intTypePromotion=1

công nghệ sản xuất bia chai, chương 10

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
235
lượt xem
131
download

công nghệ sản xuất bia chai, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định các thông số của cụm băng tải ra Vận tốc băng tải vào: Năng suất : Q = 30000 (chai/h.) Đường kính chai : D = 60 (mm). Vận tốc băng tải cần thiết : V=n2,R=6.944x2x3.14x400=17443.3 (mm/p)=217.443(m/p)=0.29(m/s) Đường kính con lăn băng tải : Từ việc tham khảo kết cấu máy thực tế tại nhà máy bia sài gòn, ta chọn đường kính con lăn băng tải có đường kính: D = 120 (mm) Ta có số vòng quay của trục băng tải.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ sản xuất bia chai, chương 10

  1. Chương 10: Xaùc ñònh coâng suaát cuûa cuïm baêng taûi 3.3.2.1 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi ra Vaän toác baêng taûi vaøo: Naêng suaát : Q = 30000 (chai/h.) Ñöôøng kính chai : D = 60 (mm). Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V=n2R=6.944x2x3.14x400=17443.3 (mm/p)=217.443(m/p)=0.29(m/s) Ñöôøng kính con laên baêng taûi : Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn ñöôøng kính con laên baêng taûi coù ñöôøng kính: D = 120 (mm) Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.29  46.18 (voøng/phuùt).  .D  .120
  2. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang 3.3.2.2 coâng suaát cuïm baêng taûi ra Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=30000 (chai/h) -Vaän toác baêng taûi: v=0.29(m/s) Töø vieäc tham khaûo keát caáu maùy thöïc teá taïi nhaø maùy bia saøi goøn, ta choïn - Chieàu daøi taám baêng: L=5(m) - Chieàu roäng baêng: B=150 (mm) Tính toaùn löïc keùo baêng taûi: -Löïc keùo sô boä coù theå tính baèng toång löïc caûn 2 nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi. Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) -Vôùi : Wc laø löïc keùo chung (N); Wct laø löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi (N); Wkt laø löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi (N) ; Ta coù: Wct = k.(q + qb + qcl).L..cos  (q +qb)L.sin + L.q.sin , (N) Wkt = k.(qb + qcl)L..cos  qb.L.sin , (N) Vôùi k heä soá tính ñeán löïc caûn phuï khi baêng taûi ñi qua caùc tang ñuoâi vaø tang dôõ taûi tang phuï vaø phuï thuoäc chieáu daøi ñaët baêng : 2
  3. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang L (m) 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4,5 3,2 2,6 2,2 1,9 1,75 1,45 1,3 1,2 1,15 1,1 1,08 1,05 vôùi L = 5m choïn k = 6. q ,qb : troïng löôïng phaân boá treân moät meùt daøi cuûa vaät lieäu vaø cuûa taám nhöïa(vaät lieäu baêng taûi ). (N/m); qcl , qcl: troïng löôïng phaàn quay cuûa caùc con laên phaân boá treân moät meùt chieàu daøi nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi (N/m);  , : heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi vôùi caùc con laên treân nhaùnh coù taûi vaø khoâng taûi .  : goùc nghieâng ñaët baêng (ñoä) ;  = 00. Daáu (+) töông öùng vôùi ñoaïn chuyeån ñoäng ñi leân vaø daáu (-) khi ñi xuoáng Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Chieàu daøi moãi chai L = 60 mm. Naêng suaát 500 chai/p Toác ñoä taûi 17 m/p Soá chai treân moät meùt baêng taûi : n = 34 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =0.68 kg. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q= 0.68x34x10=231.2 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : 3
  4. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Troïng löôïng phaàn quay caùc con laên nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi phaân boá cho 1m ñöôïc xaùc ñònh: G ' cl G ' ' cl q’cl = ; q”cl = . l ' cl l ' ' cl q’cl =0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m).  Ta coù: Sv = Sr . e . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180   - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6.(20+231.2).5.0.4=3014.4 (N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N). Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+3014.4 (N). 4
  5. Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Leâ Quang S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình : Ta coù :S1= 4715N. S2 =1546N. S3 = 1786N S4 =1701N. Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=3169 (N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 =3169 x0.29/1000 = 0.92 (KW). 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2