intTypePromotion=1

CHƯƠNG 9 TẬP TIN (FILE)

Chia sẻ: VO VAN TIEN PRO | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
82
lượt xem
9
download

CHƯƠNG 9 TẬP TIN (FILE)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chương 9 tập tin (file)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 9 TẬP TIN (FILE)

 1. CH CHƯƠNG 9 TẬP TIN (FILE) TIN (FILE)
 2. 1. GIỚI THIỆU C/C++ hổ trợ 2 hệ thống nhập xuất: − Một hệ thống thừa kế từ ngôn ngữ C − Một hệ thống nhập xuất hướng đối tượng của C++.
 3. 2. Streams và Files Hệ thống nhập xuất của C − Cung cấp một giao diện (interface) nhất quán độc lập với thiết bị thật sự mà chương trình tương tác. − cung cấp một mức độ trừu tượng giữa lập trình viên và thiết bị nhập xuất. Sự trừu tượng này được gọi là stream và thiết bị thật sự được gọi là file.
 4. 3. Streams (dòng nhập xuất) Hệ thống file của C được thiết kế để làm việc với nhiều loại thiết bị khác nhau như terminals (thiết bị đầu cuối), các loại ổ đĩa, băng từ, ... Hệ thống file chuyển đổi mỗi loại thành một thiết bị logic gọi là stream. Tất cả stream có cùng hành vi
 5. 3. Streams (dòng nhập xuất) Stream Stream độc lập với thiết bị nên cùng một hoạt động trên stream như ghi vào một tập tin trên đĩa cũng có thể dùng để ghi vào loại thiết bị khác như console (màn hình). Có hai loại stream: − Văn bản (text) − Nhị phân (binary).
 6. 3.1. Text Streams Một text stream là một chuổi các ký tự. Trong một text stream, một số ký tự có thể bị chuyển đổi tùy thuộc môi trường. Ví dụ, ký tự newline ('\n') có thể bị đổi (ký thành cặp ký tự carriage return/linefeed tự xuống dòng và về đầu dòng).
 7. 3.1. Text Streams Không Không có quan hệ một-một giữa các ký tự được viết (hay đọc) và những ký tự trên các thiết bị ngoài. Do đó số ký tự được viết (hay đọc) có thể khác số số ký tự trên thiết bị ngoài.
 8. 3.2. Binary Streams Một binary stream là một chuổi bytes tương ứng một-một với chuổi bytes trên thiết bị ngoài. Nghĩa là không có sự chuyển đổi xảy ra. Do đó, số bytes được viết (hay đọc) thì bằng với số bytes trên thiết bị ngoài.
 9. 4. FILES Một file có thể là một tập tin trên đĩa, một terminal, hay máy in. Để tạo kết nối (associate) giữa một stream với một file ta dùng hoạt động mở (open). Khi Khi file được mở, thông tin có thể được trao đổi giữa file và chương trình.
 10. 4. FILES Không Không phải tất cả file đều có cùng khả năng như nhau. Ví dụ, một tập tin trên đĩa (file) có thể hỗ trợ truy xuất ngẫu nhiên trong khi đó máy in (cũng là file) thì không thể. “Tất cả stream là như nhau nhưng file thì không".
 11. 4. FILES Để Để ngắt kết nối giữa một stream với một file ta dùng hoạt động đóng (close). Nếu đóng một file đang mở cho xuất (output) thì nội dung của stream tương ứng được viết ra thiết bị ngoài. Qúa trình này được gọi là flushing và đảm bảo là không có thông tin bị để lại trong vùng đệm (buffer).
 12. 4. FILES Tất cả file được tự động đóng khi chương trình mở chúng kết thúc bình thường. Files không được đóng khi chương trình mở chúng bị kết thúc bất thường như bị treo (halt) hay khi chương trình thực hiện hàm abort(). Mỗi stream liên đới với một file có một cấu trúc kiểu FILE.
 13. 4.1. Cơ bản về hệ thống file Các hàm liên quan đến file trong thư viện stdio.h trong Tên hàm Chức năng Tên hàm Chức năng fopen( ) Mở một file fclose( ) Đóng một file. putc( ) Viết một ký tự đến một file. fputc( ) Giống như putc() .
 14. 4.1. Cơ bản về hệ thống file Tên Chức năng hàm getc( ) Đọc một ký tự từ một file. fgetc( ) Giống như getc() . fgets( ) Đọc một chuổi từ một file. fputs( ) Viết một chuổi đến một file. fseek( ) Tìm một byte trong một file.
 15. 4.1. Cơ bản về hệ thống file Tên Chức năng hàm ftell( ) Trả về vị trí hiện hành của của file indicator. Trả về true nếu duyệt đến cuối file (end-of-file). feof( ) ferror( ) Trả về true nếu một lỗi xảy ra. rewind( ) Đưa indicator về đầu. remove( ) Xóa một file. fflush( ) Xả hết vùng đệm của file.
 16. 4.2. Con trỏ file (File pointer) Con Con trỏ file là một cấu trúc kiểu FILE, trỏ đến thông tin về file như tên file, trạng thái, và vị trí hiện hành của file. Con trỏ file được dùng bởi stream tương ứng để thực hiện các hoạt động nhập xuất trên file. Cú Cú pháp khai báo: FILE *fp;
 17. 4.3. Mở file Hàm Hàm fopen() mở một stream và liên kết một file với stream đó. Hàm trả về một con trỏ file trỏ đến tập tin được mở. Cú pháp: FILE *fopen(const char *filename, const char *mode); filename: chứa tên /đường dẫn của file mode: cho biết mở file theo mode nào.
 18. 4.3. Mở file Các Các mode để mở tập tin để − "r" Nếu tập tin được mở thành công, hàm fopen() nạp nó vào bộ nhớ và trả về con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên của tập tin. Ngược lại, hàm fopen() trả về NULL − "w" Nếu tập tin tồn tại, nội dung của nó sẽ bị ghi đè
 19. 4.3. Mở file • "a" Nếu tập tin được mở thành công hàm fopen() nạp nó vào bộ nhớ và trả về con trỏ trỏ đến ký tự cuối cùng của tập tin. Nếu tập tin không tồn tại, một tập tin mới được tạo. Trả về NULL nếu không thể mở tập tin. • "r+" Nếu tập tin được mở thành công, hàm fopen() nạp nó vào trong bộ nhớ. Trả về NULL nếu không thể mở tập tin.
 20. 4.3. Mở file "a+" Nếu tập tin được mở thành công, hàm fopen() nạp nó vào bộ nhớ và trả về con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên của tập tin. Nếu tập tin không tồn tại, một tập tin mới được tạo. Trả về NULL nếu không thể mở tập tin. Các hoạt động có thể làm trên tập tin: đọc, ghi thêm nội dung mới vào cuối tập tin. Không thể sửa đổi nội dung đang có trong tập tin.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2