intTypePromotion=1

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
8
download

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án – thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: văn, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n – thang ®iÓm ------------------------- ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- M«n: V¨n, Khèi C ®Ò chÝnh thøc (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang) C©u ý Néi dung §iÓm Nh÷ng nÐt chÝnh trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña Tè H÷u 2,0 I 1 Th¬ Tè H÷u lµ th¬ tr÷ t×nh chÝnh trÞ, quan t©m thÓ hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò lín, lÏ 0,5 sèng lín, t×nh c¶m lín cña c¸ch m¹ng vµ con ng−êi c¸ch m¹ng. Khuynh h−íng sö thi næi bËt trong nh÷ng s¸ng t¸c tõ cuèi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p trë vÒ sau. 2 Th¬ Tè H÷u trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n, lu«n h−íng ng−êi ®äc tíi mét ch©n 0,5 trêi t−¬i s¸ng. 3 Th¬ Tè H÷u cã giäng t©m t×nh, ngät ngµo, tha thiÕt - giäng cña t×nh th−¬ng 0,5 mÕn. NhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ, c¸ch m¹ng ®· ®−îc thÓ hiÖn nh− nh÷ng vÊn ®Ò cña t×nh c¶m mu«n ®êi... 4 Th¬ Tè H÷u ®Ëm ®µ tÝnh d©n téc kh«ng chØ trong néi dung mµ cßn trong nghÖ 0,5 thuËt biÓu hiÖn: c¸c thÓ th¬ vµ thi liÖu truyÒn thèng ®−îc sö dông nhuÇn nhuyÔn, ng«n tõ gi¶n dÞ, vÇn ®iÖu phong phó, nh¹c tÝnh dåi dµo... L−u ý Cã thÓ nªu ®óng 4 ý nh− ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n hoÆc bè côc néi dung tr¶ lêi thµnh 2 hay 3 ý, miÔn kh«ng bá sãt nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n ®· ®−îc ®¸p ¸n ®Ò cËp tíi. Ph©n tÝch bµi th¬ ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi th¬ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) ë 5,0 II tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) ®Ó lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh, t¸c phÈm NhËt kÝ trong tï vµ hai bµi th¬ (0,5 ®iÓm) a. Hå ChÝ Minh lµ nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i ®ång thêi lµ t¸c gia v¨n häc lín. Sù 0,25 nghiÖp s¸ng t¸c cña B¸c phong phó, ®a d¹ng, gåm cã ba bé phËn chÝnh, trong ®ã th¬ ca chiÕm mét vÞ trÝ næi bËt. NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) lµ t¸c phÈm th¬ tiªu biÓu, ®−îc viÕt trong kho¶ng thêi gian tõ mïa thu 1942 ®Õn mïa thu 1943, tøc lµ thêi gian B¸c bÞ chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch b¾t giam t¹i Qu¶ng T©y (Trung Quèc). 0,25 b. ChiÒu tèi (Mé) vµ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) lµ hai bµi th¬ rÊt cã gi¸ trÞ cña tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ), võa gîi ®−îc c¶nh sèng gian tru©n cña B¸c trong nh÷ng ngµy bÞ giam cÇm võa mang tÝnh chÊt tù biÓu hiÖn s©u s¾c. Qua hai bµi, ta cã thÓ nhËn ra nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. 2 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi ChiÒu tèi (Mé) (1,5 ®iÓm) a. Dï l©m vµo c¶nh bÞ ®äa ®µy, B¸c vÉn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha vµ 0,5 th¸i ®é ®ång c¶m, chia sÎ víi t¹o vËt, thiªn nhiªn vïng s¬n c−íc lóc chiÒu bu«ng. C¸nh chim mái mÖt (quyÖn ®iÓu) vµ chßm m©y lÎ loi (c« v©n) võa lµ ®èi t−îng cña niÒm th−¬ng c¶m võa chÝnh lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña nçi buån trong lßng ng−êi tï trªn con ®−êng ®µy ¶i, xa ®Êt n−íc quª h−¬ng. 1
  2. b. Sù chuyÓn c¶nh ë nöa sau bµi th¬ cho thÊy lßng yªu con ng−êi, yªu cuéc 0,5 sèng ®Æc biÖt s©u s¾c cña B¸c. B¸c ®· nãi vÒ h×nh ¶nh c« g¸i xãm nói xay ng« víi biÕt bao c¶m xóc tr×u mÕn. B¸c hiÓu nçi nhäc nh»n vÊt v¶ cña ng−êi lao ®éng (côm tõ ma bao tóc ®−îc lÆp l¹i theo trËt tù ®¶o ng−îc ë c©u 3 vµ 4 gãp phÇn biÓu ®¹t ý nµy) nh−ng ®ång thêi còng nh×n thÊy nÐt ®Ñp riªng, chÊt th¬ riªng ë nh÷ng c¶nh ®êi b×nh dÞ (®iÒu Ýt gÆp trong th¬ cæ ®iÓn). 0,5 c. ¸nh hång cña lß than ®−îc nh¾c tíi ë cuèi bµi (qua ch÷ hång - nh·n tù trong t¸c phÈm) cho thÊy t©m tr¹ng B¸c ®ang chuyÓn biÕn tõ buån sang vui. Quan träng h¬n, nã gióp ta hiÓu ®−îc niÒm l¹c quan ®¸ng quý cña nhµ c¸ch m¹ng. Râ rµng trong hoµn c¶nh nµo B¸c còng h−íng tíi phÇn t−¬i s¸ng cña cuéc ®êi. 3 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) (2,0 ®iÓm) 0,75 a. Gi¶i ®i sím I cho thÊy nh÷ng gian tru©n cña chuyÕn ®i ®µy, thÓ hiÖn c¸i nh×n thÊu suèt, ®iÒm tÜnh cña B¸c ®èi víi hoµn c¶nh. T− thÕ cña B¸c lµ t− thÕ ng−êi chiÕn sÜ, chñ ®éng, s½n sµng ®−¬ng ®Çu cïng thö th¸ch (®−îc h×nh t−îng hãa qua h×nh ¶nh ®ªm tèi, ®−êng xa, h×nh ¶nh nh÷ng c¬n giã l¹nh liªn tiÕp thæi tíi) do B¸c ý thøc ®−îc rÊt râ nh÷ng trë ng¹i tÊt yÕu trªn con ®−êng m×nh ®ang dÊn b−íc (chó ý ph©n tÝch khÝa c¹nh biÓu tr−ng cña c¸c h×nh ¶nh chinh nh©n, chinh ®å ) b. Võa lªn ®−êng, B¸c ®· h−íng nh×n lªn trêi cao, t×m thÊy ë tr¨ng sao h×nh ¶nh 0,5 cña ng−êi b¹n ®ång hµnh tin cËy (chó ý ph©n tÝch c¸c tõ «m (ñng), lªn (th−íng) võa thÓ hiÖn ®−îc quü ®¹o chuyÓn ®éng cña sù vËt võa thÓ hiÖn ®−îc niÒm høng khëi trong lßng ng−êi ®i). ë ®©y, lßng yªu thiªn nhiªn, sù nh¹y c¶m ®èi víi c¸i ®Ñp, chót l·ng m¹n rÊt thi sÜ vµ tinh thÇn thÐp cïng ®−îc biÓu lé vµ thèng nhÊt víi nhau (ph¶i cã ®−îc søc m¹nh tinh thÇn thÕ nµo míi vui ®−îc víi tr¨ng sao trong hoµn c¶nh Êy). 0,75 c. Gi¶i ®i sím II miªu t¶ cuéc ®i ®−êng trong ¸nh b×nh minh rùc rì, nèi tiÕp rÊt ®Ñp víi bµi thø nhÊt nãi vÒ cuéc ®i trong ®ªm tèi vµ giã rÐt. KiÓu t− duy th¬ lu«n h−íng vÒ ¸nh s¸ng, h−íng vÒ t−¬ng lai ®−îc thÓ hiÖn ë ®©y rÊt râ. Ta nhËn thÊy cã sù giao hoµ tuyÖt vêi gi÷a B¸c víi thiªn nhiªn trµn ®Çy sinh khÝ. C¸i nång cña c¶m xóc bªn trong ®−îc nhãm lªn nhê h¬i Êm (no·n khÝ) bªn ngoµi, nh−ng ®Õn l−ît m×nh, chÝnh nã nh− ®· lµm ®Êt trêi thªm phÇn Êm ¸p. Nh− vËy, trong bµi th¬ võa cã h×nh ¶nh mét vÞ chinh nh©n cøng cái, võa cã h×nh ¶nh mét thi nh©n trµn ®Çy c¶m høng vÒ c¸i ®Ñp. 4 Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh ®−îc thÓ hiÖn qua hai bµi th¬ (1,0 ®iÓm) a. B¸c rÊt yªu thiªn nhiªn, lu«n d¹t dµo c¶m xóc thi ca tr−íc mäi s¾c th¸i ®a 0,25 d¹ng cña nã (tõ c¶nh hiu h¾t, tiªu s¬ ®Õn c¶nh hoµnh tr¸ng, léng lÉy). b. B¸c yªu con ng−êi, g¾n bã tr−íc hÕt víi cuéc sèng con ng−êi (nhÊt lµ cuéc 0,25 sèng ng−êi lao ®éng); th−êng biÓu lé t×nh c¶m mét c¸ch tù nhiªn, b×nh dÞ; dÔ hoµ ®ång víi chung quanh. c. B¸c cã tinh thÇn thÐp, ý thøc râ vÒ ®−êng ®i cña m×nh, kiªn nghÞ tr−íc thö 0,5 th¸ch, tù chñ trong mäi hoµn c¶nh. B¸c lu«n l¹c quan, trµn ®Çy lßng tin vµo cuéc sèng, t−¬ng lai, vµo xu thÕ vËn ®éng tÝch cùc cña sù vËt. L−u ý - Ph−¬ng ¸n lµm bµi tèi −u: th«ng qua viÖc ph©n tÝch bµi ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i), lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶. CÇn xuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n tÝch c¸c bµi th¬ chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng ý niÖm cã s½n vÒ Hå ChÝ Minh. - Nh÷ng luËn ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ vÎ ®Ñp t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh cã thÓ tr×nh bµy t¸ch ra thµnh mét phÇn ë cuèi bµi viÕt, còng cã thÓ "ph©n bè" ®Òu trong tõng ®o¹n ph©n tÝch cô thÓ ®èi víi hai bµi th¬. 2
  3. Ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn vµ con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc 3,0 III chiÒu tèi trong truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ cña Th¹ch Lam 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Th¹ch Lam vµ truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ (0,5 ®iÓm) Th¹ch Lam (1910 - 1942) lµ mét t¸c gia tiªu biÓu cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn 0,5 ®¹i, rÊt næi tiÕng víi nh÷ng truyÖn ng¾n võa mang ®Ëm phong vÞ tr÷ t×nh võa thÓ hiÖn c¶m quan hiÖn thùc s©u s¾c. Hai ®øa trÎ (in trong tËp N¾ng trong v−ên - 1938) lµ truyÖn ng¾n thuéc lo¹i tiªu biÓu nhÊt cña Th¹ch Lam, ®· miªu t¶ mét c¸ch ®Çy ¸m ¶nh bøc tranh ®êi sèng ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi vµ t©m tr¹ng ®îi tµu cña hai ®øa trÎ. 2 H×nh ¶nh thiªn nhiªn ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,0 ®iÓm) 0,5 a. Thiªn nhiªn víi c¸c biÓu hiÖn cô thÓ: H×nh ¶nh vµ mµu s¾c: hoµng h«n ®á rùc, d·y tre lµng sÉm ®en, ngµn sao lÊp l¸nh, ®om ®ãm nhÊp nh¸y, bãng tèi th¨m th¼m, dµy ®Æc...; ©m thanh: tiÕng Õch nh¸i v¨ng v¼ng, tiÕng muçi vo ve, tiÕng hoa bµng rông khe khÏ tõng lo¹t...; mïi vÞ: mïi quen thuéc cña c¸t bôi, "mïi riªng cña ®Êt, cña quª h−¬ng nµy"... §Æc ®iÓm chung: ªm ¶, ®−îm buån, thÊm ®−îm c¶m xóc tr×u mÕn, n©ng niu cña mét nhµ v¨n lu«n nÆng t×nh víi nh÷ng g× lµ biÓu hiÖn cña hån x−a d©n téc. 0,25 b. Vai trß cña h×nh ¶nh thiªn nhiªn: gîi ®óng ®Æc tr−ng cña kh«ng gian phè huyÖn; lµm nÒn cho ho¹t ®éng cña con ng−êi; gi¸n tiÕp thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt; t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh riªng biÖt cho truyÖn ng¾n... 0,25 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: ®Æt thiªn nhiªn d−íi con m¾t quan s¸t cña Liªn - mét ®øa trÎ; c©u v¨n cã nhÞp ®iÖu nh− th¬; h×nh ¶nh bãng tèi ®−îc l¸y ®i l¸y l¹i nh− mét m« tip ®Çy ¸m ¶nh; ©m thanh, mµu s¾c, mïi vÞ khÐo hßa hîp víi nhau... 3 H×nh ¶nh con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,5 ®iÓm) 0,75 a. C¸c h×nh ¶nh vµ ho¹t ®éng: nh÷ng ng−êi b¸n hµng vÒ muén ®øng n¸n l¹i nãi chuyÖn, mÊy ®øa bÐ nghÌo lom khom nhÆt nh¹nh c¸c thanh nøa, thanh tre trªn nÒn chî, châng n−íc tåi tµn cña mÑ con chÞ TÝ, g¸nh phë v¾ng kh¸ch cña b¸c Siªu, c¶nh nhÕch nh¸c cña gia ®×nh b¸c xÈm, cöa hµng t¹p hãa nhá xÝu cña chÞ em Liªn... C¸c t©m tr¹ng: buån b·, Ýt hi väng vµo lèi kiÕm sèng cã tÝnh chÊt cÇu may hiÖn t¹i, mong ®îi m¬ hå, xa x«i... §Æc ®iÓm chung cña "h×nh ¶nh con ng−êi": hÐo h¾t, x¬ x¸c, mái mßn, t−¬ng hîp víi h×nh ¶nh thiªn nhiªn, tÊt c¶ ®−îc vÏ ra b»ng mét ngßi bót t¶ ch©n s¾c s¶o, rÊt gÇn víi c¸c nhµ v¨n hiÖn thùc phª ph¸n... 0,25 b. T×nh c¶m nhµ v¨n dµnh cho nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ n¬i phè huyÖn: th«ng c¶m, xãt th−¬ng, muèn cã sù thay ®æi ®Õn víi cuéc ®êi cña hä. 0,5 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: tËp hîp mét lo¹t chi tiÕt t−¬ng ®ång gîi kh«ng khÝ tµn t¹ (ngµy tµn, chî tµn, kiÕp ng−êi tµn...); dùng lªn nh÷ng mÈu ®èi tho¹i vÈn v¬; nhÊn m¹nh sù ®èi lËp gi÷a c¸i mªnh m«ng cña bãng tèi víi vïng s¸ng nhá nhoi cña ngän ®Ìn; chó ý lµm râ tr¹ng th¸i t©m hån cña nh©n vËt... L−u ý - Cã thÓ cã hai c¸ch lµm chÝnh ®èi víi c©u nµy: a) chia bµi viÕt thµnh hai phÇn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh con ng−êi; b) ph©n tÝch xen kÏ h×nh ¶nh thiªn nhiªn víi h×nh ¶nh con ng−êi. C¶ hai c¸ch lµm nãi trªn ®Òu cã thÓ chÊp nhËn, miÔn ng−êi viÕt nªu ®−îc c¸c luËn ®iÓm c¬ b¶n ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n. - Kh«ng cho ®iÓm phÇn viÕt thªm vÒ c¶nh ®îi tµu (C¶nh ®îi tµu ®−îc t¸c gi¶ ®Æt vµo mét thêi ®iÓm kh¸c: ®ªm khuya). 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản