Đề thi học sinh giỏi môn Lý 12 - Kèm đáp án

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
168
lượt xem
43
download

Đề thi học sinh giỏi môn Lý 12 - Kèm đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Lý nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Lý lớp 12 kèm đáp án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Lý 12 - Kèm đáp án

 1. www.ephysicsvn.com KYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI QUOÁC GIA LÔÙP 12 THPT NAÊM HOÏC 2000 - 2001 Ngaøy thi : 13 - 3 - 2001 Baøi 1 : Ñieän hoïc Moät hình vuoâng ABCD coù caïnh a 2 , coù taâm ôû O. Taïi moãi ñænh cuûa hình vuoâng, ta ñaët coá ñònh moät ñieän tích +q. a) Xaùc ñònh ñieän theá do caùc ñieän tích ôû ñænh gaây ra taïi taâm hình vuoâng. b) Chöùng minh raèng ñieåm O laø vò trí caân baèng beàn cuûa moät ñieän tích thöû (ñieåm) Q = +q trong maët phaúng cuûa hình vuoâng, vaø laø vò trí caân baèng khoâng beàn theo truïc ñi qua taâm O vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng cuûa hình vuoâng. c) Tính chu kyø dao ñoäng nhoû cuûa ñieän tích Q trong maët phaúng cuûa hình vuoâng. d) Neáu Q = −q thì coù thay ñoåi gì trong caùc keát quûa keå treân ? Baøi 2 : Ñieän hoïc (Baûng B khoâng phaûi laøm baøi 2) Moät vaät daãn A hình caàu baùn kính R1 = 3cm, tích ñieän ñeán ñieän theá V1 = 4V, ñöôïc ñaët ñoàng taâm vôùi moät voû caàu moûng B baèng kim loaïi coù baùn kính trong R2 = 12cm vaø baùn kính ngoaøiR3 = 12,1cm ; voû caàu naøy goàm hai baùn caàu ban ñaàu ñöôïc uùp khít vaøo nhau vaø ñöôïc tích ñieän ñeán ñieän theá V2. Hoûi ñieän theá V2 phaûi coù trò soá (döông) toái thieåu baèng bao nhieâu ñeå hai baùn caàu coù theå töï taùch khoûi nhau. Cho bieát : 1) Moät phaàn töû dS baát kì cuûa maët ngoaøi vaät daãn tích ñieän seõ chòu taùc duïng cuûa r löïc ñieän dF = (1/2 ε0)σ2.dS. n ; do phaàn coøn laïi cuûa vaät gaây ra, vôùi σ laø maät ñoä r ñieän tích maët taïi dS vaø n laø veùtô ñôn vò phaùp tuyeán ngoaøi cuûa dS. 2) Ñieän dung cuûa moät voû caàu kim loaïi coâ laäp baùn kính R laø 4πε0R. Boû qua taùc duïng cuûa troïng löïc hai baùn caàu. Baøi 3 : Quang hoïc Moät sôïi caùp quang hình truï raát daøi, hai ñaùy phaúng vaø vuoâng goùc vôùi truïc sôïi caùp, baèng thuûy tinh chieát S suaát n1, ñöôïc bao xung quanh baèng moät hình truï i a ñoàng truïc, baùn kính lôùn hôn nhieàu baùn kính a cuûa sôïi caùp, baèng thuûy tinh chieát suaát n2, vôùi n2 < n1. Moät tia saùnh SI tôùi moät ñaùy cuûa sôïi caùp quang döôùi goùc i, khuùc xaï trong sôïi caùp, vaø sau nhieàu laàn phaûn xaï toaøn phaàn ôû maët tieáp xuùc giöõa hai lôùp thuûy tinh, coù theå loù ra khoûi ñaùy kia. a) Tính giaù trò lôùn nhaát im maø i khoâng ñöôïc vöôït quùa ñeå tia saùng khoâng truyeàn sang lôùp voû ngoaøi. b) Sôïi caùp (cuøng vôùi lôùp boïc) ñöôïc uoán cong cho truïc cuûa noù laøm thaønh moät cung troøn, baùn kính R. Goùc i baây giôø laø bao nhieâu ? Cho bieát : n1 = 1,50 ; n2 = 1,48 ; a = 0,2mm ; R = 5cm. Chuù yù : 1- Chæ xeùt tia saùng naèm trong maët phaúng chöùa truïc cuûa sôïi caùp. 2- Chæ caàn cho bieát giaù trò chính xaùc cuûa sin, cos hoaëc tang cuûa im.
