intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở dữ liệu Access

Chia sẻ: Trần Văn Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

472
lượt xem
160
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft Access là 1 trong 4 phần mềm ứng dụng của bộ Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint ). Acess là một hệ quản trọ cơ sở dữ liệu (HQCSDL) dùng để tạo xử lý các cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở dữ liệu Access

 1. Cơ s d li u Access B i: Thu Nguy n
 2. Cơ s d li u Access B i: Thu Nguy n Phiên b n tr c tuy n: < http://voer.edu.vn/content/col10217/1.2/ > Hoc lieu Mo Vietnam - Vietnam Open Educational Resources
 3. Tài li u này và s biên t p n i dung có b n quy n thu c v Thu Nguy n. Tài li u này tuân th gi y phép Creative Commons Attribution 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Tài li u đư c hi u đính b i: August 19, 2010 Ngày t o PDF: August 30, 2010 Đ bi t thông tin v đóng góp cho các module có trong tài li u này, xem tr. 27.
 4. N i dung 1 Gi i thi u Microsoft Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Table - B ng d li u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 Query - B ng v n tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 T o Form Wizard và Report Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 5. iv
 6. Chương 1 Gi i thi u Microsoft Access 1 1.1 GI I THI U • Microsoft Access là 1 trong 4 ph n m m ng d ng c a b Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint). • Access là m t h qu n tr cơ s d li u (HQTCSDL) dùng đ t o, x lý các cơ s d li u. 1. Kh i đ ng: • Cách 1: Nh p Start-> Programs-> Microsoft office-> Microsoft Office Access 2003 • Cách 2: Nh p vào bi u tư ng Figure 1.1 trên thanh Microsoft Office. • Màn hình Access: 1 This content is available online at . 1
 7. 2 CHƯƠNG 1. GI I THI U MICROSOFT ACCESS Figure 1.2 • Ch n Blank Database: n u mu n t o m i m t file CSDL • Ch n From Existing file: n u mu n m 1 file CSDL đã có. (đ i v i Access 97, ch n Open an existing database) • Sau khi t o ho c m CSDL, màn hình có d ng như sau:
 8. 3 Figure 1.3 1. Cơ s d li u trong Access: M i CSDL c a Access đư c lưu tr trong 1 file có đuôi là .mdb. M i CSDL c a Access g m có các thành ph n sau: 1. Table- b ng d li u: Là thành ph n quan tr ng nh t, ch a các d li u c n thi t c a CSDL 1. Query-B ng truy v n (B ng v n tin) Dùng đ tính toán, x lý các d li u c a Table, Query 1. Form: là công c t o ra các m u trình bày d li u theo các d ng mà ngư i s d ng mong mu n. 2. Report: là công c t o m u và in báo cáo 3. Macro: l nh vĩ mô Là t p h p các l nh đư c ch n, s p x p h p lý cho vi c t đ ng hóa các thao tác. 1. Module: đơn th chương trình Là phương ti n l p trình trong Access v i ngôn ng l p trình Visual Basic. 1. T o-M -Đóng m t CSDL trong Access: 1. T o m t CSDL m i: [U+F046] Bư c 1:
 9. 4 CHƯƠNG 1. GI I THI U MICROSOFT ACCESS • N u m i kh i đ ng Access thì ch n Blank Database • N u đang làm vi c t i c a s CSDL thì nh p menu File/ New Database (ho c nh p Figure 1.4 ), r i ch n Blank Database [U+F046] Bư c 2: T i h p th ai File New Database • Trong khung Save in: ch n đĩa ch a CSDL 1. • File name : gõ tên file CSDL • Nh p Figure 1.5 2. M m t CSDL: [U+F046] Bư c 1: • N u m i kh i đ ng Access thì ch n From Existing file (ho c Open an existing database). • N u đang làm vi c t i c a s CSDL thì nh p menu File/ Open Database ho c nh p Figure 1.6 [U+F046] Bư c 2:T i h p th ai Open • Trong khung Look in: ch n đĩa ch a CSDL 1. • Nh p ch n file CSDL c n m , nh p Figure 1.7 2. Đóng CSDL: Nh p menu File/Close
 10. Chương 2 Table - B ng d li u 1 2.1 C u trúc c a table: Table đư c t ch c thành các c t (Field) và các dòng (Record). Khi làm vi c v i Table, ta s m t trong 2 ch đ : Design View ho c Datasheet view: Figure 2.1 Datasheet View 1. Ch đ Design View: Dùng đ t o m i ho c s a ch a c u trúc c a Table: 1 This content is available online at . 5
 11. 6 CHƯƠNG 2. TABLE - B NG D LI U Figure 2.2 1. Vào ch đ Design View: • T o m i table: c a s CSDL, ch n l p Table, nh p Figure 2.3 -> ch n Design View-> OK • S a ch a c u trúc c a Table: c a s CSDL, ch n Table c n s a, nh p Figure 2.4
