intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án Nền móng của Nguyễn Ngọc Hiếu lớp XD12A1

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

358
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đồ án nền móng của Nguyễn Ngọc Hiếu lớp XD12A1 trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sau đây phục vụ nhu cầu học tập, làm đồ án xây dựng. Kết cấu của đồ án gồm 4 phần: Đề tài, Thống kê địa chất, Thiết kế móng nông, Thiết kế móng cọc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Nền móng của Nguyễn Ngọc Hiếu lớp XD12A1

 1. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ PHỤ LỤC MỤC LỤC  TRANG PHẦN 1: ĐỀ TÀI 1.Số liệu tính toán móng nông.................................................................3 2.Số liệu tính toán móng cọc...................................................................3 PHẦN 2: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT.......................................................4 1.Xử lí số liệu lớp 2.................................................................................6 2.Xử lí số liệu lớp 4.................................................................................6 3.Xử lí số liệu lớp 5.................................................................................8 4.Xử lí số liệu lớp 6................................................................................11 5.Xử lí số liệu lớp 7a..............................................................................18 6.Xử lí sô liệu lớp 7b..............................................................................21 7.Xử lí sô liệu lớp 8a...............................................................................24 8.Xử lí số liệu lớ 8b................................................................................26 9.Bảng tổng hợp số liệu thống kê..........................................................28 10.Mặt cắt địa chất ................................................................................29 PHẦN 3: THIẾT KẾ MÓNG NÔNG...................................................30 I.Giải pháp móng...................................................................................31 II.Thiết kế móng C1.............................................................................31 1.Tải trọng truyền xuống móng..............................................................31 2.Xác định kích thước móng...................................................................31 3.Kiểm tra lại kích thước móng..............................................................32 4.Kiểm tra kích thước móng theo TTGH II............................................33 5.Tính toán độ bền và cấu tạo móng......................................................34 6.Tính toán cốt thép cho móng................................................................37 III.Thiết kế móng C3............................................................................37 1.Tải trọng truyền xuống móng..............................................................37 2.Xác định kích thước móng...................................................................38 3.Kiểm tra lại kích thước móng..............................................................38 4.Kiểm tra kích thước móng theo TTGH II............................................39 5.Tính toán độ bền và cấu tạo móng......................................................40 6.Tính toán cốt thép cho móng................................................................41 IV.SO SÁNH ĐỘ LÚN LÊCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG. .42 PHẦN 4: THIẾT KẾ MÓNG CỌC......................................................43 I.Đánh giá điểu kiện địa chất..............................................................45 II.Xác định tải trọng truyền xuống móng.........................................45 1.Tải trọng tiêu chuần.............................................................................45 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 1
 2. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ 2.Tổ hợp tải trọng...................................................................................46 3.Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn nguy hiểm..............................................46 4.Tổ hợp tải trọng tính toán nguy hiểm.................................................46 III.Xác định độ sâu đặt đế đài............................................................47 IV.Lựa chọn cọc và phương pháp thi công........................................47 1.Xác định SCT của cọc..........................................................................47 2.Xác định theo cường độ đất nền.........................................................49 3.Xác định SCT cực hạn do ma sát.........................................................50 4.Xác định SCT của cọc theo TN SPT....................................................51 V.Xác định số lượng cọc và bố trí......................................................52 VIKiểm tra cọc làm việc theo nhóm...................................................54 VIIKiểm tra nền dưới đáy khối móng quy ước...............................54 1.Kích thước khối móng quy ước...........................................................56 2.Trọng lượng khối móng quy ước........................................................56 3.CĐ đất nền tại đáy khối móng quy ước..............................................57 4.Kiểm tra lún tại đáy khối móng quy ước............................................58 VII.Kiểm tra điều kiện xuyên thủng.................................................58 1.Lực chọc thủng đài tháp.......................................................................59 2.Kiểm tra chọc thủng cọc ở góc...........................................................61 3.Kiểm tra ĐK CĐ trên tiết diện nghiêng...............................................62 IX.Tính toán cốt thép đài cọc...............................................................62 X.Kiểm tra điều kiện cẩu lắp............................................................63 1.Khi vận chuyển cọc.............................................................................64 2.Khi lắp dựng cọc..................................................................................65 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 2
 3. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC NEÀN MOÙNG  PHAÀN 1 :  Đ   Ề TÀI  Hoï vaø teân : NGUYỄN NGỌC HIẾU Lôùp : XD12A1 I. SOÁ LIEÄU : 1. Coâng trình : Cho caùc moùng coù noäi löïc tieâu chuaån döôùi chaân coät taïi cao ñoä maët ñaát nhö sau : Moùng Ñeà soá Noäi löïc Ñôn vò Moùng C1 Moùng C2 C3/T3 No T 42 82 24 3e Mo Tm 6.8 12.5 2.4   Qo T 1.9 4.5 1.4 2. Neàn ñaát : Theo taøi lieäu ñòa chaát söu taàm cuûa SV II. YEÂU CAÀU : 1. Xöû lyù soá lieäu, ñaùnh giaù ñieàu kieän xaây döïng coâng trình.. 2. Ñeà xuaát caùc phöông aùn moùng noâng khi ñaët moùng treân neàn thieân nhieân hoaëc neàn nhaân taïo vaø choïn moät phöông aùn ñeå thieát keá 3. Thieát keá caùc moùng (choïn 2 trong 3 moùng ñeå thieát keá) theo phöông aùn ñaõ choïn - Thuyeát minh treân khoå giaáy A4. - Veõ treân baûn veõ 1/2 tôø A1 (1/2 coøn laïi veõ moùng coïc) : + Maët baèng moùng (tyû leä 1/100 hoaëc 1/200, theå hieän moät caùch öôùc löôïng caû nhöõng moùng khoâng yeâu caàu tính toaùn). + Coät ñòa chaát (hình truï hoá khoan). + Caùc chi tieát moùng, tyû leä 1/20 hoaëc 1/25 vaø caùc giaûi phaùp gia coá neáu coù. + Caùc giaûi phaùp caáu taïo moùng (giaèng moùng, khe luùn, choáng thaám…). + Thoáng keâ vaät lieäu (beâ toâng, coát theùp) cho caùc moùng ñaõ thieát keá. + Khung teân baûn veõ. GIAÙO   VIEÂN   HÖÔÙNG  DAÃN Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 3
 4. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ BOÄ XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG ÑH KIEÁN TRUÙC TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA XAÂY DÖÏNG ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC NEÀN MOÙNG Hoï vaø teân : NGUYỄN NGỌC HIẾU Lôùp : XD12A1 I. SOÁ LIEÄU COÂNG TRÌNH : 1. Coät (toaøn khoái) : - Tieát dieän coät lc x lb (mm) :30x50 - Cao trình caàu truïc (m) :7.2 - Cao trình ñænh coät (m) :9.3 2. Taûi troïng tieâu chuaån: Kyù Ñôn Taûi Thaønh phaàn hieäu vò troïng Taûi troïng ñöùng taïi ñænh coät Pa kN 384 Taûi troïng caàu truïc Pc kN 315 Löïc haõm ngang caàu truïc Tc1 kN 3.1 Löïc haõm doïc caàu truïc Tc2 kN 1.9 Taûi troïng ngang ñænh coät vaø gioù Pg kN 30 Troïng löôïng baûn thaân cuûa caàu truïc Pc,bt kN 50% Pc 3. Neàn ñaát : Theo taøi lieäu ñòa chaát söu taàm cuûa SV II. YEÂU CAÀU : - Xaùc ñònh toå hôïp taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng N o, Mo, Qo ñaët taïi cao ñoä neàn nhaø 0.000. Xöû lyù soá lieäu ñòa chaát. - Ñeà xuaát 2 phöông aùn moùng coïc ñaøi thaáp vaø thieát keá moät phöông aùn. - Thuyeát minh treân khoå giaáy A4. - Veõ treân baûn veõ 1/2 tôø A1 (1/2 treân veõ moùng noâng), trong ñoù theå hieän : Cao trình cô baûn cuûa moùng coïc ñaõ thieát keá vaø coät ñòa chaát (hình truï hoá khoan) tyû leä 1/50 – 1/100. Caùc chi tieát coïc tyû leä 1/20 – 1/10, chi tieát ñaøi coïc, tyû leä 1/50 – Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 4
 5. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ 1/30. Baûng thoáng keâ theùp ñaøi, theùp coïc vaø caùc ghi chuù caàn thieát. GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 5
 6. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ SOÁ LIEÄU MAËT BAÈNG VAØ TAÛI TROÏNG CHO ÑOÀ AÙN MOÙNG NOÂNG Maët Taûi troïng tieâu STT trong DS lôùp baèng chuaån coâng Töø ñeán Töø ñeán trình 1 8 1 1a 1h 9 16 2 2a 2h 17 24 3 3a 3h 25 32 4 4a 4h 33 40 5 5a 5h 41 48 6 6a 6h 49 56 7 7a 7h 57 64 9 9a 9h 65 72 2 2a - II 2h - II 73 80 3 3a - II 3h - II 81 88 4 4a - II 4h - II 89 96 5 5a - II 5h - II 97 104 6 6a - II 6h - II 105 112 7 7a - II 7h - II 113 120 8 8a - II 8h - II 121 128 9 9a - II 9h - II Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 6
 7. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ  PH  ẦN 2 : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 1.  L  ớp    2 : Sét màu xám trắng,nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. N=13­15 a. Thống kê dung trọng khô  k STT KH mẫu k tb  ­  )2 tb  ­  Ghi chú (g/cm3) 1 M1­01 x10­3 Nhận  2 M3­01 x10­5 Nhận 3 M3­02 x10­4 Nhận TB Độ lệch toàn phương trung bình: ( Ai Atb ) 2 0.002 = = = 0.0316 n 1 2 0.0316 v= = =0.021 < [v]=0.05 1.515 Vì n = 3 
 8. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ Độ lệch toàn phương trung bình: ( Ai Atb ) 2 2.02 10 5 = = =3.18x10-3 n 1 2 3 3.18 10 v= = =0.00176 < [v]=0.01 Gs 2.7057 Vì n = 3
 9. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ Theo TTGH 1 xác suất tin cậy   = 0.85 (n­2=7) t =1,12 ­ Góc ma sát trong: tg = t . vtg = 1,12.0.168 = 0.188 tg I = tg tc.(1 tg ) = 0.082 0.12   II = 11 41’ 12 50’ ­ Lực dính cI: c= t . vc = 1,12.0.097 = 0.109 cII = ctc.(1 c) = 0.12 0.19 (kg/cm2) e. Thống kê E12 STT KH mẫu tb  ­  )2 tb  ­  Ghi chú (kG/cm2) 1 M1­02 26.46 9.866 3.141 2 M1­03 28.049 2.409 1.552 3 M1­04 34.294 22.024 4.693 Tổng 88.803 34.299 9.386 TB 29.60 6.860 Độ lệch toàn phương trung bình: ( Ai Atb ) 2 34.299 = = = 4.14 n 1 2 1.852 v= = =0.14< [v]=0.3 29.60 Vì n = 3 
 10. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ ( Ai Atb ) 2 0.0017 = = = 0.02 n 1 4 0.02 v= = =0.013 < [v]=0.05 1.57 Vì n = 5
 11. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ 0.0034 v= = =0.0005 < [v]=0.01 Gs 2.678 Vì n = 5 
 12. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ Lực dính cI: ­ c= t . vc = 1.81.0.22 = 0.4 cII = ctc.(1 c) = 0.117 0.273 (kg/cm2) Giá trị tính toán theo TTGH II: Theo TTGH 1 xác suất tin cậy   = 0.85 (n­2=13) t =1,08 ­ Góc ma sát trong: tg = t . vtg = 1,08.0.036 = 0.0389 tg I = tg tc.(1 tg ) = 0.362 0.392   II = 19 55’ 21 23’ ­ Lực dính cI: c= t . vc = 1,08.0.067 = 0.0724 cII = ctc.(1 c) = 0.145 0.167 (kg/cm2) e. Thống kê E12 STT KH mẫu tb  ­  )2 tb  ­  Ghi chú 2 (kG/cm ) 1 M1­02 34.81 2.101 1.4494 2 M1­03 30.83 29.500 5.4314 3 M1­04 37.70 2.067 1.4376 4 M3­03 37.10 0.703 0.8386 5 M3­04 40.86 21.202 4.6046 Tổng 181.30 55.573 13.7616 TB 36.26 11.115 Vì n = 5 
 13. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ Tổng 13.116 0.00186 TB 1.6395 Kiểm tra thống kê ( Ai Atb ) 2 0.00186 = = = 0.0163 n 1 7 0.0163 v= = =0.009 < [v]=0.05 1.66 ( Ai Atb ) 2 0.00186 CM = = = 0.015 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27.0,015 = 0.034 Loại bỏ mẫu M1­05, M3­05,M3­08 Giá trị tiêu chuẩn: n tc i 8.158  =  1 =  1.637 (g/cm3) 5 n Tính theo TTGH I: Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy   = 0.95 (n­1=7)  t  = 1.9 t .v 1.9 x0,009  =  =  =0.0036 n 8  =  tc.(1 ) = 1,63 1.65 (g/cm3) II Tính theo TTGH II: Với TTGH II thì xác suất độ tin cậy   = 0.85 (n­17)  t  = 1,12 t .v 1,12.0,009  =  =  =0.0054 n 8  =  tc.(1 ) = 1,631 1.643 (g/cm3) II b. Thống kê độ ẩm tự nhiên: STT KH mẫu W (Wtb­Wi)2  Wtb­Wi Ghi chú 1 M1­05 21 0.1139 0.3375   2 M1­06 22 0.4389 0.6625   3 M1­07 20.5 0.7014 0.8375   4 M1­08 21.4 0.0039 0.0625   5 M3­05 22.5 1.3514 1.1625   6 M3­06 21.9 0.3164 0.5625   7 M3­07 20.4 0.8789 0.9375   8 M3­08 21 0.1139 0.3375   Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 13
 14. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ   Tổng 170.7 3.9188       TB 21.34       Kiểm tra thống kê ( Ai Atb ) 2 3.9188 = = = 0.75 n 1 7 0.75 v= = =0.035 < [v]=0.15 21.34 ( Ai Atb ) 2 3.9188 CM = = = 0.7 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27.0,7 = 1.59> max  Wtb­Wi ập hợp mẫu được chọn Giá trị tiêu chuẩn: n wi 170.7 wtc =  1 =  21.34 (g/cm3) 8 n Tính theo TTGH I: Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy   = 0.95 (n­1=7)  t  = 1.9 t .v 1.9 x0,035  =  =  =0.235 n 8 wII = wtc.(1 ) = 16.33 26.35 % Tính theo TTGH II: Với TTGH II thì xác suất độ tin cậy   = 0.85 (n­1=7)  t  = 1,12 t .v 1,12.0,035  =  =  =0.014 n 8 wII = wtc.(1 ) = 21.04 21.64% c. Thống kê tỉ trọng hạt: STT KH mẫu Gs (Gstb­Gsi)2 |Gstb­Gsi| Ghi chú 1 M1­05 2.706 0.00023 0.01525   2 M1­06 2.73 0.00008 0.00875   3 M1­07 2.72 0.00000 0.00125   4 M1­08 2.719 0.00001 0.00225   5 M3­05 2.735 0.00019 0.01375   6 M3­06 2.724 0.00001 0.00275   7 M3­07 2.72 0.00000 0.00125   8 M3­08 2.716 0.00003 0.00525   Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 14
 15. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ   Tổng 21.77 0.0005       TB 2.721       Kiểm tra thống kê ( Ai Atb ) 2 0.0005 = = = 0.0085 n 1 7 0.0085 v= = =0.0031 < [v]=0.01 Gs 2.72 ( Ai Atb ) 2 0.0085 CM = = = 0.0326 n 8 n =8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27.0,0031 = 0.007 Loại bỏ mẫu M1­05,M1­06,M3­05 Giá trị tiêu chuẩn: n Gi 13.6 Gstc =  1 =   2.72 5 n Tính theo TTGH I: Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy   = 0.95 (n­1=4)  t  = 1,19 t .v 1,19.0,0031  =  =  =0.0018 n 4 GsI = Gstc.(1 ) = 2.72 2.725 Tính theo TTGH II: Với TTGH II thì xác suất độ tin cậy   = 0.85 (n­1=14)  t  = 1,12 t .v 1,12.0,0031  =  =  =0.0017 n 4 GsII = Gstc.(1 ) = 2.72 2.73 a. Thống kê c, :  Loại bỏ sai số   ứng với cấp tải trọng p=1 (kG/cm2) STT KH mẫu   tb  ­  i)2 tb  ­  i| Ghi chú (kG/cm2) 1 M1­05 0.604 0.03706 0.193 2 M1­06 0.605 0.03667 0.192 3 M1­07 0.571 0.05085 0.226 4 M1­08 0.593 0.04141 0.204 5 M3­05 0.573 0.04995 0.224 6 M3­06 0.646 0.02265 0.151 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 15
 16. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ 7 M3­07 0.61 0.03478 0.187 8 M3­08 0.577 0.04818 0.220 Tổng 4.779 0.32156 TB 0.597 ( Ai Atb ) 2 0.3216 CM = = = 0.2 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27x0,2 = 0.454 > max tb  ­  i| 2 ( Ai Atb ) 0.3216 = = = 0.214 n 1 7 0.214 v= = =0.358 < [v]=0.4 0.597 ập hợp mẫu được chọn Loại bỏ sai số   ứng với cấp tải trọng p=2 (kG/cm2) STT KH mẫu   tb  ­  i)2 tb  ­  i| Ghi chú (kG/cm2) 1 M1­05 0.921 0.0778 0.279 2 M1­06 0.894 0.0936 0.306 3 M1­07 0.878 0.1037 0.322 4 M1­08 0.885 0.0992 0.315 5 M3­05 0.88 0.1024 0.320 6 M3­06 0.95 0.0625 0.250 7 M3­07 0.927 0.0745 0.273 8 M3­08 0.865 0.1122 0.335 Tổng 7.2 0.7260 TB 0.9 ( Ai Atb ) 2 0.726 CM = = = 0.3 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27x0,3 = 0.861> max tb  ­  i| ( Ai Atb ) 2 0.726 = = = 0.322 n 1 7 0.322 v= = =0.357< [v]=0.4 0.9 ập hợp mẫu được chọn Loại bỏ sai số   ứng với cấp tải trọng p=3 (kG/cm2) Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 16
 17. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ STT KH mẫu tb ­  )^2 tb ­  Ghi chú 1 M1­05 1.237 0.0012 0.034 2 M1­06 1.183 0.0004 0.020 3 M1­07 1.185 0.0003 0.018 4 M1­08 1.178 0.0006 0.025 5 M3­05 1.188 0.0002 0.015 6 M3­06 1.253 0.0025 0.050 7 M3­07 1.243 0.0016 0.040 8 M3­08 1.154 0.0024 0.049 Tổng 9.621 0.0092 TB 1.20 ( Ai Atb ) 2 0.0092 CM = = = 0.034 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27x0,034 = 0.077> max tb  ­  i| 2 ( Ai Atb ) 0.0092 = = = 0.026 n 1 7 0.036 v= = =0.03< [v]=0.4 1.2 ập hợp mẫu được chọn d. Thống kê c,  : kh P kPa) kPa) M1­05 0.604 1 M1­06 0.605 1 M1­07 0.571 1 M1­08 0.593 1 M3­05 0.573 1 M3­06 0.646 1 M3­07 0.61 1 M3­08 0.577 1 M1­05 0.921 2 tg tc  = 0.303 ctc = 0.295 M1­06 0.894 2 tg  = 0.007 c = 0.016 M1­07 0.878 2 0.987 0.030 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 17
 18. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ M1­08 0.885 2 1643.080 22.000 M3­05 0.88 2 1.465 0.020 M3­06 0.95 2 M3­07 0.927 2 M3­08 0.865 2 M1­05 1.237 3 M1­06 1.183 3 M1­07 1.185 3 M1­08 1.178 3 M3­05 1.188 3 M3­06 1.253 3 M3­07 1.243 3 M3­08 1.154 3 Kiểm tra thống kê: tg 0.007 v tg  =  = = 0.023 < [v]=0.3 tg 0.303 c 0.016 vc =  = = 0.054 = [v]=0.3 c 0.295  tập hợp mẫu được chọn Giá trị tiêu chuẩn: tg tc = 0.303    tc = 16 51’ ctc =0.295 (kg/cm2) Giá trị tính toán theo TTGH I: Theo TTGH 1 xác suất tin cậy   = 0.95 (n­2=22) t =1,71 ­ Góc ma sát trong: tg = t . vtg = 1,71.0.023 = 0.039 tg I = tg tc.(1 tg ) = 0.291 0.315   I = 16 14’ 17 28’ ­ Lực dính cI: c= t . vc = 1,9.0,3 = 0.57 cI= ctc.(1 c) = 0.044 0.159 (kg/cm2) Giá trị tính toán theo TTGH II: Theo TTGH 1 xác suất tin cậy   = 0.85 (n­2=7) t =1,12 ­ Góc ma sát trong: tg = t . vtg = 1,12.0,029 = 0.0325 tg II = tg tc.(1 tg ) = 0.534 0.57 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 18
 19. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ   II = 28 6’ 29 41’ ­ Lực dính cI: c= t . vc = 1,71.0.054 = 0.092 cII = ctc.(1 c) = 0.268 0.322 (kg/cm2) STT KH mẫu E12 Etb­E12)2  Etb­E12 Ghi chú 1 M1­05 47.91 11.781 3.4324   2 M1­06 44.956 0.229 0.4784   3 M1­07 46.936 6.044 2.4584   4 M1­08 42.232 5.043 2.2456   5 M3­05 41.584 8.373 2.8936   6 M3­06 46.861 5.680 2.3834   7 M3­07 43.136 1.800 1.3416   8 M3­08 42.206 5.160 2.2716     Tổng 355.821 44.110       TB 44.478       ( Ai Atb ) 2 44.11 CM = = = 2.348 n 8 n = 8 v’ = 2.27 v’. CM = 2,27x2.348 = 5.33> max tb  ­  i| 2 ( Ai Atb ) 44.11 = = = 2.51 n 1 7 2.51 v= = =0.056< [v]=0.3 44.478 ập hợp mẫu được chọn Giá trị tiêu chuẩn: E12tc = 44.478 Tính theo TTGH I: Với TTGH I thì xác suất độ tin cậy   = 0.95 (n­1=7)  t  = 1,9 t .v 1,9.0,056  =  =  =0.0376 n 8 E12I = E12tc.(1 ) = 42.8 46.15 Tính theo TTGH II: Với TTGH II thì xác suất độ tin cậy   = 0.85 (n­1=7)  t  = 1,12 t .v 1,12.0,056  =  =  =0.022 n 8 E12II = E12tc.(1 ) = 43.5 45.46 Nguyễn Ngọc Hiếu                                   MSSV: 12520800982 Trang 19
 20. Đồ Án Nền Móng  GVHD: Phan Tá Lệ 4.  L  ớp  6   : Sét pha màu xám nâu vàng,xám trắng,nâu đỏ,trang thái dẻo cứng. N=14­ 21 b. Thống kê dung trọng khô  k STT KH mẫu k tb  ­  )2 tb ­  Ghi chú (g/cm3) 1 M1­09 1.69 0.00331 0.0575   2 M3­09 1.575 0.00331 0.0575     Tổng 3.265 0.00661       TB 1.633       Kiểm tra thống kê: ( Ai Atb ) 2 0.00661 = = = 0.081 n 1 1 0.081 v= = =0.0496 < [v]=0.05 1.633 tc tb Vì n = 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2