intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng - Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:573

218
lượt xem
104
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 177/BXD - VP Ngày 16-8-2007 gồm 11 chương, trình bày về công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; công tác đào, đắp đất, đá, cát; công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; công tác làm đường; công tác xây gạch đá;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng - Bộ Xây dựng

 1. vn g. n NGcom du ay x DỰyaho ia . g o w. w ÂY ung -w @ m g c . o X axayd un À ội-gi NH N yd xa a I ,Hà gi w. w Ô ọcHân NGLêNg w 2 6
 2. http://giaxaydung.vn ThuyÕt minh vμ h−íng dÉn ¸p dông §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng nh− 1m3 t−êng g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1m2 l¸t g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt). §Þnh møc dù to¸n ®−îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn.v.v.). 1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n §Þnh møc dù to¸n bao gåm: - Møc hao phÝ vËt liÖu: Lµ sè l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng. Møc hao phÝ vËt liÖu quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t. - Møc hao phÝ lao ®éng: Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng. Sè l−îng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn tr−êng thi c«ng. CÊp bËc c«ng nh©n quy ®Þnh trong tËp ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng. - Møc hao phÝ m¸y thi c«ng: Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng. 2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n - TËp ®Þnh møc dù to¸n ®−îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®−îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch−¬ng. 3
 3. http://giaxaydung.vn Ch−¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng Ch−¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t Ch−¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi Ch−¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®−êng Ch−¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸ Ch−¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç Ch−¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Ch−¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç Ch−¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp Ch−¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c Ch−¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c - Mçi lo¹i ®Þnh møc ®−îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng ®ã. - C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: + Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®−îc tÝnh b»ng sè l−îng theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ ®¬n vÞ tÝnh. + Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c nh− vËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vËt liÖu phô kh¸c ®−îc tÝnh b»ng tØ lÖ % tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu chÝnh. + Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®−îc tÝnh b»ng sè ngµy c«ng theo cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng. + Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®−îc tÝnh b»ng sè l−îng ca m¸y sö dông. + Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn chi phÝ sö dông m¸y chÝnh. 3. H−íng dÉn ¸p dông - §Þnh møc dù to¸n ®−îc ¸p dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng, lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng, tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. - Ngoµi thuyÕt minh vµ h−íng dÉn ¸p dông nãi ë trªn, trong mçi ch−¬ng c«ng t¸c cña §Þnh møc dù to¸n cßn cã phÇn thuyÕt minh vµ h−íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng. - ChiÒu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt ±0.00 theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn cèt ≤4m; ≤16m; ≤50m vµ tõ cèt ±0.00 ®Õn cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc kh«ng ghi ®é cao nh− c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nh−ng khi thi c«ng ë ®é cao > 16m th× sö dông ®Þnh møc bèc xÕp vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao. B¶ng ph©n lo¹i rõng, ph©n lo¹i bïn, cÊp ®Êt, ®¸ trong ®Þnh møc ®−îc sö dông thèng nhÊt cho c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong tËp ®Þnh møc nµy. 4
 4. http://giaxaydung.vn B¶ng ph©n lo¹i rõng (Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng) Lo¹i rõng Néi dung B·i hoÆc ®åi tranh lau l¸ch, sim mua, cá lau, cá l¸c trªn ®Þa h×nh I kh« r¸o. ThØnh tho¶ng cã c©y con hoÆc c©y cã ®−êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 10cm. - Rõng c©y con, mËt ®é c©y con, d©y leo chiÕm d−íi 2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 cã tõ 5 ®Õn 25 c©y cã ®−êng kÝnh tõ 5 ®Õn 10cm vµ xen lÉn c©y cã ®−êng kÝnh lín h¬n 10cm. II - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i cá lau, cá l¸c dÇy ®Æc trªn ®Þa h×nh s×nh lÇy, ngËp n−íc. - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o. - Rõng c©y ®· khai th¸c, c©y con, d©y leo chiÕm h¬n 2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 rõng cã tõ 30 ®Õn 100 c©y cã ®−êng kÝnh tõ 5 dÕn 10cm, cã xen lÉn c©y cã ®−êng kÝnh lín h¬n 10cm. III - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®−íc... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... Trªn ®Þa h×nh lÇy, thôt, n−íc næi - Rõng tre, nøa giµ, lå « hoÆc le, mËt ®é tre, nøa, lå « le dÇy ®Æc. IV ThØnh tho¶ng cã c©y con cã ®−êng kÝnh tõ 5 dÕn 10 cm, d©y leo, cã lÉn c©y cã ®−êng kÝnh lín h¬n 10cm. - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®−íc... trªn ®Þa h×nh lÇy thôt, n−íc næi Ghi chó: - §−êng kÝnh c©y ®−îc ®o ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm. - §èi víi lo¹i c©y cã ®−êng kÝnh > 10cm ®−îc qui ®æi ra c©y tiªu chuÈn (lµ c©y cã ®−êng kÝnh tõ 10-20cm). 5
 5. http://giaxaydung.vn B¶ng ph©n lo¹i bïn (Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn) Lo¹i bïn §Æc ®iÓm vµ c«ng cô thi c«ng 1. Bïn ®Æc Dïng xÎng, cuèc bµn ®µo ®−îc vµ bïn kh«ng ch¶y ra ngoµi 2. Bïn láng Dïng x« vµ gÇu ®Ó móc 3. Bïn r¸c Bïn ®Æc, cã lÉn cá r¸c, l¸ c©y, th©n c©y môc n¸t 4. Bïn lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn C¸c lo¹i bïn trªn cã lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn B¶ng ph©n cÊp ®¸ (Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸) CÊp ®¸ C−êng ®é chÞu nÐn 1. §¸ cÊp 1 §¸ rÊtcøng, cã c−êng ®é chÞu nÐn > 1000kg/cm2 2.§¸ cÊp 2 §¸ cøng, c−êng ®é chÞu nÐn > 800kg/cm2 3. §¸ cÊp 3 §¸ cøng trung b×nh, c−êng ®é chÞu nÐn >600kg/cm2 4. §¸ cÊp 4 §¸ t−¬ng ®èi mÒm, gißn dÔ ®Ëp, c−êng ®é chÞu nÐn ≤ 600kg/cm2 6
 6. http://giaxaydung.vn B¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng) Dông cô tiªu CÊp NhãM chuÈn x¸c Tªn ®Êt ®Þnh nhãm ®Êt ®Êt ®Êt 1 2 3 4 - §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ. 1 Dïng xÎng - §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ (thuéc xóc dÔ dµng lo¹i ®Êt nhãm 4 trë xuèng) ch−a bÞ nÐn chÆt. - §Êt c¸t pha sÐt hoÆc ®Êt sÐt pha c¸t. - §Êt mÇu Èm −ít nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo. - §Êt nhãm 3, nhãm 4 sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn Dïng xÎng I ®æ ®· bÞ nÐn chÆt nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ. 2 c¶i tiÕn Ên - §Êt phï sa, c¸t båi , ®Êt mÇu, ®Êt bïn, ®Êt nguyªn thæ nÆng tay xóc t¬i xèp cã lÉn rÔ c©y, mïn r¸c , sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh ®−îc sµnh kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150 kg trong 1m3. - §Êt sÐt pha c¸t. - §Êt sÐt vµng hay tr¾ng, ®Êt chua, ®Êt kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm mÒm. Dïng xÎng - §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn 3 c¶i tiÕn ®¹p tróc, mïn r¸c, gèc dÔ c©y tõ 10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc tõ b×nh th−êng 150 ®Õn 300 kg trong 1m3. ®· ngËp xÎng - §Êt c¸t cã l−îng ngËm n−íc lín, träng l−îng tõ 1,7 tÊn/1m3 trë lªn. - §Êt ®en, ®Êt mïn ngËm n−íc n¸t dÝnh. - §Êt sÐt, ®Êt sÐt pha c¸t, ngËm n−íc nh−ng ch−a thµnh bïn. - §Êt do th©n c©y, l¸ c©y môc t¹o thµnh, dïng mai cuèc II 4 Dïng mai ®µo kh«ng thµnh t¶ng mµ vì vôn ra rêi r¹c nh− xØ. x¾n ®−îc - §Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt. - §Êt mÆt s−ên ®åi cã nhiÒu cá c©y sim, mua, dµnh dµnh. - §Êt mµu mÒm. - §Êt sÐt pha mÇu x¸m (bao gåm mÇu xanh lam, mÇu x¸m cña v«i). - §Êt mÆt s−ên ®åi cã Ýt sái. Dïng cuèc 5 - §Êt ®á ë ®åi nói. bµn cuèc ®−îc - §Êt sÐt pha sái non. 7
 7. http://giaxaydung.vn Dông cô tiªu CÊp NhãM chuÈn x¸c Tªn ®Êt ®Þnh nhãm ®Êt ®Êt ®Êt - §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc hoÆc rÔ c©y ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3. - §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc tõ 25% ®Õn 35% thÓ tÝch hoÆc tõ > 300kg ®Õn 500kg trong 1m3. - §Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ ®−îc tõng hßn nhá. - §Êt chua, ®Êt kiÒm thæ cøng. - §Êt mÆt ®ª, mÆt ®−êng cò. Dïng cuèc - §Êt mÆt s−ên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim, mua, dµnh dµnh bµn cuèc chèi III mäc lªn dÇy. tay, ph¶i dïng 6 - §Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi, sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, cuèc chim to gèc rÔ c©y >10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc 150kg ®Õn 300kg l−ìi ®Ó ®µo trong 1m3. - §¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt ®µo ra tõng t¶ng ®−îc, khi cßn trong ®Êt th× t−¬ng ®èi mÒm ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì vôn ra nh− xØ. - §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, l−îng sái tõ 25% ®Õn 35% lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch. Dïng cuèc - §Êt mÆt ®−êng ®¸ d¨m hoÆc ®−êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh, chim nhá l−ìi 7 g¹ch vì. nÆng ®Õn - §Êt cao lanh, ®Êt sÐt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn 2,5kg kiÕn tróc, gèc rÔ c©y tõ 20% ®Õn 30% thÕ tÝch hoÆc >300kg ®Õn 500kg trong 1m3. - §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i > 20% ®Õn 30% thÓ tÝch. Dïng cuèc - §Êt mÆt ®−êng nhùa háng. chim nhá l−ìi nÆng trªn IV 8 - §Êt lÉn vá loµi trai, èc (®Êt sß) kÕt dÝnh chÆt t¹o thµnh 2,5kg hoÆc t¶ng ®−îc (vïng ven biÓn th−êng ®µo ®Ó x©y t−êng). dïng xµ beng - §Êt lÉn ®¸ bät. ®µo ®−îc §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i>30% thÓ tÝch , cuéi sái giao kÕt bëi ®Êt sÐt. Dïng xµ beng choßng 9 - §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen kÏ (lo¹i ®¸ bóa míi ®µo khi cßn trong lßng ®Êt t−¬ng ®èi mÒm). ®−îc - §Êt sái ®á r¾n ch¾c. 8
 8. http://giaxaydung.vn B¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y) C«ng cô tiªu CÊp ®Êt Tªn c¸c lo¹i ®Êt chuÈn x¸c ®Þnh §Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en, ®Êt mïn, ®Êt c¸t, c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ 20% I trë l¹i, kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i xèp, hoÆc tõ n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn. C¸t ®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸ vôn ®æ thµnh ®èng. Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ Dïng xÎng, d¨m, m¶nh chai tõ 20% trë lªn. Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù mai hoÆc nhiªn hay kh«. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã lÉn II cuèc bµn x¾n sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng qu¸ 20% ë d¹ng ®−îc miÕng nguyªn thæ hoÆc n¬i kh¸c ®æ ®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù máng nhiªn hoÆc kh« r¾n. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt ®á, ®Êt ®åi nói lÉn Dïng cuèc sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ III chim míi c©y. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù nhiªn cuèc ®−îc hoÆc kh« cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c ®Õn cã ®Çm nÐn. C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸ t¶ng. §¸ ong, ®¸ phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, IV xÝt non, ®¸ quÆng c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c thµnh vØa b¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc) cÊp ®Êt tªn c¸c lo¹i ®Êt C¸t pha lÉn 3÷10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt mÒm, than, bïn, ®Êt I lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c chuyÓn ®Õn. II C¸t ®· ®−îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o hoµ n−íc. §Êt cÊp I cã chøa 10÷30% sái, ®¸. 9
 9. http://giaxaydung.vn b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi CÊp ®Êt ®¸ Nhãm ®Êt ®¸ Tªn c¸c lo¹i ®¸ - §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit - C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ phong ho¸ m¹nh tíi møc võa. §¸ Macn¬ chÆt, than ®¸ cã ®é cøng 4 trung b×nh. Tup, bét kÕt bÞ phong ho¸ võa. - Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng m¶nh. - T¹o ®−îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi 5mm b»ng mòi nhän cña bóa ®Þa chÊt. IV - §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi m¨ng lµ v«i, oxit s¾t, ®¸ v«i vµ §olomit kh«ng thuÇn. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, 5 Keratophia phong ho¸ võa. Tup nói löa bÞ Kericit ho¸. - MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®−îc dÔ dµng b»ng dao, t¹o ®−îc ®iÓm lâm s©u b»ng 1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh. - §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt bÞ silic ho¸ yÕu. Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup. - Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸ v«i vµ 6 §«l«mit chÆt xÝt. §¸ Skan¬. §unit phong ho¸ nhÑ ®Õn t−¬i. - MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®−îc b»ng dao con. §Çu nhän bóa ®Þa chÊt t¹o ®−îc vÕt lâm t−¬ng ®èi s©u. III - SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸ gi¶ sõng Clorit. C¸c lo¹i ®¸ Pocphiarit, §iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ - Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, xi m¨ng g¾n kÕt lµ Silic vµ sÐt. 7 - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ silic §iorit vµ Gabro h¹t th«. - MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nh−ng kh«ng thÓ gät hoÆc c¹o ®−îc b»ng dao con. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®−îc vÕt lâm n«ng. - C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i ®¸ Skan¬ th¹ch anh G¬nat tinh thÓ lín. §¸ Granit h¹t th« - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸ Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong II 8 ho¸ nhÑ. - ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸ ®· bÞ vì. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña mÉu nân. 10
 10. http://giaxaydung.vn CÊp ®Êt ®¸ Nhãm ®Êt ®¸ Tªn c¸c lo¹i ®¸ - Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm l−îng silic cao. Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia th¹ch anh, 9 Pecmatit, Skan¬ tinh thÓ nhá, c¸c Tup silic, Barit chÆt xÝt. - Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi bÞ vì. - §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i 1 ®iÓm t¹o ®−îc vÕt lâm n«ng trªn mÆt ®¸. -§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá, ®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸ Skan¬ silic, m¹ch th¹ch anh. Cuéi I 10 kÕt nói löa cã thµnh phÇn Macna. C¸t kÕt th¹ch anh r¾n ch¾c, ®¸ sõng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ vì. - §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt s¾t. §¸ Anbiophia h¹t mÞn bÞ sõng ho¸. §¸ ngäc (ngäc bÝch...), 11 c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t. §¸ ®Æc biÖt - Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu ®¸. - §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i. 12 - §¸ C«ranh®«ng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®−îc mÉu ®¸ Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc khoan cäc nhåi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t−¬ng øng. 11
 11. http://giaxaydung.vn Ch−¬ng I C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG Thµnh phÇn c«ng viÖc: - Ph¸t rõng, vËn chuyÓn c©y cá, ®¸nh ®èng trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn - C−a chÆt, h¹ c©y c¸ch mÆt ®Êt 20cm, c−a chÆt th©n c©y, cµnh ngän thµnh tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn. - §µo gèc c©y, rÔ c©y, c−a chÆt rÔ c©y, gèc c©y thµnh tõng khóc, xÕp gän thµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, lÊp, san l¹i hè sau khi ®µo. Nh©n c«ng 3,0/7 §¬n vÞ tÝnh: c«ng /100m2 M· MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu 0 ≤2 ≤3 ≤5 >5 AA.1111 Ph¸t rõng lo¹i I 0,95 1,42 1,64 AA.1112 Ph¸t rõng lo¹i II 1,21 1,82 2,11 2,6 3,28 AA.1113 Ph¸t rõng lo¹i III 1,39 1,98 2,28 2,77 3,46 AA.1114 Ph¸t rõng lo¹i IV 1,52 2,15 2,49 1 2 3 4 5 AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, c−a chÆt hoÆc ñi ®æ c©y, c−a chÆt th©n, cµnh c©y thµnh tõng ®o¹n. San lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y, rÔ c©y. §¬n vÞ tÝnh: 100m2 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ 0 ≤2 ≤3 ≤5 >5 Ph¸t rõng t¹o Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,075 0,123 0,286 0,418 0,535 AA.1121 mÆt b»ng M¸y thi c«ng b»ng c¬ M¸y ñi 140CV ca 0,0103 0,0155 0,0204 0,0249 0,0274 giíi ca 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 M¸y ñi 108CV 1 2 3 4 5 12
 12. http://giaxaydung.vn B¶ng qui ®æi c©y tiªu chuÈn §−êng kÝnh c©y §æi ra c©y tiªu chuÈn §−êng kÝnh c©y §æi ra c©y tiªu chuÈn 10-20 cm 1 > 40-50 cm 6 > 20-30 cm 1,5 > 50-60 cm 15 > 30-40 cm 3,5 AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y §Þnh møc tÝnh cho tr−êng hîp chÆt, ®µo mét hoÆc mét sè c©y, bôi c©y trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh. AA.12100 ChÆt c©y Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, chÆt c©y, ®èn cµnh, th©n c©y thµnh tõng khóc. VËn chuyÓn xÕp ®èng trong ph¹m vi 30m. Nh©n c«ng : 3,0/7 §¬n vÞ tÝnh: c«ng/c©y §−êng kÝnh gèc c©y (cm) M· C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 > 70 ChÆt c©y ë mÆt ®Êt AA.1211 b»ng ph¼ng 0,12 0,24 0,49 0,93 2,03 4,86 9,18 ChÆt c©y ë s−ên AA.1212 dèc 0,14 0,27 0,55 1,01 2,84 6,08 10,00 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chó: Tr−êng hîp chÆt c©y ë chç lÇy léi th× ®Þnh møc ®−îc nh©n víi hÖ sè 2. 13
 13. http://giaxaydung.vn AA.13000 §µo gèc c©y, bôi c©y Thµnh phÇn c«ng viÖc: §µo gèc c©y, bôi c©y c¶ rÔ theo yªu cÇu, vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. Nh©n c«ng 3,0/7 AA.13100 §µo gèc c©y §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y §−êng kÝnh gèc c©y (cm) M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 >70 AA.1311 §µo gèc c©y 0,20 0,37 0,70 1,35 3,24 6,08 10,93 1 2 3 4 5 6 7 AA.13200 §µo bôi c©y §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi §µo bôi dõa n−íc §µo bôi tre C«ng t¸c §−êng kÝnh bôi dõa M· hiÖu §−êng kÝnh bôi tre (cm) x©y l¾p n−íc (cm) ≤ 30 > 30 ≤ 50 ≤ 80 > 80 AA.1321 §µo bôi dõa n−íc 0,53 0,75 - - - AA.1322 §µo bôi tre - - 1,05 6,68 12,02 1 2 1 2 3 14
 14. http://giaxaydung.vn AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng Thµnh phÇn c«ng viÖc: Ph¸ vì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i, xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng sau khi ph¸ dì (biÖn ph¸p ph¸ dì ch−a tÝnh trong ®Þnh møc). Nh©n c«ng 3,5/7 AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 M· T−êng T−êng Bª t«ng g¹ch vì Bª t«ng C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu g¹ch ®¸ NÒn Mãng than xØ AA.211 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ 1,35 1,52 1,67 2,01 1,82 11 12 21 22 31 AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, t−êng cét, xµ dÇm §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 NÒn, mãng M· Bª t«ng Xµ C«ng t¸c x©y l¾p Kh«ng Cã cèt T−êng Cét hiÖu t¶ng rêi dÇm cèt thÐp thÐp AA.212 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng 2,06 3,56 5,10 4,70 5,50 6,50 11 21 22 31 41 51 AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng §¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2 NÒn xi m¨ng NÒn M· C«ng t¸c §an bª hiÖu x©y l¾p Kh«ng Cã cèt G¹ch G¹ch G¹ch t«ng cèt thÐp thÐp l¸ nem xi m¨ng chØ AA.213 Ph¸ dì nÒn 0,03 0,05 0,07 0,08 0,06 0,09 11 12 21 22 23 31 15
 15. http://giaxaydung.vn AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®−êng §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 C«ng t¸c MÆt MÆt MÆt MÆt ®−êng MÆt ®−êng M· ®−êng cÊp ®−êng ®¸ ®−êng ®¸ bª t«ng bª t«ng hiÖu x©y l¾p phèi d¨m d¨m nhùa apphan xi m¨ng Ph¸ dì kÕt cÊu AA.214 mÆt ®−êng 1,49 1,62 1,91 2,25 3,52 11 21 31 41 51 AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m2 M· Hµng rµo song s¾t C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu Lo¹i ®¬n gi¶n Lo¹i phøc t¹p AA.215 Ph¸ dì hµng rµo 0,08 0,096 11 12 16
 16. http://giaxaydung.vn AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d−íi n−íc b»ng thñ c«ng Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®µo, ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng, bèc xÕp, vËn chuyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m (ch−a tÝnh hÖ sµn ®¹o, hÖ næi thi c«ng). §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· KÕt cÊu Bª t«ng C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ Bª t«ng cã kh«ng cèt hiÖu g¹ch ®¸ cèt thÐp thÐp Ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d−íi AA.216 c«ng 1,86 4,60 7,65 n−íc b»ng thñ c«ng 11 12 13 17
 17. http://giaxaydung.vn AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y Thµnh phÇn c«ng viÖc: Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp,kh«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y hµn. Bèc xóc phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Bª t«ng M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n G¹ch hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Cã cèt Kh«ng cèt ®¸ thÐp thÐp VËt liÖu: Que hµn kg 1,5 - - Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 0,6 0,5 0,2 Ph¸ dì b»ng bóa M¸y thi c«ng AA.221 c¨n Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,30 0,25 0,15 M¸y nÐn khÝ 360m3/h ca 0,15 0,13 0,08 M¸y hµn 23KW ca 0,23 - - 11 12 21 AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Bª t«ng M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Cã Kh«ng G¹ch ®¸ hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ cèt thÐp cèt thÐp VËt liÖu: Que hµn kg 1,5 - Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,02 1,88 1,65 Ph¸ dì kÕt AA.222 cÊu b»ng M¸y thi c«ng m¸y khoan M¸y khoan bª t«ng ≤ 1,5KW ca 1,05 0,72 0,65 M¸y hµn 23KW ca 0,23 - 11 12 21 18
 18. http://giaxaydung.vn AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi Thµnh phÇn c«ng viÖc: - LÊy dÊu vÞ trÝ, ph¸ dì ®Çu cäc b»ng bóa c¨n, c¾t cèt thÐp ®Çu cäc b»ng m¸y hµn. - Bèc xóc phÕ th¶i vµo thïng chøa vµ dïng cÈu ®−a lªn khái hè mãng. - VÖ sinh hoµn thiÖn vµ uèn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Trªn c¹n D−íi n−íc VËt liÖu: Que hµn kg 1,200 1,500 AA.223 §Ëp ®Çu cäc trªn Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,72 1,05 c¹n M¸y thi c«ng Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,35 0,42 3 M¸y nÐn khÝ 360m /h ca 0,18 0,21 AA.223 §Ëp ®Çu cäc d−íi M¸y hµn 23KW ca 0,230 0,23 n−íc CÇn cÈu 16T ca 0,111 0,133 Xµ lan 200T ca - 0,05 Tµu kÐo 150CV ca - 0,024 10 20 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2