intTypePromotion=1
ADSENSE

Đông Chu Liệt Quốc

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:351

1.649
lượt xem
770
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đông Chu Liệt Quốc" sẽ giới thiệu đến các bạn 17 hồi trong bộ truyện này. Bộ tiểu thuyết này bao gồm 1 thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm. Bắt đầu từ khi Bình Vương nhà Chu đời đô sang phía Đông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Đọc truyện để hiểu rõ hơn về thời kỳ lịch sử này cũng như thấy được bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đông Chu Liệt Quốc

 1. Đông Chu Liệt Quốc
 2. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 1 MUÅC LUÅC Lúâi tûåa ...............................................................................................................................3 HÖÌI 1 .................................................................................................................................6 Nghe treã haát, töi trung bõ giïët Traãi loâng ngay, Àöî Baá thaác oan ..............................................................................6 HÖÌI 2 ...............................................................................................................................15 Bao quyánh chuöåc töåi, dêng gaái àeåp U Vûúng àöët lûãa diïîu chû hêìu ..............................................................................15 Höìi 3.................................................................................................................................31 Kiïíu Kinh, quên Khuyïín nhung taác loaån, Àöng laåc, Chêu bònh vûúng dúâi àö. ......................................................................31 Höìi 4.................................................................................................................................66 Vò nghôa, Thaåch Thaác giïët con, Mûúån lïånh, Trang Cöng àaánh Töëng.....................................................................66 Höìi 5.................................................................................................................................79 Ganh taâi, Cöng tûã AÁt giïët Khaão Thuác Tham chûác, Cöng tûã Vêån haåi vua hiïìn ................................................................79 HÖÌI 6 ...............................................................................................................................91 Mûu sêu, Hoa àöëc phïë vua Töëng Laâm cao, Trõnh höët chï vúå Tïì ................................................................................91 HÖÌI 7 ...............................................................................................................................99 Vùn Khûúng, gaái Tïì vïì nûúác Löî Chuác Àaåm, tûúáng Trõnh bùæn vua Chêu...............................................................99 HÖÌI 8 .............................................................................................................................108 Ngöi nhaâ Chu, Huâng thöng tiïëm võ Núi nûúác Trõnh, Tïì Tuác thay vua .......................................................................108 HÖÌI 8 .............................................................................................................................122 YÃ cöng lao, Töëng Trang Cöng àoâi cuãa Giïët rïí Ung, Trõnh Tïë Tuác àuöíi vua .................................................................122 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. PHUÂNG MÖÅNG LONG 2 Höìi 9...............................................................................................................................139 Tuyïn Cöng dêm loaån lêåp Tên àaâi Cûâ Di êm mûu tön vua khaác................................................................................139 HÖÌI 10...........................................................................................................................151 Löî Hêìu cuâng vúå sang Tïì Trõnh vô, chuáa töi bõ giïët .......................................................................................151 HÖÌI 11...........................................................................................................................162 Traái lïånh, Chu Thiïn tûã nöíi xung Gùåp ma, Tïì Tûúng Cöng hoaãng höët ...................................................................162 HÖÌI 12...........................................................................................................................177 Traái lïånh, Chu Thiïn tûã nöíi xung Gùåp ma, Tïì Tûúng Cöng hoaãng höët ...................................................................177 HÖÌI 13...........................................................................................................................192 Giûä lúâi hûáa, Thuác nha tiïën Quaãn Troång Lêåp mûu cao, Taâo Quúái thùæng binh Tïì ..............................................................192 HÖÌI 14...........................................................................................................................204 Nûúác Töëng ùn lïî giïë t Trûúâng Vaån Vua súã tham sùæc bùæt Tûác hêìu ..............................................................................204 HÖÌI 15...........................................................................................................................249 Têë n Hiïën Cöng mï sùæc lêåp Ly cú Súã thaânh vûúng chuöång taâi phong Àêëu Cêëu ....................................................249 HÖÌI 16...........................................................................................................................263 Quaãn Troång àoaán thêìn Du Nhi Tïì Hêìu àaánh nûúác Cö Truác ..................................................................................263 HÖÌI 17...........................................................................................................................297 Ham chim haåc, Vïå hêìu mêët nûúác Giêån súã vûúng, Tïì chuáa hûng binh ....................................................................297 http://ebooks.vdcmedia.com
 4. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 3 LÚÂI TÛÅA Tiïíu thuyïët trûúâng thiïn cuãa Trung Hoa xuêët hiïån úã àêìu àúâi nhaâ Minh, vúái böå "Tam Quöëc diïîn nghôa", röìi àïën böå "Thuyã Hûã truyïån", röìi àïën böå "Têy Du Kyá". Àïën nùm Gia Tônh thò xuêët hiïån böå "Liïåt quöëc chñ truyïån" cuãa Dû Thiïåu Ngû göìm 8 quyïín, 226 tiïët, bùæt àêìu tûâ khi vua Truå (nhaâ Thûúng) lêëy Àaát Kyã, àïën khi nhaâ Têìn thöëng nhêët Trung Hoa. Sau àoá vaâo cuöëi àúâi Minh, Phuâng Möång Long caãi böå "Liïåt quöëc chñ truyïån", àöíi tïn laâ "Tên liïåt quöëc chñ", daâi 108 höìi, bùæt àêìu tûâ àúâi Tuyïn vûúng nhaâ Chu, cho àïën àúâi Têìn Thuãy Hoaâng. Vaâo khoaãng àúâi Kiïën Long nhaâ Thanh xuêët hiïån böå "Àöng Chu liïåt quöëc chñ". Baãn naây dûåa vaâo baãn "Tên liïåt quöëc chñ" maâ sûãa àöíi laåi chuát ñt vaâ thïm vaâo rêët nhiïìu nhûäng lúâi phï bònh, chuá thñch cuãa Saái Nguyïn Phong. Nùm 1995, Nhaâ xuêët baãn Taác gia úã Bùæc Kinh (Trung Hoa) phaát haânh böå "Àöng Chu liïåt quöëc chñ" dûåa vaâo baãn cuãa Phuâng Möång Long. Nhûäng chöî naâo Saái Nguyïn Phong sûãa chûäa "Tên liïåt quöëc chñ" möåt caách sai lêìm thò nhaâ xuêët baãn Taác giaã khöi phuåc laåi baãn cuä, coân nhûäng chöî naâo maâ caã Phuâng Möång Long vaâ Saái Nguyïn Phong àïìu sai lêìm thò nhaâ xuêët baãn Taác giaã àñnh chñnh laåi möåt caách thêån troång. * * * "Àöng chu liïåt quöëc chñ" bao göìm möåt thúâi kyâ lõch sûã daâi hún 400 nùm (thïë kyã VI, V, IV, III trûúác cöng nguyïn). Thúâi kyâ êëy bùæt àêìu tûâ khi Bònh vûúng nhaâ Chu dúâi àö sang phña Àöng vaâ kïët thuác vúái cuöåc thöëng nhêët cuãa Têìn Thuãy Hoaâng. Sûã cuäng goåi thúâi kyâ êëy laâ àúâi Àöng Chu (chia laâm hai giai àoaån laâ Xuên thu vaâ Chiïën quöëc). Trong lõch sûã Trung Hoa, àoá laâ thúâi kyâ quaá àöå tûâ chïë àöå phong kiïën phên quyïìn àïën chïë àöå phong kiïën têåp quyïìn (coá möåt thuyïët cho rùçng àúâi Xuên thu coân úã trong chïë àöå nö lïå). Phuâng Möng Long cùn cûá chuã yïëu vaâo caác saách "Taã truyïån" vaâ "Quöëc ngûä" cuãa Taã Khêu Minh vaâ saách "Sûã kyá" cuãa Tû Maä Thiïn vaâ coá tham http://ebooks.vdcmedia.com
 5. PHUÂNG MÖÅNG LONG 4 khaão caác saách "Cöng dûúng truyïån", "Chiïën quöëc saách" vaâ hún mûúâi böå sûã khaác nûäa, àïí biïn soaån Àöng Chu Liïåt Quöëc chñ "Sûã * * * Tû tûúãng toaát ra trong suöët böå tiïíu thuyïët naây laâ tû tûúãng "dên baãn" cuãa nhaâ nho: dên laâ göëc cuãa nûúác, laâ sûác maånh cuãa nûúác; khöng phaãi vuä lûåc quyïët àõnh sûå thaânh cöng hay sûå thêët baåi maâ chñnh laâ loâng dên. Trong truyïån, nhûäng bêåc anh huâng cûáu nûúác (Huyïìn Cao, Tñn Lùng quên, Laån Tûúng Nhû, v.v...) nhûäng nhaâ trñ thûác chñnh trûåc (Àöíng Höì, Löî Troång Liïn, v.v...); nhûäng ngûúâi chêëp chñnh coá nhiïåt tònh vúái dên vúái nûúác (Quaãn Troång, Tûã Vùn, Tön Thuác Ngao,v.v...) àïìu àûúåc taác giaã nhiïåt liïåt ca ngúåi vaâ àïì cao. Mùåt khaác, taác giaã miïu taã khöng deâ dùåt, khöng nïí nang, caái baãn chêët xêëu xa, bó öíi cuãa giai cêëp thöëng trõ. Nhûäng mêu thuêîn sêu sùæc giûäa caác têåp àoaân thöëng trõ, sûå tranh giaânh quyïìn lúåi giûäa caác caá nhên, gêy nïn vö söë nhûäng cuöåc chñnh biïën vaâ nhûäng cuöåc taân saát trong hún böën thïë kyã. Cuäng khöng sao noái hïët àûúåc sûå dêm loaån vö só úã chöën cung àònh: quan hïå nam nûä bêåy baå giûäa anh em ruöåt, giûäa böë chöìng vaâ naâng dêu, con chöìng vaâ thûá mêîu,v.v... (Tïì Khûúng cöng vaâ naâng Vùn Khûúng, Vïå Tuyïn cöng vaâ naâng Tuyïn Khûúng, Têën Hiïìn cöng vaâ naâng Tïì Khûúng, v.v...) àïìu àûúåc taác giaã kïí laåi vaâ coá thaái àöå phï phaán. Sûå ngu xuêín cuãa boån thöëng trõ thò àûúåc biïíu hiïån trong nhûäng nhên vêåt àiïín hònh laâ Töëng Tûúng cöng (dûång cúâ nhên nghôa, khöng chõu àaánh giùåc trong luác giùåc àang qua söng), Vïå Cöng (cho haåc laâm quan), Yïn Khoaái (bùæt chûúác Nghiïu, Thuêën nhûúâng ngöi) v.v... Tuêîn taáng laâ möåt têåp tuåc vö nhên àaåo do sûå ngu xuêín cuãa boån àïë vûúng sinh ra: Tïì Hiïìu cöng chön söëng hún hai trùm nöåi thõ vaâ cung nhên, àïí cho cha mònh (chïët röìi) coá ngûúâi hêìu haå úã dûúái àêët; 177 ngûúâi dên, trong àoá coá nhûäng ngûúâi ûu tuá (Tam Lûúng) cuäng chõu möåt söë phêån nhû vêåy úã àêët Ung, taáng àõa cuãa Têìn Muåc cöng; Ngö vûúng Haåp Lû àaánh bêîy hún möåt vaån nam nûä àïí tuêîn taáng cho con gaái chïët yïíu cuãa mònh laâ Thùæng Ngoåc. Bïn caånh nhûäng tû tûúãng tiïën böå, thò do sûå haån chïë cuãa thúâi àaåi, Phuâng Möång Long cuäng khöng traánh khoãi nhûäng quan àiïím tiïu cûåc, laåc hêåu. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 5 ÚÃ "Àöng chu liïåt quöëc", tû tûúãng chñnh thöëng vaâ àõnh mïånh rêët phöí biïën. Vua nhaâ Chu laâm thiïn tûã laâ do mïånh trúâi, cho nïn nhûäng nûúác chû hêìu naâo xûng vûúng àïìu bõ coi laâ "tiïëm". Àoá laâ tû tûúãng chñnh thöëng, xêy dûång trïn quan àiïím àõnh mïånh. "Àöng Chu liïåt quöëc" cuäng àïì cao "trung hiïëu tiïët nghôa" phong kiïën. Chûä "trung" úã àêy laâ sûå trung thaânh tuyïåt àöëi cuãa keã laâm töi, laâm dên àöëi vúái caá nhên thiïn tûã laâ ngûúâi àûúåc coi nhû chõu mïånh trúâi àïí cai trõ thiïn haå. Trong "Àöng Chu liïåt quöëc" khöng thiïëu gò chuyïån vua bùæt keã laâm töi phaãi chïët, keã bïì töi phaãi vui loâng chïët theo àïí àûúåc tiïëng laâ "trung". Chûä "hiïëu" cuäng cuâng baãn chêët vúái chûä trung vò thiïn tûã àûúåc coi nhû laâ cha meå dên. Cöng tûã Thoå vaâ Cêëp Tûã nûúác Vïå vui loâng chïët àïí khoãi traái àaåo "hiïëu" àöëi vúái möåt ngûúâi cha taân aác, bêët cöng. Chûä "trinh" chûä "tiïët" cuäng àûúåc quan niïåm möåt caách heåp hoâi, biïíu hiïån möåt quan hïå phuå quyïìn rêët chùåt cheä. Ngûúâi con gaái nûúác Súã giùåt vaãi úã búâ söng Laåi Thuãy àaä nhaãy xuöëng söng chïët chó vò àaä "troát" noái chuyïån vaâ cêìm nùæm cúm àûa têån tay cho Nguä Tûã Tû laâ möåt ngûúâi trai nûúác Súã àûúng laánh naån. Chûä "nghôa" thò thûúâng thûúâng àûúåc xêy dûång trïn cú súã ên oaán caá nhên. "Sô võ tri kyã giaã tûã" keã sô phaãi lêëy caái chïët àaå àïìn ún ngûúâi biïët mònh, nïëu khöng thò khöng àaáng goåi laâ keã trûúång phu. Dûå Nhûúång huyã hoaåi caã thên thïí mònh àïí ài baáo thuâ cho Tri Baá; Yïu Ly khöng nhûäng àïí cho ngûúâi ta chùåt tay mònh ài, laåi coân bùçng loâng àïí cho ngûúâi ta giùæt caã vúå con mònh àïí àïìn àaáp ún ngûúâi tri kyã. Nhûäng truyïån nhû thïë rêët nhiïìu trong Àöng Chu liïåt quöëc. Do àoá , nïëu chûä "nghôa" coá thïí àem laåi àoaân kïët àïí phuåc vuå chñnh nghôa, thò noá laåi hay bõ giai cêëp thöëng trõ quñ töåc lúåi duång maâ mûu àöì lúåi riïng. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. PHUÂNG MÖÅNG LONG 6 HÖÌI 1 NGHE TREÃ HAÁT, TÖI TRUNG BÕ GIÏËT TRAÃI LOÂNG NGAY, ÀÖÎ BAÁ THAÁC OAN Tûâ luác vua Truå mêët nûúác, Voä vûúng lêåp lïn nhaâ Chu, dên chuáng söëng trong caãnh thaái bònh thõnh trõ. Caác triïìu vua kïë tiïëp nhû Thaânh Vûúng, Khûúng vûúng, àïìu nhúâ lêëy àûác trõ dên, laåi àûúåc caác bêåc trung thêìn nhû: Chu cöng, Thiïåu cöng, Têët cöng, Sûã Dêåt, hïët loâng phoâ taá, lïn cú nghiïåp vûäng bïìn. Qua àïën àúâi vua thûá taám laâ Di vûúng, cú nghiïåp nhaâ Chu bùæt àêìu suy yïëu. Àïën àúâi vua thûá chñn laâ Lïå vûúng laåi caâng nhu nhûúåc hún. Trong nûúác nöíi loaån, nõnh thêìn thñ vua, toan tiïëm ngöi may nhúâ coá Chu cöng vaâ Thiïåu cöng, àöìng têm hiïåp lûåc, lêåp Thaái tûã Tõnh lïn kïë võ. Thaái tûã Tõnh lïn ngöi xûng hiïåu laâ Tuyïn vûúng, trong thò lo sûãa sang triïìu chñnh chiïu àaäi hiïìn thêìn, ngoaâi thò lo vöî an baá taánh, vò thïë caác bêåc hiïìn taâi luác bêëy giúâ nhû Phûúng Chuác, Thiïåu Höí, Doaän kiïët phuã, Chu Baá, Troång Sún Phuâ, àïìu döëc loâng baão giaá. Tuyïn vûúng àem laåi thaái bònh cho nhaâ Chu àûúåc mûúâi chñn nùm thò giùåc Khûúng nhung dêëy loaån, vua phaãi ngûå giaá thên chinh. Thïë giùåc quaá maånh, Tuyïn vûúng thua luön may trêån, quên sô hao huåt rêët nhiïìu, beân trúã vïì Thaái Nguyïn kiïím àiïím dên söë àïí möå thïm binh lñnh. Khi ài ngang qua möåt khu phöë nhoã gêìn Kiïíu Kinh coá möåt bêìy treã xuám nhau vöî tay haát: Thoã lïn, aác lùån non múâ, Tuái cú cung yïím bú phoâ nûúác non. Vua nghe cêu haát lêëy laâm tûác giêån, truyïìn quên vêy bùæt. Boån treã caã súå chaåy taán loaån, chó bùæt àûúåc coá hai àûáa. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 7 Vua quaát hoãi: - Ai baây cho chuáng bay haát nhû thïë? Hai àûáa treã run lêíy bêíy, cuái àêìu têu: - Caách àêy ba höm, coá möåt àûáa nhoã mùåc aáo àoã, àïën taåi chúå naây daåy chuáng con haát. Nhûng chùèng biïët vò sao, cuâng möåt luác, caã treã con trong khu phöë àïìu biïët caác cêu haát êëy. Vua laåi hoãi: - Hiïån bêy giúâ thùçng beá mùåc aáo àoã êëy úã àêu? Hai àûáa beá àaáp: - Chùèng biïët noá ài àêu, tûâ êëy àïën nay chuáng con khöng coân gùåp noá nûäa. Vua Tuyïn vûúng cau maây, suy nghô röìi truyïìn àuöíi hai àûá a beá