intTypePromotion=1

Công văn 681/CP-KTN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
148
lượt xem
8
download

Công văn 681/CP-KTN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 681/CP-KTN của Chính phủ về việc định hướng chiến lược và chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 681/CP-KTN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  681/CP­K T N  n g µ y  20 th¸ng 6 n¨ m  1998 C v Ò   Ö c ® Þ n h  h í ng chi Õ n   îc v µ  ch Ý n h  s¸ch vi l  p h¸t  tri Ó nc¸c d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á    Ýnh  öi:      ­ C¸c  é,  ¬  K g          B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh   thu Ch phñ, ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng ViÖc  ùc  Ön  ñ  ¬ng  th hi ch tr ph¸ttr Ón Doanh   i   nghiÖp  õa  µ  á  v v nh trong  thêigian    qua  íc ®Ç u   ∙  t ® îc m ét  è  Õt  b  ® ®¹     s k qu¶  ng  ×n  nh nh chung  a  ¸p  ch ® øng  îc yªu  Çu      Ó   èng  Êt  ®  c ®Ò ra.§ th nh qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Öc  ç  îc¸c  l  n   vi h tr  Doanh  nghiÖp  õa  µ  á  v v nh trong  níc theo    Çn  ña  c¶    tinh th c V¨n  Ön  ¹ihéi ki §     §¶ng  Çn  l thø    µ  VIIIv NghÞ   Õt  ña  éi  Þ   quy c H ngh Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  Çn  l thø   (kho¸ VIII   t   ) sau    , khi nghe  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   b¸o  B K ho v§ t c¸o  Ò   v ®Þnh  íng chiÕn îcvµ  Ýnh  h  l   ch s¸ch ph¸ttr Óncña     i   Doanh  nghiÖp  õa  µ  á, v v nh   ý  Õn  ña  ét  è  é, c¬  ki c m s B   quan  µ  a  ¬ng,Thñ íng ChÝnh  ñ  ã    Õn  v ®Þ ph   t  ph c ý ki nh sau:   1.TiªuchÝ    nh     x¸c®Þ Doanh  nghiÖp  õa  µ  á: v v nh T¹m  êiquy  nh  èng  Êt tiªuchÝ    nh  th   ®Þ th nh     x¸c ®Þ Doanh nghiÖp  õa  µ  vv nhá    Öt  ë Vi Nam   trong    o¹n  Ön  giai® hi nay  µ nh÷ng  l  doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®iÒu  Ö  íi tû®ång  µ  ã  è    ng  l d   5  v c s lao®é trung b×nh  µng    h n¨m  íi d  200  êi. ng Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  ã  Ó      qu¸ tr        ng v ®Þ ph c th c¨n cø vµo  ×nh  ×nh  t h kinh tÕ      éicô  Ó  µ   dông  ng  êic¶      ­ x∙ h   th m ¸p  ®å th   haichØ    tiªu vèn  µ    ng  v lao®é hoÆc   ét m tronghaichØ    ãitrªn.    tiªun   Tiªu chÝ   µy    n chØ   µ quy  c hµnh  Ýnh    ©y  ùng  ¬  Õ   Ýnh  l  í  ch ®Ó x d c ch ch s¸ch hç  î   tr  Doanh  nghiÖp  õa  µ  á. v v nh 2. Giao  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µm  u   èi  ñ  ×phèihîp víic¸c Bé,   B K ho v§ tl ®Ç m ch tr            ngµnh  µ  a   ¬ng  Õp  ôc nghiªn cøu  µn  v ®Þ ph ti t     ho chØnh  ù  d th¶o  nh   íng ®Þ h  chiÕn îc vµ  Ýnh  l   ch s¸ch ph¸ttr Ón Doanh   i   nghiÖp  õa  µ  á, ®Ò   Êt gi¶i v v nh   xu     ph¸p  ùc  Ön, trong  ý  In¨m  th hi   qu II  1998  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph xem   Ðt x  phª duyÖt.   3. Bé   ëng    é,  ñ  ëng    ¬    tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  èi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu     ¹n  ¬ ph   v   K ho v§ t ®Ó so th¶o,tr×nh  ñ íng   Th t   ChÝnh  ñ    ¬  Õ   Ýnh  ph c¸c c ch ch s¸ch  ¹o m«i  êng, ®iÒu  Ön  t  tr   ki ph¸ttr Ón c¸c  i     Doanh nghiÖp  õa  µ  á. v v nh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2