intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Chia sẻ: Lê Đức Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

90
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa học - thpt chuyên lê qúy đôn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử hóa học - THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  1. THI TH I H C MÔN HÓA H C L N III TRƯ NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN ( thi có 4 trang ) Th i gian 90 phút Mã 301 C©u 1 : Cho 20 gam h n h p kim lo i M và Al vào dung d ch H2SO4 và HCl ( s mol HCl g p 3 l n s mol H2SO4 ) thì thu ư c 11,2 lít H2 ( ktc) và v n còn dư 3,4 gam kim lo i . L c l y ph n dung d ch r i em cô c n thu ư c m gam mu i khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5) B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam A. 57,1 gam C©u 2 : Tr n 400 ml dung d ch HCl 0,5M v i 100 ml dung d ch KOH 1,5M thu ư c 500 ml dung d ch X . Tính pH c a dung d ch X ? B. pH=2,5 C. pH=3 D. pH=2 A. pH=1 C©u 3 : C7H9N có bao nhiêu ng phân ch a vòng benzen ? B. 6 C. 4 D. 5 A. 3 C©u 4 : H p th hoàn toàn 3,584 lít CO2( ktc) vào 2 lít dung d ch Ca(OH)2 0,05M thu k t t a X và dung d ch Y . Khi ó kh i lư ng c a dung d ch Y so v i kh i lư ng c a dung d ch Ca(OH)2 s ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ). B. Tăng 7,04 gam C. Gi m 4 gam D. Gi m 3,04 gam A. Tăng 3,04 gam t cháy hoàn toàn m t amin no ơn ch c thu th tích nư c b ng 1,5 l n th tích CO2 ( o C©u 5 : cùng i u ki n to, áp su t ). Tìm công th c phân t c a amin ? B . C 2 H7 N C. C 3 H7 N D. C 3 H9 N A. C4H11N C©u 6 : Cho ph n ng hóa h c sau tr ng thái cân b ng H2(k) + I2(k) 2HI(k) + Q ( ∆H < 0 ) S bi n i nào sau ây không làm chuy n d ch cân b ng hóa h c ? B. A. Thay i n ng khí H2 Thay i áp su t D. C. Thay i nhi t Thay i n ng khí HI C©u 7 : M t bình có dung tích 10 lít ch a 6,4g O2 và 1,35g ankan 0oC, áp su t bình là p atm. t cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu ư c s n ph m cho vào nư c vôi trong dư t o 9 gam k t t a. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. 0,42 C. 0,548 D. 0,1008 A. 0,448 C©u 8 : Clo g m có hai ng v là 17 Cl và 17 Cl . Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Clo là 35,453 . 35 37 N u tính kh i lư ng nguyên t theo s kh i thì c p giá tr úng c a c a % m i ng v tương ng là ? B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65% D. A. 75% và 25% 78% và 22% C©u 9 : Ch t nào sau ây ch th hi n tính kh trong các ph n ng oxi hóa - kh ? B. HNO3 C. C l 2 D. O3 A. H2S C©u 10 : Có 500 ml dung d ch X ch a Na+ , NH4+ , CO32- và SO42- . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lương dư dung d ch HCl thu 2,24 lít khí ( ktc) . L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch BaCl2 th y có 43 gam k t t a . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( ktc). Tính t ng kh i lư ng mu i có trong 500 ml dung d ch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ). B. 119 gam C. 86,2 gam D. 50,8 gam A. 43,1 gam C©u 11 : Cho các dung d ch riêng bi t sau : Glucozơ, tinh b t, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen. Thu c th dùng nh n bi t dung d ch là ? B. A. Na, Quì tím , Cu(OH)2 Na, Quì tím , AgNO3/NH3 D. C. Na, Quì tím , nư c brom Cu(OH)2, dung d ch I2 , nư c brom hòa tan 9,18 gam b t Al nguyên ch t c n dùng dung d ch axit A thu ư c m t khí X và C©u 12 : dung d ch mu i Y . tác d ng hoàn toàn v i dung d ch mu i Y t o thành dung d ch mu i m i trong su t thì c n 290 gam dung d ch NaOH 20% . Xác nh axít A ?( Al = 27 , Na = 23 , O = 16 , H = 1). B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4 A. HNO3 C©u 13 : X là nguyên t có 12 proton, Y là nguyên t có 17 electron.Công th c h p ch t hình thành gi a hai nguyên t này có th là ? 1 Mã 301
  2. B. XY2 C. X2 Y D. XY A. X2Y3 C©u 14 : H p ch t h u cơ X ( phân t có vòng benzen ) có công th c phân t là C7H8O2 , tác d ng ư c v i Na và NaOH . Bi t khi cho X tác d ng v i Na dư , s mol H2 thu ư c b ng s mol X ph n ng và X ch tác d ng v i NaOH theo t l s mol 1 : 1 .Công th c c u t o thu g n c a X là ? B. C6H5CH(OH)2 C. HOC6H4CH2OH D. CH3OC6H4OH A. CH3C6H3(OH)2 C©u 15 : Dãy nào sau ây ư c x p x p theo chi u tính d n i n tăng ? B. A. Mg , Fe , Ag , Cu Fe, Al , Cu , Ag D. C. Mg , Cu , Al , Ag Fe, Ag , Au , Cu nhi m b n không khí c a m t nhà máy , ngư i ta l y hai lít không khí r i d n ánh giá C©u 16 : qua dung d ch Pb(NO3)2 dư th y có k t t a màu en xu t hi n . Hi n tư ng này ch ng t trong không khí có hi n di n khí ? B . H2 S C. NH3 D. SO2 A. CO2 C©u 17 : Cho dung d ch X ch a 1 mol Ba(HCO3)2 tác d ng v i dung d ch Y ch a 3 mol KHSO4 ( các dung d ch u loãng ) thu ư c k t t a T , khí CO2 và dung d ch Z . Các ion có trong dung d ch Zg m? A. K+ , CO32- , SO42- K+ , H+ , SO42- B. + 2- K+ , H+ , SO42- , Ba2+ D. C. K , CO3 C©u 18 : T x t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ s n xu t ư c 0,5 t n rư u etylic ( bi t hi u su t c quá trình là t 70% ) giá tr c a x là ?( C=12, H= 1, O =16) B. 1 t n C. 3,214 t n D. 2,516 t n A. 1,607 t n C©u 19 : H n h p khí A ch a hi ro và m t anken . T kh i hơi c a A i v i H2 là 6 . un nóng nh A có m t ch t xúc tác Ni thì A bi n thành h n h p khí B không làm m t màu nư c brom và có t kh i i v i hi ro là 8 . Tìm công th c phân t c a Anken ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. C5H10 C. C 3 H6 D. C 4 H8 A. C2H4 t cháy hoàn toàn m t lư ng hi rocacbon X c n 7,68 gam oxi. S n ph m cháy ư c d n C©u 20 : ng H2SO4 c, th y bình tăng 4,32 gam . Xác nh công th c phân t c a X ? qua bình ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B . C 2 H4 C. C H4 D. C 3 H6 A. C2H6 C©u 21 : Oxi hóa hoàn toàn h n h p X g m HCHO và CH3CHO b ng O2 (xt) thu ư c h n h p axit tương ng Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng 145/97. Tính % s mol c a HCHO ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. 22,7% C. 83,3% D. 50,2% A. 16,7% C©u 22 : X là dung d ch AlCl3 , Y là dung d ch NaOH 2M . Thêm 150 ml dung d ch Y vào c c ch a 100 ml dung d ch X , khu y u t i ph n ng hoàn toàn trong c c có 7,8 gam k t t a . Thêm ti p 100 ml dung d ch Y , khu y u t i k t thúc các ph n ng th y trong c c có 10,92 gam k t t a . N ng CM c a dung d ch X b ng ?( Na = 23 , O = 16 , Al = 27 , Cl = 35,5). B. 3,2M C . 2M D . 1M A. 1,6M C©u 23 : Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t nào sau ây ? B. A. HCl , HClO , Cl2 HCl , HClO , Cl2 và H2O D. C. HCl và HClO Cl2 và H2O C©u 24 : Dung d ch nào sau ây có pH
  3. D. C. C3H6 và CH2=CH-CHO C3H6 và CH2=CH-CH2-OH C©u 29 : M t h n h p X g m 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200 ml dung d ch Y g m Cu(NO3)2 0,5Mvà AgNO3 0,3M thu ư c ch t r n A . Tính kh i lư ng ch t r n A ? ( Zn = 65 , Mg = 24 , Cu = 64 , Ag = 108 ) B. 20,16 gam C. 16,2 gam D. 26,1 gam A. 21,06 gam C©u 30 : Oxi hoá 3,75 gam m t andehit ơn ch c X b ng oxi ( xúc tác ) ư c 5,35 gam h n h p g m axit, andehit dư. Tên c a X và hi u su t ph n ng là ? B. A. Andehit axetic, 75% Andehit fomic, 75% D. Andehit propionic; 80% Andehit fomic, 80% C. C©u 31 : Cho 10,6 gam h n h p g m axit axetic và axit ng ng tác d ng h t v i CaCO3 th y bay ra 2,24 lít khí ( ktc). Tìm công th c phân t c a X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. C2H5COOH C. HCOOH D. C4H9COOH A. C3H7COOH C©u 32 : Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7O2N tác d ng v a vi dung d ch NaOH un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít khí Z( ktc) g m hai khí ( u làm xanh quì tím m ). T kh i c a Z i v i H2 b ng 12. Cô c n dung d ch Y thu ư c lư ng mu i khan là: ( C = 12 , H= 1 , O = 16 , N =14 , Na = 23) B. 8,9 gam C. 16,5 gam D. 15gam A. 14,3 gam C©u 33 : Khi th c hi n ph n ng tách nư c i v i rư u X , ch thu ư c m t anken duy nh t. Oxi hóa hoàn toàn lư ng ch t X thu 5,6 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam nư c. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. 5 C. 4 D. 2 A. 3 C©u 34 : M t m nh kim lo i X ư c chia thành hai ph n . Ph n 1 tác d ng v i Cl2 t o ư c mu i Y . ph n 2 tác d ng v i dung d ch HCl t o ư c mu i Z . Cho kim lo i X tác d ng v i mu i Y l i thu ư c mu i Z. V y X là kim lo i nào sau ây ? B. Fe C. C u D. Zn A. Mg C©u 35 : H n h p khí A ch a m t ankan và m t anken . Kh i lư ng c a h n h p A là 9 gam và th tích là 8,96 lít . t cháy hoàn toàn A , thu 13,44 lít CO2 . Các th tích o ktc. Xác nh công th c phân t c a t ng ch t trong A ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ) B. C2H6 và C3H6 C. CH4 và C3H6 D. CH4 và C2H4 A. C2H6 và C2H4 C©u 36 : Tinh b và xenlulozơ khác nhau ch : B. tan trong nư c A. V thành ph n nguyên t D. c trưng c a ph n ng th y phân V c u trúc m ch phân t C. t cháy hoàn toàn ch t h u cơ X c n 6,72 lít O2 ktc cho toàn b s n ph m cháy vào bình C©u 37 : ng Ba(OH)2 thu 19,7 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 5,5 gam .L c b k t t a un nóng dung d ch l i thu 9,85 gam k t t a n a . Công th c phân t c a X là ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 , Ba = 137 ). B . C H4 O C. C 2 H6 O D. C3H8O2 A. C2H4O2 C©u 38 : Mu n chuy n lipit t th l ng sang th r n, ngư i ta ti n hành : B. un lipit v i dung d ch NaOH T tc u úng A. D. un lipit v i dung d ch H2SO4 loãng un lipit v i H2 ( có xúc tác ) C. C©u 39 : Cho các ph n ng sau : 1. S t t oxit + dung d ch HNO3 2. S t (III) oxit + dung d ch HNO3 3. Mg( kim lo i ) + HCl 4. S t(II) oxit + dung d ch HNO3 5. HCl + NaOH 6. Cu + dung d ch H2SO4 c nóng Ph n ng oxi hóa kh là : B. 1,3,4 C. 1,2,3,4 D. 3,4,5,6 A. 1,3,4,6 t cháy 1 lít ch t h u cơ X c n 1 lít O2 thu ư c 1 lít CO2 và 1 lít hơi nư c. Các th tích khí C©u 40 : o cùng i u ki n. X là ? B. Metan C. Rư u metylic D. An ehit fomic A. Axit fomic ơn ch t ph t pho tan ư c trong dung d ch nào sau ây ? C©u 41 : B. CH3COOH C. NaOH D. HCl A. HNO3 3 Mã 301
  4. C©u 42 : Dung d ch ch a ch t nào sau ây làm phenolphtalein không màu chuy n sang m u h ng ? B. Metyl amin C. phenol D. Phenyl amin A. glixin C©u 43 : Hai c c ng dung d ch HCl t trên hai ĩa cân A,B . Cân tr ng thái cân b ng . Cho a gam CaCO3 vào c c A và b gam M2CO3 ( M : Kim lo i ki m ) vào c c B . Sau khi hai mu i ã tan hoàn toàn , cân tr l i v trí thăng b ng . Xác nh Kim lo i M bi t a = 5 gam , b = 4,787 gam ( K = 39 , Na = 23 , Li = 7 , Cs =133 ) B. Li C. K D. C s A. Na C©u 44 : Oxi hóa hoàn toàn p gam Kim lo i X thì thu 1,25p gam oxit . Hòa tan mu i cacbonat c a kim lo i Y b ng m t lư ng v a dung d ch H2SO4 9,8% thì thu ư c dung d ch mu i sunfat có n ng 14,18% . H i X,Y là kim lo i gì ?( Cu = 64 , Zn = 65 , Mg = 24 , Fe = 56 ) B. Al và Fe C. Cu và Zn D. Zn và Mg A. Cu và Fe C©u 45 : Chia 7,8 gam h n h p rư u etylic và m t ng ng c a nó thành hai ph n b ng nhau . Ph n 1 tác d ng v i Na(dư) thu 1,12 lít khí ( ktc) . ph n 2 tác d ng v i 30 gam CH3COOH ( có m t H2SO4 c ) . Tính t ng kh i lư ng este thu ư c ? bi t hi u su t ph n ng este hóa là 80%. ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). B. 8,8 gam C. 6,48 gam D. 7,28 gam A. 8,1 gam C©u 46 : Hòa tan 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 . Dung d ch thu ư c ph n ng hoàn toàn v i 1,58 gam KMnO4 trong môi trư ng axit H2SO4 . Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe2(SO4)3 trong hõn h p ban u ? ( Fe = 56 . K = 39 , S = 32 , O = 16 , Mn = 55 , H = 1 ) B. 24% C. 38% D. 62% A. 76% c i m khác nhau gi a glucozơ và fructozơ là : C©u 47 : B. A. S nhóm ch c -OH T l nguyên t các nguyên t D. C. Thành ph n nguyên t V trí nhóm cacbonyl C©u 48 : H n h p A g m Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nư c dư thu 2,24 lít khí ( ktc) , còn n u cho vào dung d ch NaOH dư thu 3,92 lít khí ( ktc) . % Al trong h n h p ban u ? ( Al =27 , Na = 23 , H = 1 , Cu = 64 ). B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25% A. 59,06% C©u 49 : Cho các ch t sau axit propionic (X) , axit axetic (Y) , rư u etylic (Z) và imetyl ete (T) . Dãy g m các ch t ư c s p x p theo chi u tăng c a nhi t sôi là ? B. T, X, Y, Z C. T, Z, Y, X D. Z, T, Y, X A. Y, T, X, Z C©u 50 : N u t cháy hoàn toàn m t andehit hai ch c mà thu ư c s mol CO2 nhi u hơn s mol nư c và úng b ng s mol andehit thì công th c chung c a dãy ng ng c a nó là ? B. CnH2n+2O2 C. CnH2n-2O2 D. CnH2nO2 A. CnH2n-4O2 ……………………….H t ………………….. 4 Mã 301
  5. M«n Thi thu hoa lan III (§Ò sè 1) L−u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh v m ®Ò thi tr−íc khi l m b i. C¸ch t« sai: ⊗ - §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®−îc chän v t« kÝn mét « trßn t−¬ng øng víi ph−¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 5 Mã 301
  6. phiÕu soi - ®¸p ¸n (D nh cho gi¸m kh¶o) M«n : Thi thu hoa lan III §Ò sè : 1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 6 Mã 301
  7. 7 Mã 301
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2