Công văn số 2009/TCT-PC

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
150
lượt xem
5
download

Công văn số 2009/TCT-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo lý giải của Tổng cục Thuế thì hàng hóa hết hạn sử dụng, lỗi thời... phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh không được xem là sự kiện bất khả kháng để được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Việc sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc lỗi thời là có thể lường trước được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2009/TCT-PC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 2009/TCT-PC Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010 V/v chính sách thuế TNDN Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2639/CT-TTHT ngày 06/05/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ điểm 2.1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Mục này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng không được bồi thường." Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Dân sự thì sự kiện bất khả kháng được hiểu như sau: "Điều 161. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:... 1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép." Căn cứ quy định nêu trên thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trường hợp, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh có hàng hoá hết hạn sử dụng, lỗi thời,... không tiêu thụ được phải huỷ bỏ không phải là sự kiện xảy ra một cách khách quan, trong quá trình hoạt động kinh doanh thì việc hàng hoá hết hạn sử dụng lỗi thời... doanh nghiệp có thể lường trước được Do đó, giá trị hàng hoá hết hạn sử dụng, lỗi thời,... không tiêu thụ được phải huỷ bỏ nêu trên không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Văn Nam
Đồng bộ tài khoản