intTypePromotion=1

Chuyên đề Hướng dẫn sử dụng Microsoft powerpoint

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
136
lượt xem
28
download

Chuyên đề Hướng dẫn sử dụng Microsoft powerpoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 4 bài, chuyên đề "Hướng dẫn sử dụng Microsoft powerpoint" giới thiệu đến các bạn những nội dung về Giới thiệu tổng quan về Microsoft powerpoint, khởi động , giới thiệu màn hình và thoát khỏi Microsoft powerpoint, một số thao tác cơ bản trong Microsofr Powerpoint,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Hướng dẫn sử dụng Microsoft powerpoint

 1. Chuyªn ®Ò  h­íng  dÉn s ö  dô ng  mic ro s o ft po we rpo int      
 2. PhÇn I: C¬ s ë  lÝ luËn   1. C¨n cø ph¸p lÝ cña viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng. - §iÒu 29, môc 2, LuËt gi¸o dôc qui ®Þnh : “Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng thÓ hiÖn môc tiªu gi¸o dôc; qui ®Þnh chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng ph¹m vi vµ cÊu tróc néi dung gi¸o dôc phæ th«ng; ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o dôc víi c¸c m«n häc ë mçi líp vµ mçi cÊp häc cña gi¸o dôc phæ th«ng. - NghÞ quyÕt sè 40 / 2000/QH 10, ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2000cña Quèc héi kho¸ X vÒ ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ®· kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña ®æi míi ch­¬ng tr×nh GDPT lµ “ X©y dùng néi dung ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ, ®¸p øng yªu cÇu nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp
 3.   C¨n cø vµo khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng -Do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi dèi víi viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong giai ®o¹n míi. - Do sù ph¸t triÓn nhanh, m¹nh víi tèc ®é mang tÝnh bïng næ khoa häc c«ng nghÖ - §èi t­îng gi¸o dôc còng cã sù thay ®æi do nh÷ng t¸c ®éng rÊt lín cña x· héi - Do xu thÕ héi nhËp trªn thÕ giíi ngµy nay. Nh­ vËy, muèn t¹o ra qu¸ tr×nh d¹y häc hoµn chØnh hay muèn ®æi míi qu¸ tr×nh d¹y häc , chóng ta cÇn vËn dông linh ho¹t c¸c t¸c ®éng ®Ó thay ®æi cho phï hîp . §Æc biÖt khi c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã nhiÒu øng dông trong gi¸o dôc hiÖn nay, ®ßi hái mçi ng­êi giao viªn ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh­ thÕ nµo ®Ó phï hîp víi yªu cÇu x· héi hiÖn ®¹i.  
 4. PhÇn II:    Né i dung  H­íng  dÉn s ö  dô ng      Mic ro s o ft po we rpo int tro ng  g i¶ng   d¹y Bµi  1:       Giíi thiÖu tæ ng  quan vÒ           Mic ro s o ft po we rpo int 1.Po we rpo int lµ g ×? Powerpoint lµ øng dông v¨n phßng ®¬n gi¶n vµ dÔ häc trong bé Office cña nh­ng kÕt qu¶ mµ nã ®em l¹i t×kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo c¶. NÕu c¸c b¹n biÕt sö dông thµnh th¹o Powerpoint cã thÓ tù m×nh thiÕt kÕ ra nh÷ng ®o¹n phim ho¹t h×nh , nh÷ng bµi h¸t hay thËm chÝ c¶ nh÷ng g×mµ trÝ t­ëng t­îng cña b¹n nghÜ ra. 
 5. Microsoft powerpoint lµ mét trong n¨m ch­¬ng t×nh tiÖn Ých n»mtrong bé Office 97 / 2000/XP. Microsoft powerpoint mét phÇn mÒm hÊp dÉn gióp b¹n dÔ dµng thiÕt kÕ c¸c phiªn tr×nh bµy sinh ®éng, c¸c b¶n b¸o c¸o hay trong héi nghÞ , héi th¶o, c¸c bµi gi¶ng…… ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao. 2. V× s ao  ph¶i s ö  dô ng  Mic ro s o ft po we rpo int  tro ng  viÖc  g i¶ng  d¹y ? Tr×nh diÔn lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó truyÒn ®¹t th«ng tin,mét tr×nh diÔn tèt sÏ thuyÕt phôc, khÝch lÖ, g©y c¶m høng vµ gi¸o dôc ®­ îc häc sinh . Microsoft powerpoint lµ mét phÇn mÒm tr×nh diÔn linh ho¹t, dÔ sö dông vµ ®Çy hiÖu qu¶. Ngoµi ra, Powerpoint cßn dÔ thiÕt kÕ, biªn so¹n thµnh nh÷ng tÖp riªng nh­ng cã thÓ liªn kÕt víi nhau nhê Hyper Link, còng nh­ cã thÓ l­u l¹i tËp tin d­íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau.
 6. Chóng ta cã thÓ sö dông Powerpoint ®Ó tr×nh diÔn cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, ®Æc biÖt trong   lÜnh vùc gi¸o dôc bëi Powerpoint cho phÐp thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c minh ho¹ trong gi¶ng d¹y víi kÜ thuËt Mutimedia phèi hîp ( ©m thanh, h×nh ¶nh, mµu s¾c,….) ë mét sè m«n, Powerpoint lµ ph­¬ng tiÖn hç trî h÷u hiÖu cho c¸c bµi gi¶ng, ®Æc biÖt ë nh÷ng m«n häc cã thÓ nh÷ng c¬chÕ vi m«, sù biÕn ®æi cña vËt chÊt nh­: ho¸ häc , sinh häc, hay nh÷ng chuyÓn ®éng khã quan s¸t, nh÷ng chuyÓn ®éng theo c¬chÕ vÜ m« kh«ng thÓ quan s¸t trùc tiÕp ®­îc ë bé m«n vËt lÝ,®Þa lÝ th× Powerpoint  cµng cã gi¸ trÞ … Cã nh÷ng thÝ nghiÖm nÕu muèn thµnh c«ng ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn , thiÕt bÞ ®Çy ®ñ , chÝnh x¸c, thËm chÝ ph¶i sö dông ho¸ chÊt ®éc th×®o cã thÓ thay thÕ c¸c thÝ nghiÖm trªn phÇn mÒm.  
 7. 3.Mét sè chó ý khi thiÕt kÕ bµi gi¶ng. - Nguyªn t¾c chung: ®¬n gi¶n, râ rµng - Tinh gi¶n vµ biÓu t­îng ho¸ ®èi t­îng - NhÊt qu¸n trong thiÕt kÕ - ChØ nªu ra mét ý t­ëng l¬n trong mét Slide. - Lùa chän ®å ho¹ phï hîp, ®Ó tr¸nh ph©n t¸n sù chó ý. 4 .Quy tr×nh thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö ­  X¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc. - X©y dùng kÕ ho¹ch bµi d¹y( lùa chän kiÕt thøc c¬b¶n, x¸c ®Þnh ®óng néi dung träng t©m, …) - Ph©n lo¹i c¸c kiÕn thøc cÇn khai th¸c ®Ó t×m nguån t­ liÖu phï hîp ( ®å ho¹, movies…) - Sö dông Powerpoint ®Ó x©y dung tiÕn tr×nh d¹y häc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ - Ch¹y thö ch­¬ng tr×nh, söa ch÷a vµ hoµn thiÖn.     
 8. 5.  C¸c  b­íc  thÕt kÕ bµi g i¶ng  ®iÖn tö  b»ng  . - Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Powerpoint , t¹o tËp tin míi vµ thiÕt lËp c¸c tham sè chung cho tËp tin. - NhËp néi dung cho v¨n b¶n, ®å ho¹ cho tõng Slide theo thiÕt kÕ bµi gi¶ng. - ChÌn h×nh ¶nh, ®å ho¹, ©m thanh, movies vµo Slide hoÆc liªn kiÕt c¸c Slide, c¸c file, c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c. - Söa l¹i ( nÕu cÇn) vµ tr×nh diÔn tËp tin.            Bµi 2:  Khë i ®é ng  , g iíi thiÖu mµn h×nh vµ tho ¸t khái  Mic ro s o ft po we rpo int 
 9. §Ó khë i ®é ng  Mic ro s o ft po we rpo int ta thùc  hiÖn mé t tro ng  c ¸c   c ¸c h s au: - C¸ch 1 :   Vµo  S tart      Pro g ram        Mic ro s o ft Offic e        Mic ro s o ft  po we rpo int   NhÊp c hän  vµo  biÓu t­ îng    
 10. C¸c h 2 : KÝch ®óp chuét vµo biÓu t­îng Microsoft powerpoint trªn mµn h×nh Desktop cña Windows. Cña sæ ®Çu tiªn cã 4 lùa chän : - AutoContent Wizard: Tr×nh h­íng dÉn t¹o néi dung. - Template : D¹ng mÉu cã s½n. - Blank presentation : MÉu trèng tù thiÕt kÕ. - Open an existing Blank presentation ®Ó tù b¾t ®Çu mét mÉu thiÕt kÕ míi, sau ®ã chän OK -Khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i New Slide cung cÊp nhiÕu kiÓu tr×nh bµy tù chän ( 24 kiÓu) . Chän Title Slide ( Slide tiªu ®Ò ) OK 2.Giíi thiÖu mµn h×nh Mic ro s o ft po we rpo int. Theo ngÇm ®Þnh , mµn h×nh Microsoft powerpoint ®­îc chia lµm 3 phÇn : : Slide, Outline, Notes
 11. Thanh tiªu ®Ò                  Thanh Me nu lÖnh                        Thanh ®Þnh d¹ng ( hiÓn thÞ tËp tin hiÖn hµnh) ( hiÓn thÞ c¸c trinh ®¬n lµm viÖc)                                                                                             Thanh c«ng cô chuÈn Khung Khung   trang ®¹i     c ­ ( Slide) ¬ng ( Outline ) Khung  g hi c hó ( Notes) Thanh c«ng cô vÏ Mµn hinh thiÕt kÕ Thanh tr¹ng th¸i (HiÓn thÞ c¸c th«ng tin hiÖn hµnh trong tËp)
 12. Tro ng  ®ã: -Khung ®¹i c­¬ng( Outline): HiÓn thÞ c¸c trang cña tÖp Presentations. -Khung trang ( Slide) : Trang tr×nh chiÕu, cho phÐp so¹n th¶o, thiÕt kÕ ®èi t­îng trong ph¹m vi mµn h×nh chiÕu -Khung ghi chó( Notes): Cho phÐp so¹n th¶o, xem c¸c lêi ghi chó khi thuyÕt - C¸c ®èi t­îng kh¸c c¬b¶n gièng nh­ Microsofr Word: thanh tiªu ®Ò, thanh thùc ®¬n, thanh c«ng cô, thanh ®Þnh d¹ng, thanh tr­ît… 3 .  Tho ¸t khái Po we rpo int. Thùc hiÖn mét trong c¸c thao t¸c sau - Vµo Me nu File          Exit - NhÊn nót Close : 
 13. Bµi 3:  Mé t s è  thao  t¸c  c ¬ b¶n  tro ng                Mic ro s o fr Po we rpo int. 1.T¹o  mé t tr×nh diÔn míi. T­¬ng tù nh­ mét v¨n b¶n míi trong Microsofr Word: - Chän me nu File    Ne w ( Ctrl + N) hoÆc nhÊp chän vµo biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô. Chän mÉu tr×nh bµy trong cöa sæ Ne w S lide      OK.
 14. - Mçi trang trong Powerpoint ®­îc gäi lµ mét Slide, néi dung tr×nh bµy ( v¨n b¶n, h×nh vÏ, ©m thanh, ®o¹n phim…) sÏ ®­îc thiÕt lËp trong c¸c Slide nµy vµ sau ®ã ta cã thÓ thiÕt lËp c¸c th«ng sè vµ hiÖu øng cho nã… - Mçi tËp tin trong ch­¬ng tr×nh Powerpoint gåm mét hay nhiÒu c¸c Slide ®­îc gäi Presentations  2 . X©y dùng  mé t S lide . – Nh¸y chuét vµo khung Clic k to  add  title ®Ó gâ vµo tiªu ®Ò chÝnh cña Slide        ­ VÝ dô : “ H­íng dÉn sö dông Microsofr Powerpoint ’’. – Nh¸y chuét vµo khung Clic k to  add  s ub­ title ®Ó gâ vµo tiªu ®Ò phô hay néidung cña Slide – VÝ dô : Nh÷ng néi dung chÝnh – Giíi thiÖu vÒ Microsofr Powerpoint – Khëi ®éng Microsofr Powerpoint – C¸c thao t¸c c¬b¶n.
 15. H×nh : So¹n th¶o trong Slide.
 16. 3.  Më  mé t tËp tin c ã s ½n. T­¬ng tù nh­ trong mét v¨n b¶n míi cã trong Microsofr Word: - Chän Me nu File        Ope n ( Ctrl + O ) hoÆc nh¸y chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô. - Cöa sæ Open xuÊt hiÖn, chän tªn æ ®Üa vµ th­ môc chøa tËp tin cÇn më trong khung Lo o k in     c hän tËp tin c Çn më        Ope n ( hoÆc nh¸y ®óp chuét vµo tËp tin muèn më) H×nh :Cöa sæ Open
 17. 4.L­u tËp tin Chän Menu File Save ( Ctrl +S ) hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô   H×nh : L­u mét   tËp tin 
 18. Cö a s æ  S ave  xuÊt hiÖn, c hän tªn æ  ®Üa vµ th­ mô c  c hø a tËp tin c Çn l­u  tro ng  khung  s ave  in     §Æt tªn c ho  tËp tin c Çn l­u tro ng  khung  File  name      S ave H×nh : Cöa sæ Save    
 19. 5. c hÌn thªm c ¸c  S LIDE vµo  tËp tin . Chän Menu Insert New Slide ( Ctrl +M ) hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô XuÊt hiÖn hép tho¹i New Slide OK, khi ®ã mét Slide míi sÏ ®­îc chÌn thªm ngay sau khi Slide hiÖn hµnh. H×nh 9 : ChÌn mét Slide míi vµo tËp tin.
 20. 6. Xo¸ bá c¸c Slide khái tËp tin. Khi kh«ng  c Çn ®Õn mé t S lide  nµo  ®ã, ho Æc  khi ta t¹o  mé t S lide   c ã lç i ta c ã thÓ xo ¸ bá b»ng   mé t tro ng  c ¸c  c ¸c h s au : Chän S lide  c Çn xo ¸ tro ng  khung  Outline   nhÊp c hué t ph¶I  De le te  ( ho Æc   nhÊn phÝm De le te  trªn bµ phÝm ). Chän Me nu Vie w  S lide  S o rte r  De le te   Vie w  No rman. Cã thÓ xo ¸ nhiÒu S lide  b»ng  c ¸c h nhÊn g i÷ phÝm S hift vµ c hän S lide  c Çn  xo ¸ bá råi Ên phÝm De le te .     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2