intTypePromotion=4

Đáp án chi tiết Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 - GV. Đặng Việt Hùng

Chia sẻ: Cuong Donald | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
7
download

Đáp án chi tiết Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 - GV. Đặng Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án chi tiết Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 là tài liệu bổ ích giúp các em ôn tập và luyện thi Đại học, Cao đẳng đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chi tiết Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014 - GV. Đặng Việt Hùng

  1. thi th ih c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95 ÁP ÁN CHI TIÊT THI TH I H C 2014 Câu 1: áp án A. G i s vòng dây cu n sơ c p là N, cu n th c p là N1 và N2 Theo bài ra ta có U N1 = = 1,5 ------> N1 = 1,5N U 11 N U 22 N 2 = = 2 -------> N2 = 2N U N hai t s trên b ng nhau ta ph i tăng N1 và gi m N2 N 1 + 50 N 2 − 50 Do ó = ------> N1+50 = N2 – 50 N N ---> 1,5N + 50 = 2N - 50 -----> N = 200 vòng. P2 Câu 2: áp án B. Vì ∆P = R. 2 U Câu 3: áp án A. U N N N Lúc u: 1 = 1 ⇒ U1 = 1 .U 2 = 1 .100 U2 N2 N2 N2 U1 N1 − n 2U1 2(N1 − n) = ⇒ = (1) U N2 U N2 N1 Sau khi thay i s vòng dây: ⇒ 2 ( N1 − n ) = N 1 + n ⇒ n = U1 N1 + n 2U N +n U = ⇒ 1= 1 ( 2) 3 N2 U N2 2  N1  U1 N1 − 3 2N1  = = ( 3) U N2 3N 2 3N 2 3N 2 N1 Thay vào (1) và (2) ta ư c:  ⇒U= .U1 = . .100 = 150 ( V )  N1 2N1 2N1 N 2 N +  2U1 = 1 3 = 4N1 ⇒ U1 = 2N1 4  U ( )  N2 3N 2 U 3N 2 1 2 2 Câu 4: áp án B. = ( n − 1)   = (1, 495 − 1) . = 0,099 ⇒ f = 10,101( cm ) f  R 10 1 2 2 = ( n t − 1)   = (1,510 − 1) . = 0,102 ⇒ f t = 9,804 ( cm ) ft  R 10 => Kho ng cách gi a các tiêu i m : ∆f = 10,101 − 9,804 = 0, 297 ( cm ) = 2,97 ( mm ) Câu 5: áp án A. T = 2 π m k ⇒k= 4 π 2 m 4.10.0, 4 T2 = 0,52 = 64 N m ( ) ∆ T 2 .g 0,52.π 2 T = 2π ⇒∆ = = = 0,0625 ( m ) g 4π 2 4π 2 F h ( max ) 6,56 F h ( max ) = k ( A + ∆ ) ⇒A= −∆ = − 0,0625 = 0,04 ( m ) = 4 ( cm ) k 64  c  2 h − A  c mv 2  λ  = 4.105 m / s Câu 6: áp án C. Ta có h = A + max ⇒ v max = ( ) λ 2 m mv 9,1.10−31.4.105 Bán kính c c i qu o chuy n ng R = = = 22,75.10−3 ( m ) = 22,75 ( mm ) qB 1,6.10−19.10−4 Câu 7: áp án D. Câu 8: áp án C. Câu 9: áp án A. Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
  2. thi th ih c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95 2 1 2 1 2 1 Q0 Câu 10: áp án D. Ta có: Li + Cu = ⇒ LCi 2 + C2 u 2 = Q0 2 2 2 2 C 2LC + 21600C2 = Q0 (1)  2 4 Thay s ta có:  ⇒ 2L + 21600C = 6L + 7200C ⇒ C = L = 5,3.10−5 ( F ) 6LC + 7200C = Q 0 ( 2 ) 2 2  144000 1 Thay vào (1) ta ư c: Q0 = 8.995.10-3 (C) ; ω = = 100 π LC Q0 Bi u th c i n áp hai ut i n: u = cos ( ωt + φ ) = 120 2.cos (100πt + φ ) C u = 0  cos φ = 0  cos φ = 0 π T it=0  ⇒ ⇒ ⇒φ=− i = I0 −I0 .sin φ = I0 sin φ = −1 2  π V y u = 120 2 . cos100πt −  (V )  2 eU 1,6.10−19.30.103 Câu 11: áp án D. hf = eU ⇒ f = = −34 = 7, 25.1018 ( Hz ) h 6,625.10 π U Câu 12: áp án B. tan φ d = ⇒ L = 3 ⇒ U L = 3.U R ; U C = 3U d = 3 U 2 + U 2 = 2 3U R R L 3 UR UR U 1 ⇒ U = U R + ( U L − U C ) = 2U R ⇒ cos φ = 2 2 = R = U 2U R 2 Câu 13: áp án B.  π  π π π Câu 14: áp án D. i = I0 sin  ωt −  = I0 cos  ωt − −  . V y u s m pha so v i i  6  6 2 2 ∆T h Câu 15: áp án C. Khi ưa con l c lên cao : = > 0 nên ng h ch y ch m i T0 R ∆T ' 1 - Khi nhi t gi m : = α.∆t < 0 nên ng h ch y nhanh T0 2 ∆T h 1 16 1 - S bi n thiên tương = − α.∆t = i: − .2.10−5.10 = 0, 24% > 0 T R 2 6400 2 - V y ng h ch y ch m 0,24 % Câu 16: áp án D. (T n s sóng luôn b ng t n s c a ngu n phát sóng nên không i, còn v n t c truy n trong các môi trư ng thì khác nhau nên bư c sóng khác nhau) Câu 17: áp án D. F 0, 25Fmax a Fmax = m.a max = mω 2 A ⇒ a = = = 0, 25ω2 A mà a = ω 2 x ⇒ x = = 0,25 A m m ω2 1 1 1 1 1 1 Wt = kx 2 = k.0, 252 A 2 = 0,0625. kA 2 ⇒ W = W − Wt = kA 2 − 0,0625.kA 2 = 0,9375. kA 2 2 2 2 2 2 2 1 0,0625. kA 2 Wt 2 1 = = W 1 2 15 0,9375. kA 2 Câu 18: áp án D. 4λ = 1,6 ⇒ λ = 0, 4 ( cm ) = 4.10−3 ( m ) ⇒ v = λ.f = 0,8 ( m / s ) λ .D λ .D D Câu 19: áp án B. x 3 =3 ; x t4 = 4 t ⇒ ∆x = x 3 − x t 4 = ( 3λ − 4λ t ) . = 0,76 ( mm ) a a a Câu 20: áp án C. Vì trong m ch có u cùng pha v i i t c x y ra c ng hư ng nên m ch ph i có c R, L và C. U U 100 V y X ch a R và C. Ta có I MAX = ⇒ R = = = 50 ( Ω ) ; R I MAX 2 1 1 1 1 ω2 = ⇒C = 2 = ⇒ ZC = = 60 ( Ω ) LC ω L 7200 π ωC Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
  3. thi th ih c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95 ω p.n 60f Câu 21: áp án A. f = = 60 ( Hz ) mà f = ⇒p= =5 2π 60 n Câu 22: áp án D. ( ) ( ) 2 2 P1 = P2 ⇒ Z1 = Z2 ⇒ R 2 + ZL1 − ZC = R 2 + Z L 2 − ZC ⇒ ZL1 − ZC = ZL2 − ZC  L1  ⇒ ZL1 − ZC = −(ZL2 − ZC ) ⇒ ZL1 + ZL2 = 2ZC ⇒ ZC = 0,75ZL1  L2 =   2  ZL1 − ZC ZL2 − ZC Vì cư ng dòng i n vuông pha nhau nên: tan φ1 .tan φ 2 = −1 ⇒ . = −1 R R  ZL  ( ) 4 ⇒ ZL1 − 0,75ZL1 .  1 − 0,75ZL1  = − R 2 ⇒ 0,0625.Z2 1 = 104 ⇒ ZL1 = 400 ( Ω ) ⇒ L1 = ( H ) L π  2  10−4 ZC = 0,75.400 = 300 ( Ω ) ⇒ C = ( F) 3π 2  2π  16π 2 a 80 3 80 3.T 2 Câu 23: áp án A. a max = ω 2 A =   A = 2 ; cos α ' = = = (1)  T  T a max 16π 2 16π 2 T2 Trong 1/4 chu kì, th i gian a không vư t quá 80 3 cm/s2 là (2T/3)/4 = T/6 α α 2π T π π 3 α' t = ⇒ α = ω.t = . = ⇒ α ' = ⇒ cos α ' = ( 2) ω T 6 3 6 2 80 3 16π 2 80 3.T 2 3 16π 2 T (1) và (2) ta ư c: = ⇒ T2 = = 1 ⇒ T = 1( s ) => (A) T2 16π 2 2 160 Câu 24: áp án C. T i t = 0 khi qC(max) n khi w = wt => t = T/8 => T = 8t = 4.10-6 (s) => (C) Câu 25: áp án A. (Vì i n trư ng và t trư ng không th t n t i riêng bi t, c l p v i nhau ) f1 .f 2 c Câu 26: áp án B. f3 = = 0,6 ( MHz ) = 0,6.106 ( Hz ) ⇒ λ = = 500 ( m ) f2 +f21 2 f Câu 27: áp án C. ω v 75 AB 12 Câu 28: áp án B. f = = 25 ( Hz ) ⇒ λ = = = 3 ( cm ) ; n < = = 4 ⇒n = 3 2π f 25 λ 3 Vì 2 ngu n A, B ngư c pha nên s ư ng c c i là : 2n + 2 = 8 ư ng mà 1 ư ng c c i c t ư ng tròn ư ng kính AB t i 2 i m nên s i m dao ng có biên c c i trên ư ng tròn ư ng kính AB là 16. Câu 29: áp án C. Trong kho ng gi a 2 vân sáng liên ti p có màu gi ng màu c a vân trung tâm có 139 + 2 = 141 vân λt .D tím, t c là có 140 kho ng vân ⇒ L = 140. a λ 2 .D L 140.λ1 140.0, 42 V i màu lam: i 2 = ⇒ n2 = = = = 120 => có 121 vân màu lam => trong kho ng gi a hai vân a i2 λ2 0, 49 sáng liên ti p có màu gi ng như màu vân sáng trung tâm có 119 vân màu lam. λ3 .D L 140.λ1 140.0, 42 V i màu l c: i3 = ⇒ n3 = = = = 105 => có 106 vân màu l c => trong kho ng gi a hai vân sáng a i3 λ3 0,56 liên ti p có màu gi ng như màu vân sáng trung tâm có 104 vân màu l c. λ 4 .D L 140.λ1 140.0, 42 V i màu : i4 = ⇒ n4 = = = = 84 => có 85 vân màu => trong kho ng gi a hai vân sáng a i4 λ4 0, 7 liên ti p có màu gi ng như màu vân sáng trung tâm có 83 vân màu lam. λD a.x Câu 30: áp án B. Ta có x = x S4 = 4 ⇒λ= a 4D λD 4 λ i λD x Trong môi trư ng chi t su t n = 1,25 ⇒ λ ' = ⇒ i ' = = ⇒ k = = a = 4n = 4.1, 25 = 5 n n a.n i' λD a.n V y t i i m M vân sáng b c 4 chuy n thành vân sáng b c 5. Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
  4. thi th ih c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95 W 1 Câu 31: áp án D. Cư ng âm: I = ( W = mω2 A 2 : Năng lư ng âm ; P: Công su t âm ; t : th i gian ) S.t 2 Vì biên âm tăng lên 2 l n nên W tăng lên 4 l n => I tăng 4 l n => I’ = 4.4 = 16 Wm-2 . Câu 32: áp án C. Câu 33: áp án A. Ta có A = A1 + A 2 = 5 ( cm ) 2 2 v2 v Khi x = 4 cm; v = 60 cm/s ⇒ x 2 + 2 = A2 ⇒ ω = = 20 ( rad / s ) ω A − x2 2 Câu 34: áp án A. c c hc  1 1  hc h = h + eU1 ⇒ U1 =  −  = (1) λ1 λ0 e  λ1 λ 0  e.λ 0 c c hc  1 1  3hc h = h + eU 2 ⇒ U 2 =  −  = (2) λ2 λ0 e  λ 2 λ 0  e.λ 0 U1 1 T (1) và (2) ⇒ = U2 3 R 2 + ZC 302 + 602 2 Câu 35: áp án C. i u ch nh L UL c c i thì : ZL = = = 75 ( Ω ) ZC 60 U U.ZL U LMAX = I.ZL = .ZL = = 100 5 ( V ) Z R + ( Z L − ZC ) 2 2 Câu 36: áp án C. Vì chu kì c a dòng i n xoay chi u là 0,02 s thì chu kì c a ngu n sóng là T/2 = 0,01 s λ nên λ = v.T = 0,5 ( m ) . Có 5 nút => 4 bó ⇒ l = 4 = 1( m ) 2 Gi i thích: Trong bài thí nghi m sóng d ng trên dây, nguyên t c c a b c n rung trong thí nghi m này là theo nguyên t c t cơ : Dòng i n xoay chi u t o ra t trư ng hút c n dung. Do c n rung b ng s t cho nên dù dòng i n ch y qua cu n dây theo chi u nào i n a thì nó u b hút vào. Do ó t n s c a c n rung s b ng s l n c c i c a t trư ng trong 1 s. Dòng i n xoay chi u có t n s 50 Hz s có 100 l n c c i ( vì c + l n - I u cho t trư ng c c i ) --> f' = 2f. Câu 37: áp án B. T i v trí cân b ng → P = mg = k. l = 10 . 0,1 = 1 N là tr ng lư ng c a v t. Ch n chi u dương hư ng xu ng dư i. Khi v t ng yên b i l c F = - 3 N → F + Fdh + P = 0 → − F + Fdh + P = 0 → Fdh = − P + F = −0,7( N ) < 0 L c àn h i hư ng lên → lò xo dãn l0 v i k. l0 = 0,7→ l0 = 0,07 (m) = 7 cm → Khi truy n v n t c → |v| = 40 (cm/s) ; g v2 |x| = 3 (cm) ; ω = = 10 (rad/s) →A = + x 2 = 5 (cm) ∆ ω 2 Câu 38: áp án D. Theo bài, I1 = I2 => Z1 = Z2 => ZL1 − ZC 1 = ZL2 − ZC2 ⇒ ZL1 − ZC1 = ZC2 − ZL2 ⇒ ZL1 + ZL2 = ZC1 + ZC2 = 40 + 250 = 290 ( Ω ) (1)  40.250 104  ω1 .ω2 = = 2  L2 L Ta có: L.ω1 = 40 và L.ω2 = 250 ⇒  L ( ω + ω ) = 290 ⇒ ω + ω = 290   1 2 1 2 L 1 1 1  1  ω1 + ω2  1 290 L2 L T (1) ta có:  +  = 290 ⇒   = 290 ⇒ . . 4 = 290 ⇒ = 104 C  ω1 ω2  C  ω1.ω2  C L 10 C 1 1 L V y: ZC = = = = 100 ( Ω ) ωCH .C 1 C .C LC 12,5 Câu 39: áp án A. Kho ng th i gian xe l a b xóc : t = = = 1( s ) ( i ơn v 45 km/h = 12,5 m/s ) v 12,5 Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
  5. thi th i h c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95 Con l c dao ng m nh nh t khi chu kì dao ng c a h con l c b ng chu kì xóc c a toa xe nên T = 1 s m 4π 2 .m Ta có: T = 2π ⇒k= = 80 ( N / m ) mà 2 lò xo m c song song nên k = k1 + k2 => k2 = k – k1 = 20 (N/m) k T Câu 40: áp án A. 1 2 1 1 L.i + C.u 2 = CU 0 ⇒ i = 2 C. U 0 − u 2 2 ( = 0,55 ( A ) ) 2 2 2 L 2 2 Câu 41: áp án B. ZL = ω.L = ω. 2 = = 2.ZC ω .C ωC R 2 + ZC 2 R 2 + ZC 2 i u ki n UL c c i khi i u ch nh L là: ZL = ⇒ 2.ZC = ⇒ ZC = R ⇒ ZL = 2R ZC ZC ZL − ZC 2R − R π π V y: tan φ = = =1 ⇒φ = ⇒ u s m pha hơn i là R R 4 4 v AB 13 Câu 42: áp án C. Ta có: f = 50 Hz ; λ = = 0,02 ( m ) = 2 ( cm ) ⇒ n < = = 6,5 ⇒ n = 6 f λ 2 d − d1 T i C có c c i giao thoa thì: d 2 − d1 = kλ ⇒ k = 2 λ V i : d 2 = AC 2 = AB2 + BC 2 − 2.AB.BC.cos B = 132 + 132 − 2.13.13.cos1200 = 507 ⇒ d 2 = 22,52 ( cm ) 2 22,52 − 13 ⇒k= = 4,7 ⇒ k = 4 2 T A n M có 6 i m c c i ; t C n M có 4 i m c c i và t i M là 1 i m c c i. V y t A n C có 11 i m c c i.   π  π 3  u = 200cos  ωt1 −  = 100 3 ⇒ cos  ωt1 −  =   2  2 2 Câu 43: áp án A.   u ' < 0 ⇒ − ω.200.sin  ωt − π  < 0 ⇒ sin  ωt − π  > 0   1   1    2  2 π π 2π 2π 2π T T 7T ⇒ ωt1 − = ⇒ ωt1 = ⇒ t1 = = = ⇒ t 2 = t1 + = 2 6 3 3ω 3 2π 3 4 12 T  2π 7T π   2π  V y: u 2 = 200.cos  . −  = 200.cos   = −100 ( V )  T 12 2   3  Câu 44: áp án D. Câu 45: áp án D. Ta có: T ' = 2π (1) . Theo bài ra thì T’ tăng nên g’ gi m, mà g ' = g + a nên g' a ↑↓ g do F ↑↑ a; E ↑↓ F ⇒ E ↑↑ g .V y E có chi u hư ng xu ng. Khi chưa có i n trư ng: T0 = 2π ( 2) . g Chia (1) cho (2) ta ư c: T' T0 = g g−a =2⇒ g g−a =4⇒ a = 3g 4 = 7,5 m / s 2 ( ) F qE ma 0,2.7,5 mà a = = ⇒E = = −4 = 3,75.103 ( V / m ) m m q 4.10 Câu 46: áp án D. Quan sát th y quang ph v ch h p th c a m c 1 1 α Câu 47: áp án B. W = 3Wt => W = W + Wt = 4Wt ⇒ mω 2S0 = 4. mω 2S2 ⇒ S0 = 4S2 ⇒ α 0 = 4α 2 ⇒ α = 0 2 2 2 2 2 2 g α gα Gia t c: a = ω2S = ω2 . .α = . . 0 = 0 2 2 Câu 48: áp án A. v = 8.103 km/s = 8.106 m/s Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
  6. thi th ih c c bi t mùa thi 2014 – Th y NG VI T HÙNG (0985.074.831) Face: LyHung95  mv 2  eU = (1)  2 mv 2  ( 2 ) ⇒ eU + e.3,6.103 = + m.8.106.v + m.32.1012 ⇒ v = 76.106 ( m / s ) ( ) 2  m v + 8.106 2 ( e U + 3,6.10 =  3 ) 2 ( 2) mv 2 (1) ⇒ U = = 16245 ( V ) 2e 1 1 Câu 49: áp án C. f1 = = 15,9 ( MHz ) ; f 2 = = 8 ( MHz ) ⇒ f :15,9 MHz → 8 MHz 2π LC1 2π LC 2 Câu 50: áp án B. Vì quan sát ư c 19 vân giao thoa mà 2 u là 2 vân sáng nên có 10 vân sáng và 9 vân t i => có 9i L 13,5 a.i 103.1,5.103 Do ó i = = = 1,5 ( mm ) ⇒ λ = = = 0,6 ( µm ) n 9 D 2,5.106 Câu 51: áp án A. Câu 52: áp án D. 2 mv 2 mvo max Theo nh lì ng năng: eUAK = - (1) 2 2 2 2 mv' 2 mvo max mv 2 mvo max eU’AK = - =4 - (2) 2 2 2 2 mv 2 mv 2 => (2) – (1) ta ư c 3 = e(U’AK – UAK) = 12eV=> = 4eV (3) 2 2 2 2 mvo max mv 2 hc mvo max Th (3) vào (1) => = - eUAK = 1eV => =A+ = 1,5eV + 1 eV = 2,5eV => λ = 2 2 λ 2 hc = 0,497 µm. 2,5eV Câu 53: áp án B. Khi e chuy n ng trên các qu o thì l c tĩnh i n Culông óng vai trò là l c hư ng tâm q1q 2 mv 2 e2 ke 2 k e k k 2 = ↔k = mv 2 ↔ v = =e 2 = r r r mr m.n r0 n m.r0 e k e k qu o K thì n = 1 nên v = ; qu o M thì n = 3 nên v' = 1 m.r0 3 m.r0 v' 1 v Suy ra = → v' = v 3 3 Câu 54: áp án A U2R + Ta có P = I2 R = ⇒ P.R 2 − U 2 .R + P ( ZL − ZC ) = 0 (*) R 2 + ( Z L − ZC ) 2 P  R 1 + ( Z L − ZC )  2 2 T (*) ⇒ R1 .R 2 = ( ZL − ZC ) 2 ⇒ ZL − ZC = R1 .R 2 = 60(Ω) Và U =   = 100(V) R1 U2R U2 U 2 250 + Có: P = = ⇒ Pmax ⇔ R = ZL − ZC = 60(Ω) ⇒ Pmax = = (W) R 2 + ( ZL − ZC ) ( Z − ZC ) 2 2 2R 3 R+ L R Câu 55: áp án D. Câu 56: áp án B. Câu 57: áp án C. Câu 58: áp án A. Câu 59 : áp án A. Câu 60: áp án C. Tham gia tr n v n các khóa LT H môn V t lí (KIT-1; KIT-2; KIT-3) t i Hocmai.vn t i m s cao nh t kỳ thi H 2014!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2