 12. 7 1. C u trúc table- c a s Design View: C a s Design view g m 3 c t: Field Name, Data Type, Description và m t b ng con Field Properties: • Field Name: Khai báo tên c t (Field) • Data Type: ch n ki u d li u cho Field: • Text: Ki u chu i • Number: ki u s • Date/time: Ki u ngày • Yes/No: ki u logic (đúng/sai) • OLE Object: Đ i tư ng nhúng và liên k t (hình nh) • Description: dùng đ gi i thích, mô t tên c t • Field properties: thu c tính Field: +Field size: kích thư c field +Format: dang hi n d li u +Decimal place: s s l . 1. Ra kh i ch đ Design View: • Nh p Figure 2.5 đ lưu l i c u trúc table • N u đang t o m i Table thì ph i đ t tên cho Table và tr l i h p tho i: . . .Do you want to create a primary key now? (ch n No) ( mu n chuy n qua ch đ Datasheet thì nh p Figure 2.6 ) 1. Ch đ Datasheet View: Ch đ Datasheet View cho phép xem và c p nh t d li u c a Table. Mu n vào ch đ Datasheet View:
 13. 8 CHƯƠNG 2. TABLE - B NG D LI U • N u đang c a s CSDL, ch n table mu n c p nh t, nh p Figure 2.7 • N u đang ch đ Design View, nh p Figure 2.8 • Khóa chính: 1. Khái ni m: M i Table thư ng có m t m c khóa chính. Khóa chính c a 1 Table có th là m t hay k t h p nhi u Field đ Access phân bi t m t Record v i các record khác trong table. 1. Khai báo khóa chính: • T i c a s CSDL, ch n table mu n t o khóa chính, nh p Figure 2.9 • Ch n các field đư c ch n làm khóa chính (nh p ô xám bên trái) • Nh p bi u tư ng Figure 2.10 -> Nh p
 14. 9 Figure 2.11 • Khai báo quan h gi a các table: 1. Khái ni m: Table A có quan h v i table B n u d li u trên Table A có th b sung thêm thông tin cho table B. Field gi ng nhau gi a 2 table g i là Field quan h . * M i quan h 1-1: n u giá tr trên Field quan h c a table A ch xu t hi n m t l n trên Field quan h c a table B và ngư c l i. * M i quan h 1-nhi u: n u giá tr trên Field quan h c a table A xu t hi n nhi u l n trên Field quan h c a table B. 1. Khai báo quan h gi a các table: • Bư c 1: nh p menu Tools/ Relationships ( ho c nh p Figure 2.12 ) • Bư c 2: Ch n các table c n t o quan h , nh p nút Figure 2.13 . Sau khi ch n xong nh p Figure 2.14 • Bư c 3: Ch n field quan h c a Table A, b m gi nút trái chu t và kéo lên filed quan h c a Table B. Xu t hi n h p tho i:
 15. 10 CHƯƠNG 2. TABLE - B NG D LI U Bư c 4Ch n Figure 2.15 - Bư c 5: Nh p Figure 2.16 . Nh p Figure 2.17
 16. Chương 3 Query - B ng v n tin 1 3.1 Khái ni m: Query là công c khai thác và x lý d li u, đáp ng các nhu c u tra c u d li u c a b ng d li u. 3.2 T o m i và xem k t qu m t query: 3.2.1 T o m i m t query: Bư c 1: T i c a s CSDL, ch n l p Queries-> nh p Figure 3.1 -> ch n Design View -> OK Bư c 2: Xác đ nh các Table/Query tham gia v n tin t i h p tho i Show Table b ng cách ch n các Table/Query r i nh p Figure 3.2 . Sau khi ch n xong nh p 1 This content is available online at . 11
 17. 12 CHƯƠNG 3. QUERY - B NG V N TIN Figure 3.3 . (n u ch n dư Table thì nh p vào Table c n xóa, nh n Delete. N u thi u Table thì nh p vào Figure 3.4 đ hi n l i h p tho i Show Table.) Bư c 3: Xác đ nh quan h gi a các Table n u có nhi u Table tham gia v n tin Figure 3.5 Bư c 4: Xác đ nh n i dung v n tin như sau: - Xác đ nh các Field tham gia v n tin t i dòng Field: * N u Field có s n thì có 2 cách đ ch n: • Nh p chu t t i Field c n l y n i dung và kéo vào dòng Field
 18. 13 • Nh p đúp t i Field c n l y n i dung * N u Field chưa có thì ph i t o Field tính toán. - Xác đ nh ch tiêu s p x p t i dòng Sort • Ascending: tăng d n • Descending: gi m d n • (not sorted): không s p x p - Xác đ nh n/hi n n i dung các Field t i dòng Show - Đ t đi u ki n l c d li u t i các dòng Criteria, or. . . Bư c 5: Lưu query Nh p File/Save ho c nh p Figure 3.6 , đ t tên cho Query ->OK 3.2.2 Xem k t qu Query: * T i c a s CSDL: + Ch n Query c n m + Nh p Figure 3.7 : m query ch đ Design View (đ hi u ch nh) + Nh p Figure 3.8 : m query ch đ Datasheet View (đ hi n th d li u)
 19. 14 CHƯƠNG 3. QUERY - B NG V N TIN Figure 3.9 *N u query đang m , có th s d ng các bi u tư ng: + Figure 3.10 : chuy n t ch đ Design View sang ch đ Datasheet View + Figure 3.11 : chuy n t ch đ Datasheet View sang ch đ Design View 3.2.3 T o Field tính toán trong Query: Quy t c: : Các field mà tên có kho ng tr ng gi a, vi t trong bi u th c ph i đ t trong d u [ ]. Tên field tính toán không đư c đ t trùng v i tên Field có m t trong các Table/Query tham gia v n tin. Hàm IIF: IIF(đi u ki n, bi u th c 1, bi u th c 2) Tr v giá tr c a bi u th c 1 n u đi u ki n đúng, tr v giá tr c a bi u th c 2 n u đi u ki n sai. Ví d : a=4,b=3 IIF(a
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2