intTypePromotion=1

Đề thi nguyên lý kế toán 2

Chia sẻ: Dong Lanh Lanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
662
lượt xem
150
download

Đề thi nguyên lý kế toán 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi nguyên lý kế toán 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nguyên lý kế toán 2

  1. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙKEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt Chæ söû duïng baûng heä thoáng taøi khoaûn – Noäp laïi ñeà Caâu 1: Haõy trình baøy caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn Caâu 2 : Taïi moät doanh nghieäp tính thueá GTTT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Keá toaùn coù taøi lieäu sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: 400.000.000 331 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (chi tieát 4.000 kg) 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng: a. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn tieàn cho ñôn vò baùn, giaù mua chöa coù thueá laø 12.000.000 ñ, thueá GTGT 10%, chi phí laép ñaët traû baèng tieàn maët laø 500.000 ñ b. Traû nôï cho ngöôøi baùn 5.000.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng c.Vaät lieäu xuaát kho söû duïng cho +Tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 2.000kg +Phuïc vuï ôû phaân xöôûng :100kg d. Caùc khoaûn chi phí khaùc : Loaïi chi phí Tieàn löông Khaáu hao Tieàn maët Ñoái töôïng chòu chi phaûi traû phí -Boä phaän tröïc tieáp 1.800.000 SX 1.300.000 1.000.000 100.000 -Boä phaän PV vaø 1.200.000 500.000 200.000 quaûn lyù SX 1.500.000 500.000 400.000 -Boä phaän baùn haøng -Boä phaän QLDN e. Saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh ñöôïc nhaäp kho thaønh phaåm : 1000 saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng: 500.000ñ f. Xuaát baùn 500 saûn phaåm. Giaù baùn chöa coù thueá baèng 1,4 giaù thaønh, thueá GTGT 10%. Khaùch haøng ñaõ thanh toaùn toaøn boä baèng TGNH. YEÂU CAÀU : 1. Tính Y? Môû TK (chöõ T) - ghi soá dö ñaàu kyø? 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh? 3. Ghi ñònh khoaûn vaøo TK (chöõ T)? 4. Khoùa soå, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh? 5. Laäp baûng caân ñoái KT vaøo ngaøy cuoái thaùng? HEÁT Giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích
  2. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙKEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt Chæ söû duïng baûng heä thoáng taøi khoaûn – Noäp laïi ñeà Caâu 1: Haõy trình baøy nguyeân taéc keá toaùn GIAÙ GOÁC – cho ví duï Caâu 2 : Taïi moät doanh nghieäp tính thueá GTTT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Keá toaùn coù taøi lieäu sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc TK 111: 10.000.000 112 : 110.000.000 411: 400.000.000 131 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (dö (chi tieát 4.000 kg) coù) 311 : 50.000.000 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng: a. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn tieàn cho ñôn vò baùn, giaù mua chöa coù thueá laø 20.000.000 ñ, thueá GTGT 10%, chi phí laép ñaët traû baèng tieàn maët laø 500.000 ñ b. Traû nôï cho ngaân haøng 20.000.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng c.Vaät lieäu xuaát kho söû duïng cho: +Tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 2.000kg +Phuïc vuï ôû phaân xöôûng :100kg d. Caùc khoaûn chi phí khaùc : Loaïi chi phí Tieàn löông Khaáu hao Tieàn maët Ñoái töôïng chòu chi phaûi traû phí -Boä phaän tröïc tieáp 1.800.000 SX 1.300.000 1.000.000 100.000 -Boä phaän PV vaø 1.200.000 500.000 200.000 quaûn lyù SX 1.500.000 500.000 400.000 -Boä phaän baùn haøng -Boä phaän QLDN e. Saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh ñöôïc nhaäp kho thaønh phaåm : 1000 saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng: 500.000ñ f. Xuaát baùn 500 saûn phaåm. Giaù baùn chöa coù thueá baèng 1,5 giaù thaønh, thueá GTGT 10%. Khaùch haøng ñaõ thanh toaùn toaøn boä baèng TGNH. YEÂU CAÀU : 1. Tính Y? Môû TK (chöõ T) - ghi soá dö ñaàu kyø? 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh? 3. Ghi ñònh khoaûn vaøo TK (chöõ T)? 4. Khoùa soå, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh? 5. Laäp baûng caân ñoái KT vaøo ngaøy cuoái thaùng? HEÁT Giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích
  3. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙKEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt Chæ söû duïng baûng heä thoáng taøi khoaûn – Noäp laïi ñeà Caâu 1: Haõy trình baøy khaùi nieäm taøi khoaûn vaø baûng caân ñoái keá toaùn, moái quan heä giöõa chuùng. Caâu 2 : Taïi moät doanh nghieäp tính thueá GTTT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Keá toaùn coù taøi lieäu sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: 400.000.000 331 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (dö (chi tieát 5.000 kg) coù) 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng: a.Vaät lieäu xuaát kho söû duïng cho: +Tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 3.000kg +Phuïc vuï ôû phaân xöôûng :200kg b. Caùc khoaûn chi phí khaùc : Loaïi chi phí Tieàn löông Khaáu hao Tieàn maët Ñoái töôïng chòu chi phaûi traû phí -Boä phaän tröïc tieáp 1.800.000 SX 1.300.000 1.000.000 100.000 -Boä phaän PV vaø quaûn lyù SX c. Saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh ñöôïc nhaäp kho thaønh phaåm : 1000 saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng: 600.000ñ YEÂU CAÀU : 1. Tính Y? Môû TK (chöõ T) - ghi soá dö ñaàu kyø? 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh? 3. Ghi ñònh khoaûn vaøo TK (chöõ T)? khoaù soå? 4. Laäp baûng caân ñoái KT vaøo ngaøy cuoái thaùng? Caâu 3: Haõy ghi vaøo soå nhaät kyù chung caùc nghieäp vuï sau: a. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn tieàn cho ñôn vò baùn theo hoùa ñôn soá 10 ngaøy 2/1, giaù mua chöa coù thueá laø 12.000.000 ñ, thueá GTGT 10%. Chi phí laép ñaët traû baèng tieàn maët theo phieáu chi soá 5 ngaøy 2/1: 500.000 ñ b. Traû nôï cho ngöôøi baùn 5.000.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng theo giaáy baùo NH soá 105 ngaøy 3/1. HEÁT Giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích
  4. ÑEÀ THI NGUYEÂN LYÙKEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi : 90 phuùt Chæ söû duïng baûng heä thoáng taøi khoaûn – Noäp laïi ñeà Caâu 1: Haõy trình baøy khaùi nieäm, taùc duïng, tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá toaùn. Caâu 2 : Taïi moät doanh nghieäp tính thueá GTTT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Keá toaùn coù taøi lieäu sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng cuûa caùc TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: 400.000.000 331 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (dö (chi tieát 6.000 kg) coù) 154 : 4.000.000 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng: a.Vaät lieäu xuaát kho söû duïng cho: +Tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 3.000kg +Phuïc vuï ôû phaân xöôûng :400kg b. Caùc khoaûn chi phí khaùc : Loaïi chi phí Tieàn löông Khaáu hao Tieàn maët Ñoái töôïng chòu chi phaûi traû phí -Boä phaän tröïc tieáp 1.800.000 SX 1.300.000 1.000.000 100.000 -Boä phaän PV vaø quaûn lyù SX c. Saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh ñöôïc nhaäp kho thaønh phaåm : 1000 saûn phaåm. - Chi phí saûn xuaát dôû dang cuoái thaùng: 800.000ñ YEÂU CAÀU : 1. Tính Y? Môû TK (chöõ T) - ghi soá dö ñaàu kyø? 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh? 3. Ghi ñònh khoaûn vaøo TK (chöõ T)? khoaù soå? 4. Laäp baûng caân ñoái KT vaøo ngaøy cuoái thaùng? Caâu 3: Haõy ghi vaøo soå nhaät kyù chung caùc nghieäp vuï sau: a. Mua 1 TSCÑ höõu hình chöa thanh toaùn tieàn cho ñôn vò baùn theo hoùa ñôn soá 10 ngaøy 2/1, giaù mua chöa coù thueá laø 15.000.000 ñ, thueá GTGT 10%. Chi phí laép ñaët traû baèng tieàn maët theo phieáu chi soá 5 ngaøy 2/1: 500.000 ñ b. Traû nôï cho ngöôøi baùn 5.000.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng theo giaáy baùo NH soá 105 ngaøy 3/1. HEÁT Giaùm thò coi thi khoâng giaûi thích
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2