intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

328
lượt xem
101
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lý - trường đại học tự nhiên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN

 1. rrilI EAr ugc NAna zorc - LAN I DE THr D4I HQC QUOC GIA HA NqI VAT LY MON: TRUO'NG DAI HQC KHOA H9C Tu NHITN Thdi gian ldm bdi. 90 philr, Prrn Chuy€n VQt ti, trnAi (50 cdtt ndc nghiQtn) Me d6 thi 136 -5 W/m2 thi mfic Cho cuong dQ Arrr chuAn la 10 -r2 W/m2. Tai di€m c6 cud'ng dQ Am l: ld 10 C6u cuong dQ Am ld bao nhi6u? c. 70 dB. D.70 B. B. 50 B. A. 50 dB. Cdu 2: M6 men qu6n tinh cua vdt rin dOi v6'i m6t truc quay c6 dintr A. chi phu thudc vdo kh6i luo'ng crja v6t. B. kh6ng phu thu6c vdo kich thu6c vd hinh dang cria vAt. C. phU thu6c vdo t6c dQ quay crJra vit. D. phU thudc vdo vitri trpc quay cria vAt. ndo bi€n dQ dao ddng giAm chdm nh6t? Ciu 3: Trong m6itrud'ng D. DAu. C. Nu6c. B. Khdng khi. A. DAu r6t nh6t. Ciu 4: Cho do4n mach diOn xoay chi6u gdm cuQn ddy mac nOi ti6p v6i tu di€n. DQ lQch pha cira di€n 1. ld Oien 6p hiQu dung gi0'a hai cuQn ddy so vo'i cud'ng dQ dong di€n trong mach diu dp giira hai - dAu tu diQn b6ng Jg tAn diQn 6p hi6u dung giila hai dAu cu6n day. DQ l€ch pha cria diQn dp gi0a hai dAu cu6n dAy so voi diQn 6p gifi'a hai dAu do4n m4ch tr€n ld 7I D.2n C,7\ B. A.0. 3 2 3 Ciu 5: Chqn ph6t bi€u dring? dao ddng cu6ng bric, tAn sd dao dQng 1u6n bang tdn sd dao d6ng ri6ng. A. Trong dd'i s6ng vd kTthudt, dao ddng cdng huong lu6n lu6n c6 lq'i. B. Trong doi s6ng vd ki thudt, dao d6ng tat dAn tu6n ludn c6 hai' C. Trong dao ddng duy tri tAn sd dao dQng chi phu thudc vAo ddc tfnh cira h€ dao d6ng. D. Trong cau 6: Nguyen tic thu s6ng v6 tuytin dua vdo hien tuo, ng chinh ndo duo'i d6y? C. Giao thoa s6ng. D. Cdm 0'ng di6n tt A. Hiqu rl'ng Ddp-ple. B. CQng huong. , CAu 7: Con lic ld xo gdm vat250 gmhc vdo ld xo c6 dQ cilng ld 100 N/m. Dua vAt d6n vitrf c6 lid0 t- Z cm r6i veo tho'i di6m t = 0 thi tiuy€n cho v4t vdn t5c ld 40 cm/s hu6'ng v€ vi tri c6n bing. Phuong trinh dao dQng cria con ldc ld - n/a)(cm) B. 2J7sin(20t A. 2rlisin(2}t+ nl 4)(cm) D. 2",,D sin( 20t + 3nl 4)(cm) C. 2^D sin(z}t -3n / 4)(cm) CAu 8: Con l6c don treo trong mQt.thang m6y chuy6n dQng chQm dAn d€u l€n trOn v6i gia tdc c6 d0 ld'n ld a. Chu ki dao ddng cta con ldc ld D.2nE B.2nE C. 2n A. 2n g*u 1e-u X CAu 9: M6t so. i dAy kim lo4i cdng gif,ra hai di€m c6 dinh cdch nhau 2,4 m. Ddt m6t nam chAm vinh criu gAn rg:i day. Khi cho dong diQn xoay chi€u tAn sd 25 Hz thi tren dAy quan sdt duo. c s6ng dirng v6'i 3 br,rng s6ng. Vdn t6c truyOn s6ng tr6n ddy ld: D. C.20 m/s 8.80 160 m/s A.40 m/s m/s CAu 10: Trong m6t doan m4ch RLC khdng phdn nhdnh g6m diQn tr6'R: 100 fJ, cuQn thuAn cdm L = l/n (H) vd m01ty diQn c6 diQn dung bi6n thi6n. HiQu diqn thC xoay chi€u ddt.vio hai dAu mach di€n c6 tdn tO f = SO ffr. DiQn dung C criatu di€n bing bao nhi6u thi hiQu di6n thii hieu dungtr€n tu diQn bing hiQu diQn th6 hiQu dung ddt vdo hai dAu mach diqn? thi Trang 1/5 - Ma dA 136
 2. D. l0 -3 /n (F) c. 10 -4 10-3 lQn)(F) 10 -4 /n (F) B. lQn) \F) A. ddng bO ba pha: l1: Trong ddng co kh6ng CAu t6c dpng ctra til truong gAyboi ddng diQn ba pha trong ba cu6n d[y. A. r0 to quay ld Jo B. t6c dQ quay cira rdto khdng phu thudc viro tAn s6 quay c[ra til tru'ong. c. r6to quay ld do duo-c kdo boi m6t bQ phan kh6c o'ben ngo2ri dQng co. D. dong diqn ba pha trong ba cu6n cidy la do rdto quay tao ra' C6u 12: Am sic ld I dec tru'ng sinh l;i cira Am phu thudc viro dbc tinh vAt ly ndo cira Am ? B. bi€n do 6m- A. mirc cuong dQ am. D. dd thi dao ddng Am. C. cudng dd dm- Cflu 13: MOt v0t dao ddng diAu hoi v6.i phuong trinh x=Acos(rot+
 3. +[)V) tt c. rr =4oJ7cos(i 00nt+f,lVl D. ooz,l =4ocos(l C|,u 22: Tai ngu6n O phuong trinh dao ddng cira s6ng ld a = l. ttt) . Y dn t6c truydn s6ng trong cos (10 mdi truo'ng ld v = 4 rnls. Tim nhAn xdt sai khi n6i vA quii trinh truy€n s6ng trong rndi tru'd'ng ndy? A. Li dd dao d6ng cira di6m M tai tho'i di6m t vd t * 0,2s ld nhu nhau. B. Hai di€m A, B c6ch nhau 0,4m lu6n dao d6ng ngu'oc pha nhau. C. S6ng tr6n mdt nu6'c c6 br"rd'c s6ng l": 0,8m. D. Cfic phdn til nu6'c kh6ng chuy€n do'i theo s6ng. Cdu 23: Mdy biiin rip ld thitit bi A. ldm tdng cdng su6tcira dong diQn xoay chidu. B. c.6 khA ndng bit5n ddi diQn 6p cira dong diQn xoay chidu. C. bi€n dOi dong di6n xoay chidu thdnh dong diQn mdt chidu. D. bi6n dditin s5 cia ddng di6n xoay chid:u. Cdu24: Tim chu k! dao ddng nh6 cira mdt thanh mAnh d6ng chAt chi6u ddi L=20 cm xung quanh ^J m6t truc ndm ngang di qua m6t dAu cira thanh. C. 0,73 s. D. 0,37 s. A. 0,45 s. B. 0,9 s. CAu 25: S6ng co hoc c6 tAn s6 f.:50H2, v6n t6c truy€n s6ng ld v trong d6 3,5m/s
 4. A. tdng hop c6cdao dQng cilng phu.ong cing tAn s6 cira ciic s6ng truy6n d6n cung m6t di6m. B. haiiOng truyOn d6n ctng m-gi AiC* lim cho phAn tir mditrud'ng tai do dao ddng v6'i bi€n dO ,J .; bang tong bi€n d0 cila hai ngu6n. C. cOng hu'o'ng cila dao ddng ri€ng c0a phAn tri'mdi trudng vd dao ddng crr'6ng b6'c gAy boi ngudn s6ng. O. tOng hop c5c dao ddng ciing phu'ong cing tAn s6 vd ciing pha cira c6c song truy€n ddn cung nTdt ', A drem. CAu 33: Eid:u ndo sau dAy sai khi noi vir mriy ph6t diOn xoay chidu 3 pha ? A. Nguy6n t6c hoat d6ng cira Tdy 9Uu tr€n hi€n tu'o. ng c6m ring di6n tir. Tfi tO qr^y cua roto bing tAn s6 cira sudt diQn ddng do mdy ph6t ra. B. C. M6i ru9n iay cta phAn rlng c6 mdt su6t diQn dQng mang mQt tAn sd kh6c nhau. o. Ci ifr6 *a" giien tir: m6y phTt di6n xoay chibu ba p1a dtin noi sil dung bing c6ch m6c tam gidc hodc hinh sao, Cf;u 34: Cho mech di€n xoay chidu R, L, C mic nOi.ti6p. Di6n 6p hiQu dung hai dAu tq di0n, cuon day thuin cdm vd hai dA mach lin lugt le 20 V, 60 V vd 50 V. KCt lu4n ndo sau dAy Id d[ng? I ddng di6n tri'c thd'i scrm pha hon di6n dp hai dAu mech la A. Cudng ' dQ 4 B. Kh6ng dn dir kiqn ae tintr dQ 16ch pha gifr'a cudng d6 ddng di€n vir di6n 6p hai diu mach. C. HQ sd c6ng suAt cira dogn mach lil 0,6. I ddng diqn tri'c thoi tr6 pha hon diQn 6p hai dAu mach ld D. Cud'ng dQ ' 4 Cdu 35: Mdmen d6ng ll-rorrg cila mQt vAt rin quay qr-ranh truc c6 dinh l]r 5kg.m2ls, ddng nang quay cira vAt d6 le 25J. Tdc dQ g6c cira vAt ld D. 5 rad/s. C,2A radls. B. 10 radls. A. 0,5 rad/s. CAu 36: MQt ilng dAy c6 di6n tr6'r.vd hQ s6 tu cAm L. Dat vao hai dAu.6ng ddy mQt diQn rip khong d6i 6V, rhi cudng O9 aOng di6n trong 6ng dAy la 0,124. Dat vdo haidAu 6ng-dAymQt diQn 6p xoay chidu cO iAn rO SOftr vd gi61r! hiQu dung 100V thi cu'o'ng dQ ddng di€n hiQu dr,rng trong 6ng dAy ld 1A. GiA tri cria r vd L ld B. r: 100Q ; L:0,5H A. r:50O ; L:0,5H D.r:50f); L:0,28H C.r=1000;L:0,28H Cdu 37: Trong mach dao dQng diQn tir, cud'ng d6 ddng di6n qua cu6n cZLm vd di6n tfch tr6n tu di€n bitin thi6n C. lOch pha nhau 900. D. lQch pha nhau 1200. B. nguo-c pha. A. cirng pha. cau 38: Ta ggi c6c dQng co sil dpng tir trud'ng quay ld kh6ng d6ng bQ vi roto cria n6: A. quay v6'i tin sr5 nho hon tAn s6 quay cira tu trudng' B. quay ngugc chiAu quay cira tu trucng. C. quay vdi tAn s6 l6n hon tAn s5 quay crla til trub'ng. D. quay kh6ng dAu khi nhanh khi chdm phu thu6c vdo tdi' Cdu 39: VAn t6c cta s6ng di€n tir A. khdng phLr thudc vdo mOi truong truyAn song v.a tAn s6 cia s6ng B. phU thudc vdo m6i trud'ng trr,ry€n s6ng vd tdn s6 c0a s6ng' hU thu6c vdo mdi tru'o'ng truy0n s6ng vd bu6'c s6ng. C. pt
 5. D. c6 gia tri ld'n nhAt khi lch6ng c6 h,rc ma sdt t6c dLrng l€n vdt. Ciu 42: Trong mach dao dOng gdm tu di€n c6 di6n dung C vii cu6n cAm c6 dd tu'cdLm L xuAt hi6n dao d6ng Oigit. HiQu diQn t[e;uc dai tr€n tu di€n ld U. Vdo m6t thoi di6m, hi6u diQn th6 tr6n tu diqn ld u thi cud'ng dQ ddng di€n qua cu6n cirm khi d6 ld: tr -,)\F /- D.u c. B. (u A. u. VL CAu 43: Coi tan tAm cria nhd mdy co'khi sil.1 canh du'dng Nguy6n TrEi ph6t 6m tAn s5 +:0.Ht.-M6t nguo'i c6ng nhan ra ve lsOm; di xe may v6i t6c dd 54 km/h trdn duong d6 sO nghe duo-c dm tAn s6 bao nhi0u? Cho t6c dQ dm thanh trong khdng khi ld 340 m/s' Hz. Hz. Hz. D. 450 Hz' C. 470 B. 378,5 A. 430 CAu 44: MOt mdi, thu thanh v6 tuy6n don gi6n g6m ft nhAtc6c bd phAn sau: thu; II: mach t6ch s6ng; III: mach khu6ch dai dao d6ng di6n tu cao tAn; l: anten dai dao dQng diQn tir 6m tAn; V: loa' IV: mach khut5ch mOl cira mdy thu thanh cdn x6p theo thri'tu ndo? C6c b0 phAn trong so- AO C. I-II-IV-III.V. D. I-II-III-IV-V. B. I.III-II-IV-V A. i-III.IV-II-V. Cdu 45: Song v6 tuy6n c6 tAn sd l5 MHz thudc dAi s6ng. D. cr-rc ngin. C. ngan. B. trr"rng A. dei. Cdu 46: Mach chon song cira m6y thu s6ng v6 tLry6n g6rn cudn dAy c6 d6 tu cAm 0,04 mH vd tu di6n c6 diqn dung ld 16 nF. Bu'6'c s6ng cira s6ng vd tuy6n md m6y thu du'o-c ld n rJUU ITI.
 6. r'{[u DAI F{qg I{Ary 2010 - LAN DE 'r'nn{ r{oc Qtioc GIA FIA NOI DAr MOF{: VA'{'LV TllU'ONG EAI HOC KIiOA IIqC TU'N{lltN Tltd'i gian ldm bdi. 90 pluit, hh0i f'fl H ('htt1,t1tt Vitl 111 (50 catt tdc nghiAnt) MA (t6 rhi 513 tri'ciu I diin I. puAN cI{uNG TfIi sINI{ cFxo TAr cA cAc cau,10). (40 cau, CAu 1: CiLdpg d6 cldng di6n lirc thd'i cliay troirg mach dao d6ng LC l! ttlong lA: i:0,05sin2000t (A). Ctt$n dAy c6 dQ tu,cAm L = iO n1g. foi thoi cli6il .u:d'lg d6 dong cli€n tflc thdi trong mach bang gi6 tri cLlong c16 ddng diQn hiQLr clLrng thi hi6u di6n the giLra hai bfrn ttr di6n Id: D. s,056 V c.2,828 V A. 1,264 V [t.3,192V Cf,u 2: SLl triry6n song cuc nghn trong tlrr-r phdt song vo ttry6n dLlocthuc hiQn tlteo cdch: A. 1'ruyAn thing tir dAi ph6t diin mdy thu tai rnoi vi trf tr6n mat det' B. Truyen ttring til ddi ph6t ddn v0 tinh rOitruydn tiL v0 tinh c16rr nrdy thLi. C. TrLryAn til ddi phit vA phzin x4 trOn tAng cii6n ly d6n miy 1ltrt. D. PhAn xa rrhi6u lAn gifr'a tAng di6n ly vd mat dAt. Ciu 3: N,lach dao d6ng LC lj, tp'6ng clirng lAm nrach chorr s6ng cira rr6y tlttr vd trry6n cii6n g6m m6t ctr6n ciiy 106H. Cho c :3.10s ui/s. D.r.hLr cdng hLr'6ng nQt s6ng di6n tLl c6 brroc s6ng 2: *€ t L 565 nr thi c6 ci6 tu canr 4n di0n dLrng cira tr: cli6n C lz\: A. l,131r[r D. 3,39 p C.2,261-tF F 11.A,57 PrF Cf,u 4: Ciin cil vdo cALr tao ctia ntdy quang ph6, co tlr6 noi: A. M6i vacS mAu tr6n kirrh Arrh ld An6 clo' sic cira khe 6'ciia nrfy. B. I\46i vach nrdu tr6n l
 7. i,, C m5c,r6i tiep xoary chidrr cliay trottg ui7clt R, tflc thoi cira ddng di6n CAu 10: Cuong cl6 dong co
 8. r,6 giao thoa 6nh s6ng: zt - I tltl, D:2 rn, hai lihe S1,S2 drto-c chi6Lr bnng Cftu 19: 'h'ong thi nghi6rr Y-6rrg s6ng ndnr tlorrg lilioAng tir 0,3811n cl€n 0,76 pL rrr. H6i nh[ing br,Loc s6rrg nd.o clrirnr 6nh sang tringi6 bLr6c clLroi dAy co vAn sdr-rg nant triing nhau 6' cli6rn A trdn mdtr qttair sAt giao tlroa cdch v6tt s6ng trr-rng tittt mdt x: l
 9. f). 0,65 7z rrr A. 0,45 C.0,6 W.0,54 pt rn 1r nr 1t r"n CAu 30: Trong thi nghi6nr Y-Ang v6 giao thoa 6nh s6ng, hai l
 10. [{. Pr{Ar{ TU cI]oN. Thi sinh clti eTtro'c chorl I:irn nl0t trong 2 phAn satl: PbQqe} ba!! ho:ic l'hin n4nq cao. A) PI{AN CO frAN (10 cau, tri'ciu "{1 dan cSu 50)" CAu 41: Dao dQng duy tri ld dao c16ng: A. du'o'c cirng cAp th€m ndrrg ltLong vtii c6ng su6t kh6ng clOi theo thdi gian. B. c6 tAn sO Uing tAn si5 crha ngoai lLrc t6c dqng 1€n vdt dao d6ng' C. c6 bi6n d6 giArn dAn theo thdi gian. f). cJir.o..c bir lai phAn nang luong hao phirnd hh6ng lAnr lhay cl6i chLr dao d6ng cira hQ. thoi tliirlt1 vAtcolicl6 x:6cos(2,t-+)(crn).'l-ai Ch642:M6tvAtdaodQngdi6uhdaruantheoqLrylLrit: 6 I l :3 o li s ti6p theo vat crn vd vAn tdc du.ong thi 6 thoi cliem c16: xr J C. - 6 cnr f). B. 3 cm A. -3 crn 0 crr li v6i biOn thi6n dQng di0Lr hod sdrn hay rlE pha bao rrhi0u so d6 Cf,u 43: IliSn thi6n vAn t6c cira m6t vAt dao dao d6rrg? D. Sonr phanl4 C. S6n phanl2. B. fr6 phanl4. A. T16 pl'ranl2 do1 g6n-r rr6t qLra cALr c6 kli6i luo. ng nr : 0,2 l
 11. B) PI1A|,{ NANG CAO (n0 c6u, ttir c6u 51 dOn ciu 60). 5l: Mdt rdng r"oc c6 bdn kinh l0crr, c6 n6men qLrdn tinh aOi vo; tlLrc lA I:10-21
 12. NQI ilsr HQc DE T'5{{ TE{Ll'F}+nFqA s,AN S - IVAF*{ 2CIlCI. QUGC GEA F{A .' , I{}{CA E{OC T'EIi-THTEN i\40N: VAt !), T'RTIO}.IG PE{ g(hdii T'EIPT Chu3'6re VAt X,i Thdi gtan ldm hdi: 9C Plut; (50 cdu tdc nghi(mi - ",- s=;. tffit 354 _ tvBa e ldi legp $ (01) phworcg dm trd n{eftt. Y6t mdi cfrw sau, amfa/cla! lcdy tiwe rcaQt [. FE{AN CEIUNG CHO TAT CA grui SnNru (40 c6u, t& cdu X. diim c6u 40). y: 710-7ln) H vd rnQt tp di6n c6 di€n Cffu 1: M4ch chqn s6ng cira m6y thu thanh giim mQt cu6n ddy c6 dung thay d6i duqc. Khi 6y C: (10-3rT) pF, thi m6y thu dugc s6ng diQn tir nAo ducri dAy? D" f : 5.10eH2. B. f :5.108H2. " C. l. = 6m. A. l. = 60rn. CSu 2: HiQn tuqng tan sic 6nh sdng chimg t6 a. Xfti ,* s-ring thich hqp rqivio trong su6t kh6ng mdu thi ctrAt eO bi nhuOm mdu' "iAt il. bhtd;;rtt" iOi"rraii-ne ruat c6 sittttiJang aAn mi bu6c s6ng 6nh s6ng tang dAn. "O C. Tan sO rintr s6ng thay d$i khi di tu chdn khdng vdo rn$t m6i trudng trong sudt' trong su$t c6 gtittrf khdc nhau ddi v6i nhtiig 6nh s6ng c6 bu6c s6ng khdc D. Chi6t suat clia *Ot "ftAt nhau. 3: Khi mQt s6ng diQn tir truyAn tir ch6n khdng vdLo rn6t mdi trucrng c6 vAn t6c truy$1 s6ng bing 4i5 Cffar vdn tdc. u4 t*g trong chdn khOng thi E. tAn s6 s6ng ting l6n 5l4ldn. A. tan s6 s6ng khOng d6i. D. bu6c s6ng khdng ddi. C. bu6c s6ng tdng l6n 514 lAn, Cffu 4: Nhtlg diAu nAo sau dAy ching cho cA tia hdng ngo4i lan tia tu ngo4i ? ^ ^ eu A. U)' ra c6c s6ng diQi'r tri, c6 th6 duqc phdt ra ffu c6c vat bi ddt n6ng s6ng. E. Lem den phim 6nh vd gdy pbbt quang' C. T6c dpng nhiQt manh r1d g0y phAt quang. S, C6 khi n6ng ion h6a tdt ch6t khi. C6u S: Mot 6m thoa s6 tin sd 44AHz$h# 6in 1a), d[t s6t miQng li1ot binh irli dpng nu6c e6 mfc ni-r,1c -;Acnmi4ns binh stg cho" am ahtiiraph6i iatu migng binh td-tonhfrt. Ftdj eOt "tltl?t:nu*"nT.+:tmOthdng trong k nuoc c6 chiAu cao tOi tirieu bing bao nhi€u t,tri 6m thanh tr6 nOn nhd nhAi? Ven tdc truy€n Am khi bing 330m/s. D" 18,75 cm C. 17,85 am. W.27,5 cm. A.37,5 cm. C6u 6: Trong mQt thf nghiQm ph6n img h4t nh6n, dd c6 mQt ndng lugng tuoarg ducrng mQt khdi luo.lg l0-rrhg toa ra. lJ6ng lugng d6 bairg E" 9,0. 1 0-6 .T. a. +,s . t o5 l. c. 3 ,0. 1 0-3 J. D.9,0.i0sJ. Cdu 7: Hinh b0n cho bi6t sU phu thuqc vdo thd'i gian cta s6 het Nt do mQt ngudn ph6ng xa ph6t i'a trong dorl vi thoi gian. M6i li€n hQ gifia it{1 vA t ld Nt: c. Nt:3e-o'o5t N,: 2g*zot D. 1000e*o'05' B. N,:'2g"-o'tls1 .4" C6te E: Tim ph6t bi,5u sai khi n6i od dao riQng tat dAn. A. Bi6n d$ dao dQng gi6m dAn. B" TAn sO dao dOerg cing ldn thi sp: tat ddn cAng chQm' C. I-1rc c6n vd ma sdt cdng i6n thi su t6t dAn cdng rr-hanh. . D. i{5.ng luong dao ilOng gi6rn d6n. ,i,A gOln | (L.au 9: Uno Cac nguol1 Sang .I i . d6y toc v6nfiairr ldpg sdlg n6rn troiig b6ng tl-ifiy 'Li;;h eid i"-f,t khi\ei g iihi c10n ay: suht rAtt tuAp, Z.'goi nayt: iNa) vci up iuit #i tnap 1 ,h41 s6ng ti ong 6ng ph6ng cti6n. 3. ddn ho-i tirgy ngh,n co 6p su5.t vAi atnrOl-pire (ddn cao 6p) clung lini rldn rluong. ili - ll:l 'ir'ratil:- ri'*'l!rr 1r"l'L
 13. Nirfiig ngu6n s6ng ndo ciro quang pird vacli? D. clti 1. c. cnl /. B" ChZ vi 3. l\. ua I va J. cau n0: Tim y dring. su c$ng hu&ng trong irach di€n R., tr-, c kh6ng phan n-h6.nh A; xay ra ctrri kiri.cuQn diy khdng c5 di6n tro thu6n. dAy' B" xay ra o tin sd ,uo cho dur:g k16'g cua iu di0n bd'g i6ng tro'cua cuQn bing dung kh6ng cua tu di6n' C' xay ra d tin sd sao cho cAmkhd:rg cua cu6n d61' D. xAy ra thi hi€u diQn thti gifta hai dAu cudri dAy d6ng pha vci hi6u tu diqn. diQn thO tr€n luqng de d6nh gi6. muc d0 b€n virng cira c6ch4t nh6n' Dai c6u x1: Ndng luoiig lian k€t riong c6 th6 dtrng cl0 ph6ng xp' A. giAm xu5ng d6n bang kh6ng eOi vOi r*,irng h4t nhAn n{ng c6 tinh P" lj, fe thr-ran v'di ty s6 ncrtron/prdtdn trong mdt hat nh.an' C.ti l9 nghfch voi t6ng s5 notion + pr6t6n.trong mQt hat nhal , ttito o gifa Bang tudn hodn. clio nht'g hqt n" cO gialri lon 'hA' '1'at pha thi Cdu 12: Tim cdu trd ldi dung.Trong m6y ph6t dien xoay chieu mot ,4.. PhAn c6m ld phan hinh thenh su6t dipn dQng xoay chi6u' B. PhAn irng ld pf,an itintt thanh su6t dign-dQng xoay chi6u' ;:'C:t;6r ;d;"huraankhuyon va hai .itoi qo?t dc dua dusc higu diQn tho ra ngodi' shto ld dri' ;: ;6 ;ti*";5;;;s quay crla roto chi cAn tdng sd cuQn day cira phAn ysnoic.l.'han6i mOt diQn tro thua' ";d;;;ilrOr o"v thuAn'cim c6 dQ ir; cdm Lmdc 1 tiep v , d;E C6u n3: Cho mach trong mach ld 0'5A' R;;;il;; r'r?' aib;'tt6';*y ;hiil. Cic giatri hiQu dulg ctra cuhng dQ ddng diQn die'tro'R ctra m4ch' rri ;" ;;;ie;;;; diQn tro vd cuQn camiAn luqt ld 85V vd 12sV. X6c dinh il6 - r3iie" n,tut iang rltd xdcdirni duqc nhilng v€u t0 na9-3r1 {av;. . i. L R (3) Hieu diq' th6 todn mach "a. "" (2) En tu ca; (1) Dipn rro Z ban dAu cua hi6u dien th6 cosq (!).fira (5) Tdng tro (4) HC s5 c6ng suAt c' (3), (6)' 'ts. (z), (o). D',(z)', (3)', (s)' A.(6). c6 gi|tii liiqu dpng240V dugc dit vdo hai dAu m4ch diQn' CAu chi CSu n,4: M6r hieu .Jien th5 *o^y ;;; "ariiAo ;* nguon jdiqn bi.dut khi Juong"ov, tahi cing v6npng dcat tdytsc 1?t;wtHkoi nd6u thav hiQu ddat "i,iAu ien ri "- aO one ttieu O ; hi ong qua n6 bi d ;h6;;;ral 61-e iie, .J;';b;oi "r'ie' z cAu hi r c. 6Jt A' w" nJt A' w.24A. A. 12A. sau dAy cua Am? C6u XS: Chgn n- - dinh sai. TAn s0 cira 6m quydt dinh den d[c tinir ndo - hAn -".;" c. Nguong nghe. D. cnong dQ am' A*;A;. B"DO cao cira dm. bi6u thirc cffu n6: Bi6t c6c mtrc n6ng lu$-ng c.,a c6c trang th6i dirng -trong nguy€n ttr hydro.c6i€u chuyen x6c dinh k 8,,:1e.1"'1. UU chuy6n *,iJ ttr ** N -+ L cho buc x4 don sic miru larn' H6y ia bilc x4 mAu do. ,J6 phirt mric D"N+M. C.M-+L. E.N-+K. A"L-+K. + H 7(]He; + X' Hdy xrlc dinh Cdu n7: Trong m6t phAn irng nhi6t hacli ki6m so6t tiutvc c6 dang I U ; -+ iuo,g tda ra sau phan fng. LAy van t6c 6nh s6ng ld c: 3.108 m/s, khdi lugng nghi cia c6c hat nhdn 'dng m,;= 7,016005ui lrlD: 2,014102t;I1tHe = 4,0076A4u;mx: 1,008670u; u: 1,66055'10-27 kg' bing C' 9'75 MeV' D' 0'975 MeV' B" 5,gl MeV' A. 0,597 MeV. CAu nE: CQng huong co hoc ld hiQn tu,gtlg .4. xiy ra khi dQ lqeh pha gifta gia t6c vd li. dQ bdng khdng' B" xay ra khi lgc cuorg bJc luOn cung chidu vdi nOi luc cta hq' C. xay r-a lchi chu lci cua luc cu6ng buc bing chu ki dao dQng ri6ng cira h0' aalao lsc ludn cung chiAu vdi chuv6n ;;0, *a i.l D" bi6n dd dao d6ng cudng buc tdng "lt. "hffi?6; ddng ciia vAt irong sudt qu5 trinh dao d6ng' dang.ld quAn 6o (1); tu cffu {9: x.et c6cbn" ,a aicn tir cliir yc,-l pnat ra tir cac }su6n sau: tri chi6c bdri ld ;"Ar;; qra,,g "+, |i,)ti';,;;,;;d,;i ;r (l)' tn: chidc dian thoai di dQ'g (a). F{av sip xep c6c bric ;
 14. dung cta lri€u diqn ihd ur,i gi$:a hai e16u egi:g co, bi€t dong ciiOn qua d6ng co co giii rri tridu dung li zit... vd tr6 pha n/5 sp v6'i up1. A.27 M\V; 270V. C.33,75 MW 27AY. D"33,75 NfW; 234 V, B" 27 Mlt/; 188 V. C6w Ztr+ Khi xAy ra dao ddng trong mach dao d6ng li tuong thi A. diQn truong trong tu di6n vd tu truong. trong 6ng ddy ddng bi6n. . B. ndng lugirg diQn tii trudng bien ddi tuAn hoan vfi tAn s6 g6p ddi idn s6 dao dQng eria rnpch. C. diQn tich trOn tp diQn bi6n thi6n didu hoa vdi tAn rO gAp d6i tAn sd dao tidng cira mach. S. cAm rmg tu F trong ldng 6ng dey d6i chiAu hai lAn trong m6i chu ki. Chu 22: Cuong dd dong chay qua cuQn dAy trong mQt mach dao dQng li tucrng c6 bi6u thuc i- 5cos(2.tOt; 1ma). Biet dO tu c6m ctia cudn dAy ld L:2J01H, tim gi6 tri cr;c d4i cria ndng luqng di6n truong gifta hai bAn tq diQn. c" 12,5.10-1r J. A" r2,5.10-s J. B. 5.10-r0 J. D. 25.10-rr J. Cdu 23: Trong doqn m4ch xoay chiAu chi c6 cudn dAy, thi: A. ndng lugng tu trumrg trong cudn ddy bi6n d6i theo quy luAt hdm sin ho{c hdm cosin theo thdi gian v6'i chu ky eAp ddi chu kj,ctra hiQu diQn th6. E. higu dign th6 luOn s6m pha hon culng dQ ddng m6t luong n/2. C. culng dQ ddng diQn tr6 pha so v6i hiQu diqn thd mQt g6c A
 15. C. giii nguygn nhu cfi vi c6 vpn tOc 6n1-r saiig iAn 'ouoc soiig dnh s6ng ddu lthdng d'Oi. P" gin nguy6n nliu cfr vi tAn sO ann sSiig irirdng d6i. bing nirirng churn CSu 3S: Clio b6n kim ioai rnd higl tugng qlrang di6n chi xhy ralchi b6n clugc chi6t' : 1,5.10-1ec, hi'g so Flairck h ;il";r;r"g t"*g i;h;. ir"al ta"g i,s"v. iiera;gn dchirguydn6code gi6i han c,uang diQn cua k-im t : S,1ZS.tO-'o i,s, uan tOc 6n1i s6ng trong chdn kh6ng c : 3.108 m/s. X inh lo4i d6, C.0,4969 pm' E" 49,69 nm. D" 4'969 nrn' A" 0,4969 nm. ngudi ta thAy 9u sau Cdu 31: Quan s6t mQt dao d$ng diAu hda cria mdt vAt nh6 c6 k4iOi luqng 100 gam, gi6t bien d0 dao dQng cua v4t id A > Uittg nlifrng doan'bihg 1,5cm. tti 0,5 giAy thi vat fai "a"nii dQng cria vAt: "'a" 1,5cm, tinh ning lugng dao , J. c.4,5'10-'J' l)'z''2 8.2,25.10-3 J. D. Z,?S.l 0-1 J. A.4,5,10-4 J. hydro c6 bi€u thitc Cdu 32: Bitit c6c muc ni.ng lugng ctra cfc tr4ng th6i dimg, trong nguy6n tu g"=-tgo/rl.gi6trengkhinguy6ntuchuy6ntirmircn:6xu6ngmircfl=1'thin6pht.t:'abircxac6 i"O" *ng %1.10-sm. ffri ng.typn tir chuy€n tu mitc n : 4 sang muc n = 3, n6 sE ph6t buc x4 c6 bu6c song D.9,1.10-7m. C.4,5.i0-7m. E. 1,81.10-6m. A.4,5,i0-6m. Cffu 33: Ph6t hiQn nhan dinh sat. A. S6ng ld qud trinh truyAn pha dao dQng cria ngudn di ra xa' . n. Van"tOc s6ng chinh li'vdn tdc da.o dQng cua c6c phAn tt m6i trubng khi c6 s6ng truy6n qua' C. Tai noi s6n[ truyAn qou, dao dQng crta cdc phAn tu mdi tnrirng li dao dQng cudng bitc' D. S6ng li quf trinh truyAn n[ng luong dao dQng tr: ngudn di ra xa. CAu 34: . Qu6 trinh bien d6i hat nhan sau dAy \l'U n ?1n X * Y-, +Y" + Z, + Zrthuoc loai nio? A. hai lAn phAn rd cr cua U238 ,m6i tan kdm theo mQt ph6ng x4 y' xa y' B. mQt lAnphAn rd cr vi mot lAn phdn rl p- cira []238 .m6i lAn kdm theo mQt ph6ng C" hai lAn phAn rd B* vi niQt ldn phdn rd B- cria U238 kdm theo c6c ph6ng x4 y. D. hai lin phdn rd B- vd mqt lAn phAn rl B* cira t/238 kdm theo cdc ph6ng xP y' t]:: o Cffu 35: M6t khu gia dinh tiau rhu mdt cdng suAt diQn ndng trung binh 11kW C6c dqng "u.11* v0 k&u' diqn tir tr4m diQn irrO" aie, ,r,b oiorr i"tt. 22av. EiQn tro toan phan (g6m cd hai day) cua day tdi ;i;;t"h rt;rl J ;;. cong suAt hao phi trungbinh Jo_t6anliiQt trcn dudng davDai1bing: t c. i210w. B" 12i00w. ' 000w' A" 10000w. tAn s6, v6i c6c bi€n C6u 36: MQt vat nho tham gia d6ng th
 16. ('4 fwdc E)" i]IgAN runruc qro cAq: Tkf sinlt c!$ daa.-c ckan {ir1t nyt tr:a:g lrai phi:n nn. 4-,W-ep-c-tw.q4gtt'iil e-q!?-t4,{im-.iWcLu-tLegw-I:ldt-Al}sft a:5@ tHet phai ld mOt chtrydn d$irg Cdm 4tr: Pli6t hiqn r:han dinh sai. Dac AOngTflo. AiOu nOa nnat " A. c6 r'Qn tdc smn plta nl2 so voi li d0. g. t"a"l"ar trong mQt lcirdng gian gidi han, quanh m6t vi tri c0 dinh ndo tid' C. ciugc m6 tA bing mQt hdm sin hodc cosin theo thoi gian' D. chiu t6c dung ctl mQt n6i luc bi6n ddi theo thdi gian' cho dao dQng.diAu hda vdi chu ki 0'05 s' Khi Cffu 42: Mqt vi6n bi nh6 gAn vdo dAu mqt 16 th6p dugc ldm truven v6i vdn t6c 150 mm/s' Tt tip klioang cho vi€n bi cham nhg tr6n rnflt nu6c, nO tio tu *ng ian ffi";**;ffi** i;Jfil& # iz oq, theo bin kinh c6c vdng s6ng vdo cirng m6t thdi di€m. C' 25 mm' D' 37'5 mm' ts' 75 mm' A. 15 mm. thuan R: 1000, cuQn ddy c6 d0 tu c6u 43: Cho m4ch di6n xoay chieu kh6ng phan nrr6nh, gdim di6n tro C. HiQu diqn th6 gita hai dAu mach di6n ld c6m L = (Z,Sln)H, diQn tro trong r = 10bfi vd tp di{n ld pha so v6i hiqu diOn trr6, ne s6 c6ng suat "i'a rnach uns = uocosl0o;rt. X6c dinh c. bi€t dong diQn tr6 cosq=O,8. , ^ . 10-an n D'/1A- R (10-6in) F' C.^-a F' E. (10-4/n) F. A. 10-6n F. kh6ng d6n ddi, l: Imvir treo co ei*r c6u 44: Trqng vQt cuamQt con l6c dcm treo vho mot sgi d6y manir ffiq ;h;;ar;.ot;a" id:^,n-av q*g inrivan tt6c "dd tdruyandci5' dvd4t.aoa;'pc ng-ung li cc ##;;, i l6n * tai o. coh lic dang 3i dai khi day treo hqp v6i vi tri ban dau cua ffiot &r Lg ho xac d Lod. H : i0m/s2, bd qua mgi lgc cdn. P. .,Fn'Ys. c. ) m/s. 2 mls A. 1n/s. W" C6un 45: Fh6t hiQn nh?n dintr saf. day trong m6y pliat dign xoay chiau ba pha uo tri o cu6n ' A" C6 the tiuqc hQ ddng di6n ba pha, neu giOngnhau. 1 ? , ,,. 1.^ E.EQngcodiOnbaphac6thAchuy6nthdnhm6yplr6tdiQnxoaychiAu|"p|i'" pha tfto"g ba iOng rnQt pha r" .uttg tAn s6, bi6n d0 vir l6eh ir-hau Jfri6;ifoilltfrg C" Ddng Aien ""uy 2ni3. . rrhffng lugng bing tri g cu6n ! dAv
 17. la nftrc hai birc xa ai 1d )'6 Rqi 10n kim iopi u9 ca 9i']*"f:l bing: ndng bair diu cuc dai cua electron quang diQn . i;. 6.D.ng ;;r* ;) '', r) r ./. .\ ""- ^1.;f^r'[, i ^,(+".; +) " *(+ + -l+ D.hcl '-f Ao c )-) ,h- lz +) lr ' ' 'r dit'h' I iir momen qtl6n f truc quay vr3i m6t M id t6ng momen cria ngoai llpc t6c dgng idn vAt dOi ^i'o 'onai rrn "6 C6a: 52: dOng luqng' Ph6t hien vat ddi uol tru" Ji, r, p Ta" r"* l; tt; t5c goc vd gia t5c g6c, L lir momen rfnh cira -"i. : cOng thuc sal: tF,^ B. M : LIL/ur. D. L Irri' dL/dJ. A. na :: I$-ll, C.. ttt r.rttZ. : -tt. lvl - M il;dAu bang m aug1.e1n ilel T::j:t cfiu 53: Hai vat nhd khdi ttr dime' .n5- , fron-"g L chi mdnh c6 mQt dAu gin vdo mQt.truc quay "9 -qi*'thdng d6n tryc quay fAn frrqt iai vd 2/ (hinh ve). Khoang c6ch c6c v4t khi hQ"quayvdi vQn,O" gO" c,: khdng.ddi,lhi t:: lil,tylt::: "t0' cita mOt do4n oav' m4t phing nim ngang nhin. -X6c dinh lUc cdng . B' Tt= 5m22,1':':^+^2',1 .d. Tr = 3mazl;tr=:-l[rz, il :;ffi';; E:z^r'; t D'rr: mo2/;rz=2mazt ' khd! luqng cira vflt treo m = 1g, nhrmg trong cau sa: Hai con l6c don c6 ctrng chiAu ddi ddy treo, cung c'a hai-co" ric auic dflt vdo mQt diQn tryfe,dou' E ; vdt cfia con lic thir hai mang diQn tich q:liornC. c6c dao do'g bd' LAv g: 10 du6i vd cho chirng thuc hien ;i;qft;V;, #*; thing dimg iiru trdn xiuong k. ,iri # ro"rr6i'"hu ki cua con lic thri nhat le: tir t lt i qua mgi rgc can. r5r ,o g m/s2, b6 """ "8. "r* c' 6F/36 D' Ji36l35 A. -fi6/35 G6/135 ' dudng cao tic tlii b6p mQt troi coi ddi khi luo'i c6u ss: Tim 1i dring. MQt chiiic 6t6 dang ch4y dau tr6n qua mOt nguOidtmg ven ducrng. NguOi ndy nh4n thAy:. . t -.rr ^..^ +Lr -*A noa r cdi giam dAri' dQ dAn, cdn khi xe dd luot qua thi clQ cao tiiing A,. Khi xe ti6n lai thi d0 cao ti6ng coi tlng to cua im kh6ng lai vd giir "" .oi tl,ong doi, chi c6 cucmg rlQ Am tdng dA' khi xe ti6n ;" ;O;;";5* o"t. xudr1g so vdithi xe 1i6n.i4i xe dd lui"r qua thi dQ cao cua tiling cdi giAm hin *, ,a'g dai, cdn khi xe ddL$$tqua thi dd cao vd d0 D. Khi xe ti6n lai thi cd crQ cao ian d0 ,"^i,rliiE,,g "oi to cira ti6ng cdi dOu giAm dAn. dQ ddng qua mQt pha (ki hiqu ld pha A) cfiu 56: Trong m4ch di€n ba"pha c6 t6i ti6u thp d6i ximg, cuong gi cgc-d4i vdo thli di6m khi culng dQ ddng o hai pha kia tri d4t chidu dd'g o prra A. d0 cidng cuc dai vd dau co chidu ngusc v6i *. $il ifiEf;:5one dai' C" Uing nh-au vd Uing tl: cuong dQ ddng cuc . . ). * *A""t^i-^ 1t1 n'vlnlo,'iA rlAno crrc dai nhung ngugc chi6u nhau' g6c qua tam dTa' MQt oir* ff;;a;";lu* c6 the quuy gruni' mQt,truc niro xuv€n vu0n-g . uoi'*ot lirc khdng d6i bing 12N' Sau 2 gia'y l
 18. LAN TrII TIXU D+I rXgC NAM - DAI FIOC QUOC GIA rXA NqI 2010 4 DE MON: Vet Iy TFTU.ONG DAI INOC KIIOA I{OC T[J'NT{IE]\ Thd'i gian /dm.bdi: 90 phrit, Khdi FTTH Cttuy€t1 Y417i (60 cau trdc ngltiQnt) Me d6 rhi 309 phan h4ch gi6ng nhau o di6m ndo sau day? cau 1: Sq ph6ng xa vd phin ring A. C6c hat sau phdn ung co s6 kh6i ldn ho'n c6c hat truS'c plian ung. B. EOu ld circ phAn ung h4t nhAn xhy ta rnQt c6ch tg ph6t' C. Ddu ld cdc phAn ri'ng h4t nhin toa n[ng lu'o-ng' D. DC c6c phin ilng d6 xhy rad€u phai cAn nhiQt dd rdt cao' CAu 2: Dao d6ng cira mdt vat ld tdng ho-p cua hai dao d6ng cirng phuo-ng v6'i pl-ruong trinh lAn luo-t ld xr = 4rDcos 2rt (cn) vd x, =4lE sin Znt (cm)' Kdt luTn ndo du6'i dAy ld sai? : A. Pha ban dAu cita dao d6ng tdng ho. p rp --nl4' : B. Tdn sd goc cua dao dQng tdng lio. p co 2n radls' /\ *{ | itn't) p x = 8cos I Z,t Phr-rong trii-rh dao dQng tdr-rg ho. C. 4/' \ D. Bi0n dQ dao dQng t6ng ho. P A : 8 cnt' Cdu 3: Quang ph6 v4ch phdt xa cria cAc nguydn tO khac nhau thi kh6c nhau v€: - a. SA f"q;g ua.]r. B. Vi trf, *Au si" cia vach. D. TAt cd c6.c tfnh chAt tr6'. C. DO sangli, AOi. Cf,u 4: Mach chon s6ng cira rnQt miy thu vd tuy6n diQn gdm m6t tu diQn voi C, = 1000 pF vd cu6n c6m v6i L : 17,6 ptH. Miry thu bit duoc s6ng c6 buoc s6ng 250 m. MuOn b6t dugc s6ng ngin bu6c s6ng 10 m, ngudi ta dtrng rhern m6t tp diQn Cr , H6i phAi rnic hai tp diQn thii ndo vd C,co gi6 tri bing bao nhi6u? pF B. n6i tiOp, C, = 16 pF A. song song, C, = 1,6 C. song song, C, = 16 pF D. n6i titip. C, = 1'6 pF CAu 5: Chon cAu sai ? A. Mqi birc xa o.viurg tu ngoai dau bi th?ch anh h.4p thr-r hoitn toiLn. ! B. C6 th6 ph6t vh thu tia h6ng ngoai theo nguyen tdc phdt, thu song v6 tuydn. C. Buc xldiQn tir c6 bu6c song cdng ng6n thi c6 tinh d6m xuy6n chng rnanh, cdng d€ ion hoa khdng khi, dA t6c dpng 16n kf'h d'h, dE ldm ph6t quang cic ch6t' n. guc x4 dign ti1c6 bu6c s6ng cdng dai thi cdng dE quan s6t hi0n tuong giao tiroa. Cf,u 6: C6ng thirc ndLo duoi dAy cho phdp tinh bu6c s6ng nho nhAt ctra tia Ronghen ph6t ra tu 6ng Ronglren? (bo qua d6ng ning cua circ hat khi bflt ra khoi cat6t)' ttL hc D'eU= C'eu- B. e(J = A. e(I = f 1,ni, htr,ni,. Auri, C -/ rnin :0'l (H) thi CAu 7: Khi d4t hiQu diQn thti kli6ng.d0i 40V vdo hai diu rnQt cuQn d6y co d0 tu cdm L n : 4A. N6u dEt vdo hai dAu doan mach ndy di€n 6p ddng diQn trong cudn dAy co cuong dQ I ,4 doan rn4ch ld - 4l V thi bidu thric cira dong diQn trong u = 100 cos(l00nt B. i = 5JI cos(] oont - I, A. i=5cos(l00nt+ilo ) ^ D. i=5cos(100nt-il^ +i, C. i= t0J3 cos(l00nt ^ 'frarro 1lA thi i09 rJA
 19. Ciu 8: Mdt mach diQn g6m diOn tro R : 200 f), cudn dAy 11'r.,6t-, cAm L :ZlnIl, vd tu di€n c6 thd thay d6i di0n dr-rn-q C. Mic.rAo hai dAu rnach di6n hi€u di6n thd xoa1, chi€u co tJ:300 V.f :50 Hz. Thay d6i C dQn gi6 tr1 dd diQn 6p higu dung trdn I{ dat cuc dai. Tinh C do vir gi6: tri hr€Lr dung Unn,u,? C.20,5 pLF; 300 V E. I 5.9 pF; 300 V A. 18,9 pF; 250 V D. i 2,5 pF; 350 V Ciu 9: Trong mgt thi nghiQm giao thoa song trdn mflt chAt long, hai ngu6n ktit lio. p A, B ddng plia daod6ngv6itAnsOf: 13Hz.Taidi6rnMc6chngtldnAm6tkliodng dt=lgcm,cdchngu6nBmQt klroAng dz=2|cm, s6ng c6 bi6n d0 cUc d4i. Gifa di6m M vd duong trung truc cria AB c6 3 vAn cuc dai kh6c. Tdc d0 trul'€n song tr€tr niat chAt long ld: C.6,5 il/s D. 13 rn/s ts.6.5 cm/s A. 13 cm/s : CAu 10: Ba vach c6 budc song diri tlong d5y Lairnan cira quang phd hidr6 ldn luot lir )'r 0,1220 pm; )"2= 0,7028 pm I 7,r : 0,0975J1m. H6i khi nguyen tu hidrd bi kich thich sao cho 6lectr6n chul'[n ]611 qu! d7o N thi nguydn tu co thO ph6t ra c6,c buc x4 ung vd'i nhfi'ng v4ch nho trong ddy Banrne?.Tinh nang trrqng ct fn-OtOn (ra don vj eV) ung voi c6c buc x4 d6. Cht hing s6 Plang h = 6,625.10-34 J.s ; ^ van t6c 6nh s6ng trong chdn kli6ng c:3.108 m/s. B- tr,r=2,86€Y, ,, =1,90eV =l,80eV A. tHp=2,56eY^ €rt,, e O. t,,,, =3,56 eY, ttt,,:l,90eV C, sH/)=2,56eY, tr,, =2, 10eV CAu 11: CAu niro duoi dAy ld sai, khi noi v0 pin quang di€n? A. Ld rnQt dung cU bitin ddi trqc ti6p quang ndng thdnh di€n nSng' B. Pin quang diQn dugc sil dung niridu.tr'6n c6c v€ tinh nhAn tao vd c6c con tiu vfl tru. C. SLrAt di0n ddng cr-ra pin qllang diQn rdt lon cdn di€n tro'trong cira 116 thi rdt nho. D. Pi1ho4t dQng dua vdo hien tuqng quang diQn b€n trong xAy ra trong mQt chAt b6n clAn. CAu 12: MQt vflt dao dQng di6u hda voi bi€n dg A, tAn s6 g6c co. DQ lon v cita v6.n t6c cua vat tai li d6 x duoc tinh boi c6ng thirc: fn fr A c. y: Jrt *a lr A. v= ,lx'- f). v= B, v=co \o- ^ \ a.t' CAu 13: Tinh n6ng lugng liOn ktlt ri€ng cira hat nhdn iiXu Cho bitit kh6i iuo'ng cua c6c hat proton, u, flNu = 22,9850u; 1 u = 937,5 MeV/c2 notrotl, hat nhAn natri nhu sau: mn = 1,0087 ' c.6,432MeY D.5,745 MeV 8.8,088 MeV A.7,095 MeV Ciu 14: MQt sqi dAy c6 dAu A buQc c6 dinh, dAu O dao dQng nho t4o thdnh rnQt s6ng voi bu6c song ,) I :, bang J n1 cnay ve phia A . V6'i n '1i.rn6t s6 nguy6n duong tuy y. Trdn d6y s0 c6 s6ng dtrng khi chi€u -'.. ^ . ^l dii / cua ddy tinh theo don vi rn6t blng: D. l,5n C. l,5n + 0,75 B. l,5n+3i 8 A. 3n + 0,75 15: MQt con lic don c6 chu kj'dao dQng bing 2 s t4i noi.cil gia t6c trong truong g:9,8 rn/s2. Ciu Truydn cho qua cAu ctra con lic mbt diQn tich q : Z.t)t C, r6i dat n6 v2ro rn6t di€n truo'ng ddu co cudng dQ 2,17 .105 V/m vir c6 dud'ng sric nim ngang, song song voi mdt phang dao ddng cria con l6c. Ift6i luqng cria qua cau ld 20 g. chu kj'cira con l6c trong diQn truong li D.2,04 s C.2,57 s B. 1,85 s A. 1,96 s CAu 16: MQt m6y ph6t diQn co phAn cArn g6m 4 cqp cuc vir phAn ring g6m.2 cuQn dAy mac nOi tiep rl'tieu c6 su6t diQn dQng hiQu dpng 220 V vd tAn sd 60 Hz. T6c dd quay ph6t rarnQt hiqu diln thti "ouy cira r'6to ld: B. 1800 vong/ph[rt C. 900 vorrg/phirt vdng/phirt D. 450 vdng/phirt A. 3600 ('l- . -\ lic ld xo dao dQng diAu hda v6i phuong trinh x=8cosl:,_ Tai tho'i Ciu 17: M6r con 1)A^1. ; ' ,.i ,.-r--- .,^.^.,tt-!^AliAA' diern r, v?t o vi trix, = *4 cm vd di theo chi6u duong. Sau 0,5 s kd tu thoi di€m t, vdt d vitri co li d0: C.Scm B.-4cm D.-8cm A.4crn tr8: Mdt con lic don g6rn mot vit nho cO kh6i luo-ng m :200 g, treo o ddu m$t scri dAy m6nh, Ciu chi6u ddi I duoc kfch thich clio dao d6ng di€u hoa. Trong khodng thoi gian At con lac thuc hiQn 40 dao ddng. I{ri tang chiOu ddi con 16c tirdm ni6t do4n bdng 7,9 cm, thi chng trong khodng thoi gian At '1,.,,,^^ 1lA l\,4; ,{A rl-i ?OO
 20. : n6 tliuc hiQn duo. c 39 dao d6ng. Cho gia t6c tror-rg truong g 9,8 il/sr. Chu ki dao d6ng cua cori l5c khi chua tdr-rg chi6u ddi 1d: r} 1-a/?< - D. 0.475 s A. 1,475 s !r. l / -' J Cdu 19: O ddu xuAt hign diQn tu trudlg bi6n thiOn? A. Xung quanir rnQt diQn tich c6 dinh 4 . B. Xr-u-rg quanh m6t tia lira di0n' C. Xung quanh niQt 6ng ddy co dong diQn kh6ng d6i' D. Xung quanh mQt h0 hai qud cAu tich di€n tr6i diu' CAu 20: rr,lOi oon 6ng duo.c mac vdo mang di6n xoay chi6uc6 hi6r-r di6n th6 hiQu dpng 220Y.tAn sd gian cldn s6ng trong m6t cliu k! cira 50 Hz. Ddn s6ng khi;6 l6n diqn ap tuc thd'i Z 156 V. Tinh tho'i ddng diQn xoay chi0u. D.0,02 A. 0,0067 s C. 0,01 s B. 0,0133 s s CAu 21: So vdi su PhAn h4ch thi A. s6,n phAnr cta ph6,n ur-rg nhi€t hach "s4ch" holt' B. n6ng luo'ng nhiet hach nh6 hon. C. phan u,tg nt i6t tractr Ae didu khi6n ho'n' D. nliiCn liQu nhiQt l-rach hi6m hon' Ci,v 72: Chie, m6t chur-n bu'c xa do'n sic ). = 405 nm vdo cat6t cira mot t(1 biro quang diQn' t4o ra dd'g quang diQ' bdo irda v6'i cudng d9 0,48 mA. GiA su 2000 ph6t6n d4p vdo catdt ldm bAt ra 1 .l..iron. gieto.ol6ndiQntichciraelectronla lel=1,6.10-rnC. Cho h=6,625J0-34 Jsvir c=3.i08m/s. t. C6ng suAt cita churn birc xa chiOu r'iro cat6t Id: c. 1,55 W D.2,94 W B. 1,64 W A.3,94 W ngang truydn trdn sgi dAy' Tai thoi di€m ndo do huong chuy6n ddng cira di€rn A Ciu 23: MQt song tr0n dAy nhu hinh ve. Hoi song truyOn vC phia ndo? D. Tt dudi lOn. C. Tt tr6n xu6ng. B. Tn'M sang N. A. Tt N sang M. diQn ba pha c6 C6,u 24: MQt dQng co kh6ng d6ng bQ ba pha.mlc theo ki6u hinh sao v2to m6t mang : 0,85. cuong d0 hiQu dung cua dong hipu dien tnb aay ]so v. D6ng .o .o c6ng suAt 6 kw vh costp diQn ch4y qua mdi pha cta d6ng co ld: D.32,1 A c.7,73 A B. 18,5 A A. 10.7 A a: I mm, C6u 25: Trong thi nghi€m l6ng vii giao thca 6nh s6ng,.kho.dng c5ch giira hai khe St' Sz lh :2 m. ctri6u ddng thdi hai bri'c xa don sic co buoc s6ng kho6ng c6ch tri hai khe d6n miur quan sit D : cria hai bitc l.r 0s pm vi )"2: 0,5 pm viro nai ttre tlii th6y tr6n,min c6 nhimg vi tri tai 116 van s6ng xa trung nhau, ggi ld van trirng. Khodng cd,ch nho nhat giira hai v6n trung lh: C'4mrn D'6mrl B.7mm A.5mrn Ciu 26: Tia s6ng khi truyAn ngodi kh6ng khi c6 buo'c song 632;8 nm, khi truydn trpng nuoc buoc gi-et chi€t suAt cua nudc aOi vOi tia niry ld 1,42' s6ng cira tia s6ng ndy Uing bao it"tieu t nm B. 445,6 ntn ,',rn D' 445'6 ntn C. 898,6 A. 545,8 O vi dQ tg cdm L mic ndi trd 27: MQt do4n mach xoay chi6u gdm mQt cudn ddy co di0n R = 40 C1,,,_ (V)' Biet titip v61 m6t tu dign co diQn dung C. EiQn 6p gifia hai dAu doan m4ch ld, tt=80cos100zt la 50 V vd 70 V. Gi6 tri cria L vir cac Aien 6p hiQu dulg tr€n hai dAu cu6n dAy ua tr6n tu diqn lAn lugt C IAn luqt ld: A.0'su,-] -e B.0'5n,*0A0n c.0'3H,-5F D'0'3H,*^r' e rT ^ ' 5000o 7t ' 7000.n 7r ' 300()n 7t 7 ' Ciu 2g: Hat nhAn p6l6ni tlf po phong rahat u vd bi€n thdnh hat nhAn bhi (Pb) bdn. Ban dAu co mOt chAt. giet chu ki bfnrd. ctra p6l6ni la 138,38 ngiy. H6i sau bao lau thi ti lQ giira nr5u p6l6'i 'guy€n kh6l iuqng cf'ti va kh6i lr-rgng p6l6'i cor-r lai trong mfiu 1d'0,7? C' 69 ngdy B. i07 ngdy D' 168 ngdy A. 138 ngdy thi 309 Trqno Md 116 r{A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2