intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chương 6: Lý Thuyết mạch Số Học

Chia sẻ: Phạm Đình Thế | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
59
lượt xem
9
download

Chương 6: Lý Thuyết mạch Số Học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch số học Ví dụ quá trình một lệnh được thực thi: Đơn vị điều khiển ra lênh cộng một số được chỉ định trong bộ nhớ với số có trong thanh ghi accumulator . Số cộng được truyền từ bộ nhớ đến thanh ghi B. Dữ liệu trong thanh ghi B và thanh ghi accumulator sẽ được cộng lại với nhau. Kết quả sẽ được lưu vào trong thanh ghi accumulator Giá trị trong thanh ghi accumulator sẽ được giữ cho đến khi có lệnh mới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Lý Thuyết mạch Số Học

 1. Chương 6: Mạch Số Học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC • Phép toán số nhị phân không dấu • Biểu diễn số nhị phân có dấu • Cộng trừ BCD • Bộ cộng trừ, Các vi mạch số Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 1 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 2. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 2 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 3. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 3 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 4. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Phép toán số nhị phân không dấu d. Phép chia: là phép so sánh và trừ Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 4 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 5. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu • Biểu diễn số nhị phân có dấu – Theo biên độ – Bù 1 – Bù 2 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 5 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 6. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân có dấu theo biên độ: - Bit đầu tiên là bit dấu, các bit còn lại là độ lớn: • 0: số dương • 1: số âm - Số nhị phân n bit biểu diễn tầm - (2n-1 – 1) ÷ + (2n-1 – 1) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 6 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 7. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 1 • Bit đầu tiên là bit dấu – 0: dương, phần còn lại độ lớn – 1: số âm, phần còn lại biểu diễn giá trị bù 1 • Bù 1 của 1 số nhị phân lấy đảo các bit Ví dụ: 17 010001 - 17 101110 • Phép toán tương tự như số nhị phân không dấu, cộng số nhớ của bit lớn nhất vào bit nhỏ nhất Ví dụ: (-13) + (-11) • Tầm biểu diễn bù 1 của số n bit: - (2n-1 – 1) ÷ + (2n-1 – 1) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 7 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 8. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 2 • Bit đầu tiên là bit dấu – 0: dương, phần còn lại độ lớn – 1: số âm, phần còn lại biểu diễn giá trị bù 2 • Bù 2 của 1 số nhị phân lấy bù 1 cộng thêm 1 • Tầm biểu diễn bù 1 của số n bit: - 2n-1 ÷ + (2n-1 – 1) • Số nhị phân 3 bit biểu diễn 4 số dương và 4 số âm Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 8 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 9. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu Biểu diễn số nhị phân theo bù 2 • Để mở rộng chiều dài số có dấu thêm các bit 0 vào số dương và các bit 1 vào số âm Vd: S o á 4 b it 1 0 1 1 la ø s o á a â m , c o ù t h e å b ie à u d ie ã n 8 bit laø 11111011 Số 4 bit 0100 laø soá döông, coù theå bieåu dieãn soá 8 bit laø: 00000100 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 9 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 10. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.1 Số nhị phân có dấu phép cộng số bù 2 • Thöïc hieän nhö coäng soá khoâng daáu, caàn chuù yù: • - Keát quaû sau khi coäng, boû bit nhôù (carry) coù troïng soá lôùn nhaát. • - Neáu keát quaû vöôït quaù phaïm vi bieãu dieãn soá coù daáu, phaûi môû roäng chieàu daøi bit cuûa soá caàn coäng. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 10 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 11. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu phép trừ số bù 2 • Thực hiện tương tự như số nhị phân không dấu, bỏ số mượn lớn nhất và mở rộng bit nếu chiều dài vượt quá phạm vi biểu diễn số Mở rộng bit Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 11 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 12. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.2 Số nhị phân có dấu phép cộng số bù 2 • Trừ với số bù 2 A – B = A + Buø_2 (B) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 12 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 13. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.3 Cộng trừ số BCD Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 13 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 14. Chương 6: Mạch số học Chương 6: MẠCH SỐ HỌC 6.3 Cộng trừ số BCD • - Buø_2 cuûa soá BCD: soá maõ BCD coù troïng soá nhoû nhaát laáy buø_2, coøn caùc soá maõ BCD coøn laïi laáy buø_1 • - Chæ soá n-1 laø cuûa soá maõ BCD coù troïng soá lôùn nhaát, vaø chæ soá i laø cuûa caùc soá maõ BCD coøn laïi vôùi i töø 0 ñeán n-2. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 14 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 15. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân Bộ cộng bán phần (Half Adder - HA) • Boä coäng baùn phaàn laø heä toå hôïp coù 2 ngoõ vaøo x, y; 2 ngoõ ra S (Sum) vaø C (Carry). Heä coù nhieäm vuï thöïc hieän pheùp coäng soá hoïc 2 bit nhò phaân x + y. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 15 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 16. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân Bộ cộng toàn phần (Full Adder - FA) • Heä coù nhieäm vuï coäng soá hoïc 3 bit x + y + z (z bieåu dieãn cho bit nhôù coù ñöôïc töø ví trò coù troïng soá nhoû hôn gôûi tôùi) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 16 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 17. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân Bộ trừ bán phần (Half Subtractor - HS) • Boä tröø baùn phaàn: heä toå hôïp coù 2 ngoõ vaøo x, y; 2 ngoõ ra D (Difference) vaø B (Borrow). Heä coù nhieäm vuï thöïc hieän pheùp tröø soá hoïc 2 bit nhò phaân x - y. Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 17 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 18. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân Bộ trừ toàn phần (Full Subtractor - FS) • Heä coù nhieäm vuï thöïc hieän pheùp tröø soá hoïc 3 bit x - y - z (z bieåu dieãn cho bit möôïn töø ví trò coù troïng soá nhoû hôn gôûi tôùi) Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 18 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 19. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân Cộng song song nhiều bit • VD: Cộng 2 số nhị phân M và N có 3 bit dùng FS M2 N2 M1 N1 M0 N0 x y x y x y F.A z C2 F.A z C1 F.A z C0 = 0 C C C S S S C3 S2 S1 S0 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 19 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 
 20. Chương 6: Mạch số học 6.4 Bộ cộng trừ nhị phân IC cộng song song 4 bit – 74HC283 • IC cộng song song 4 bit • A, B là 2 số 4 bit, C0: nhớ ngõ vào, C4: nhớ ngõ ra Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ­ Khoa Điện Điện Tử ­ Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 20 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản