intTypePromotion=3

Đề thi về mạng máy tính

Chia sẻ: Vinh Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
9
download

Đề thi về mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đổi tên máy tính thành PC_SoMay_Ten. Trong đó, SoMay là số máy ngồi, Ten là tên của thí sinh. - Đặt địa chỉ IP máy là 192.168.4.SoMay (SoMay chỉ lấy 2 số cuối), Subnet Mark là: 255.255.255.0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi về mạng máy tính

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP MOÂN THI: MAÏNG MAÙY TÍNH Thôøi gian 90 phuùt Phaàn I: Thí sinh duøng ñóa CD khôûi ñoäng chöông trình PQMagic ñeå Set Active phaân vuøng 2. Sau ñoù thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: Caâu 1: Khôûi ñoäng Windows , ñaêng nhaäp user administrator thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: (1.0ñ) - Ñoåi teân maùy tính thaønh PC_SoMay_Ten. Trong ñoù, SoMay laø soá maùy ngoài, Ten laø teân cuûa thí sinh. - Ñaët ñòa chæ IP maùy laø 192.168.4.SoMay (SoMay chæ laáy 2 soá cuoái), Subnet Mark laø: 255.255.255.0 - Ñoåi giao dieän Start Menu thaønh Classic Start Menu. Chuyeån cheá ñoä logon maøn hình thaønh daïng Classic logon/off. - Trong oå C: taïo heä thoáng caây thö muïc nhö hình beân: Caâu 2: Taïo caùc group GV, HV. Taïo caùc user vaø cho chuùng vaøo caùc group nhö sau: (1.0ñ) Group GV SV HV Hang, Huyen, Nam, sv01, sv02, sv03, sv04, u01, u02, u03, u04, User Long sv05 u05 Yeâu caàu khi taïo user: - Password cuûa user gioáng nhö teân user, password chöõ thöôøng. - Caùc user thuoäc nhoùm SV vaø HV khoâng ñöôïc thay ñoåi password vaø khoâng bao giôø bò quaù haïn söû duïng. - Caùc user thuoäc nhoùm GV coù yeâu caàu thay ñoåi maät khaåu khi ñaêng nhaäp laàn ñaàu tieân. Caâu 3: Taïi heä thoáng thö muïc ñaõ laøm ôû caâu 1, thöïc hieän phaân quyeàn nhö sau: (1.0ñ) FOLDER PHAÂN QUYEÀN CHO CAÙC NHOÙM (GROUP):  BaiThi Administrators coù toaøn quyeàn. GV, SV, HV coù quyeàn ñoïc.  DuLieu Administrators coù toaøn quyeàn. GV, SV, HV coù quyeàn ñoïc. Administrators coù toaøn quyeàn. GV coù quyeàn ñoïc, ghi, xoùa. SV, HV coù quyeàn  TaiLieu ñoïc. Administrators coù toaøn quyeàn. GV coù quyeàn ñoïc, ghi, xoùa. SV, HV khoâng  Teacher ñöôïc pheùp truy caäp. Administrators coù toaøn quyeàn. GV, SV coù quyeàn ñoïc, ghi, xoùa. HV coù quyeàn  SinhVien ñoïc. Administrators coù toaøn quyeàn. GV, HV coù quyeàn ñoïc, ghi, xoùa. SV coù quyeàn  HocVien ñoïc.  DungChung Administrators coù toaøn quyeàn. GV, SV, HV coù quyeàn ñoïc, ghi, xoùa. Caâu 4: Thöïc hieän share caùc folder nhö sau: (1.0ñ) - Share folder DungChung vôùi teân share laø LuuTru-SoMay. Gaùn quyeàn truy caäp qua maïng cho nhoùm Everyone sao cho caùc phaân quyeàn NTFS vaãn ñöôïc giöõ nguyeân. - Share folder TaiLieu giöõ nguyeân teân share maëc ñònh. Gaùn quyeàn truy caäp qua maïng sao cho nhoùm Administrators coù quyeàn Full Control, nhoùm GV coù quyeàn Change, nhoùm SV vaø HV coù quyeàn Read. Caâu 5: Caøi ñaët moät maùy in hieäu Canon tuyø yù maø driver ñaõ ñöôïc hoã trôï saün trong heä thoáng. Thöïc hieän phaân quyeàn cho maùy in sao cho: nhoùm Administrators coù toaøn quyeàn, nhoùm GV coù quyeàn in, nhoùm SV, HV bò caám taát caû caùc quyeàn. (1.0ñ) Caâu 6: Truy caäp vaøo maùy coù ñòa chæ 192.168.4.100. Ñaêng nhaäp vôùi user vaø password laø: user. Sau ñoù thöïc hieän: (1.0ñ) TS-TTTH Website TT: http://thsp.edu.vn
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP MOÂN THI: MAÏNG MAÙY TÍNH Thôøi gian 90 phuùt - Cheùp hai taäp tin hình aûnh vaø hai taäp tin vaên baûn coù trong folder: \\Server\Data1 vaøo folder DuLieu. - Connect maùy in: \\Server\MayInGV veà maùy thí sinh. Caâu 7: Truy caäp vaøo maùy coù ñòa chæ 192.168.4.99 ñaêng nhaäp vôùi taøi khoaûn vaø maät khaåu: uxx (xx laø 2 kyù töï cuoái cuûa soá maùy thí sinh). Thöïc hieän: (1.0ñ) - Map folder: \\192.168.4.99\Tai_Lieu thaønh oå ñóa maïng K: treân maùy thí sinh. - Map folder: \\192.168.4.99\uxx (xx laø 2 kyù töï cuoái cuûa soá maùy thí sinh) thaønh oå ñóa maïng H: treân maùy thí sinh. Caâu 8: Duøng chöông trình Norton Ghost coù trong ñóa BootCD ñeå ghost toaøn boä phaân vuøng 2 (Partition 2) thaønh moät taäp tin, löu vaøo phaân vuøng 3 (Partition 3), ñaët teân file laø: PC-xxx-Ten.GHO (xxx laø soá maùy ngoài, Ten laø teân cuûa thí sinh). (1.0ñ) Phaàn II: Thí sinh duøng giaáy laøm baøi thi. Giaáy thi do giaùm thò coi thi cung caáp. Yeâu caàu ghi roõ hoï teân vaø soá maùy ngoài treân giaáy thi. Thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: Caâu 9: Cho ñòa chæ maïng: 192.161.121.0/24. Trình baøy vaø chia maïng naøy thaønh 9 maïng con. Sau ñoù, lieät keâ caùc ñòa chæ maïng, Subnetmask , ñòa chæ broadcast, vuøng phaïm vi ñòa chæ coù theå gaùn cho maùy tính cuaû caùc maïng con? (1.0ñ) Caâu 10: Cho ñòa chæ IP1: 100.101.102.70 vaø IP2: 100.101.102.210 coù subnet mask laø: 255.255.255.192. Haõy trình baøy vaø cho bieát ñòa chæ maïng vaø ñòa chæ broadcast cuûa chuùng laø bao nhieâu? (1.0ñ) -HEÁT- TS-TTTH Website TT: http://thsp.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản