Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong Wimax

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
14
lượt xem
3
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong Wimax

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề "Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong Wimax" trình bày nội dung tổng quan về hệ thống WiMax, các kĩ thuật sử dụng trong WiMax, giải pháp công nghệ WiMax, ứng dụng công nghệ WiMax. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong Wimax

BQ MAO DIJC VA DAO TAO<br /> TRUUNG DAI HQC THANG LONG<br /> —o0o--<br /> <br /> 1<br /> <br /> THANG LONG<br /> UNIVERSITY<br /> <br /> CHUYEN DE TOT NGHIEP<br /> <br /> NGHIEN CITU CHAT LONG DICH vu<br /> TRONG WIMAX<br /> <br /> Gila vien hurting chin<br /> Sinh viers thyc hi§n<br /> MA sink vien<br /> Chuyen nginh<br /> <br /> :ThS. Holing Tryng Minh<br /> :Phan Tien TAng<br /> :A13162<br /> :Tin vien thong<br /> <br /> HA NQI - 2013<br /> <br /> MVC LVC<br /> 1<br /> <br /> "Ma NO1 MU<br /> CHUCING 1: TONG QUAN<br /> <br /> THONG W1MAX<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1. WiMAX 111 gl?<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.2. Cac chnin cal WIMAX<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.1. Chan IEEE 802.16-2001<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.2. Chuin IEEE 802.16a.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2.3. Chain !PPP 802.16-2004<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.4. Chuhn IEEE 802.16e.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.3. Phil WiMAX.<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.3.1. Bang tiln dang<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.3.2. Bang tin khong (tang k9 5GHz<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.3.3. Clic bang tin duqc d8 nu& cho WiMAX tren the gitri.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.3.4. Citc bang tin Is Viet Nam co khe Ming dinh cho WiMAX.<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.4. Truyin sang<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.4.1. Dieu the thich nghi<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.4.2. CEng nghe sou l&<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.4.3. Dilu khien Ong suit.<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.4.4. Cac c8ng nghe v8 My& tien den<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.5. So sinh WiMAX vai WiFi vi 3G<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.5.1. WiFi<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.5.2. 3G<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.6. KM kiln chirang<br /> CHVONG 2: CAC Ki THUAT SLY DUNG TRONG WiMAX<br /> 2.1. Ky thu$t OFDM<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> 17<br /> <br /> 2.1.1. Su inh huong cua mai trubng den viec truyen dAn<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.1.2. Da song mang (Multicarrier)<br /> <br /> 17<br /> <br /> 2.13. CEng nghe OFDM yeti kha Wing km the nhieu<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2.1.4. Tao vet thu OFDM<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.1.5. Cac set dls Mitt the<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.1.6. Khoing bio 4 (GUARD PERIOD)<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2.1.7. Tao cac 10 hieu OFDM<br /> <br /> 23<br /> <br /> 2.1.8. M8 tit k, hieu OFDM<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.1.9. Ciu trim khung<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.2. KT thult OFDMA cho mung WIMAX.<br /> <br /> 25<br /> <br /> 2.2.1. Nguyen 1y co him<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.2.2. Nhttng Se till vact trOi<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.2.3. Citc giao dike OFDMA<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.2.4. au tree 10 hieu OFDMA vi pit kenh con<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.2.5. CAu frac khung TDD<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.2.6. T6ng quit A khung (Frame)<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2.7. Ckc phin trong khung (Frame Parts)<br /> <br /> 32<br /> <br /> 2.3. KM lu.n chimng.<br /> CHIJONG 3: GUI PHAP CONG NGH$ WIMAX<br /> 3.1. WiMAX c6 djnh - IEEE 802.16d-2004<br /> <br /> 33<br /> 34<br /> 34<br /> <br /> 3.1.1. Lop MAC<br /> <br /> 34<br /> <br /> 3.1.2. Lop PHY<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3.2. WiMAX di Ong - IEEE 802.16e - 2005<br /> <br /> 47<br /> <br /> 3.2.1. Lop PHY<br /> <br /> 47<br /> <br /> 3.2.2. Lop MAC<br /> <br /> 52<br /> <br /> 3.3. Kit hien chwung<br /> <br /> 56<br /> <br /> CHUONG 4: UNG DVNG CC1NG NGH$ WIMAX<br /> 4.1. M8 hinh triton khai WIMAX Oleic yen an tray 4p di Ong<br /> <br /> 57<br /> 57<br /> <br /> 4.1.1. T6 einem tram g6c BS<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.1.2. Tinh di gang cka ngutti dOng<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.1.3. Chuin sfr dung<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.2. M8 hinh triton khai WIMAX veti the yen can tray 4p c6 djnh<br /> <br /> 58<br /> <br /> 4.2.1. Thitst bj du cutai khich Wing<br /> <br /> 58<br /> <br /> 4.2.2. Chan stl dung<br /> <br /> 58<br /> <br /> 4.3. Tinh hinh *ng dung WiMAX * Vitt Nam<br /> 4.3.1. liu diem<br /> <br /> 59<br /> 59<br /> <br /> 4.3.2. Thach thirc<br /> <br /> 60<br /> <br /> 4.3.3. Tinh hinh thvc to<br /> <br /> 62<br /> <br /> 4.4. Xu hiftng can wimax trong that gian tot trait qui ma thi gi6i<br /> <br /> 67<br /> <br /> 4.5. Tiim Sing cho wimax 6 Viet Nam<br /> <br /> 68<br /> <br /> 4.6. Kit lu$n chwung<br /> <br /> 68<br /> <br /> KET LUAN VA BUYING PHAT MIEN DE TAI<br /> <br /> 70<br /> <br /> Kit loan<br /> <br /> 70<br /> <br /> thrimg phIt triin di tel<br /> <br /> 71<br /> <br /> TAI LISU TRAM 101i0<br /> <br /> 72<br /> <br /> DANH SACH HiNH YE<br /> Hinh 1.1 M8 hinh mpg WiMAX<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hinh 1.2 Minh hos host dOng WiMAX<br /> <br /> 11<br /> <br /> With 1.3 Bin kinh cell quan 110 Ai dilu chi thich nghi<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hirsh 1.4 MISO.<br /> <br /> 12<br /> <br /> HInh 1.5 MIMO<br /> <br /> 13<br /> <br /> With 2.1 Suy gilun tin hieu theo lchoing cich<br /> <br /> 17<br /> <br /> HInh 2.2 Su tao m tin hieu OFDM<br /> <br /> 18<br /> <br /> HInh 2.3 FDM th8ng thubng vi OFDM<br /> <br /> 18<br /> <br /> With 2.4 So sinh song mang cia OFDM yeti cic hinh thirc Mg& thong<br /> <br /> 19<br /> <br /> Hirsh 2.5 OFDM phit vi thu<br /> <br /> 20<br /> <br /> Filth 2.6 So d6 lch6i cos thiet bi diu cu6i<br /> <br /> 21<br /> <br /> HInh 2.7 Gin dis IQ cos 16QAM khi dung mit Gray<br /> <br /> 22<br /> <br /> Hinh 2.8 Chin lchoing thbi gian &to 4 cho m8i hieu<br /> <br /> 23<br /> <br /> Milt 2.9 BO phit OFDM 4 song mang<br /> <br /> 24<br /> <br /> Hirsh 2.10 Ctiu frac Tulin thbi gian cial0 hieu OFDM<br /> <br /> 24<br /> <br /> filth 2.11 M8 tit tin s6 OFDM<br /> <br /> 24<br /> <br /> Hinh 2.12 Ciu true khung 802.16 OFDM<br /> <br /> 25<br /> <br /> Mirth 2.13 So slip /cep theo hai chieu trong OFDMA<br /> <br /> 26<br /> <br /> Hinh 2.14 Sr so sinh OFDM vi OFDM<br /> <br /> 27<br /> <br /> HInh 2.15 Ciu true song mang con OFDMA<br /> <br /> 29<br /> <br /> Hirsh 2.16 Kenh con pit gip tin s6 DL<br /> <br /> 29<br /> <br /> Hinh 2.17 au frac tile cho UL PUSC<br /> <br /> 30<br /> <br /> With 2.18 du frac khung OFDMA<br /> <br /> 32<br /> <br /> H1nh 3.1 Qui trinh phis loci MAC SDU<br /> <br /> 34<br /> <br /> H1nh 3.2 du tic cila MAC PDU<br /> <br /> 36<br /> <br /> H1nh 3.3 Qui With truyen-nhin<br /> <br /> 42<br /> <br /> Hinh 3.4 Qui Irinh xen ke<br /> <br /> 44<br /> <br /> Hirsh 3.5 du trim khung TDD<br /> <br /> 46<br /> <br /> Hinh 3.6 Ciiu tic khung con dutmg xu6ng TDD<br /> <br /> 46<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản