Chương 8 b: Kiểm tra chiến lược - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
22
lượt xem
5
download

Chương 8 b: Kiểm tra chiến lược - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những chiến lược này đã được áp dụng phổ biến ở các tập đoàn, các công ty của các nước phát triển trên thế giới từ những năm 1980 và trong thập niên 1990 vừa qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8 b: Kiểm tra chiến lược - Trần Đăng Khoa

  1. Chương 8b Ki m tra chi n lư c TS. Tr n Đăng Khoa
  2. N i dung 1 Quy đ nh n i dung ki m tra 2 Đ t tiêu chu n ki m tra 3 Đo lư ng s th c hi n 4 So th c hi n v i tiêu chu n 5 Tìm nguyên nhân sai l ch 6 Hi u ch nh sai l ch
  3. 1. N i dung ki m tra Chú ý các chỉ tiêu liên quan ñến: Số lượng Chất lượng Thời gian Chi phí
  4. 2. Đ t tiêu chu n ki m tra Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra dựa trên các mục tiêu chiến lược ñã ñề ra Xác ñịnh mức sai số cho phép
  5. 3. Đo lư ng s th c hi n Chuẩn bị thông tin ñể ño lường sự thực hiện Các kỹ thuật ño lường Các ch s v marketing Các ch s v nhân l c Các ch s v s n xu t Ki m toán
  6. 4. So sánh thành tích v i tiêu chu n
  7. 5. Tìm ki m nguyên nhân sai l ch Cần trả lời các câu hỏi sau: Tiêu chuẩn có phù hợp với mục tiêu chiến lược? Mục tiêu và tiêu chuẩn có phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại? Chiến lược có còn phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại? Cơ cấu tổ chức và các hệ thống hỗ trợ có ñủ ñể thực hiện chiến lược? Hoạt ñộng thực tế có thích hợp không?
  8. 6. Hi u ch nh sai l ch Xét lại tiêu chuẩn Xét lại chiến lược Xét lại cấu trúc và hệ thống hỗ trợ Xét lại hoạt ñộng thực tế Xem xét sự tác ñộng của các yếu tố khác Kiểm soát tiến trình thiết kế chiến lược
  9. TS. Tr n Đăng Khoa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản