intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện

Chia sẻ: Sơ Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

9
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện" tiến hành nhằm nghiên cứu các phương pháp lặp để giải hệ phương trình phi tuyến mô tả chế độ của hệ thống điện; tìm hiểu cách sử dụng chương trình tính toán chế độ xác lập bằng ngôn ngữ lập trình Delphi để tính toán chế độ xác lập hệ thống điện của Lào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------ LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN NGÀNH : MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN MÃ SỐ : SAVAY BOUNPHENG Ng−êi h−íng dÉn khoa häc : TS. §INH QUANG HUY Hµ NéI-2008
 2. Tµi LiÖu tham kh¶o 1. GS TS L· V¨n ót. TÝnh to¸n Ph©n tÝch c¸c chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn. Hµ Néi 2000. 2. PGS. TS. TrÇn B¸ch . L−íi ®iÖn vµ HÖ thèng ®iÖn (TËp 1 ). Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2004. 3. PGS. TS. TrÇn B¸ch . L−íi ®iÖn vµ HÖ thèng ®iÖn (TËp 2 ). Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2005. 4. PGS. TS. TrÇn B¸ch . L−íi ®iÖn vµ HÖ thèng ®iÖn (TËp 3 ). Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2006. 5. TS. TrÇn Quang Kh¸nh. M¹ng ®iÖn.TÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña m¹ng vµ hÖ thèng ®iÖn phøc t¹p. Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2007. 6. TS.NguyÔn V¨n §¹m . M¹ng L−íi ®iÖn . Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2002. 7. TS.NguyÔn V¨n §¹m . M¹ng L−íi ®iÖn . Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2005. 8. TS.NguyÔn V¨n §¹m . M¹ng L−íi ®iÖn . Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2000. 9. TS.§ç Xu©n Kh«i .TÝnh to¸n ph©n tÝch hÖ thèng ®iÖn . Nhµ XuÊt B¶n Khoa häc vµ Kü thô©t , Nµ Néi , 2000.
 3. MỤC LỤC Trang PhÇn më đầu 1. Giíi thiÖu..…………………………………………………………….….1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA LÀO…….…...3 1.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn Lµo ...………………………………..…3 1.2 Giíi thiệu chung về hÖ thèng ®iÖn Viªng ch¨n…………………………..…3 1.3 HÖ thèng ®−êng d©y truyÒn t¶i…….………………………………….….…5 1.4 Dù ¸n ®ang x©y dùng hiÖn nay…………………………………………..….7 1.5 Dự án đang chuẩn bị xây dựng trong tương lai…………………………..…8 1.6 Sản xuất và phân phối…………………………………………………..…..8 1.7 Mua, nhËp ®iÖn n¨ng…………………………………………………..…….9 1.8 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng…………………………………………………………...9 1.9 Thống kẻ sản xuất, mua nhập, bán xuất nước ngoài và cung cấp điện năng trong nước………………………………………………………10 CHƯƠNG 2: LÝ THUY ẾT TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THỐNG ĐIỆN……………………………………………12 2.1 Tầm quan trọng của bài toán giải tích lưới điện…………………………….12 2.1.1 Giới thiệu chung về kỹ thuật tính toán hệ thống điện……………...14 2.1.2 Một số vấn đề cần quan tâm trong chế độ xác lập……………...….15 2.2 Mô hình các phần tử trong bài toán giải tích lưới điện…………………….16 2.2.1 Mô hình lưới điện chuẩn……………………………...……………16 2.2.2 Mô hình đường dây tải điện………………………………………..18 2.2.3 Mô hình máy biến áp điện lực……………………………………...23 2.2.3.1 Máy biến áp điều chỉnh dưới tải diều chỉnh mô dun……………..24 2.2.4 Sơ đồ thay thế của các thết bị bù (kháng điện và tụ điện)………….29 2.3 Giải tích chế độ xác lập…………………………………………………….31 2.3.1 Lý thuyết chung…………………………………………………….31 2.3.2 Hệ phương trình cân bằng dòng nút………………………………..31
 4. 2.3.3 Ma trận tổng dẫn nút cho nhánh đơn giản…………………………37 2.3.4 Hệ phương trình cân bằng dòng nút cho lưới điện phức tạp…...….39 2.3.5 Mô hình cân bằng công suất nút…………………………………...45 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP HỆ THÔNG ĐIỆN……………………………………………52 3.1 Phương pháp Gauss - Seider ……………………………………………….52 3.1.1 Cơ sở toán học …………………………………………………….52 3.1.2 Áp dụng phương pháp Gauss - Seidel cho bài toán giải tích chế độ xác lập…………………………………..54 3.1.3 Tốc độ hội tụ của phương pháp Gauss - Seidel. Cơ sở và kinh nghiệm cài đạt hệ số gia tóc trong phép lập………………….59 3.2 Phương pháp Newton - Raphson…………………………………………...60 3.2.1 Cơ sở toán học……………………………………………………...60 3.2.2 Áp dụng phương pháp Newton – Raphson cho thi toán giải tích chế độ xác lập………………………………….....62 3.2.3 Cơ sở lý thuyết và áp dụng phương pháp tách biến nhanh cho bài toán giải tích chế độ xác lập……………………….71 3.3 Các phương trình dòng điện và công suất trên các nhánh………………….76 CHƯƠNG 4: SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP NEWTON - RAPHSON VÀ GAUSS – SEIDEL…………….........................80 4.1 So sánh hai phương pháp …………………………………...………………80 4.2 Kết luận………………...……………………………………………………82 CHƯƠNG 5: Sö dông ch¬ng tr×nh tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn Lµo …………………………………….........83 5.1 CÊu tróc ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp……………………………..83 5.1.1 Sè liÖu ®Çu vµo…………………………………………………………….83 5.1.2 TÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu………………………………………………….86
 5. 5.1.2.1 S¬ ®å khèi ph−¬ng ph¸p Gauss - Seidel tÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn…………………………89 5.2 Sö dông ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn Lµo………………………………………………..92 5.2.1 Cấu trúc của cột hÖ thèng tại Viêng Chặn……………..………….92 5.2.1.1 Sè liÖu nh¸nh……………….……………………………...93 5.2.1.2 Sè liÖu th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p ba pha hai cuén d©y……………………………………….95 5.3 Sè liÖu vµo ch−¬ng tr×nh…………………………………………………...96 5.4 KÕt qu¶ tÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn Lµo…………..…………....98 C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña luËn v¨n ……………………………..102
 6. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 PhÇn më ®Çu 1. Giíi thiÖu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ Lµo, vÊn ®Ò ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn còng ®−îc ph¸t triÓn nhanh chãng. C¸c nguån ®iÖn, ®−êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ®−îc ph¸t triÓn vµ x©y dùng nhiÒu h¬n, c¸c thiÕt bÞ cò, l¹c hËu trong hÖ thèng ®iÖn dÇn dÇn ®−îc thay thÕ bëi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã kh¶ n¨ng tù ®éng, thÝch nghi cao. §Æc biÖt c«ng t¸c vËn hµnh, ®iÒu khiÓn, hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ cµng ®−îc quan t©m h¬n. §Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng nªu trªn, tr−íc tiªn chóng ta ph¶i nhËn d¹ng vÒ hÖ thèng ®iÖn, ph©n tÝch tÝnh to¸n c¸c th«ng sè chÕ ®é ho¹t ®éng cña nã,trªn c¬ së ®ã ¸p dông ®Ó thùc hiÖn c¸c bµi to¸n kh¸c nh−: Nghiªn cøu Quy ho¹ch, thiÕt kÕ, vËn hµnh hÖ thèng ®iÖn, tèi −u ho¸ chÕ ®é lµm viÖc, tÝnh to¸n æn ®Þnh vµ nghiªn cøu c¸c sù cè. LuËn v¨n: “ Nghiªn cøu bµi to¸n tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn” lµ mét trong nh÷ng nghiªn cøu c¬ së ®Ó nghiªn cøu c¸c bµi to¸n kh¸c vÒ hÖ thèng ®iÖn. 1- C¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi. - Nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ph¸p lÆp ®Ó gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh phi tuyÕn m« t¶ chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn - T×m hiÓu c¸ch sö dông ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Delphi ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn cña Lµo. 2- Tãm t¾t néi dung cña luËn v¨n Néi dung chÝnh cña luËn v¨n bao gåm c¸c phÇn nh− sau: Ch¬ng1: Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÖn cña Lµo, giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ sù ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn Lµo. Ch¬ng 2: Lý thuyÕt tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 1
 7. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 Ch¬ng 3: C¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn. Ch¬ng 4: So s¸nh hai ph−¬ng ph¸p Newton-Raphson vµ Gauss-Seidel tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn. Ch¬ng 5: Sö dông ch−¬ng tr×nh tÝnh chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn Lµo. KÕt luËn. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 2
 8. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 CH¦¥NG 1 Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÖn cña Lµo 1.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn Lµo. §iÖn n¨ng ngµy cµng ®−îc sö dông réng r·i vµ ®ãng vµi trß rÊt quan träng trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng, kinh tÕ, x· héi cña Lµo. §Êt n−íc Lµo cã nhiÒu nói cao vµ hÖ thèng s«ng ngßi, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tèt, tiÒm n¨ng rÊt lín, thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn, x©y dùng c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn trªn toµn ®Êt n−íc. NhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã, §¶ng, nhµ n−íc Lµo cã kÓ ho¹ch kh¶o s¸t vµ x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y thñy ®iÖn tõ miÒn B¾c ®Õn miÒn Nam ®Ó cung cÊp ®iÖn n¨ng cho phô t¶i tiªu thô ®ang t¨ng tr−ëng vµ mét phÇn ®Ó xuÊt khÈu. Cïng víi sù ph¸t triÓn nguån ®iÖn, l−íi ®iÖn còng ®−îc ph¸t triÓn vµ më réng m¹nh mÏ vÒ cÊp ®iÖn ¸p vËn hµnh, còng nh− b¸n kÝnh cung cÊp ®iÖn. HiÖn nay c«ng ty ®iÖn lùc Lµo cã quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ më réng m¹ng l−íi ®iÖn ®Ó cung cÊp ®iÖn n¨ng cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc. HÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn cao ¸p ë Lµo ®· vËn hµnh ë cÊp ®iÖn ¸p 115 kV cã tæng chiÒu dµi 1.610 km. §iÖn n¨ng ®−îc s¶n xuÊt tõ c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn Nam Ngum , Nam Leuk , Nam Mang nhê hÖ thèng truyÒn t¶i cung cÊp ®iÖn n¨ng cho c¸c phô t¶i ë mét sè tØnh miÒn B¾c, miÒn Nam, thµnh phè Viªng Ch¨n vµ xuÊt khÈu sang Thai Lan. Trong t−¬ng lai kh«ng xa sÏ cã dù ¸n x©y dùng ®−êng d©y truyÒn t¶i nèi víi ®−êng d©y truyÒn t¶i cña c¸c n−íc Asean. PhÇn c¬ b¶n,x−¬ng sèng hÖ thèng ®iÖn Lµo, ®ã lµ hÖ thèng ®iÖn Vien Chan. 1.2 Giíi thiệu chung về hÖ thèng ®iÖn Viªng Chăn. Lµo cã biªn giíi gi¸p víi c¸c n−íc Việt Nam, Trung Quốc, Miªn Ma, Th¸i Lan và Cam Pu Chia. Trong đã, phÝa đ«ng gi¸p Việt Nam víi chiÒu dµi khoảng 2.069 km, phÝa bắc gi¸p Trung quốc víi chiÒu dµi khoảng 505 km, phÝa t©y bắc gi¸p Miªn Ma cã chiÒu dµi khoảng 236 km, phÝa t©y gi¸p Thai Lan cã Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 3
 9. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 chiÒu dµi khoảng 1.835 km, phÝa nam gi¸p Cam Pu Chia cã chiÒu dµi khoảng 492 km. §Êt n−íc Lµo cã diện tÝch 236.800 km2 , cã d©n số khoảng 6.521.998 người và b¶o gåm 17 tỉnh . HÖ thèng ®iÖn Lào ®· ®−îc thµnh lËp tõ năm 1959, thời kỳ ®ã chỉ cã một nhà m¸y điện nhỏ, cã sản lượng nhỏ chỉ ®ñ cung cấp cho qu©n đội Ph¸p và một số phô t¶i trung t©m Viªng Chăn. Trong thêi kü 1966 ®Õn 1971 hÖ thèng ®iÖn Lµo ®· ®−îc më réng khi hoµn thµnh dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn Nam Ngum 1 cã c«ng suÊt 30 MW vµ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn ch¹y dÇu cã c«ng suÊt 10 MW. Năm 1975 ë miÒn B¾c đ· x©y dựng nhà m¸y thủy điện nhỏ Nam §«ng (tỉnh Luang Pra Bang) cã c«ng suất ph¸t là 0,9 MW, ë miÒn Nam ®· x©y dùng nhà m¸y thủy điện Sª La Băm (tỉnh Chăm Pa Sắc) cã c«ng suất ph¸t là 2,04MW, cả nước cã c«ng suất ph¸t là 42 MW. Sản lượng ®iÖn toµn quèc ®¹t 241 triệu kWh/năm, cung cÊp cho 19.000 hé gia đ×nh. Giai ®o¹n 1976-1979 đ· më réng nhà m¸y thủy điện Nam Ngum từ 30 MW đến 110 MW, cả nước cã c«ng suất ph¸t là 122 MW ®¹t sản lượng 898 triệu kWh/năm, cung cÊp điện năng cho 25.000 hé gia đ×nh và xuÊt sang Th¸i Lan tăng 4 lần so với năm 1975. Giai ®o¹n 1983-1990 më réng c«ng suất ph¸t của nhà m¸y thủy điện Nam Ngum tõ 110MW đến 150 MW, cả nước cã c«ng suất ph¸t 162 MW, ®¹t sản lượng 900 triệu kWh/năm cã thÓ ®¸p ứng được nhu cầu sử dụng cña đất nước vµ xuÊt khÈu. Giai ®o¹n 1991-1999 là thời kỳ hÖ thèng ®iÖn của Lào ph¸t triển kh¸ nhanh, nhiều nhà m¸y thñy ®iÖn ®· ®−îc x©y dung: nhà m¸y thủy điện Xª Xết 1(x©y dựng xong năm 1991), cã c«ng suất 45 MW; nhà m¸y thủy điện Th©n Hịn Bun (x©y dựng xong năm 1998), cã c«ng suất 210 MW; nhà m¸y thủy Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 4
 10. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 điện Huổi Hỏ (x©y dựng xong năm 1999), cã c«ng suất 150 MW, t¨ng c«ng suất ph¸t toµn quèc tõ 162MW lªn ®Õn 570 MW. Trong giai ®o¹n này dự ¸n tăng c«ng suất ph¸t của nhµ m¸y thủy điện Sª la băm ®· tăng c«ng suất ph¸t tõ 2,04MW đến 5MW (xong năm 1994). Song song víi sù ph¸t triÓn nguån, m¹ng l−íi truyÒn t¶i còng ®−îc më réng: Dự ¸n x©y dựng đường d©y 115 kV từ nhà m¸y thủy điện Nam Ngum ®Õn tỉnh Luang Pra Bang hoµn thµnh năm 1993, dự ¸n x©y dựng lưới điện (Southern Project Electrification) của miền Nam (năm 1993) và dự ¸n x©y dựng lưới điện (Power Grid Install) năm 1998. S¶n l−îng ®iÖn toµn quèc ®¹t 1.200 triệu kWh/năm, cung cÊp cho 225.882 hé gia ®×nh, gÊp 11,8 lần so với năm 1975. Giai ®o¹n 2000-2007 hoµn thành việc x©y dựng 2 nhà m¸y thủy điện trong tØnh Viªng Chăn: Nhà m¸y thủy điện Nam Leuk (x©y dựng xong năm 2000), cã c«ng suất ph¸t 60 MW, nhà m¸y thủy điện Nam Mang 3 (x©y dựng xong năm 2005), cã c«ng suÊt ph¸t 40 MW. N¨m 2004 ®· thùc hiÖn dù ¸n më réng nhµ mµy thñy ®iÖn Nam Ngum tõ 150MW lªn 170MW. Còng thêi gian nµy, thùc hiÖn giai ®o¹n 1: më réng l−íi ®iÖn hÖ thèng ®iÖn miÒn B¾c, hÖ thèng ®iÖn miÒn Nam. §Æc biÕt ®· thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng ®−êng d©y 115 kV tõ thµnh phè Tha Khach (tØnh Kham Muom) ®Õn má vµng Se Pon, n©ng s¶n l−îng ®iÖn cung cÊp cho toµn quèc gia lªn 1.400 triÖu kWh/n¨m, cung cÊp cho 408.206 hé gia ®×nh, gÊp 21,4 lÇn so víi n¨m 1975. 1.3 HÖ thèng ®−êng d©y truyÒn t¶i §iÖn n¨ng d−íi sù qu¶n lý cña chÝnh phñ. §Ó ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®¶m b¶o møc ®é t¨ng tr−ëng 11%, C«ng ty ®iÖn lùc Lµo ®· ph¸t triÓn ®−êng ®©y cao ¸p 115kV cã tæng chiÒu dµi 1.610 km (n¨m 2006 chØ cã 1.168 km), t¨ng kho¶ng 442 km; l−íi trung ¸p 22 kV bao gåm 9.800 km t¨ng 795 km vµ l−íi h¹ ¸p 0.4 kV gåm: 8.855 km, t¨ng 537 km. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 5
 11. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 1. Cã thÓ thÊy sù më réng c¸c ®−êng d©y 115 kV ë c¸c ®Þa ph−¬ng tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 qua b¶ng tæng kÕt sau: TT VÞ trÝ N¨m 2006 N¨m 2007 (km) (km) HÖ thèng ®iÖn Viªng ch¨n 01 Nam Ngum-Phone Tong 146 146 02 Nam Ngum- Tha Lat 5 5 03 Tha Lat-Phone Sung 16 16 04 Phone Sung-Na Xay Thong 46 46 05 Na Xay Thong-Phone Tong 12 12 06 Phone Tong-Tha Na Leng 54 54 07 Na Xay Thong-Tha Ngon 12 12 08 Nam Mang-Kok Sa Ad - 34 09 Kok Sa Ad-Tha Na Leng - 16 10 Nam Leuk-Nam Ngum 55 55 HÖ th«ng ®iÖn miÒn b¾c 11 Thalat-Non Hai 101 101 12 Thalat-Vang Vieng 63 63 13 Xieng Ngeu-Sayabury 75 75 14 Vang Vieng-Luang Pra Bang 146 146 15 Nam Leuk-Phone Savan 181 181 HÖ th«ng ®iÖn miÒn nam 16 Nam Leuk- Pak San 85 85 17 Tha Kek-Nakonpanom 5 164 18 Pak Bo-Keng Kok 52 52 19 Se Xet-Song Mek 114 114 20 Pak Se-Khon Pa Peng - 121 Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 6
 12. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 21 Ban Na-Attapeu - 112 Tæng thÓ 1,168 1,610 2. L−íi trung ¸p 22kV vµ l−íi h¹ ¸p 0.4 kV TT VÞ trÝ (tªn tØnh) L−íi trung ¸p L−íi h¹ ¸p N¨m2006 N¨m 2007 N¨m 2006 N¨m 2007 (km) (km) (km) (km) 01 Viªng Ch¨n(22 , 0.4kV) 1,271 1,29 1,849 1,814 02 Ou Dom Xay (22 , 0.4kV) 98 98 75 78 03 Hoa Phan (22 , 0.4kV) 0 207 116 134 04 Bo Keo (22 , 0.4kV) 143 168 106 127 05 Luang Pra Bang (22 , 0.4kV) 351 507 179 293 06 Xieng Khuang (22 , 0.4kV) 51 84 94 159 07 Sayabury(22 , 0.4kV) 404 569 378 456 08 TØnh Viªng Ch¨n(22 , 0.4kV) 746 1,083 900 1,106 09 Bolikhamxay(22 , 0.4kV) 650 752 547 598 10 Kham Muom (22 , 0.4kV) 1,299 1,385 811 846 11 Savanakhet (22 , 0.4kV) 1,414 1,491 1,144 1,226 12 Salavan(22 , 0.4kV) 742 851 641 670 13 Champasak(22, 0.4kV) 1,233 1,308 1,194 1,348 Tæng thÓ 8,401 9,800 8,034 8,855 1.4 Dù ¸n ®ang x©y dùng hiÖn nay: HiÖn nµy ®ang x©y dựng lưới điện 0,4kV, 22kV vµ ®−êng d©y 115kV: * ë miền Bắc (6tØnh) giai ®o¹n 2 (Northern Area Rural Power Distribution 2): - X©y dùng ®−êng d©y 115 kV cã chiÒu dµi 272 km. - X©y dùng l−íi ®iÖn 22 kV cã chiÒu dµi 915 km. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 7
 13. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 - X©y dùng l−íi ®iÖn 0.4 kV cã chiÒu dµi 439 km. * ë miÒn Nam (7tØnh), ®ang x©y dùng lưới điện 0.4kV, 22kV,115kV giai ®o¹n 2 (Rural Electrification Project 2): - X©y dùng ®−êng d©y 115 kV cã chiÒu dµi 300 km. - X©y dùng l−íi ®iÖn 22 kV cã chiÒu dµi 1.447 km. - X©y dùng l−íi ®iÖn 0.4 kV cã chiÒu dµi 1.059 km. 1.5 Dù ¸n ®ang chuÈn bÞ x©y dùng trong t−¬ng lai: Dù ¸n ®ang nghiªn cøu x©y dùng l−íi ®iÖn 500kV ®Ó nèi víi c¸c N−íc trong khu vùc nh− : ViÖt Nam, Th¸i Lan vµ c¸c n−íc Asean . 1.6 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi : 1.6.1 S¶n xuÊt: Trong n¨m 2007 s¶n l−îng ®iÖn n¨ng: 1.715 triÖu kWh 1.6.2 ViÖc ph©n phèi ®iÖn n¨ng XuÊt khÊu sang Th¸i Lan 704 triÖu kWh. Trong n−íc 1.011 triÖu kWh, ®−îc biÓu diÔn trong b¶ng sau: C¸c lo¹i kh¸ch hµng Sè l−îng Sö dông (triÖu kWh) TiÒn (triÖu Kip) Khu d©n c− 432,248 510,60 189,515 Kinh doanh,th−¬ng m¹i 11,585 115,53 92,439 Kinh doanh ©m nh¹c vµ 348 5,81 5,633 kinh doanh kh¸c C¬ quan nhµ n−íc 6,909 98,63 69,267 N«ng nghiÖp -Thuû lîi 821 35,32 10,210 §¹i sö qu¸n vµ c¸c c¬ 205 8,63 9,112 Quan, tæ chøc quèc tÕ C«ng nghiÖp, thñ c«ng 6,869 236,54 139,591 Tæng thÓ 458,985 1,011.06 515,767 Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 8
 14. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 1.7 Mua, nhËp ®iÖn n¨ng. MÆc dï C«ng ty ®iÖn lùc Lµo ®· s¶n suÊt ®iÖn n¨ng ®Ó ®¸p øng cho c¸c phô t¶i, tuy nhiªn ®Ó cung cÊp cho c¸c tØnh gi¸p biªn giíi (víi s¶n l−îng 1.715 triÖu kWh trong n¨m 2007), C«ng ty ®iÖn lùc vÉn nhËp ®iÖn n¨ng tõ c¸c n−íc ViÖt Nam, Th¸i Lan. 1.8 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng. Trong nh÷ng n¨m qua, tæn thÊt ®iÖn n¨ng c¶ n−íc vÉn cßn cao vµ t¨ng thªm hµng n¨m. VÊn ®Ò nµy ®· trë thµnh cÊp b¸ch, C«ng ty ®iÖn lùc Lµo cÇn ph¶i nghiªn cøu, gi¶i quyÖt. Tæn thÊt n¨ng l−îng cã 2 mÆt kü thuËt vµ kh«ng kü thuËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i ph¸p gi¶m tæn thÊt n¨ng l−îng, mét sè chi nh¸nh tØnh, ®Æc biÖt ë 6 tØnh miÒn B¾c cã kh¶ n¨ng gi¶m ®−îc(vÝ dô: Xiªng Khoang tæn thÊt n¨ng l−îng cßn 6,2%.Cßn ë chi nh¸nh mét sè tØnh miÒn Nam tæn thÊt n¨ng l−îng t−¬ng ®èi cao (Ch¨m Pa S¾c: 26,64%). Tû lÖ tæn thÊt n¨ng l−îng so víi sù cung cÊp Chi nh¸nh tØnh N¨m 2006 (%) N¨m 2007 (%) Thµnh phè Viªng ch¨n 20.28 21.30 Oudomxay 22.09 12.55 Hoa Phan 17.17 13.45 Bo Kheo 11.93 10.92 Luang Pra bang 14.13 9.91 Xiªng Khoang 12.34 6.20 Sayabury 10.38 10.27 TØnh Viªng ch¨n 10.85 12.59 BolikhamXay 16.97 18.61 Kham muon 23.14 21.46 Savanakhet 16.92 15.19 Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 9
 15. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 Salavan 21.34 15.19 Champasak 23.57 26.64 Tæng thÓ 19.01 19.32 1.9 Thèng kÎ s¶n xuÊt, mua nhËp , t¸i xuÊt n−íc ngoµi vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng trong n−íc. 1. B¶ng thèng kÎ s¶n xuÊt, mua nhËp, t¸i xuÊt n−íc ngoµi vµ cung cÊp ®iªn m¨ng trong n−íc cña C«ng ty ®iÖn lùc Lµo N¨m S¶n xuÊt Mua nhËp T¸i xuÊt Cung cÊp ChØ sè t¨ng tr−ëng n−íc ngoµi trong n−íc (%) 1975 241,353,500 8,433,433 155,289,801 60,662,478 Cung cÊp trong n−íc 1976 232,762,740 6,744,050 156,617,600 63,567,000 4.57 1977 256,140,300 6,271,745 176,722,000 68,071,731 6.62 1978 298,435,100 6,232,464 222,510,033 76,385,944 10.88 1979 898,064,100 6,852,066 787,968,903 85,715,646 10.88 1980 886,196,100 7,828,152 766,405,400 96,184,868 10.88 1981 845,897,700 8,387,581 708,703,800 105,118,000 8.50 1982 910,451,200 10,658,385 749,762,200 107,373,000 2.10 1983 863,377,600 13,371,806 694,416,900 124,008,965 13.42 1984 890,975,700 16,632,804 709,716,277 127,466,238 2.71 1985 906,620,300 18,600,000 716,277,200 130,385,347 2.24 1986 867,305,000 17,196,270 683,588,000 128,151,280 -1.74 1987 566,606,800 17,997,097 387,250,600 125,533,604 -2.09 1988 552,647,000 19,803,050 363,607,900 139,100,930 9.75 1989 698.071,300 23,086,340 490,542,990 149,196,361 6.77 1990 833,489,345 27,732,920 595,192,720 164,576,091 9.35 1991 833,926,714 34,900,158 562,586,811 220,666,369 25.42 1992 751,812,196 41,269,342 459,818,078 252,737,409 12.69 1993 919,838,670 47,697,670 595,786,249 264,788,396 4.55 Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 10
 16. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 1994 1,198,549,757 57,463,082 829,250,624 303,405,519 12.73 1995 1,084,989,378 76,832,693 675,546,863 337,472,311 10.09 1996 1,247,836,792 87,560,771 792,430,900 379,541,423 11.08 1997 1,218,738,792 101,651,186 710,211,695 433,860,457 12.52 1998 947,777,356 142,283,840 405,197,069 513,272,507 15.47 1999 1,168,880,070 172,197,130 598,140,993 565,546,838 9.24 2000 1,578,548,822 159,917,635 862,938,275 639,858,582 11.61 2001 1,553,648,951 182,497,035 796,379,635 710,330,142 9.92 2002 1,570,200,642 200,797,000 771,434,261 766,738,823 7.36 2003 1,316,840,765 229,321,000 434,656,874 883,722,502 13.24 2004 1,416,458,798 235,478,000 507,054,590 902,762,784 2.11 2005 1,524,000,000 261,030,000 520,460,000 1,025,820,000 12.00 * KÕt luËn: - Víi sù ph¸t triÓn nguån ®iÖn vµ më réng nhanh chãng l−íi ®iÖn HÖ thèng ®iÖn Lµo cµng ngµy cµng trë thµnh hÖ thèng ®iÖn lín, phøc t¹p h¬n. - §Ó cã thÓ thiÕt kÕ, vËn hµnh ®¶m b¶o kü thuËt, kinh tÕ còng nh− gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong hÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i nghiªn cøu tèt ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ vµ tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 11
 17. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 CH¦¥NG 2: Lý thuyÕt tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp hÖ thèng ®iÖn 2.1 TÇm quan träng cña bµi to¸n gi¶i tÝch l−íi ®iÖn. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, nhu cÇu ®iÖn n¨ng ngµy cµng cao dÉn ®Õn hÖ thèng ®iÖn ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng. C¸c phÇn tö ®−îc ®−a vµo hÖ thèng ngµy cµng t¨ng vÒ c¶ chÊt l−îng vµ sè l−îng. Do ®ã cã nhiÒu b¸i to¸n cÇn ®−îc nghiªn cøu trong hÖ thèng ®iÖn. Tr−íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn bµi to¸n gi¶i tÝch l−íi ®iÖn, ®ã lµ bµi to¸n x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè chÕ ®é cña l−íi ®iÖn vµ còng lµ bµi to¸n c¬ së ®Ó nghiªn cøu c¸c bµi to¸n kh¸c nh−: bµi to¸n quy ho¹ch, thiÕt kÕ, vËn hµnh, tÝnh to¸n kiÓm tra lùa chän trang thiÕt bÞ vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng ®iÖn. Trong quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn cÇn gi¶i quyÕt nhiÒu bµi to¸n tèi −u vÒ lùa chän c¸c thµnh phÇn vµ c«ng suÊt cña c¸c lo¹i nguån ®iÖn, ph¹m vi cung cÊp ®iÖn tËp trung vµ ph©n t¸n, ph¸t triÓn l−íi ®iÖn truyÒn t¶i vµ ph©n phèi g¾n víi quy ho¹ch nguån ®iÖn, c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khai th¸c hÖ thèng, ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña hÖ thèng. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, tr−íc hÕt chóng ta ph¶i gi¶i bµi to¸n tÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc l−u l−îng c«ng suÊt, ®iÖn ¸p c¸c nót, ®iÓm nèi c¸c ®−êng d©y,vÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p cÇn ®−îc x©y dùng ®Ó cung cÊp cho phô t¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy lµm viÖc cña hÖ thèng. Trong c«ng t¸c vËn hµnh, bµi to¸n tÝnh to¸n chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn cã vai trß hÕt søc quan träng. DiÔn biÕn x¶y ra trong hÖ thèng ®iÖn rÊt phøc t¹p, nã thay ®æi liªn tôc phô thuéc vµo diÔn biÕn cña phô t¶i vµ c¸c chÕ ®é cña hÖ thèng. Do ®ã, t¹i c¸c trung t©m ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®iÖn, c«ng viÖc tÝnh to¸n ph©n tÝch c¸c th«ng sè chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn ®−îc thùc hiÖn th−êng xuyªn ®Ó lËp ph−¬ng thøc vËn hµnh cho tõng thêi ®iÓm. Ch¼ng h¹n nh− t¹i thêi ®iÓm cao ®iÓm, cÇn ph¶i tÝnh c¸c th«ng sè ®iÖn ¸p t¹i c¸c nót, dßng ®iÖn trong c¸c Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 12
 18. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 nh¸nh ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc l−u l−îng c«ng suÊt, tõ ®ã cã thÓ biÕt ®−îc c«ng suÊt ph¸t cña c¸c nguån ®iÖn, ®−êng d©y nµo qu¸ t¶i, ®iÖn ¸p c¸c nót cã ®¶m b¶o kh«ng…tõ c¸c sè liÖu th«ng tin ®ã ng−êi vËn hµnh cã thÓ lËp ra ph−¬ng thøc vËn hµnh hîp lý cho hÖ thèng ®iÖn t−¬ng øng víi chÕ ®é ®ã. Trong thiÕt kÕ lùa chän c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn, viÖc tÝnh to¸n chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn còng ®−îc thùc hiÖn tr−íc tiªn. Khi ®¸nh gi¸, lùa chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch c¸c chÕ ®é, tÝnh tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn ¸p cña l−íi ®iÖn gãp phÇn tÝch cùc v¸o viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña hÖ thèng vµ tõ ®ã ®−a ra ®−îc ph−¬ng ¸n tèi −u nhÊt. §ång thêi, khi lùa chän c¸c phÇn tö cña hÖ thèng, kÕt qu¶ cña viÖc tÝnh to¸n c¸c chÕ ®é nh− x¸c ®Þnh dßng ®iÖn lµm viÖc tÝnh to¸n vµ dßng ®iÖn lµm viÖc c−ìng bøc ch¹y qua c¸c phÇn tö cho ta thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn lùa chän c¸c phÇn tö, c¸c khÝ cô ®iÖn cña hÖ thèng ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng ®iÖn lµm viÖc tin cËy vµ kinh tÕ. Nghiªn cøu æn ®Þnh cña hÖ thèng ®iÖn, thùc chÊt lµ gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ ph©n tÝch, ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh qu¸ ®é mµ c¸c th«ng sè chÕ ®é nh−: dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt, tèc ®é quay cña r« to cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn thay ®æi theo thêi gian. Tuy nhiªn, bµi to¸n sÏ hoµn toµn v« nghÜa vµ kh«ng thÓ gi¶i ®−îc nÕu kh«ng biÕt ®−îc th«ng tin cña chÕ ®é x¸c lËp ban ®Çu. Kh¸i niÖm æn ®Þnh tÜnh ph¶i g¾n liÒn víi chÕ ®é x¸c lËp cô thÓ. Cßn æn ®Þnh ®éng thùc chÊt lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn an toµn tõ chÕ ®é x¸c lËp nµy nµy sang chÕ ®é x¸c lËp kh¸c. Tõ ®ã cã thÓ thÊy râ vai trß quan träng cña tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp trong c¸c bµi to¸n nghiªn cøu æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn. ViÖc x¸c ®Þnh th«ng sè cña chÕ ®é x¸c lËp ban ®Çu còng chÝnh lµ tÝnh to¸n ®iÓm xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh qu¸ ®é. Ngoµi ra, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gÇn ®óng cho phÐp, ë mçi thêi ®iÓm, chÕ ®é qu¸ ®é hÖ thèng cã thÓ tÝnh to¸n nh− chÐ ®é xc¸ lËp xÊp xØ. Khi ®ã viÖc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c ®Æc tr−ng c«ng suet, ph©n bè dßng, ¸p trong chÕ ®é x¸c lËp vÉn cã ý nghÜa trong chÕ ®é qu¸ ®é. Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 13
 19. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 Nh− v©y, c¸ch thiªt lËp m« h×nh l−íi ®iÖn vµ tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp lµ bµi to¸n rÊt cÇn thiÕt ®−îc quan t©m tr−íc khi ®i s©u vµo nghiªn cøu c¸c bµi to¸n æn ®Þnh cña hÖ thèng ®iÖn. Tãm l¹i, bµi to¸n ph©n tÝch tÝnh to¸n chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn rÊt quan träng, nã lµ c¬ së, tiÒn ®Ò cho viÖc nghiªn cøu c¸c bµi to¸n kh¸c cña hÖ thèng ®iÖn. Do ®ã cÇn ph¶i hiÓu râ, n¾m b¾t ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p, nh÷ng thuËt to¸n ¸p dông ®Ó gi¶i bµi to¸n tÝnh chÕ ®é x¸c lËp cña hÖ thèng ®iÖn. §Æc biÖt, hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña c«ng nghÖ m¸y tÝnh, cho phÐp chóng ta thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh c¸c bµi to¸n tÝnh to¸n chÕ ®é ®èi víi c¸c hÖ thèng cã kÝch th−íc lín, víi ®é chÝnh x¸c cao. 2.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ kü thuËt tÝnh to¸n hÖ thèng ®iÖn. Qóa tr×nh ®ang ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®iÖn chÝnh lµ mét trong c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÖn, chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÖn bao gåm chÕ dé x¸c lËp vµ chÕ ®é qóa ®é. Trong c¸c chÕ ®é x¸c lËp vµ chÕ ®é qóa ®é ng−êi ta l¹i ph©n ra nhiÒu lo¹i chÕ ®é nh−: + ChÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng. + ChÕ ®é lµm viÖc sau sù cè. + ChÕ ®é sù cè lµm viÖc (Sù cè duy tr×). + ChÕ ®é qóa ®é b×nh th−êng. + ChÕ ®é qóa ®é sù cè. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i tÝnh to¸n ph©n tÝch c¸c chÕ ®é ®Ó hÖ thèng lµm viÖc mét c¸ch tin cËy. Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña b¶n th©n hÖ thèng ®iÖn nh−: viÖc sö dông c¸c c«ng nghÖ míi, thiÕt bÞ míi lµm gia t¨ng kh«ng ngõng ®é phøc t¹p cña hÖ thèng ®iÖn g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña kü thuËt tÝnh to¸n, c«ng cô tÝnh to¸n, gi¸m s¸t hiÖn ®¹i nhÊt. §è lµ v× môc ®Ýnh hµng ®Çu cña tÝnh to¸n ph©n tÝch hÖ thèng lµ ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm so¸t ®iÒu chØnh, ®iÒu Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 14
 20. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật TĐHBK-HN 2006-2008 khiÓn qóa tr×nh lµm viÖc cña nã, còng v× hÖ thèng ®iÖn lµ mét hÖ thèng ®iÖn phøc t¹p, cã qu¸ tr×nh diÔn biÕn nhanh vµ vai trß kinh tÕ cùc k× to lín. Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay, tÝnh to¸n ph©n tÝch hÖ thèng ®iÖn ngµy cµng chó träng ®Õn c¸c ¸p dông thêi thùc, tøc lµ theo kÞp c¸c diÔn biÕn thùc trong vËn hµnh hÖ thèng. C¬ së cho tÝnh kh¶ thi cña viÖc triÓn khai c¸c ¸p dông nµy lµ sù xuÊt hiÖn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t vµ thu thËp dò liÖu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Nh− tªn gäi cña nã, hÖ thèng nµy ®¶m b¶o viÖc thu thËp vµ x÷ lý d÷ liÖu thêi thùc tõ hÖ thèng ®o l−êng tõ xa RTU (Remote Terminal Units), phôc vôc cho kh©u tÝnh to¸n ph©n tÝch vµ lÊy quyÕt ®Þnh ®iÒu khiÓn. Sau ®ã còng chÞu tr¸ch nhiÖn thi hµnh tù ®éng cã gi¸m s¸t c¸c ®iÒu khiÓn nµy trªn hÖ thèng c«ng nghiÖp SCADA cã vai trß kh¸c nhau trong nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau trong ®ã cã hÖ thèng ®iÖn, vµ dÔ thÊy r¾ng sù ph¸t triÓn cña nã g¾n liÒn vèi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, m¸y tÝnh ®iÖn tö, viÔn th«ng. Tr−íc c¸c vÊn ®Ò trªn th× viÖc nghiªn cøu c¸c kü thuËt tÝnh to¸n ph©n tÝch hÖ thèng ®iÖn vµ lËp c¸c ch−¬ng trÝnh tÝnh to¸n chÕ ®é hÖ thèng ®iÖn lµ cÇn thiÕt. 2.1.2 Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong chÕ ®é x¸c lËp. TËp hîp c¸c qu¸ tr×nh ®iÖn x¶y ra trong mét thêi ®iÓm hoÆc mét kho¶ng thêi gian vËn hµnh gäi lµ chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn.§Æc tr−ng cña chÕ ®é hÖ thèng ®iÖn lµ c¸c th«ng sè chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn nh−: U, I, φ, P, Q, f… C¸c th«ng sè nµy lu«n biÕn ®æi theo thêi gian, lµ hµm sè cña thêi gian. §Ó biÕt ®−îc mét chÕ ®é lµm viÖc cña mét hÖ thèng ®iÖn ta cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸c th«ng sè chÕ ®é cña hÖ thèng ®iÖn ®ã, c¸c th«ng sè chÕ ®é cã quan hÖ qua l¹i víi nhau th«ng qua c¸c th«ng sè hÖ thèng (r, x, b…), nh÷ng quan hÖ nµy cã thÓ lµ tuyÕn tÝnh hoÆc phi tuyÕn. Víi hÖ thèng ®iÖn lµm viÖc ë chÕ ®é x¸c lËp th× vÊn ®Ò cÇn quan t©m lµ: Tính toán chế độ làm việc của hệ thống điện Trang 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2