 2. www.ephysicsvn.com KYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI QUOÁC GIA LÔÙP 12 THPT NAÊM HOÏC 1999 – 2000 Ngaøy thi : 13 – 3 – 2000 Baøi 1 (Baûng B khoâng phaûi laøm caâu II ) Trong moät maët phaúng thaúng ñöùng coù moät ñöôøng tröôït goàm 3 ñoaïn ñeàu laø nhöõng cung troøn coù baùn kính r = 1m. Cung loài AB coù taâm ôû maët ñaát vaø goùc AOB = 450, baùn kính OA vuoâng vôùi maët ñaát. Cung BC loõm, tieáp tuyeán vôùi cung AB ôû B, nghóa laø taâm I cuûa cung ôû treân ñöôøng thaúng OB, goùc BIC = 750. Cung loài CÑ tieáp tuyeán vôùi cung BC ôû C (taâm J treân ñöôøng thaúng IC), Ñ ôû maët ñaát. I. Khoâng coù ma saùt. Töø A, moät vaät, coi nhö moät chaát ñieåm coù khoái löôïng m = 1kg, bò ñaåy nheï cho tröôït treân ñöôøng. Boû qua ñoäng naêng ban ñaàu raát nhoû naøy. 1) Tính caùc vaän toác cuûa vaät ôû B vaø C, giaû thieát vaät luoân luoân baùm ñöôøng chöù khoâng rôøi ñöôøng. 2) Caàn kieåm tra giaû thieát treân ñaây. Baèng caùch laäp luaän chöùng minh raèng vaät baùm ñöôøng ôû ñoaïn loõm vaø chæ caàn tính toaùn ñeå kieåm tra treân ñoaïn loài AB. Haõy laøm pheùp tính aáy. 3) Chöùng minh vaät rôøi cung CÑ ôû ñieåm H xaùc ñònh bôûi goùc HJD = β, JD laø baùn kính thaúng ñöùng. a) Tính β. b) Tính vaän toác cuûa vaät ôû H. 4) Sau H vaät chuyeån ñoäng theá naøo ? Vò trí cuoái cuøng cuûa vaät ôû ñaâu ? (khoâng caàn tính chính xaùc vò trí naøy ). II.Coù ma saùt tröôït vôùi heä soá k = 0,3. Khoái löôïng cuûa vaät vaãn laø m = 1kg. Vaät ôû A ñöôïc truyeàn vaän toác v0 = 2 m/s (ñoäng naêng ban ñaàu K0 = 1J ). Chöùng minh noù döøng laïi ôû moät ñieåm M treân cung BC, xaùc ñònh bôûi goùc LIM = γ (LI thaúng ñöùng). Tính γ. Laáy g = 10m/s2. Boû qua söùc caûn cuûa khoâng khí. Baøi 2 (chung cho A vaø B) Khoâng khí coù ñoä aåm töông ñoái f = 72% ñöôïc neùn ñaúng nhieät ñeán aùp suaát gaáp 3 laàn aùp suaát ban ñaàu, khi ñoù theå tích baèng ¼ theå tích ban ñaàu. 1) Veõ ñöôøng ñaúng nhieät vaø giaûi thích. 2) Sau khi khoâng khí bò neùn nhö treân thì tæ soá aùp suaát rieâng phaàn cuûa hôi nöôùc vaø aùp suaát toaøn phaàn cuûa khoâng khí aåm laø bao nhieâu ? Coi khoâng khí vaø hôi nöôùc chöa baõo hoøa tuaân theo ñònh luaät Boâilô – Marioât vaø theå tích rieâng cuûa nöôùc loûng coù theå boû qua so vôùi theå tích rieâng cuûa hôi nöôùc ôû cuøng nhieät ñoä. Ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí ñöôïc xaùc ñònh baèng tæ
 3. www.ephysicsvn.com soá cuûa aùp suaát rieâng phaàn cuûa hôi nöôùc trong khoâng khí vaø aùp suaát cuûa hôi nöôùc baõo hoøa ôû cuøng nhieät ñoä. Baøi 3 (chung cho A vaø B ) Haõy ñeà xuaát moät phöông aùn thí nghieäm ñeå nghieäm laïi ñònh luaät Coulomb : qq ' F = k. ; (k laø moät haèng soá ) baèng caùc duïng cuï ñôn giaûn sau ñaây : r '2 1- Moät ñuõa nhöïa vaø moät maûnh len khoâ. 2- Hai quûa caàu baèng xoáp boïc giaáy baïc, nheï, khoái löôïng vaø baùn kính baèng nhau, buoäc vaøo hai sôïi daây tô (caùch ñieän) daøi. 3- Moät thöôùc ño goùc. 4- Moät thöôùc milimeùt ñeå ño chieàu daøi. 5- Moät ñoaïn daây chæ. 6- Moät caùi giaù ñeå treo ñöôïc caùc quûa caàu. Chuù yù : - Trong nhöõng ngaøy hanh khoâ, moät vaät tích ñieän caùch ly vôùi ñaát coù theå giöõ nguyeân ñieän tích trong moät thôøi gian daøi. - Neáu chaïm nheï vaøo vaät tích ñieän, laäp töùc ñieän seõ truyeàn qua ngöôøi xuoáng ñaát heát. - Neáu chæ chaïm vaøo daây treo thì traïng thaùi tích ñieän khoâng thay ñoåi. Baøi laøm ñöôïc trình baøy theo caùc phaàn sau : A- Caùch ño löïc F (theo ñôn vò tuøy yù) B- Caùc ño khoaûng caùch giöõa hai quûa caàu tích ñieän (khoâng ñöôïc ñuïng vaøo chuùng ) C- Caùch thay ñoåi giaù trò cuûa ñieän tích vaø ño giaù trò cuûa noù (theo ñôn vò tuøy yù). D- Caùc caùch xöû lyù soá lieäu ño ñaïc vaø caùch tieán haønh thí nghieäm ñeå nghieäm laïi quy luaät : F ~ qq’ ; F ~ l/r2.
 4. www.ephysicsvn.com KYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI QUOÁC GIA LÔÙP 12 THPT NAÊM HOÏC 1999 – 2000 Ngaøy thi : 14 – 3 – 2000 Baøi 1 (baûng B khoâng phaûi laøm caâu 3) Cho ñieän tích ñieåm döông q = 1nC. 1) Ñaët ñieän tích q taïi taâm cuûa hình laäp phöông caïnh a = 10cm. Tính ñieän thoâng qua töøng maët cuûa hình laäp phöông ñoù. Neáu beân ngoaøi hình laäp phöông ñoù coøn coù caùc ñieän tích khaùc thì ñieän thoâng qua töøng maët cuûa hình laäp phöông vaø qua toaøn boä hình laäp phöông coù thay ñoåi khoâng ? 2) Ñaët ñieän tích q taïi moät ñænh cuûa hình laäp phöông noùi treân. Tính ñieän thoâng qua töøng maët cuûa hình laäp phöông. 3) Ñaët ñieän tích q taïi taâm O cuûa moät voû kim loaïi hình caàu coâ laäp vaø trung hoøa ñieän. r a) Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng E taïi caùc ñieåm trong phaàn roãng vaø r beân ngoaøi voû caàu. Chöùng toû raèng cöôøng ñoä ñieän tröôøng E coù caùc giaù trò phuø hôïp töông öùng taïi caùc ñieåm ôû gaàn caùc maët trong vaø ngoaøi voû caàu. Cho bieát cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaàn maët cuûa moät vaät daãn tích ñieän vuoâng goùc vôùi maët σ vaø coù ñoä lôùn E = , vôùi σ laø maät ñoä ñieän tích maët taïi vò trí khaûo saùt treân vaät ε0 daãn. r b) Moät ñieän tích q1 ñaët beân ngoaøi voû caàu chòu taùc duïng moät löïc F1 do ñieän tích q beân trong voû caàu gaây ra. Khi ñoù ñieän tích q coù chòu taùc duïng löïc ñieän do söï coù maët cuûa q1 hay khoâng ? Haõy bình luaän keát quûa thu ñöôïc. r c) Löïc F1 coù cöôøng ñoä lôùn hôn hay nhoû hôn so vôùi khi khoâng coù maët voû caàu ? d) Baây giôø thay ñieän tích q1 baèng ñieän tích q2 = 2q1 (vaãn giöõ nguyeân vò trí r ñoái vôùi voû caàu). Khi ñoù löïc taùc duïng leân q2 coù baèng 2 F1 khoâng ? Keát quûa thu ñöôïc coù gì maâu thuaãn vôùi khaùi nieäm ñieän tröôøng, vôùi nguyeân lyù choàng chaát hay khoâng ? Cho bieát : ε0 = 8,85.10 –12 F/m. Höôùng daãn : Ñieän thoâng qua moät maët kín baèng toång ñaïi soá caùc ñieän tích beân trong maët aáy chia cho haèng soá ñieän ε0. Baøi 2 (chung cho A vaø B) Cho hai vaät coù khoái löôïng m1 vaø m2 va chaïm khoâng ñaøn hoài, xuyeân taâm. Tröôùc khi va chaïm, haït m1 coù vaän toác v1, coøn haït m2 ñöùng yeân. 1).a) Haõy tính bieán thieân noäi naêng cuûa heä hai haït khi va chaïm. b) Khi naøo bieán thieân noäi naêng aáy laø cöïc ñaïi ? 2) Cho haït bò va chaïm m2 laø nguyeân töû vaø naêng löôïng ñeå ion hoùa noù baèng Ai (naêng löôïng ion hoùa cuûa nguyeân töû laø naêng löôïng maø noù phaûi nhaän ñöôïc ñeå thaønh ion ). Haõy tính ñoäng naêng ban ñaàu cuûa haït m1 khi noù laø :
 5. www.ephysicsvn.com a) ñieän töû. b) ion m1 ≈ m2 ñeå coù theå ion hoùa nguyeân töû m2 khi va chaïm. 3) Cho hai haït m1 vaø m2 coù vaän toác töông ñoái laø v . Haõy tính bieán thieân noäi naêng cöïc ñaïi cuûa heä hai haït khi va chaïm. Baøi 3 (chung cho A vaø B) Moät vaät phaúng, nhoû AB ñaët tröôùc moät maøn M. Giöõa vaät vaø maøn coù moät thaáu kính hoäi tuï O, tieâu cöï f vaø moät thaáu kính phaân kyø L, tieâu cöï 10cm. Giöõ vaät vaø maøn coá ñònh, roài dòch chuyeån hai thaáu kính, ngöôøi ta tìm ñöôïc moät vò trí cuûa O coù tính chaát ñaëc bieät laø : duø ñaët L ôû tröôùc hay ôû sau O vaø caùch O cuøng moät khoaûng l = 30cm, thì aûnh cuûa AB vaãn roõ neùt treân maøn. Khi L ôû tröôùc O (nghóa laø ôû giöõa AB vaø O) thì aûnh coù ñoä cao h1 = 1,2cm vaø khi L ôû sau O thì aûnh coù ñoä cao h2 = 4,8cm. Haõy tính : 1) Tieâu cöï f (cuûa thaáu kính hoäi tuï O). 2) Khoaûng caùch töø thaáu kính O ñeán vaät vaø ñeán maøn.
 6. www.ephysicsvn.com Baøi 4 : Quang hoïc A A Moät hoïc sinh muoán laøm thí nghieäm giao thoa aùnh saùng, nhöng chæ coù : moät löôõng laêng kính AIA’, baèng thuûy tinh chieát suaát n = 1,50 ; hai goùc chieát quang A vaø A’ (hình beân) ñeàu I I baèng 50, moät khe F coù ñoä roäng h = 0,02mm ; moät kính luùp coù tieâu cöï f = 4cm vaø moät ñeøn natri Ñ phaùt ra böùc xaï ñôn saéc, A A coù böôùc soùng λ = 589 nm. Ñaàu tieân hoïc sinh ñoù ñaët ñeøn Ñ cho saùng roïi qua khe F vaø ñi tôùi löôõng laêng kính. Khe F caùch ñeàu A vaø A’ moät khoaûng d = 20cm. Ñaët kính luùp caùch A, A’ moät khoaûng d’= 1,04cm ñeå quan saùt vaân giao thoa. a) Haõy giaûi thích taïi sao khi quan saùt qua kính luùp hoïc sinh ñoù khoâng troâng thaáy vaân giao thoa (tuy F hoaøn toaøn song song vôùi caïnh I cuûa löôõng laêng kính). b) Theo gôïi yù cuûa thaøy, hoïc sinh ñoù ñaët moät taám thuûy tinh T coù hai maët song song ñeå laøm vôùi löôõng laêng kính thaønh moät caùi chaäu, roài ñoå chaát loûng chieát suaát n’ < n vaøo (xem hình). 1) Chöùng minh raèng ñeå quan saùt ñöôïc vaân giao thoa T khoâng caàn phaûi song song vôùi maët AA’. 2) Ñeå quan saùt ñöôïc vaân, n’ phaûi coù giaù trò ít nhaát laø bao nhieâu ? 3) Tính khoaûng vaân i vaø goùc troâng khoaûng ñoù qua kính luùp, khi n’ = 1,42. Cho bieát : l’ = 3.10-4 rad.
 7. so GlAo DT)C v A DAo T~O KY THI HQC SINH GIOI TH! NGHI~M THVC HANH PHU YEN cAp TiNH LaP 12 THPT NAl\1 HOC 2008-2009 Mon thi: V ~ T L Y (PHAN TH{)'C HANH) Thai gian: 60 phut (kh6ng kd tho'i gian phat aJ) :DE sO 1: Xac dinh gia t6c n1i tv do (phuo'ng an 2) LUll y: Khi l~p bao cao thi nghi~m, thi sinh c~n trinh bay ro: 1. D\mg C\1 thi nghi~m. 2. Cae buO'c ti~n hanh thi nghi~m va cac eong thuc dnh toan Hen quan. 3. K~t qua th! nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc. 4. Xu ly k~t qua th! nghi~m. (Thi sinh au:(Yc d7,lngsach giao khoa khi lam bid) sir -- m m II ~ t ---------------- _ so mAo DDC vA DAo T1;\0 KY THI HQC SINH GIDI THI NGHI~M TH1jC HANH PHO YEN cAp TiNH LaP 12 THPT NAM HOC 2008-2009 Mon thi: V~T LY (PHAN THVC HANH) Thai gian: 60 phut (kh6ng kd thai gian ph at aJ) :DE SO 2: Xac dinh h~ s6 ma sat (phuo'ng an 1) LUll y: Khi l~p bao eao thi nghi~m, th! sinh e~n trinh bay ro: 1. D\lng C\lthi nghi~m. 2. Cae buO'cti~n hanh th! nghi~m va cae cong thue tinh toan Hen quan. 3. K~t qua th! nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc. 4. Xu 1y k~t qua thi nghi~m. (Thi sinh au:(J'c d7,lngsach giao khoa khi lam bai) _________ Stf m 11 ~ t m _m _
 8. s6 GIAO Dl)C v A BAo T,.;\O KY TIll HQC SINH GIOI TH! NGHI~M THVC HANH PHU YEN cAp TiNH LOP 12 THPT NA.MHQC 2008-2009 Mon thi: V ~ T L Y (PHAN THVC HANH) Thai gian: 60 phut (kh6ng kd thai gian philt dJ) DE s6 3: T6ng hQ'p hai B\fcd~ng qui LUl'U y: Khil~p baa caa thi nghi~m, thi sinh din trinh bay ra: 1. D"mg C\1 thi nghi~m. 2. Cac buac tiSn hanh th1 nghi¢m va cac cong thuc Hnh toan Hen quan. 3. KSt qua th1 nghi~m: Cac bang kSt qua do du
 9. so GIAO D1;C vA BAo TAO KY THI HQC SINH GleH THl NGHI-E:MTHVC HANU PHU YEN cAp TiNH LOP 12 THPT NA.MHOC 2008-2009 Mon thi: V~T LY (PHAN THlf/C HANH) Thai gian: 60 phut (khong ki thiJi gian phat iiJ) BE SO 5: LmJl y: Khi 1~p bao cao thl nghi~m, thl sinh din trinh bay ro: ]. D\mg C\l thl nghi~m. 2. Cac buac ti~n hanh thl nghi~m va cac cong thuc tinh toan quan. 3. K~t qua thl nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc. 4. Xu 1y k~t qua thl nghi~m. (Thi sinh dU'(Jcsit:dl;tngsach giao khoa khi lam bai) ~-----------~------- 1-1 ~ t ----------- ...--- ... ~- -- so mAo DOC v A BAo T AO KY THI HQC SINn GIOI Tnl NGHI-E:MTHVC HANH PHU YEN cAp TiNH LOP 12 THPT NA.MHQC 2008-2009 Mon thi: V~T LY (PHAN THT/C HANH) Thai gian: 60 phM (khong ki thiH gian ph at dJ) BE SO 6: Kh:iio sat dJc tinh chhnh hnn cua di-8t !ban d~n (Phm:rJlJlg 1) an LU'UI y: Khi 1~p bao cao thl nghi~m, thi sinh din trinh bay ro: 1. D\mg C\l tM nghi~m. 2. Cac bu6c H~n hanh thl nghi~m Va cac cong thuc Hnh toan hen quan. 3. K~t qua thl nghi~m: Cac bang k~t qua do dugc. 4. Xu 1y k~t qua thl nghi~m. (Thi sinh dU'9'csit:dl;tngsitch giao khoa khi lam bili) --------- ... ... - ------- t ------------- ... ~--- ... II~ --
 10. so GIAO DVC vA BAo 1',;\0 Kit THI HQC SINH GIOI THI NGHI~M THtfC HANH PHU YEN cAp TINH LOP 12 THPT NAM HQC 2008-2009 Mon thi: VJ,.T LV (PHAN THVC HA.NH) Thai gian: 60 phut (kh6ng ki thili gian phat at) DE sO 7: Xac dinh thanh ph~n n~m ngang cua tir tnro-ng TnH Diit. Lu'u y: Khi I~p bao cao thI nghi~m, thI sinh c~n trinh bay ro: 1. D1)lngC1J nghi~m. Cac buO'cti~n hanh tM nghi~m va cac cong thuc tinh toan lien quan. 3. K~t qua thi nghi~m: Cac bang k~t qua do duQ'c. 4. Xu Iy k~t qua thi nghi~m. (Thf sinh aU(lc Sit dl!ng sach giao khoa khi lam bai) -------------------- II ~ t -------------------- so mAo DVC vA BAo 1',;\0 Kit THI HQC SINH GIOI THi NGHI~M THVC HANH PHU YEN cAr TINH Lor 12 THrT NAM HOC 2008-2009 Mon thi: VJ,.T LV (PHAN THVC HA.NH) Thai gian: 60 phut (kh6ng ki thili gian phat eM) DE s6 8: LUll y: Khi I~p bao cao thi nghi~m, thi sinh c~n trinh bay ro: 1. D1)lngC1Jhi nghi~m. t 2. Ciic buoc ti~n hanh thi nghi~m va cac cong thuc tinh toan lien quan. 3. K~t qua thi nghi~m: Cae bang k~t qua do duQ'c. 4. Xu ly k~t qua thi nghi~m. sinh dU'(lcsit dl,mg sach giao khoa khi lam bai) -------------------- II ~ t --------------------
 11. s6 mAo DVC vA BAo TAO KY Tal HQC SINH CIOI THI NGHIJJ.:MTH1!C RANH pm) YEN cAp tiNH LOP 12 THPT NAM HQC 2008-2009 Mon thi: V ~T LY (PHAN THVC HANH) Thai gian: 60 phil! (kh6ng ki thai gian phat ad) -DE SO 9: Xac dinh clUJ ky dao dQng cua con l~c dO'n (PhU'o'ng an dung dong hi) di~n ill' hi~n s6). LU'l1J y: Khi l~p bao c{w thi nghi~m, thi sinh e~n trinh bay ra: 1. Dvng ev tM nghi~m. 2. Cac bu&e hfmh thi nghi~m va cae eong th(rc tlnh toan lien quan. 3. K~t qua thi nghi~m: Cac bang k~t qua do duQ'c. 4. Xu 1)'k~t qua thi nghi~m. (Thi sinh au:(J'c d7,mgsach giao khoa khi lam bai) sir ______________ m II ~ t .. m m _ so mAo DVC v A BAo TAO KY THI HQC SINH GIGI THI NGHIJJ.:MTH1!C HANH PRU YEN cAp TINHLOP 12 THPT NAM HQC 2008-2009 Mon thi: V~T LY (PHAN THVC HANH) Thai gian: 60 phut (kh6ng ki thai gian phat at) DE sO 10: Xac dinh t6c dQ trUly~n am (PhU'O'ng an 1). LUUl y: Khi l~p bao cao thi nghi~m, thi sinh c~n trinh bay ra: 1. DVng C\l thi nghi~m. 2. Cac bu&c ti~n hfmh thl nghi~m va cac c6ng thlw tinh toan quan. 3. K~t qua nghi~m: Cac bang k~t qua do duQ'c. Xu ly k~t qua thi nghi~m. (Thi sinh au:9'csir d1jng sach giao khoa khi lam bid) If ~ t --------------------
 12. SO GlAo Due vA BAo TAO KY TlU HQC SINH GIOI THt NGHI:¢M THTjC HANH PHU YEN cAp tiNH LaP 12 tHPT NA.M HOC 2008-2009 Mon thi: V~T LY (PHAN TH\/C HANH) Thai gian: 60 phUt (kh6ng ki tho'i gian phat aJ) DE sO 11: Khao sat dO~1I1m~ch RLC n6i ti~p (Phmmg an 2). LU'll y: Khi l~p bao cao thi nghi~m, thi sinh c~n trinh bay r5: 1. Dvng e\l thi nghi~m. 2. Cae bu6e ti~n h@mh nghi~m va eac eong thuc Hnh toan lien quan. thi 3. K~t qua thi nghi~m: Cae bang k~t qua do duQ'c, 4. Xu ly k~t qua thi nghi~m. (Thi sinh aU'(Jc sft d~ng sitch giao khoa khi lam bai) ----~--------------- II ~ t -------------------- SO GlAo Due vA BAo TAO KY THI HQC SINH GIOI THt NGHI:¢M THTjC HANH PHU YEN cAp tiNH Lap 12 THPT NA.MHOC 2008-2009 Mon thi: VA..TLY (PHAN THVC HANH) Th0'1gian: 60 phiit (kh6ng ki thai gian phat aJ) DE sO 12: Xac djnh bU'O'csong anh sang cua dim laze (PhU'o'ng an 2). LU'll y: Khi l~p bao cao thi nghi~m, thi sinh edn trinh bay r5: 1. DVng C\l thi nghi~m. 2. Cae buac ti~n hanh th1 nghi~m va cae cong thue Hnh toan lien quan. 3. K~t qua thi nghi~m: Cae bang k~t qUa do dUQ'e. 4. Xu ly k~t qua thi nghi~m. (Thi sinh aU(J'c sir d?mg sach giao khoa khi lam bai) II ~ t --------------------
 13. so GIAO m)C v A BAo TAO KY THI RQC SINH GIOI THi NGHI~M THl/C HANH PRU YEN cAp TINH LOP 12 THPT NA.MHQC 2008-2009 HUaNG DAN CHAM DE THI CHiNH THUC MON V~ T L Y (PHAN TH\JC HANH) I. Thao hic: (3 diim) Su d\lng cac d\lng C\l thi nghi~m nhanh, gQn, chinh xac. - B3 tri, 1~p di;1tcac d\lng C\l khoa hQc, d~ quan sat, d~ dQCk~t qua. -- Thu dQn d\mg C\l gQn gang, ngan n~p sau khi hoan thanh. 2, Ciiu hoft: (2 diim) - Tn} d~y du, chinh xac cac diu hoi them co lien quan d~n nghi~m v~ ki~n thuc, ky nang, sir d\lng d\lng C\l ... 3, Bao cao thi nghi~m: (5 diim) - Neu dung d\lng C\l nghi~m. (l di~m) - Trinh bay duQ'Cti~n tdnh thi nghi~m va cac c6ng thuc Hnh toan (1 di~m) - K~t qua thi nghi~m. (2 di~m) - K~t 1u?n sau khi xu 1y k6t qua thi nghi¢m. (1 di~m) ------------------------ H ~ t ------------------------
 14. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2011 -2012 MÔN: ĐỊA LÍ 12 – THPT Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10/11/2011 Đề thi có 02 trang Câu 1: (3,0 điểm) Quan sát bảng số liệu dưới đây: Bảng phân phối tổng lượng bức xạ Mặt Trời ở các vĩ độ (Đơn vị: cal/cm2/ngày) Ngày, tháng Vĩ độ trong năm 00 100 200 500 700 900 21 - 3 672 659 556 367 132 0 22 - 6 577 649 728 707 624 634 23 - 9 663 650 548 361 130 0 22 - 12 616 519 286 66 0 0 a. Cho biết số liệu thống kê trên thuộc bán cầu nào? Vì sao? b. Nhận xét và giải thích sự phân phối tổng lượng bức xạ Mặt Trời ở các vĩ độ. Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950 - 2005 (Đơn vị: %o) Giai đoạn 1950 - 1960 - 1975 - 1985 - 1995 - 2000 - Nhóm nước 1955 1965 1980 1990 2000 2005 Các nước phát triển 15 9 9 10 10 10 Các nước đang phát triển 28 17 12 10 9 8 Thế giới 25 15 11 10 9 9 Hãy nhận xét và giải thích về tình hình biến động tỉ suất tử thô của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950 - 2005. Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a) Xác định các vùng có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, thấp nhất ở nước ta và giải thích. b) Xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta. Khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất cao nhất?
 15. Câu 4: (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a) So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. b) Chứng minh miền núi nước ta có địa hình đa dạng. Câu 5: (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu những khó khăn và hướng sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở các đồng bằng nước ta. Câu 6: (4,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Diện tích rừng và bình quân diện tích rừng tính theo đầu người trên thế giới thời kì 1650 - 2000. Năm 1650 1950 1990 1995 2000 Diện tích rừng (triệu ha) 7200 4100 3440 3445 3469 Diện tích rừng bình quân đầu người 13,2 1,63 0,65 0,60 0,64 (ha/người) a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động về diện tích rừng và bình quân diện tích rừng theo đầu người của thế giới thời kì 1650 - 2000. b) Nhận xét và giải thích sự biến động về diện tích rừng, bình quân diện tích rừng theo đầu người của thế giới thời kì trên. Hết *Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục), không được sử dụng các tài liệu khác. Họ và tên thí sinh: ........................................................................................................ Số báo danh: ................................
 16. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐẮK LẮK MÔN : ĐỊA LÍ 12 - THPT HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Nội dung Điểm Câu 1. 3,0 a) Bảng số liệu thuộc bán cầu nào? Vì sao? - Bảng số liệu trên thuộc Bắc bán cầu 0,5 - Giải thích: + Ngày 22/6 có tổng bức xạ ở vĩ độ 200 cao nhất (Mặt Trời lên thiên đỉnh ở 0,25 23027’B) 0,5 + Tổng bức xạ ở vĩ độ 900 đạt 634 cal/cm2/ngày vào ngày 22/6. Các ngày khác trong năm bằng 0. 0,25 + Ngày 22/12 từ vĩ độ 700 đến 900 tổng bức xạ bằng 0 (Mặt Trời không mọc) b) Nhận xét và giải thích 0,5 - Tổng bức xạ Mặt Trời có sự thay đổi theo vĩ độ và thời gian 0,25 + Tổng xạ giảm dần từ xích đạo về cực (trừ ngày 22/6) vì góc nhập xạ Mặt Trời nhỏ dần từ xích đạo về cực. 0,25 + Ngày 22/6 tổng xạ Mặt Trời cao nhất ở vĩ độ 200B. Tổng xạ các vĩ độ 500, 700, 900 cao hơn xích đạo (00) vì có độ dài ngày lớn hơn. 0,25 + Ngày 22/12 tổng xạ Mặt Trời ở các vĩ độ Bắc thấp nhất do góc nhập xạ nhỏ, ngày ngắn. 0,25 + Ở xích đạo (00), ngày 21/3 và 23/9 tổng xạ cao nhất do Mặt Trời lên thiên đỉnh. Câu 2. 2,0 a) Nhận xét bảng số liệu: - Tỉ suất tử thô của thế giới giảm nhanh trong nữa thế kỉ qua từ 25%0 (1950 - 0,5 1955) xuống còn 9%0 (2000 - 2005). - Tỉ suất tử thô của các nước phát triển giảm chậm từ 15%0 (1950 - 1955) 0,25 xuống 9%0 (giai đoạn 1960 - 1980), sau đó ổn định ở mức 10%0 (1985 -2005). - Tỉ suất tử thô ở các nước đang phát triển giảm nhanh và liên tục từ 28%0 0,25 (1950 - 1955) xuống 12%0 (1975 - 1980) và 8%0 (2000 - 2005). b) Giải thích: - Kinh tế - xã hội thế giới tăng trưởng nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển 0,5 mạnh, đặc biệt là thành tựu y học hiện đại cùng với việc nâng cao chất lượng sống đã góp phần giảm tỉ suất tử vong của thế giới. - Ở các nước đang phát triển ngoài những tác động trên còn do ảnh hưởng của 0,5 cơ cấu dân số trẻ trong khi đó các nước phát triển lại chịu tác động của sự già hóa dân số tạo nên tỉ suất tử thô cao hơn so với các nước đang phát triển Câu 3 3,0
 17. a) Xác định và giải thích vùng có nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất nước ta. - Những khu vực nằm trong thang nhiệt độ dưới 180C tập trung ở khu vực 0,5 miền núi: + Phía Bắc là khu vực Hoàng Liên Sơn và một số khu vực biên giới Việt – Trung. 0,5 + Phía Nam là khu vực núi Kon Tum và cao nguyên Lâm Viên. - Nguyên nhân nhiệt độ thấp là do độ cao và còn ảnh hưởng của gió mùa Đông 0,5 Bắc ở khu vực miền núi phía Bắc. - Những khu vực nằm trong thang nhiệt độ trên 240C phân bố dọc khu vực 0,5 Duyên hải cực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. - Nguyên nhân do vị trí phía Nam có khí hậu cận xích đạo và không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 0,5 b) Hướng di chuyển và tần suất các cơn bão vào nước ta. - Các cơn bão đều xuất phát từ Biển Đông sau đó di chuyển theo hướng tây hoặc tây bắc đổ bộ vào nước ta. Thời gian hoạt động bão từ tháng VI đến 0,5 tháng XII, di chuyển dần từ Bắc vào Nam. - Vùng chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là các vùng Hà Tỉnh, Quảng Bình với tần suất trung bình 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng. Câu 4 4,0 a) So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơ n Nam. - Giới hạn: 0,5 + Vùng núi Trường Sơn Bắc: Từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã. + Vùng núi Trường Sơn Nam: Từ khối núi Kon Tum đến khối núi cực Nam Trung Bộ. - Những điểm giống nhau: 0,75 + Hướng núi chủ yếu: tây bắc - đông nam. + Sườn tây thoải, sườn đông dốc. + Có một số dãy núi đâm ngang ra biển. - Những điểm khác nhau: + Vùng Trường Sơn Bắc: Thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu (vùng 0,75 núi Tây Nghệ An ở phía Bắc và Tây Thừa Thiên - Huế ở phía Nam), ở giữa thấp trũng (vùng núi đá vôi Quảng Bình và núi thấp Quảng Trị). Các dãy núi song song và so le theo hướng tây bắc - đông nam, dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển là ranh giới với vùng núi Trường Sơn Nam. +Vùng Trường Sơn Nam: Các khối núi Kon Tum và cực Nam Trung Bộ với 0,75 độ cao trên 2000m nối nhau tạo thành vòng cung ở phía đông. Phía tây là các cao nguyên bazan xếp tầng (Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh, độ cao trung bình 500 - 1000m) và các bán bình nguyên xen lẫn đồi núi thấp. tính bất đối xứng ở hai sườn thể hiện rõ nét ở Trường Sơn Nam. b) Chứng minh miền núi nước ta có địa hình đa dạng. 1,25
 18. Miền núi nước ta có nhiều kiểu địa hình khác nhau về độ cao, độ dốc, hình dáng và cấu tạo địa chất: các dãy núi cao, trung bình, sơn nguyên, cao nguyên, bán bình nguyên, địa hình cacxtơ, thung lũng, lòng chảo ... (lấy ví dụ minh họa cho các ý trên) Câu 5 4,0 a) Những khó khăn trong việc sử dụng tài nguyên đất ở các đồng bằng. - Đồng bằng sông Hồng: 0,5 + Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người thấp nhất cả nước. + Do đã khai thác lâu đời, quá trình thâm canh mạnh dẫn đến hiện tượng thoái hóa, bạc màu đất. - Đồng bằng sông Cửu Long. 1,0 + Diện tích nhiễm phèn, nhiễm mặn chiếm gần một nữa diện tích đồng bằng. + Đất thiếu dinh dưỡng, nhất là các nguyên tố vi lượng. + Đất giàu sét, khó thoát nước. - Đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ. 1,0 + Diện tích nhỏ, hẹp lại bị chia cắt bởi các dãy núi ăn lan ra biển. + Điều kiện cơ giới hóa không thuận lợi. + Đất phù sa có nguồn gốc sông, biển, chủ yếu là đất cát pha nên khó giữ nước, độ mùn thấp. + Thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp ngắn ngày hơn là trồng lúa. b) Hướng sử dụng - Tăng cường mở rộng diện tích để nâng cao bình quân diện tích đất nông 0,25 nghiệp trên đầu người. - Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ trên cơ sở thay đổi mùa vụ hợp lí. 0,5 - Thủy lợi được coi là giải pháp hàng đầu đối với tất cả các đồng bằng (đặc 0,5 biệt là Duyên hải Miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long) - Việc sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở các đồng bằng phải đi đôi với việc quy 0,25 hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, mổi địa phương. Câu 6 4,0 a) Vẽ biểu đồ 1,5
Đồng bộ tài khoản