intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 22

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
34
download

đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn cáp từ máy biến áp đến tủ phân phối: Do khoảng cách ngắn nên ta chọn theo điều kiện phát nóng cho phép. Dòng hạ áp tổng của máy biến áp Chọn 5m cáp đồng 4 lõi cách điện PVC do LENS chế tạo, có thông số kỹ thuật cho trong bảng sau: Đường kính (mm) Icp (A) Điện trở Trọng lượng 1km dây dẫn ở Vỏ Ngoà o Tron 20 C đường dây i lõi g nhà min max kg/km ,/km trời 14/10 423, 6 49,5 5055 0,124/0,2 68 397 395...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 22

  1. Chương 22: Chän c¸c thiÕt bÞ h¹ ¸p S¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh ng¾n m¹ch: HT ZB ZC ZAT ZAN N2 N3 N4 a. Chän c¸p tõ m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ ph©n phèi: Do kho¶ng c¸ch ng¾n nªn ta chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. Dßng h¹ ¸p tæng cña m¸y biÕn ¸p: S dmB 250 Itt = I®mB =  = 360,84 A 3.U HdmB 3.0,4 Chän 5m c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o, cã th«ng sè kü thuËt cho trong b¶ng sau: §-êng kÝnh (mm) Träng §iÖn trë Icp (A) F Vá l-îng 1km d©y dÉn ë Ngoµ (mm2) ®-êng d©y o 20 C Tron i lâi min max g nhµ kg/km /km trêi 3150 423, 0,124/0,2 14/10 49,5 5055 397 395 +70 6 68 Tæng trë biÕn ¸p quy vÒ phÝa h¹ ¸p:  ΔPN .U 2 U %.U HdmB  ZB = RB + XB =  HdmB j N  .106 =  S2 100.S dmB   dmB   4,1.0,4 2 4.0,4 2  6  250 2  j 100.250  .10   =   = 10,496 + j 25,6 m
  2. C¸p PVC (3150 +70) do LENS chÕ t¹o cã r0 = 0,124 /km; x0 =0,1 /km ZC = RC + j XC = r0.l + jx0.l = 0,124.5 + j0,1.5 = 0,62 +j0,5 m Tæng trë t-¬ng ®-¬ng cña ®iÓm ng¾n m¹ch N2: ZN2 = ZB + ZC = 10,496 + j 25,6 + 0,62 +j0,5 = 11,116 + j26,1 m Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cã trÞ sè: U Hdm 400 IN2 = = = 8,14 KA 3.Z N 2 3. 11,116 2  26,12 §Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt dßng ng¾n m¹ch, tiÕt diÖn c¸p ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: F  .IN. t = 6.8,14. 0,8 = 43,68 (: hÖ sè nhiÖt ®é, víi c¸p ®ång  = 6; t: thêi gian quy ®æi, l¸y b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch, t = 0,8s) Nh- vËy c¸p PVC (3150 + 70) ®· chän lµ tho¶ m·n. b. Chän Aptomat: Aptomat ®-îc chän theo 3 ®iÒu kiÖn: U®mA  U®mm¹ng = 0,4 KV I®mA  Itt Ic®mA  IN Chän Aptomat tæng: I®mAT  Itt = I®mB = 360,84 A  chän Aptomat NS400E cã I®m = 400A do MERLIN GERIN chÕ t¹o. Chän Aptomat nh¸nh: I®mAT  Itt = I®mB/3 = 120,28 A  chänAptomat NS225E cã I®m = 100A do MERLIN GERIN chÕ t¹o. C¸c sè liÖu kü thuËt cña hai lo¹i Aptomat ®· chän cho trong b¶ng sau: Aptomat Lo¹i U®m(V) I®m(A) Ic®m(KA) AT NS400E 500 400 15 AT NS225E 500 225 7,5 C¸c Aptomat ®· chän cÇn ®-îc kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch: Aptomat tæng: KiÓm tra theo dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N3
  3. Aptomat nh¸nh: KiÓm tra theo dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N4  Aptomat tæng cã: ZAT = RAT + jXAT = (R1 + R2) + jXAT = (0,4 + 0,1) + j0,15 = 0,5 + j0,15 m Trong ®ã: R1 lµ ®iÖn trë tiÕp xóc cña Aptomat R2; X2 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña cuén d©y b¶o vÖ qu¸ dßng cña Aptomat (tra b¶ng). Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N3: U tb IN3 = 3. R B  R C  R AT   X B  X C  X AT  2 2 400 = 3. 10,496  0,62  0,5  25,6  0,5  0,15 2 2 = 8,045 KA Aptomat tæng cã Ic®m = 15 > IN3 = 8,045 nªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.  Víi Aptomat nh¸nh v× cã Ic®m = 7,5 KA < IN3 nªn ph¶i tiÕp tôc tÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N4 ®Ó kiÓm tra Aptomat nh¸nh theo ®iÒu kiÖn c¾t dßng ng¾n m¹ch. Tæng trë thanh c¸i: ZTC = RTC + jXTC = (0,223 + j0,394).5 = 1,115 + j1,97 m Aptomat nh¸nh cã: ZAN = RAN + jXAN = (R1 + R2) + jXAN = (0,5 + 0,36) + j0,28 = 0,86 + j0,28 m Trong ®ã: R1 lµ ®iÖn trë tiÕp xóc cña Aptomat R2; X2 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña cuén d©y b¶o vÖ qu¸ dßng cña Aptomat. Víi Aptomat cã I®m = 225 A tra b¶ng ta cã: R1 = 0,5 m; R2 = 0,36 m; X2 = 0,28 m Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N4: IN4 = U tb 3. R B  R C  R AT  R TC  R AN   X B  X C  X AT  X TC  X AN  2 2
  4. = 400 3. 10,496  0,62  0,5  1,115  0,86  25,6  0,5  0,15  1,97  0,28 2 2 = 7,314 KA Aptomat nh¸nh cã Ic®m = 7,5 > IN4 = 7,314 nªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Nh- vËy c¸c Aptomat ®· chän lµ hîp lý. c. Chän thanh gãp h¹ ¸p: Dßng ®iÖn lín nhÊt qua thanh gãp lµ dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p: I®mB = 360,84 A Chän thanh gãp ®ång, thiÕt diÖn ch÷ nhËt, M303 cã c¸c th«ng sè kü thuËt cho trong b¶ng sau: KÝch th-íc Fmét thanh Khèi l-îng Icp mm mm2 kg/m A 303 90 0,8 405 CÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt cña thanh dÉn theo dßng ng¾n m¹ch t¹i N3. IN3 = 8,045 KA TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch: ixk3 = 1,8. 3 .IN3 = 1,8. 3 .8,045 = 25,082 KA Dù ®Þnh ®Æt 3 thanh gãp 3 pha c¸ch nhau 15 cm, mçi thanh ®Æt trªn hai sø khung tñ c¸ch nhau 70 cm: Ftt = 1,67.10-2. l .ixk = 1,67.10-2. 70 .25,082 = a 15 1,955 kG Ftt .l 1,955.70 M= = = 13,685 kG.cm 10 10 M« men chèng uèn cña thanh gãp ®Æt ®øng: h hb 2 30.3 2 W= = = 0,045 cm3 6 6 b
  5. øng suÊt tÝnh to¸n xuÊt hiÖn trong thanh gãp do t¸c ®éng cña lùc ®iÖn ®éng dßng ng¾n m¹ch: 13,685  tt  M  = 304,1 kG/cm3 W 0,045 Víi  = 6 vµ tq® = tc = 0,5s ta cã kÕt qu¶ kiÓm tra thanh gãp ®· chän ë b¶ng sau: §¹i l-îng chän vµ kiÓm tra KÕt qu¶ Dßng ph¸t nãng l©u dµi cho K1.K2.Icb = 1.1.405 > 360,84 phÐp (A) cp = 1400 >  tt = 304,1 Kh¶ n¨ng æn ®Þnh ®éng (kG/cm) Kh¶ n¨ng æn ®Þnh nhiÖt (mm2) F=30.3=90 >IN 0,5 =34,132 Thanh gãp ®ång M303 ®· chän lµ tho¶ m·n. d. Chän sø h¹ ¸p: §¹i l-îng chän vµ kiÓm tra §iÒu kiÖn §iÖn ¸p ®Þnh møc (KV) U®mS  U®m m¹ng Lùc cho phÐp t¸c ®éng lªn ®Çu sø Fcp  k.Ftt Trong ®ã: Fcp = 0,6.Fph¸ ho¹i Thanh dÉn k = H'/H H' H Sø Lùc tÝnh to¸n t¸c dông cña dßng ng¨n m¹ch xung kÝch: Ftt = 1,67.10-2. l .i2xk = 1,67.10-2. 70 .25,0822 = 49,028 kG a 15 Chän sø ®ì ®Æt trong nhµ do Nga chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt cho trong b¶ng sau: U (KV) Phô t¶i ph¸ Khèi l-îng Lo¹i ho¹i U®m Up® kh« kg kG
  6. ОФ1-375 1 11 375 0,7 Sø ®-îc chän cã Fcp = 0,6.375 = 225 kG > Ftt = 49,028 kG. Nh- vËy sø ®· chän tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn e. Chän c¸c ®ång hå ®o ®Õm ®iÖn: Trong tñ ph©n phèi ®Æt 3 ®ång hå Ampe, 1 ®ång hå Volt, 1 c«ng t¬ h÷u c«ng, 1 c«ng t¬ v« c«ng. Chän tÊt c¶ c¸c ®ång hå vµ c«ng t¬ do nhµ m¸y thiÕt bÞ ®o TrÇn Nguyªn H·n chÕ t¹o, cã cÊp chÝnh 0,5: Voltmet: U®m = 400V Ampemet: I®m = 400A C«ng t¬: 3.5(A) - 220/380(V) f. Chän BI: Dßng lín nhÊt qua BI: Icb = I®mB = 360,84 A Phô t¶i thø cÊp cña BI: Ampemet: 0,1 VA C«ng t¬ v« c«ng: 2,5 VA C«ng t¬ h÷u c«ng: 2,5 VA Tæng phô t¶i: 5,1 VA Chän BI do c«ng ty §o ®iÖn Hµ Néi chÕ t¹o, sè l-îng 3 BI ®Æt trªn 3 pha ®Êu sao. C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh: Dung CÊp U®m I®m I2®m Sè vßng Lo¹i l-îng chÝnh V A A s¬ cÊp VA x¸c DB5/1 600 1506 5 1 10 0,5 D©y dÉn dïng d©y ®ång tiÕt diÖn 2,5 mm2: M2,5. Kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2