intTypePromotion=1

Code lập trình - Bài 5 & 6

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
229
lượt xem
47
download

Code lập trình - Bài 5 & 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo viết code lập trình cho internet về quảng cáo, sắp xếp lại trang default

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Code lập trình - Bài 5 & 6

  1. Bài 5: Quảng cáo Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Mở file ha_language_file_inc.asp a.1. Tìm dòng code Const strTxtNoPost = "Không có Bài viết nào cả" a.2. Thêm xuống dưới Const strTxtAdv = "Dành cho Quảng cáo" 2. Mở file default.asp a.1. Tìm dòng code a.2. Thêm lên trên + + 3. Copy thư mục adv vào thư mục forum_images Bài 6: Sắp xếp lại trang default.asp Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Hình vẽ
  2. 2. Mở file default.asp a.1. Tìm dòng code a.2. Thay thế bằng
  3.   b.1. Tìm dòng code
  4. strSubForums = strSubForums & " " & strSubForumName & "" f.1. Tìm dòng code vbCrLf & " " & lngNumberOfTopics & "" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfPosts & "" & _ vbCrLf & " ") If lngNumberOfPosts 0 Then 'Don't disply last post details if there are none Response.Write(DateFormat(dtmLastEntryDate) & " " & strTxtAt & " " & TimeFormat(dtmLastEntryDate) & "" & _ "" & strTxtBy & " " & strLastEntryUser & " ") End If Response.Write("" & _ f.2. Thay thế bằng vbCrLf & " ") If lngNumberOfPosts 0 Then 'Don't disply last post details if there are none Response.Write(DateFormat(dtmLastEntryDate) & " " & strTxtAt & " " & TimeFormat(dtmLastEntryDate) & "" & _ "" & strTxtBy & " " & strLastEntryUser & " ") End If Response.Write("" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfTopics & "" & _ vbCrLf & " " & lngNumberOfPosts & "") %>

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản