intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

1.618
lượt xem
670
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu kỹ thuật lập trình ASP với cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng với thương mại điện tử; Xây dựng WebSite cửa hàng bán máy tính trên mạng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ứng dụng ASP xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề Tài Ứng dụng ASP xây dựng cửa  hàng bán máy tính trên mạng Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Tuấn Anh Sinh viên thực hiện   : Trần Ngọc Hưng
 2. Mục Đích Và Yêu Cầu • Mục đích 1, Tìm hiểu kỹ thuật lập trình ASP với cơ sở dữ liệu và triển  khai ứng dụng với thương mại điện tử 2, Xây dựng WebSite cửa hàng bán máy tính trên mạng • Yêu cầu 1, WebSite phải cung cấp đầy đủ các chức năng như một  cửa hàng thật sự với các chức năng : xuất, nhập, tính tồn kho,  quản lý thiết bị. Lập các chứng từ hoá đơn giao dịch… 2, Hệ thống Website yêu cầu triển khai trên hệ điều hành  Win2000, hệ cơ sở dữ liệu access
 3. Giới Thiệu Thương Mại Điện Tử  Khái niệm thương mại điện tử Thöông maïi ñieän töû (TMÑT), theo nghóa phoå bieán vaø roäng raõi, laø vieäc söû duïng caùc phöông phaùp ñieän töû ñeå laøm thöông maïi. Noùi roõ hôn thöông maïi ñieän töû laø trao ñoåi thoâng tin thöông maïi thoâng qua caùc phöông tieän ñieän töû, khoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø trong caùc giai ñoaïn giao Caùc moâ hình tr ongkinh doanh thoâng qua maïng dòch. Theo nghóa heïp laø thöông maïi ñieän internet.  - M oâ hình B2B(Bussiness to Bussiness) töû 1 2 - M oâ hình C2C (Customer to Customer ) 3 - M oâ hình B2C(Bussiness to Customer ) moâ hình giao dòch thöông maïi cuûa baøi toaùn Bảo mật trong thương mại điện tử 1, Bảo mật thông tin  2, Thanh toán điện tử
 4. Moâ Hình B2C Server dữ liệu cửa hàng Tổ chức dữ liệu Cửa hàng sản phẩm trên mạng Các hệ thống thanh toán điện tử kế toán Khách hàng I nter n et Hệ thống các ngân hàng Hoạt động quản lý Khách hàng
 5. ASP(Active Server Pages )  Giới thiệu ASP ASP lµ m«i t r -êng kÞch b¶n t r ªn m¸y chñ (Ser ver -side Scripting Environment ) dïng ®Ó t¹o vµ ch¹y c¸c øng dông Web ®éng vµ cã t -¬ng t ¸c. Nhê tËp c¸c ®èi t-îng cã s½n (Built-in Object ) víi nhiÒu t Ýnh n¨ng phong phó, kh¶ n¨ng hç t rî VBScript lÉn JScript cïng mét sè t hµnh phÇn Act iveX kh¸c kÌ m t heo, ASP cung cÊp giao diÖn lËp t r×nh m¹nh vµ dÔ dµng t r ong viÖc t r iÓn khai øng dông trªn Web. •Các thành phần ASP ASP bao gồm các thành phần sau: 1. Các bộ dịch ngôn ngữ VBScript và Jscript. 2. Thư viện các đối tượng, chuyên dùng để truy xuất DATABASE thông qua  ODBC Driver( Active Server Data Object – ADO). Thư viện các đối tượng hỗ trợ  cho việc viết các trang ASP. Một File ASP có thể bao gồm các thành phần sau : + Văn Bản + Các HTML tag + Các Script. Mỗi Scipt thực hiện một công việc nào đó, giống như các phát biểu  của một ngôn ngữ lập trình ASP không phải là ngôn ngữ Script, nó chỉ cung cấp một môi trường để sử lý các  Script mà ta chèn trong file . asp
 6. ASP(Active Server Pages )(tiếp)  Các đối tượng cơ bản ASP      ASP cung cấp cho người lập trình các đối tượng có sẵn, mỗi  đối tượng này sẽ thực hiện một chức năng riêng nào đó, các đối  tượng có sẵn bao gồm : Tên đối tượng Chức năng Resquest  Lấy thông tin từ một user Respone Gửi thông tin tới một user Server Điều khiển môi trường hoạt động của ASP Sesion Lưu trữ thông tin về một sesion của user Application Chia sẻ thông tin giữa các user trong cùng  một ứng dụng
 7. ASP(Active Server Pages )(tiếp)  Caùc chöùc naêng cuûa ASP • Ñoïc nhöõng yeâu caàu töø trình duyeät . • Tìm trang caàn thieát trong server. • Thöïc hieän baát cöù nhöõng giôùi thieäu ñaõ cung caáp trong ASP ñeå caäp nhaät vaøo trang Web. • Sau ñoù gôûi traû veà cho trình duyeät. Sô ñoà öùng duïng cuûa ASP treân trang web O D A O B DBMS L C Web ASP D browser O E D DATABAS E B
 8. ASP(Active Server Pages )(tiếp) Các thành phần (COMPONENT) của ASP         Ngoài các đối tượng cơ bản có sẵn trong môi trường ASP.  Việc tạo các trang web động bằng ASP còn được trợ giúp nhờ  một số thư viện các đối tượng (Active X Component) của   ActiveX Server. Dưới đây là danh sách một số thành phần :  Thành phần Ad Rotator : Hiện thị những bảng quảng cáo trên  trang web  Thành phần Browser Capabilities : hiển thị nội dung khác  nhau của HTML tỳ thuộc vào các trình duyệt khác nhau  Thành phần Content Linking : kết nối các trang HTML với  nhau giống như các trang sách  Thành phần File Access : cho phép làm việc với hệ thống tập  tin của máy tính. Dùng để đọc ghi các tập tin văn bản
 9. ASP Và Cơ Sở Dữ Liệu Access  Kết nối ASP với CSDL Access Bước 1 : Tạo File CSDL bằng access Bước 2 : Tạo một liên kết với CSDL vừa tạo bằng cách sử dụng một Data Source  Name (DSN). Sau khi tạo DSN các Script sẽ sử dụng cùng một DSN để kết nối tới  CSDL Bước 3 : Tạo đối tượng Connection Connection.Open ConnectionString, User, Password ConectionString : Chỗi định nghĩa của tên DSN, tên này được khai báo trong ODBC Bước 4 : Tạo đối tượng thực thi câu lệnh SQL Set recordset = Connection. Execute(CommandText,RecordsAffected,Options) Connection. Execute(CommandText,RecordsAffected,Options) Recordset : Một biến đối tượng recordset chứa kết quả truy vấn CommandText : chứa query để thực thi RecordsAffected : Chứa số record mà lệnh tác động đến Options : Có các giá trị khác nhau tương ứng với mỗi loại CommandText 
 10. ASP Và Cơ Sở Dữ Liệu Access(tiếp) Bước 5 : Gọi thực thi câu lệnh SQL Insert , Update, Delete … sqlString = “ Các câu lệnh SQL” Connection. Execute.sqlString Bước 6 : Đóng các kết nối với CSDL, sau khi sử lý song dữ  liệu trên data source, trước khi kết thúc trang ta phải đóng các  kết nối đã mở. Sau khi đóng ta không thể sử dụng kết nối để  giao tiếp với database.  Connection.Close 
 11. Bài Toán Xây Dựng Cửa Hàng Bán Máy  Tính Trên Mạng Phân tích bài toán – Hoạt động của khách hàng Khi một khách hàng thăm quan cửa  hàng, họ sẽ đặt vấn đề cửa hàng  bán những gì, thông tin gì về giá cả  thiết bị được bán và hình thức thanh  toán.  – Hoạt động của nhà quản lý 1. Hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm 2. Cung cấp giỏ mua hàng cho khách hàng 3. Giao dịch thương mại 4. Bổ sung và sửa soạn mặt hàng 5. Quản lý hàng tồn 6. Cập nhật cửa hàng
 12. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Hệ Thống Bán Thiết Bị Lựa chọn hàng Xử lý hoá đơn bán Quản lý cửa hàng Lựa chọn hàng Tìm  Thay  Xác  Chọn  Đăng   kiếm  đổi   số  nhận  phương  ký mua  chọn  lượng khách  thức  hàng hàng hàng thanh  toán
 13. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng (tiếp) Xử lý hoá đơn bán Kiểm  Phát  Phát  Giao  tra  sinh  sinh  hàng đơn  hoá  thanh  đặt  đơn  toán hàng bán Quản lý cửa hàng Nhập  Kiểm  Kiểm  hàng  tra  tra  mới hàng  báo  tồn cáo
 14. Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh (1) (11) Khaùch Quaûn H aøng (3) tr ò (2) (12) H eä (6) T hoáng Baùn H aøng (7) (4) (5) (9) Baûo T r ì (10) Kho
 15. Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Ngữ Cảnh(tiếp) 1     : Yeâu caàuchoïn löïa vaø ñaët haøng 2 : Phieáu yeâu caàu thanh toaùn tröôùc cho coâng ty 3 : Chuyeån tieàn cho coâng ty 4 : Yeâu caàu xuaát haøng 5 : Haøng giao 6 : Phieáu chuyeån haøng (Hoùa ñôn gíao nhaän) 7 : Hoùa ñôn 8 : Giao haøng cho khaùch 9 : Yeâu caàu mua haøng 10 : Haøng môùi 11 : Yeâu caàu baùo caùo 12 : Baùo caùo
 16. Biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Đỉnh Yeâu caàu choïn löïa , Khaùch mua haøng haøng Haø Hoù ng Löïa a Tieà choïn ñôn n haøng than Xöû Hoùa 1 h lyù ñôn toaù yeâu n caàu Haøng Hoùa ñôn giao 2 Yeâ baùn u Maët caà u haøng xua át Haøng Baûo tr ì haø môùi ng ho k Quaûn lyù Yeâu caàu mua cöûa haøng haøng 3 Baùo caùo Yeâu caàu baùo caùo Quaûn tr ò
 17. Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh •Chức năng 1 : Lựa chọn hàng Thoâ Khaùch ng haøng baùo Khaùch soá Theâ haøng löôïn m g Thay haøn haøn g Tìm ñoåi g kieám, soá choïn löôïn haøng g 1 2 Gioû haøng HTTT Ñaên g kyù HTTT Ñòa chæ mua khaùch haøng haøn g Hoùa 3 ñôn Chöùc naêng 2 Xaùc Khaùch nhaän haøng khaùch haøng
 18. Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh(tiếp) •Chức năng 2 : Xử lý hoá đơn mua hàng Ñôn haøng ñaõ kieåm Phaùt Kieåm tra sinh hoùa ñôn ñôn haøng 2.1 baùn Khaùch Ñôn Ñôn 2.2 haøn haøng haøng g Haøng Ñòa chæ baùn ñaõ khaùch haøng phaù t sinh Baûo Trì Haøng Kho giao Phaùt Yeâu sinh caàu thanh xuaá toaùn t Gia 2.3 haøn o g Yeâ nha u Haø än ng caàu 2.4 than h Tieàn Khaùch toaù
 19. Mô Hình Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh(tiếp) •Chức năng 3 : Quản lý cửa hàng Baûo Trì Yeâu caàu mua Thoâ haøng Kho ng tin haøn g môùi Kieåm tra haøng Nha toàn äp 3.2 haøn g Yeâu caàu môùi thoâng tin 3.1 haøng toàn Thoâng Haøn tin g haøng toàn Ñôn haøng Kieåm Yêu cầu báo cáo tra baùo caùo 3.3 Quaûn tr ò Baùo caùo
 20. Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2