intTypePromotion=1

Công văn 5044/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Công văn 5044/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5044/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Quỹ Quốc gia về Việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5044/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. B LAO ð NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I ð c l p - T do - H nh phúc ------------- ---------------------------- S : 5044/LðTBXH-VL Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 V/v hư ng d n nghi p v cho vay c a Qu Qu c gia v Vi c làm Kính g i: T ng Giám ñ c Ngân hàng Chính sách xã h i B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i nh n ñư c công văn 2539/NHCS-TD ngày 16 tháng 9 năm 2008 hư ng d n quy trình th t c cho vay gi i quy t vi c làm c a Qu Qu c gia v vi c làm và công văn s 2812/NHCS-TD ngày 9/10/2008 b sung, s a ñ i m t s n i dung c a công văn nêu trên c a Ngân hàng Chính sách xã h i. Sau khi nghiên c u n i dung 2 văn b n nói trên, B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i có ý ki n như sau: Ngày 23 tháng 1 năm 2008, Th tư ng Chính ph ban hành Quy t ñ nh s 15/2008/Qð- TTg s a ñ i b sung m t s ñi u c a Quy t ñ nh s 71/2005/Qð-TTg ngày 05/04/2005 v cơ ch .vn qu n lý, ñi u hành v n cho vay c a Qu Qu c gia v vi c làm. Liên B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B K ho ch và ð u tư ñã ban hành Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC-BKHðT ngày 29/7/2008 hư ng d n 2 Quy t ñ nh trên. am ði u 19 c a Quy t ñ nh s 15/2008/Qð-TTg s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Quy t tn ñ nh s 71/2005/Qð-TTg quy ñ nh “Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m ch ñ o Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã h i ñ a phương t ch c, hư ng d n ngư i vay v n ti n hành tVie xây d ng d án, l p h sơ vay v n, t ch c th m ñ nh trình cơ quan có th m quy n ra quy t ñ nh phê duy t d án; Hư ng d n quy trình, th t c gi i ngân thu h i v n, x lý n ñ m b o ch t ch , ñơn gi n, tránh phi n hà cho ngư i vay. Th c hi n vi c giám sát quá trình s d ng v n vay c a ua khách hàng; Báo cáo ñ nh kỳ tháng, quý, 6 tháng và năm v tình hình và k t qu th c hi n cho .L vay t Qu theo quy ñ nh c a Liên B ; Hư ng d n b o ñ m ti n vay cho các d án vay v n gi i quy t vi c làm”. ww Ngày 16 tháng 9 năm 2008, Ngân hàng chính sách xã h i ñã có công văn s 2539/NHCS-TD hư ng d n quy trình th t c cho vay gi i quy t vi c làm và công văn s w 2812/NHCS-TD ngày 9/10/2008 b sung, s a ñ i m t s ñi m v nghi p v cho vay gi i quy t vi c làm, trong ñó có m t s n i dung trái v i Quy t ñ nh s 15/2008/Qð-TTg và Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT, c th : 1. ði m 1.1 M c II văn b n hư ng d n v th t c và quy trình nghi p v cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã h i quy ñ nh: “Ngư i vay v n l p d án vay v n (m u s 1b) g i T ti t ki m và vay v n: T ti t ki m và vay v n nh n h sơ c a ngư i vay, ti n hành h p T ñ bình xét cho vay, ki m tra các y u t trên d án, ñ i chi u v i ñ i tư ng xin vay ñúng v i chính sách vay v n c a Chính ph . Trư ng h p ngư i vay chưa là thành viên c a T ti t ki m và vay v n t i thôn, b n ñang ho t ñ ng hi n nay t ch c k t n p thành viên b sung ho c thành l p T m i ñ ñi u ki n”. Quy ñ nh h gia ñình có nhu c u vay v n ph i tham gia T ti t ki m và vay v n và g i d án cho t ñ bình xét là không ñúng v i quy ñ nh t i ñi m 1 M c II c a Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT: “ð i v i các h gia ñình cùng tham gia m t d án (d án nhóm h gia ñình): ngư i vay v n ph i làm ñơn tham gia d án theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này g i ch d án (là ñ i di n nhóm h gia ñình ho c ñ i di n chính quy n ho c ñ i di n cơ quan th c hi n Chương trình); ð i v i h gia ñình t xây d ng d án thì ngư i vay v n làm ch d án”. M t khác, ñi m 2 ði u 6 c a Quy t ñ nh s 15/2008/Qð-TTg quy ñ nh ñi u ki n vay v n ñ i v i h gia ñình: “Ph i ñ m b o t o thêm t i thi u 01 ch làm vi c m i; D án ph i có xác nh n c a chính quy n ho c cơ quan th c hi n chương trình ñ a phương nơi th c hi n d án: Cư trú h p pháp t i ñ a phương nơi th c hi n d án”.
  2. T ti t ki m và vay v n không ph i là t ch c có tư cách pháp nhân, ngư i làm ch d án ph i g i d án cho m t t ch c không có tư cách pháp nhân ñ bình xét cho vay v n, là không h p lý, m t th i gian và thêm th t c hành chính. M c tiêu vay v n t ngu n Qu qu c gia v Vi c làm là nh m t o thêm vi c làm m i, trên cơ s d án kh thi, có kh năng tr n do Ngân hàng Chính sách xã h i th m ñ nh, không nên áp d ng mô hình cho vay v n như ñ i v i các ñ i tư ng c a Chương trình M c tiêu Qu c gia v gi m nghèo. 2. ði m 3 M c II v thu n , thu lãi c a văn b n hư ng d n v th t c và quy trình nghi p v cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã h i quy ñ nh: “3.1. Thu N : Ngân hàng Chính sách xã h i ti n hành thu n tr c ti p t ngư i vay theo ñ nh kỳ khi ñ n h n do ngư i vay và ngân hàng th a thu n trên h p ñ ng tín d ng (kh ư c nh n n ). Ngư i vay có th tr n trư c h n. 3.2. Thu lãi: Vi c thu lãi ñư c th c hi n theo ñ nh kỳ hàng tháng…”. Quy ñ nh vi c tr n theo ñ nh kỳ và vi c thu lãi hàng tháng ñ i v i các d án cho vay gi i quy t vi c làm là trái v i quy ñ nh t i ði u 11 c a Quy t ñ nh s 15/2008/Qð-TTg ngày 23/1/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu h i và s d ng v n thu h i: “Ngân hàng chính sách xã h i ñ a phương xây d ng k ho ch thu n , ti n hành thu h i n c v n g c và lãi khi ñ n h n”. 3. ði u 19 c a Quy t ñ nh s 15/2008/Qð-TTg ngày 23/1/2008 c a Th tư ng Chính ph quy ñ nh: “Giao cho Ngân hàng Chính sách hư ng d n b o ñ m ti n vay cho các d án vay .vn v n gi i quy t vi c làm” nhưng ñ n nay v n chưa có hư ng d n c a Ngân hàng Chính sách xã h i nên các ñ a phương r t lúng túng trong quá trình tri n khai. Trên ñây là m t s ý ki n c a B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i, ñ ngh Ngân hàng am Chính sách xã h i nghiên c u, hư ng d n tri n khai cho ñúng v i các văn b n quy ph m pháp tn lu t hi n hành. Ni nh n: tVie KT. B TRƯ NG ua - Như trên; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ báo cáo); .L - B Tài chính; ww - B K ho ch và ð u tư; - B Tư pháp; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Thanh Hòa w - Lưu VT, CVL.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2