Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
136
lượt xem
19
download

Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty chứng khoán khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phải được UBCKNN chấp thuận + Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Lưu ý: i) Công ty mới hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chỉ được phép hoạt động ngành nghề kinh doanh chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện kinh doanh chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán và phải hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định ii) Việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chuyển đổi công ty chứng khoán được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp iii) Công ty mới hình thành từ việc chia, tách, hợp nhất phải hoàn tất hồ sơ và làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy đnh ị iv) Trường hợp tách công ty, công ty bị tách phải chứng minh đủ điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán để duy trì Giấy phép thành lập và hoạt động v) Công ty được hình thành sau khi sáp nhập công ty, chuyển đổi hình thức công ty phải thực hiện việc đổi Giấy phép thành lập và hoạt động. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty + Phương án kinh doanh (bao gồm cách thức thực hiện, đánh giá hiệu quả kinh tế,
  2. phạm vi kinh doanh, dự báo tình hình tài chính trong ba năm tới, phương án phân chia, xử lý hợp đồng còn tồn tại) khi thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty + Danh sách cổ đông, thành viên và vốn điều lệ của tổ chức hình thành sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty + Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp nhất, sáp nhập đối với trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập + Ý kiến của tổ chức tư vấn tài chính hoặc của tổ chức kiểm toán được chấp thuận về việc định giá và tỷ lệ chuyển đổi cổ phần hoặc phần vốn góp đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập Ý kiến của luật sư về tính phù hợp pháp luật của hợp đồng, hồ sơ của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Phụ lục số 13: Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; hiệu lực ngày 14/8/2007 Phụ lục 13. Mẫu Giấy đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ ..., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
  3. Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là: - Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa) - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:..... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.... tháng.... năm.... - Vốn điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại: .... Fax:... Website:..... Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán như sau:............. Lý do đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán: ........................................................................... Chúng tôi cam kết sau khi công ty chúng tôi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán theo đúng pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc (Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản