Þnh c−, th¶m thùc qu©n ®Çu ng−êi c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c nhau ®−îc liÖt kª trong B¶ng 2. Trong H×nh 2 chØ vËt ë ¤xtr©ylia thay ®æi rÊt lín. §Æc biÖt, phÇn ra khuynh h−íng tiªu thô c¸c lo¹i thÞt kh¸c nhau. lín diÖn tÝch rõng vµ hÖ thèng thùc vËt rõng ®· c¹n kiÖt, chñ yÕu ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng §μn bß nghiÖp. DiÖn tÝch thay ®æi nhiÒu nhÊt lµ ®Ó më mang trång trät hoÆc ch¨n th¶. Nh÷ng diÖn tÝch Thèng kª c¬ b¶n kh¸c, ®Æc biÖt nh÷ng vïng nöa kh« c»n n¬i Tr−íc khi ng−êi ch©u ¢u ®Õn ®Þnh c− vµo ph¸t triÓn ®ång cá b¶n xø, hiÖn nay ®· thÊy nh÷ng n¨m 1800, ¤xtr©ylia kh«ng cã tr©u bß. nh÷ng tÝn hiÖu trë l¹i cña c©y rõng vµ c©y th©n Sau ®ã, sè l−îng bß cø t¨ng lªn ®Òu ®Æn ®¹t cao bôi. nhÊt 33,4 triÖu con n¨m 1976 råi gi¶m ®i cho tíi MÆc dï ®iÒu kiÖn m«i tr−êng cña ¤xtr©ylia nay chØ cßn xÊp xØ 26,6 triÖu con (B¶ng 3). Tuy kh¾t khe, n«ng nghiÖp vÉn lµ h×nh thøc ph¸t triÓn nhiªn, sè l−îng gia sóc nãi chung cña ¤xtr©ylia m¹nh nhÊt trong sö dông ®Êt. Th¸ng Ba n¨m bÞ ¶nh h−ëng nhiÒu do sù biÕn ®éng lín vÒ khÝ 1999, −íc tÝnh tæng diÖn tÝch n«ng nghiÖp ë hËu qua c¸c n¨m. ¤xtr©ylia lµ 453,7 triÖu ha, chiÕm kho¶ng 59% Bß s÷a nãi chung cã sè l−îng h¹n chÕ ë miÒn tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai. DiÖn tÝch ®Êt ®ai cßn l¹i nam, c¸c huyÖn miÒn duyªn h¶i cña Victoria, cña ¤xtr©ylia gåm ®Êt bá ho¸ (chñ yÕu lµ ®Êt c¸t New South Wales, Nam ¤xtr©ylia vµ T©y ë miÒn t©y vµ miÒn trung ¤xtr©ylia). §Êt nguyªn ¤xtr©ylia. Tuy nhiªn, ®µn bß thÞt l¹i t¨ng lªn ë thuû dù tr÷ (chñ yÕu n»m ë miÒn B¾c), gåm ®Êt hÇu hÕt c¸c vïng cña ¤xtr©ylia, mµ tËp trung chñ rõng, ®Êt thuª khai th¸c má, c¸c c«ng viªn quèc yÕu ë Queensland vµ New Sounth Wales (H×nh 3 gia vµ c¸c vïng ®« thÞ. vµ B¶ng 4). 14
 12. B¶ng 1. Thèng kª chung vÒ ¤xtr©ylia M« t¶ ¤xtr©ylia ThÕ giíi Tæng d©n sè 19,3 trIÖu 6002,5 triÖu Tû lÖ gia t¨ng hµng n¨m 1,3% 1,3% 7.692.030 km2 135.174.000 km2 DiÖn tÝch ®Êt ®ai (39% nhiÖt ®íi, 61% «n ®íi) Sö dông ®Êt ®ai ë ¤xtr©ylia 59% tæng sè ®Êt - C©y trång 23,3 tr ha. (5,1%) - §ång cá 22,5 tr ha (5,0%) - Môc ®Ých kh¸c 407,9tr ha (80,9%) Lao ®éng n«ng nghiÖp (1999) lµ 2,1% trong tæng d©n sè: Nam 278.700 N÷ 129.100 Tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ (1998-1999): Trång trät 16,171 tr AU$ Ch¨n nu«i - GiÕt mæ 7401 tr AU$ Ch¨n nu«i - S¶n phÈm 5418 tr AU$ C¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp (1999): - Tæng sè 145,226 - H¹t cèc+Cõu+bß 18,954 - Cõu + bß 8674 - ThÞt bß 33,163 - S÷a 13,963 - Gia cÇm (ThÞt) 773 - Gia cÇm (Trøng) 579 - ThÞt lîn 1129 Nguån: Australia Bureau of Statistics Sb 28 26 24 22 20 18 1988-89 1990-91 1992-93 H×nh 1. Tæng thu nhËp (tû AU$) trªn n¨m cña c«ng nghiÖp. Nguån: Australia Bureau of Stastics 15
 13. B¶ng 2. Tiªu thô b×nh qu©n ®Çu ng−êi nh÷ng quan träng ®Ó gi÷ ®−îc nh÷ng thÞ tr−êng quan s¶n phÈm n«ng nghiÖp chän läc träng nµy. B¶ng 4. Tr©u bß theo tuæi, gièng, môc ®Ých S¶n phÈm 1998-99 1988-89 vµ Bang ThÞt bß 34,9 kg 38,3 kg 1994 1999 ThÞt bª 1,5 kg 1,7 kg (‘000) (‘000) ThÞt cõu 16,3 kg 22,1kg Tr©u bß s÷a: ThÞt lîn 19,0 kg 17,5kg - Bß s÷a (kÓ c¶ c¹n s÷a) 1786 2155 ThÞt ®ïi vµ l−ên lîn 8,7 kg 6,9kg - C¸c con kh¸c 892 1065 ThÞt gµ 30,8 kg 24,1kg - Tæng sè 2678 3220 S÷a 102,41 kg 101,71kg Tr©u bß thÞt: Phã m¸t 10,7 kg 8,8kg -Bß ®ùc (gièng) 557 528 B¬ 2,9 kg 3,2kg - Bß c¸i vµ bß c¸i t¬ 12.076 11.621 Margarin 12,8 kg 18,0kg - Bª d−íi 1 n¨m 5388 5740 B¶ng 3. Sè l−îng gia sóc mçi n¨m - Gia sóc nhai l¹i kh¸c (> 1 n¨m) 5058 5469 N¨m Tr©u bß Cõu Lîn - Tæng sè 23.080 23.58 ('000) ('000) ('000) Tr©u bß ë c¸c Bang: 1931 11.727 110.268 1072 - New Shouth Wales 6515 6291 1941 13.256 122.694 1797 - Victoria 4189 4125 1951 15.229 15.596 1134 - Queensland 9942 10.748 1961 17.332 152.579 1615 - South ¤xtr©ylia 1202 1183 1971 24.373 177.792 2590 - Western ¤xtr©ylia 1806 1931 1981 25.168 134.407 2430 - Tasmania 679 724 1991 23.662 163.238 2531 - Northern Territory 1435 1567 1999 26.578 115.456 2626 Nguån: Australia Bureau Statistics Nguån: Australia Bureau of Stastics Bß thÞt ë ¤xtr©ylia ®−îc nu«i bëi c¸c doanh Tæng s¶n phÈm thÞt bß n¨m 1999 lµ 2 triÖu nghiÖp víi së h÷u rÊt ®a d¹ng. Theo ®iÒu tra n¨m tÊn träng l−îng thÞt xÎ víi gÇn mét nöa ®−îc s¶n 1998-99 cña ABARE vÒ ngµnh n«ng nghiÖp xuÊt ë Queensland (H×nh 4). ¤xtr©ylia xuÊt khÈu ¤xtr©ylia th× trong sè 71.600 trang tr¹i c¸ thÓ, −íc 66% s¶n l−îng thÞt cña m×nh (H×nh 5) vµ lµ −íc cã 17.700 trang tr¹i chñ yÕu lµ ho¹t ®éng bß thÞt xuÊt khÈu thÞt bß lín nhÊt thÕ giíi (H×nh 6). (chuyªn thÞt bß). H¬n 22.800 trang tr¹i kh¸c cã ThÞ tr−êng xuÊt khÈu bß sèng ®Æc biÖt quan nu«i trªn 50 bß thÞt nh−ng l¹i liÖt vµo lo¹i xÝ träng vÒ ®Çu ra cho ng−êi ch¨n nu«i ë miÒn B¾c nghiÖp ngoµi bß thÞt (doanh nghiÖp kh«ng chuyªn thÞt bß). C¸c doanh nghiÖp chuyªn thÞt bß chiÕm ¤xtr©ylia. §«ng Nam ¸ lµ thÞ tr−êng chñ yÕu kho¶ng 58% l−îng bß thÞt cña ¤xtr©ylia vµ c¸c (H×nh 7) v× kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn t−¬ng ®èi doanh nghiÖp kh«ng chuyªn thÞt bß chiÕm 28%. ng¾n vµ c¸c gièng Bos indicus chÞu ®ùng tèt víi PhÇn lín tr©u bß nu«i b»ng cá nh−ng sè nu«i nh÷ng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi trong khi vËn chuyÓn b»ng thøc ¨n h¹t chiÕm 17% ®µn hoÆc 20% s¶n vµ khi cËp bÕn. Bß nãi chung ®−îc ®−a ®i vç bÐo l−îng thÞt. tr−íc khi giÕt mæ. S¹ch bÖnh còng lµ ®iÒu cùc kú 16
 14. ‘ 000t ThÞt bß vµ bª 800 Gia cÇm Cõu Lîn 700 600 500 400 300 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 H×nh 2. Xu h−íng tiªu dïng thÞt ('000 tÊn) theo lo¹i thÞt Nguån: Meat and Livestock Australia Bß/Km H¬n 30 1000 0 8-30 1-8 Kilometres Ýt h¬n 1 H×nh 3. Ph©n bè bß ë ¤xtr©ylia Nguån: Meat and Livestock Australia NhËt B¶n 36% Vic NSW Canada 22,2% 66% XuÊt khÈu 5% Hµn Quèc T 2,9% as 9% SA 3,3% N−íc kh¸c 34% Néi ®Þa 7% WA 5,0% §«ng Nam ¸ 5% US Qld §µi Loan 4% 34% Tæng s¶n l− îng thÞt bß = 2 triÖu tÊn CW Tæng xuÊt khÈu thÞt bß = 868.000 tÊn SW Nguån ABS Nguån ABS/AFFA H×nh 4. S¶n l−îng thÞt bß 1999 H×nh 5. S¶n l−îng thÞt bß vµ xuÊt khÈu 17
 15. Ukraine India Uruguay Argentina ¤xtr©ylia lµ n−íc xuÊt khÈu thÞt bß lín nhÊt thÕ giíi New Zealand Canada Brazil EU US Australia 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1000 tÊn träng l−îng thÞt xÎ Nguån USDA H×nh 6. 10 n−íc xuÊt khÈu lín nhÊt 1999 Egypt 28,7% Lybya Indonesia 2,7% 18,7% Brunei 2,0% N−íc kh¸c Jordan 3,7% 4,5% Philippines Malaysia 31,9 % 7,7% Nguån: ABS/AFFA Tæng xuÊt khÈu bß sèng = 841.372 con H×nh 7. XuÊt khÈu bß sèng cña ¤xtr©ylia Quy m« ®µn trung b×nh cña chñ së h÷u Tuy nhiªn, trong ph¹m vi miÒn B¾c ¤xtr©ylia n¬i chuyªn thÞt bß lµ 765 con, mÆc dÇu gÇn mét nöa chñ yÕu ch¨n nu«i bß thÞt nhiÖt ®íi, th× gièng sè chñ së h÷u nµy Ýt h¬n 300 con (H×nh 8). Th«ng indicus chiÕm −u thÕ (B¶ng 5). th−êng, kho¶ng 20% sè doanh nghiÖp bß thÞt lín B¶ng 5. ¦íc tÝnh c¬ cÊu ®µn bß thÞt ë B¾c cña ¤xtr©ylia chiÕm gÇn 80% ®µn bß thÞt. N¨m ¤xtr©ylia 1998-99 xÊp xØ mét phÇn ba c¸c chñ së h÷u Lo¹i bß Tû lÖ chuyªn thÞt bß n»m ë Queensland, kÕ ®ã 29% ë Brahman 25,0% NSW vµ 23% ë Victoria. Indicus/Taurus cross 38,4% ¦íc tÝnh sù ®ãng gãp cña ngµnh bß thÞt cho C¸c bß nhiÖt díi kh¸c 10,2% thu nhËp vïng n«ng th«n ¤xtr©ylia kho¶ng 4-5 tû Anh vµ ch©u ¢u 16,1% AUD. H¬n 17% gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp cña Santa Gertrudis 6,2% ¤xtr©ylia vµ 14% thu nhËp cã ®−îc tõ b¸n s¶n C¸c gièng kh¸c 3,6% phÈm lµ nhê ®ãng gãp trùc tiÕp cña ngµnh bß thÞt. Nguån: ABARE Australia Farm Survey - 2000 Thèng kª vÒ thµnh phÇn gièng cña bß thÞt ë MiÒn B¾c gåm Queenssland, Northern Territory vμ c¸c vïng Pillbara vμ Kimberley cña Western ¤xtr©ylia. ¤xtr©ylia th× ch−a ®−îc thu thËp víi møc ®é lín. 18
 16. 60 PhÇn cña chñ së h÷u 50 PhÇn cña ®µn 40 30 20 10 0 1000-2800 2800-5500 H¬n 5500 550-1000 300-500 Ýt h¬n 300 NNguån :ABARE guån: ABARE HH×nh Ph©n bèbè c¸c chñ së h÷u chuyªnthÞt bß vÒ quy m« ®µn 1998 - 99 ×nh 8. 8. Ph©n c¸c chñ së h÷u chuyªn thÞt bß vÒ quy m« ®µn 1998-99 LÜnh vùc gi÷ gièng cña ¤xtr©ylia ®· tr¶i qua kho¶ng 20% s¶n l−îng thÞt ë ¤xtr©ylia. N¨m viÖc t¸i ph©n phèi c¬ b¶n c¸c kiÓu gièng trong 10 1999, cã 518.144 vËt nu«i ®· kÕt thóc vç bÐo n¨m qua (B¶ng 6). Gièng nh− viÖc ®¨ng ký c¸c tr−íc khi giÕt mæ (H×nh 9). gièng nãi chung gi¶m kho¶ng 25%, vai trß t−¬ng C¸c ®Æc ®iÓm tr©u bß nu«i b»ng thøc ¨n h¹t ®èi cña c¸c gièng bß ch©u ¢u còng ®· gi¶m chñ yÕu lµ: m¹nh tíi 50% mÆc dï Charolaiss ®· gi÷ v÷ng • ThÞ tr−êng lotfed fullset cña NhËt cho ¨n ®−îc møc ®¨ng ký cña m×nh tuy chØ ë møc nhá trªn 360 ngµy – h−íng dÉn NhËt b¶n; bÐ. ThËt lµ lý thó, chØ cã gièng bß Anh ®−îc theo • ThÞ tr−êng shortfed fullset cña NhËt cho ¨n dâi, ®¨ng ký víi sè l−îng lín bª, ng−îc l¹i víi 120 ngµy - h−íng dÉn NhËt b¶n. khuynh h−íng nµy, gièng Angus lµ kiÓu gièng tèt • ThÞ tr−êng medium fed fullset cña NhËt cho dÓ s¶n xuÊt thÞt pha rÊt ®−îc −a thÝch ë thÞ tr−êng NhËt b¶n. ¨n 180 ngµy - h−íng dÉn NhËt b¶n • Siªu thÞ trong n−íc/chî thÞt cho ¨n 70 ngµy Th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt - bß non ViÖc s¶n xuÊt thÞt bß ë ¤xtr©ylia ®−îc ph©n Lîi nhuËn cña ngµnh nu«i vç bÐo ë ¤xtr©ylia thµnh vïng miÒn b¾c (nhiÖt ®íi) vµ miÒn nam («n ®−îc x¸c ®Þnh bëi: • Gi¸ xuÊt khÈu grainfed fullset cña NhËt; ®íi) ¤xtr©ylia. Søc s¶n xuÊt biÕn ®éng ®¸ng kÓ • Gi¸ l−¬ng thùc vµ c¸c thµnh phÇn thøc ¨n trong ph¹m vi miÒn vµ gi÷a c¸c miÒn vµ cßn phô thuéc kiÓu gièng vµ ph−¬ng thøc qu¶n lý nãi kh¸c; • Nhu cÇu vµ gi¸ thÞt bß nu«i b»ng thøc ¨n chung. B¶ng 7 nªu c¸c chØ sè vÒ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. h¹t ngay trong n−íc ¤xtr©ylia; • Chi phÝ cho ng−êi nu«i. ThÞ tr−êng th× rÊt ®a d¹ng nh−ng c¸c nhu cÇu th−êng bÊp bªnh. (B¶ng 8) Ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng nhÊt ®Ó b¸n bß Vç bÐo ®· trë nªn quan träng ë ¤xtr©ylia tõ thÞt ë ¤xtr©ylia (H×nh10) lµ th«ng qua hÖ thèng n¨m 1991 khi thÞ tr−êng thøc ¨n h¹t ë NhËt rÊt ®Êu gi¸ (41% bß ®−îc b¸n theo ph−¬ng ph¸p s½n sµng cho viÖc ch¨n nu«i bß thÞt ë ¤xtr©ylia. nµy). Søc m¹nh truyÒn thèng cña s©n ®Êu gi¸ lµ Cã trªn 850 c¬ së vç bÐo ho¹t ®éng cã tÝn nhiÖm ng−êi mua cã thÓ xem xÐt con vËt mµ hä ®ang ë ¤xtr©ylia., chiÕm vµo kho¶ng 17% ®µn hoÆc chµo gi¸; vµ gi¸ c¶ ë ®©y cã sù c¹nh tranh. 19
 17. B¶ng 6. B¶ng ®¨ng ký bß thÞt cña ¤xtr©ylia theo gièng Gièng bß Anh vµ gièng cã gèc ¤xtr©ylia 1990 1995 2000 Angus 13.280 16.623 22.611 Poll Hereford 33.763 26.941 20.277 Hereford 32.764 24.067 17.637 Muray Grey 11.072 11.680 8761 Shorthorn 8119 6350 6718 South Devon 1863 1266 1635 Red Angus 285 1755 1575 Red Poll 2077 908 788 Devon 2190 1242 710 ¤xtr©ylia Lowline n.a n.a 461 Beef Shorthorn 714 451 299 Galloway 559 328 179 British White n.a n.a 93 Tæng phô 106.686 91.611 81744 C¸c gièng nhiÖt díi Brahman 18.496 13.427 11.932 Santa Gertrudis 9477 8180 8312 Droughtmaster 4044 6007 6793 Brangus 1068 1432 1842 Braford 4176 2263 1518 Belmont Red 1033 704 1476 Charbray 493 245 350 Tuli - 60 161 Boran - 41 26 Sahiwal 299 158 n.a Greyman - 71 n.a Tæng phô 39.086 32.588 32.410 C¸c gièng ch©u ¢u vμ b¾t nguån tõ ch©u ¢u Limousin 9403 10.407 4479 Charolais 3939 4152 4055 Simmental 13.669 7823 3861 Gelbvieh 187 1044 1023 Romagnola 562 977 573 Blonde d' Aquitane 599 1055 457 Salers 1637 870 363 Maine ¹njou 503 561 134 Aust. Brauveh assoc n.a n.a 127 Piedmontese - 161 80 Belgian Blue n.a 198 47 Chiangus 103 21 36 Chiania 168 113 34 Orriginal Brunvieh 200 121 n.a Tæng phô 30.970 27.503 15.269 Gièng kh¸c Wagyu n.a 300 1260 Mandalong Specials n.a 388 86 Tæng céng 176.742 152.390 130.769 Biªn so¹n cña: Australia Registered Cattle Breeder' Association Inc. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2