Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Khảo sát chất lượng lớp 12: Lần III năm 2011 môn Hóa học (Đề số 357) - THPT chuyên ĐH Vinh

Chia sẻ: Tong Quoc Dinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

126
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi Khảo sát chất lượng lớp 12: Lần III năm 2011 môn Hóa học (Đề số 357)" của trường THPT chuyên ĐH Vinhu giúp các em biết được cách thức ra đề cũng như những nội dung chính được ra trong môn Hóa học, từ đó giúp các em học và ôn thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Khảo sát chất lượng lớp 12: Lần III năm 2011 môn Hóa học (Đề số 357) - THPT chuyên ĐH Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN<br /> <br /> ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 3 NĂM 2011 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Họ và tên .................................... Mã đề thi 357 .............................. Số báo danh .......................... Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; 52; Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Mn = 55; Ag = 108.<br /> <br /> Cr =<br /> <br /> A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. B. tính phi kim tăng, độ âm điện giảm. C. độ âm điện tăng, bán kính nguyên tử giảm. D. tính kim loại giảm, bán kính nguyên tử tăng. Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối KNO3 và Fe(NO3)2 sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 21,6. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 là A. 78,09%. B. 34,3%. C. 40%. D. 60%. Câu 3: Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô chất nào trong các chất sau đây? A. NH3. B. HCl. C. NaBr. D. H2S. Câu 4: Từ anđehit no mạch hở đơn chức X có thể chuyển trực tiếp thành ancol M và axit N tương ứng. Y là este điều chế từ M và N. Đun m gam Y với dung dịch KOH dư cho m1 gam muối kali, còn với dung dịch Ca(OH)2 dư sẽ cho m2 gam muối canxi. Biết m2< m< m1. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là A. CH3CHO, CH3COOC2H5. B. C2H3CHO, C2H3COOCH2C2H3. C. CH3CH2CHO, C2H5COOC2H5. D. HCHO, HCOOCH3. Câu 5: Cho 13,12 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được sản phẩm khử gồm hai khí NO, N2O có thể tích V lít (đktc) và có tỉ khối so với H2 là 18,5. Mặt khác nếu cho cùng lượng X trên tác dụng với khí CO dư thì sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,8 gam Fe. Giá trị của V là A. 2,24. B. 0,448. C. 3,36. D. 3,136. Câu 6: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO 3)2, khuấy đều đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 19,44 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 5,04. B. 3,36. C. 5,6. D. 8,4. Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm Fe và S có tỉ lệ mol 1:2 trong bình kín không chứa không khí thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 60%. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là A. 60%. B. 25%. C. 80%. D. 50%. Câu 8: Một anđehit mạch hở X có tỉ khối hơi so với H2 nhỏ hơn 30. X phản ứng tối đa với H2 theo tỉ lệ mol 1:3. Cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 19,4 gam. B. 21,6 gam. C. 39,3 gam. D. 41 gam. Câu 9: Điện phân với điện cực trơ dung dịch nào sau đây thì pH của dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân? A. CuCl2. B. AgNO3. C. HCl. D. NaNO3. Câu 10: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X (chứa C,H,O) thu được H2O và CO2 có số mol bằng nhau thì X không thể là A. ete no, mạch hở, đa chức. B. axit cacboxylic no, mạch hở, đơn chức. C. anđehit no, mạch hở, đơn chức. D. este no, mạch hở, đơn chức. Câu 11: Cho các chất: CH3COONa, Al2(SO4)3, NaHSO4, Na2HPO4, Na2SO4, NaHCO3, Na2HPO3. Có bao nhiêu chất là muối trung hòa? A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 12: Nhiệt phân hoàn toàn m gam một muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6% chỉ tạo ra một muối axit có nồng độ 21,49%. Giá trị của m là A. 14,4. B. 7,9. C. 9,6. D. 11,25.<br /> <br /> Trang 1/5 Mã đề thi 357 -<br /> <br /> Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng một lượng không khí (chứa 80% thể tích N2 còn lại là O2) vừa đủ thu được 35,2 gam CO2 ; 19,8 gam H2O và 5,5 mol N2. X tác dụng với HNO2 cho ancol bậc 1. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 3. B. 1. C. 8. D. 2. Câu 14: Oxi hóa 0,1 mol một ancol đơn chức X bằng O2 có xúc tác phù hợp thu được 4,4 gam hỗn hợp gồm anđehit, ancol dư và nước. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa ancol là A. 40%. B. 50%. C. 75%. D. 65%. Câu 15: Hòa tan 1,57 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Zn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y chỉ chứa hai muối. Ngâm X trong dung dịch H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra. Cho dung dịch NH3 dư vào Y thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 1,56 gam. B. 0,78 gam. C. 2,74 gam. D. 1,96 gam. Câu 16: Có bao nhiêu chất là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O khi bị oxi hóa bởi CuO đun nóng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc? A. 1. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 17: Một anđehit X trong đó oxi chiếm 37,21% về khối lượng. 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc tạo tối đa 4 mol Ag. Khối lượng muối hữu cơ sinh ra khi cho 0,25 mol X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 là A. 30,25 gam. B. 41 gam. C. 34,5 gam. D. 38 gam. Câu 18: Dãy chất nào sau đây có chứa chất không tạo liên kết hiđro với nước? A. etanol, metylamin, p-xilen. B. etanol, axeton, axit axetic. C. metylamin, etanol, metanal. D. etanol, metanol, axit axetic. Câu 19: Sản xuất cao su buna từ gỗ qua bốn giai đoạn: - Thủy phân gỗ có xúc tác thích hợp được glucozơ với hiệu suất 60%. - Lên men glucozơ được ancol etylic với hiệu suất 90%. - Đun ancol etylic với chất xúc tác thích hợp thu được buta-1,3-đien với hiệu suất 80%. - Trùng hợp buta-1,3-đien được cao su buna với hiệu suất 80%. Lượng gỗ chứa 81% xenlulozơ cần thiết để sản xuất 1,08 tấn cao su buna là A. 12,4 tấn. B. 4 tấn. C. 11,574 tấn. D. 17,361 tấn. Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -aminoaxit có số liên kết peptit bằng n-1. B. Không thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt dung dịch tripeptit và dung dịch CH3COOH. C. Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch. D. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -aminoaxit có số liên kết peptit bằng n. Câu 21: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 22: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm C2H2, C2H4, CH2=CH-O-CH3, H2 trong một bình kín dung tích không đổi và có chất xúc tác thích hợp. Sau phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí Y không chứa H2 và áp suất trong bình giảm 20% so với ban đầu. Phần trăm thể tích H2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 25%. B. 20%. C. 30%. D. 40%. Câu 23: Cho 5 dung dịch không màu KOH, HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4 đựng trong 5 lọ riêng biệt. Để phân biệt chúng cần dùng ít nhất bao nhiêu hóa chất? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 9,3 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tạo bởi cùng một axit cacboxylic và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp thu được 0,45 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Vậy phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là A. 40%. B. 46,24% C. 60%. D. 53,76%. Câu 25: Cho các dung dịch: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ, phenol, axit fomic, axetanđehit, ancol anlylic, anilin. Số dung dịch ở trên làm mất màu dung dịch brom với dung môi nước là A. 7. B. 6. C. 5. D. 8. Câu 26: Cho clo lần lượt vào: dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 đặc, H2S, NH3. Số trường hợp mà clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 27: Có bao nhiêu chất có công thức phân tử C4H11NO2 mà khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì có khí thoát ra làm xanh quỳ tím ẩm? A. 8. B. 7. C. 2. D. 9. 0C cần 6 phút. Cũng mẫu kẽm đó tan trong dung dịch axit Câu 28: Để hòa tan hết một mẫu kẽm trong dung dịch HCl ở 20 nói trên ở 300C trong 3 phút. Hỏi để hòa tan hết mẫu kẽm đó trong dung dịch axit nói trên ở 800C cần thời gian bao lâu? Trang 2/5 Mã đề thi 357 -<br /> <br /> A. 25 giây. B. 9,45 giây. C. 45 giây. D. 5,625 giây. Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05 mol KOH; 0,05 mol Ba(OH)2. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng A. (m - 11,65) gam. B. (m - 3,25) gam. C. (m - 5,05) gam. D. (m + 6,6) gam. Câu 30: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3HyO mà bằng một phản ứng tạo ra propan-1-ol? A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Có thể dùng dung dịch BaCl2 để phân biệt hai khí SO2 và SO3. B. Liên kết hiđro giữa các phân tử axit axetic bền hơn giữa các phân tử ancol etylic. C. Tính axit tăng dần theo chiều phenol, axit cacbonic, axit axetic, axit sunfuric. D. Tính bazơ giảm dần theo chiều điphenylamin, anilin, amoniac, metylamin. Câu 32: Có bao nhiêu nguyên tố nhóm B có lớp electron ngoài cùng là 4s2? A. 2. B. 3. C. 10. D. 8. Câu 33: Hoàn tan hoàn toàn 8,1 gam Al bằng dung dịch chứa m gam NaOH (dư) thu được dung dịch X. Cho 900 ml dung dịch HCl 1M vào X thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là A. 32. B. 60. C. 40. D. 24. Câu 34: Cho hỗn hợp bột gồm Al và Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn gồm 3 kim loại và dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn gồm: A. Fe2O3, CuO. B. Fe2O3. C. Fe2O3, Al2O3. D. CuO. Câu 35: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Các amino axit đều là chất rắn ở điều kiện thường. B. Tất cả các nhóm thế có sẵn trong vòng benzen định hướng thế H ở vị trí ortho hoặc para đều làm tăng khả năng phản ứng thế H ở vòng benzen. C. CH2=CH-CH=CH-CH2Cl có đồng phân hình học cis-trans. D. Có thể dùng dung dịch brom với dung môi nước để phân biệt phenol và anđehit axetic, axit fomic. Câu 36: Lượng dư dung dịch nào sau đây: (1) NaOH; (2) HCl, (3) AgNO3; (4) Fe(NO3)3 làm sạch được Ag có lẫn Al, Zn? A. (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4). B. Chỉ (2). C. Chỉ (1). D. Chỉ (3). Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Ba, K vào nước thu được x gam khí H2. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là A. (m + 35,5x) gam. B. (m + 17,75x) gam. C. (m + 71x) gam. D. (m + 142x) gam. Câu 38: Cho phản ứng : CH3CH=C(CH3)CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + CH3COCH3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Tổng các hệ số là số nguyên nhỏ nhất đứng trước chất khử và chất oxi hóa để phản ứng trên cân bằng là A. 5. B. 14. C. 2. D. 6. Câu 39: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 11,7 gam nước. Vậy giá trị của a là A. 1,25. B. 2,5. C. 0,9. D. 1. Câu 40: Hòa tan hết 19,9 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được 4 lít dung dịch X có pH = 13. Trung hòa dung dịch X bằng axit H2SO4 vừa đủ sau phản ứng thu được 23,3 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là A. 62,55%. B. 16%. C. 11,56%. D. 17,8%. B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Theo chương trình Chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Đun nóng 50,4 gam (NH4)2Cr2O7 trong một thời gian thấy khối lượng chất rắn thu được là 40,4 gam. Hiệu suất của phản ứng xẩy ra là A. 80%. B. 75%. C. 50%. D. 60%. Câu 42: Đốt cháy m gam hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, mạch hở (phân tử hơn kém nhau một nhóm -OH) thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Oxi hóa m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam Ag. Giá trị lớn nhất của a là A. 86,4. B. 64,8. C. 108. D. 43,2. Câu 43: Nhận xét nào sau đây không đúng về tinh bột? A. Là chất rắn màu trắng, vô định hình. Trang 3/5 Mã đề thi 357 -<br /> <br /> B. Có phản ứng tráng bạc. C. Là hỗn hợp của hai polisaccarit: amilozơ và amilopectin. D. Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ. Câu 44: Để xà phòng hóa hoàn toàn 8,76 gam một este X cần dùng vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 5,52 gam một ancol. Vậy X là A. etylenglicol propionat. B. etylenglicol điaxetat. C. đietyl oxalat. D. đietyl malonat. Câu 45: Để phân biệt 4 mẩu kim loại là Ba, Al, Cr, Fe người ta dùng thuốc thử duy nhất là A. dung dịch H2SO4 loãng. B. dung dịch HNO3 loãng. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch NaCl. Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn X gồm axeton, etyl axetat, propen, glixerol có số mol bằng nhau. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư thấy tạo thành 120 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 43,8 gam. Hỗn hợp X trên phản ứng tối đa với bao nhiêu gam brom trong dung môi CCl4? A. 8. B. 16. C. 32. D. 24. Câu 47: Cặp chất nào sau đây không tác dụng với nhau ở nhiệt độ thường? A. NO và O2. B. Hg và S. C. NH3 và HCl. D. O2 và N2. Câu 48: Hai đồng phân no, mạch hở, đơn chức có công thức phân tử C3H6O đều không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây? A. dung dịch AgNO3/NH3. B. H2 có Ni, t0. C. Na. D. HCN. 0C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol Câu 49: Bình kín có thể tích không đổi là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở t NH3 được tạo thành. Giá trị của hằng số cân bằng K là A. 4,25. B. 0,32. C. 12,5. D. 3,125. Câu 50: Cho 10,7 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Fe (có tỉ lệ mol 1:1:1) vào dung dịch chứa 0,75 mol AgNO3 đến khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 32,6. B. 75,6. C. 81. D. 59,6. Phần II. Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho propen cộng nước có mặt H2SO4 loãng cho sản phẩm chính là X; oxi hóa nhẹ X bằng CuO đung nóng thu được hợp chất hữu cơ Y; cho Y cộng HCN thu được Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là A. CH3CH2CH2OH, CH3CH2CHO, CH3CH2CH(OH)(CN). B. CH3CH(OH)CH3, CH3COCH3, (CH3)2C(OH)(CN). C. CH3CH2CH2OH, CH3CH2CHO, (HO)CH2CH2CH2(CN). D. CH3CH(OH)CH3, CH3COCH3, CH3CH2CH(OH)(CN). Câu 52: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng chỉ thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất là axeton? A. 2,3-đimetylbut-2-en. B. propen. C. buta-1,3-đien D. 2-metylbut-2-en. Câu 53: Chất nào trong các chất sau đây có tính axit mạnh nhất? A. CH2Cl-CH2-COOH. B. CCl3-COOH. C. CH3-CCl2-COOH. D. CCl3-CH2-COOH. Câu 54: Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 bằng dung dịch HNO3 thì thu được 0,3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối sắt có trong X là A. 16 gam. B. 72,6 gam. C. 54 gam. D. 32 gam. Câu 55: Trong công nghiệp, để điều chế 100 kg dung dịch HNO3 63% cần dùng bao nhiêu m3 NH3 (ở đktc) nếu hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%? A. 43,75. B. 28. C. 54,6875. D. 35. Câu 56: Cho dung dịch hỗn hợp gồm CH3COOH 0,05M + CH3COONa 0,05M. Biết hằng số phân li axit của CH3COOH ở 250C là 1,8.10-5. Vậy pH của dung dịch ở 250C là A. 4,31. B. 4,74. C. 5,12. D. 4,85. Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm một ancol và một axit đơn chức có cùng số nguyên tử cacbon cần dùng 0,45 mol O2, thu được 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Phần trăm khối lượng của axit trong hỗn hợp trên là A. 46,5%. B. 49,18%. C. 50%. D. 32%. Câu 58: Hấp thụ hết 1 mol hỗn hợp khí gồm CO2 và NO2 bằng dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. X phản ứng vừa đủ bởi dung dịch chứa 0,08 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 76%. B. 40%. C. 24%. D. 60%. Câu 59: Nhóm kim loại nào sau đây mà khi điều chế chỉ được dùng phương pháp điện phân nóng chảy? Trang 4/5 Mã đề thi 357 -<br /> <br /> A. K, Al, Cr, Cu. B. Na, Fe, Al, Cu. C. Fe, Cr, Cu, Sn. D. Na, Ca, Mg, Al. Câu 60: Khi đun nóng hỗn hợp fomanđehit với phenol lấy dư với xúc tác axit thu được? A. Nhựa rezol. B. Nhựa bakelit. C. Nhựa novolac. D. Nhựa rezit. ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 5/5 Mã đề thi 357 -<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2