êëy ài. Laåi khiïën quan Tû thõ loan baáo khùæp khu phöë cêëm khöng cho con nñt haát nhû thïë nûäa. Nïëu àûáa treã naâo coân haát cha meå noá phaãi chõu töåi. Kïë àoá vua ngûå giaá vïì cung. Saáng höm sau, lêm triïìu baá quan vaâo chêìu àuã mùåt, vua beân thuêåt laåi cêu haát êëy, vaâ hoãi coá ai àoaán àûúåc hû thiïåt khöng? Quan Lïî Böå Triïåu höí quyâ têu: - Têu Bïå haå , cêy yïím laâ thûá cêy dêu nuái, duâng laâm cung, coân cú laâ loaåi coã duâng àan gioã àûång tïn. Cûá theo cêu haát êëy maâ baân thò chùæc trong nûúác seä bõ naån binh àao! Tuyïn vûúng àûa mùæt nhòn caác quan cêån thêìn hoãi yá kiïën.. Quan Thaái tïë Troång Sún Phuã quyâ têu: - Theo yá Ngu thêìn thò cung tïn biïíu hiïåu cho binh àao, nay Bïå haå àang muöën kiïëm dên, bùæt lñnh àaánh deåp rúå Khûúng, àiïìm êëy e aãnh hûúãng khöng laânh àïën dûå tñnh cuãa Bïå haå . Tuyïn vûúng gêåt àêìu hoãi laåi: - Thïë thò thùçng con nñt mùåc aáo àoã laâ ai? Thaái sû Baá dûúng phuå têu: - Chuáng con nñt mùåc aáo àoã thuöåc hoãa, coân sao Huyânh Hoùåc cuäng thuöåc hoãa. ÊËy laâ öng trúâi muöën rùn vua, nïn khiïën sao Huyânh Hoùåc biïën ra àûáa treã àoá. Tuyïn vûúng nghe noái cho laâ phaãi, beân phaán: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. PHUÂNG MÖÅNG LONG 8 - Vêåy bêy giúâ trêîm tha töåi cho Khûúng Nhung, ruát quên úã Thaái Nguyïn vïì, truyïìn àöët têët caã söë cung tïn lûu trûä trong kho, nhû thïë coá traánh àûúåc àiïìm hoåa kia chùng? Dûúng Phuå laåi quyâ têu: - Haå thêìn xem thiïn vùn thêëy àiïìm dûä ûáng taåi cung vua, chúá khöng can chi àïën búâ coäi. Hún nûäa, luêån theo cêu haát "thoã lïn, aác lùån" coá nghôa laâ êm thaånh, dûúng suy, haå thêìn e rùçng viïåc nûúác seä do tay àaân baâ quêëy röëi. Tuyïn vûúng noái: - Trong cung coá Khûúng hêåu laâ keã hiïìn àûác, cai quaãn tam cung, luåc viïån. Möîi möåt cung phi àïìu do tay Khûúng hêåu choån lûåa, laâm sao coá thïí xaãy ra tai hoåa êëy àûúåc? Dûúng Phuå têu: - Têu Bïå haå , yá trong cêu haát khöng phaãi laâ viïåc bêy giúâ, xin Bïå haå cûá thi nhên, böë àûác, may ra viïåc dûä trúã nïn laânh, coân cung tïn trong kho chùèng nïn àöët laâm chi. Tuyïn vûúng nghe xong, loâng rêët nghi hoùåc, beân baäi chêìu lui vaâo hêåu cung, àem caác viïåc thuêåt laåi cho Khûúng hêåu nghe. Khûúng hêåu têu: - Têu Bïå haå , àiïìm dûä vûâa ûáng, trong cung laåi coá viïåc laå luâng, thêìn thiïëp àõnh têu cuâng Bïå haå . Tuyïn vûúng ngú ngaác hoãi: - Chùèng hay trong cung laåi coá viïåc gò chùèng laânh sao? Vûâa röìi trong cung coá möåt phi têìn cuãa Tiïn vûúng àïí laåi, tuöíi ngoaâi nùm mûúi, coá thai àaä böën mûúi nùm trúâi, àïm qua laåi sanh ra möåt gaái. Tuyïn vûúng giêåt mònh hoãi: - Àûáa con gaái êëy bêy giúâ úã àêu? Khûúng hêåu noái: - Thêìn thiïëp cho laâ quaái thai, nïn àaä sai ngûúâi àem vûát xuöëng söng Thanh Thuãy, caách àêy vaâi mûúi dêåm. Vua cho laâ chuyïån laå, beân àoâi ngûúâi cung phi giaâ àoá àïën hoãi tûå sûå. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 9 Ngûúâi cung phi giaâ àûúåc lïånh, àïën quyâ moáp xuöëng àêët, têu rùçng: - Tiïån tyâ àûúåc nghe noái vaâo àúâi Haå Kiïåt, taåi Bao Thaânh coá thêìn nhên hoáa ra hai con röìng sa xuöëng giûäa sên triïìu, nhaã nûúác daäi ra röìi kïu vua Kiïåt noái: "Ta laâ hai võ Àïë Vûúng cuãa Bao Thaânh àêy ". Vua Kiïåt caã súå, muöën giïët hai con röìng êëy, song quan Thaái sû boái queã vaâ têu rùçng: Thêìn nhên haå giaáng, ùæt coá àiïìm laânh, xin Bïå haå haäy lêëy nûúác daäi maâ àïí daânh. Vò nûúác daäi laâ tinh khñ cuãa röìng, àïí daânh trong cung ùæt àùång hûúãng phuác. Vua Kiïåt nghe theo truyïìn àem mêm vaâng hûáng lêëy nûúác daäi, àûång vaâo möåt chiïëc höåp son, cêët kyä trong kho. Vûâa cêët xong thò trúâi nöíi mûa, hai con röìng bay ài mêët. Tûâ êëy àïën nay àaä hún saáu trùm böën mûúi böën nùm, qua nhaâ Haå, àïën nhaâ Ên, röìi àïën nhaâ Chu ta thïm nûäa maâ vêîn chûa ai daám múã höåp êëy. Àïën àúâi Tiïn Vûúng, chiïëc höåp êëy coá haâo quang rûåc rúä, quan giûä kho tröng thêëy têu laåi vúái Tiïn Vûúng. Tiïn Vûúng truyïìn àem söí böå tra cûáu, múái hay trong höåp àoá àûång nûúác daäi röìng, beân truyïìn múã ra xem. Ruãi thay Tiïn Vûúng sú yá laâm rúi chiïëc höåp xuöëng àêët, nûúác daäi àöí lai laáng röìi hoáa thaânh möåt con giaäi nhoã chaåy tung tùng khùæp sên triïìu. Nöåi thõ theo àuöíi bùæt, con giaäi kia chaåy vaâo cung röìi biïën mêët. Luác àoá tiïån tyâ múái lïn mûúâi hai tuöíi. Vò àaåp nhùçm àêìu con giaäi êëy maâ thoå thai. Tiïn Vûúng lêëy laâm laå, àem tiïån tyâ giam vaâo laänh cung. Àïën nay hún böën mûúi nùm trúâi múái sanh ra möåt gaái! Nöåi thõ khöng daám giêëu, vaâo têu vúái Hoaâng hêåu. Hoaâng hêåu cho laâ quaái thai nïn àaä àem vûát xuöëng söng, xin Bïå haå röång loâng tha cho tiïån tyâ khoãi töåi. Tuyïn vûúng nghe xong, lo lùæng thúã àaâi, phaán : - ÊËy laâ viïåc àúâi trûúác, coá can chi àïën ngûúi maâ phaãi súå sïåt. Noái xong, vöåi sai nöåi thõ àïën búâ söng Thanh thuãy xem àûáa beá êëy thïë naâo. Möåt laát sau, nöåi thõ trúã vïì têu: - Têu Bïå haå , àûáa beá êëy àaä tröi ài àêu mêët tñch. Nhaâ vua an loâng, trúã vaâo hêåu cung an nghó. Saáng höm sau vua cho vúâi quan Thaái sû Dûúng Phuå àïën kïí viïåc nûúác miïëng röìng cho Dûúng Phuå vaâ baão: - Nay àûáa beá êëy àaä chïët röìi, khanh haäy chiïëm möåt queã xem oan nghiïåt àaä dûát chûa? http://ebooks.vdcmedia.com
 11. PHUÂNG MÖÅNG LONG 10 Dûúng Phuå vêng maång, gieo queã röìi dêng lúâi àoaán cho Tuyïn vûúng xem. Lúâi àoaán rùçng: - Cûúâi cûúâi khoác khoác, dï mùæc lûúái, ngûåa sa lêìy. Súå thay! Súå thay! Nûúác non tang toác. Vua khöng hiïíu yá hoãi laåi, Dûúng Phuå têu rùçng: - Dï chó vïì Muâi, ngûåa ûáng vïì Ngoå. Cûúâi cûúâi, khoác khoác noái vïì chuyïån vui buöìn. Queã naây ûáng qua nùm Ngoå, nùm Muâi seä coá chuyïån vui buöìn àoá. Theo dûå àoaán cuãa haå thêìn, tuy yïu quaái ra khoãi cung nhûng chûa trûâ àùång. Tuyïn vûúng nghe têu, mùåt buöìn daâu daâu, haå chiïëu truyïìn rao khùæp dên chuáng, ai tòm ra àûáa con nñt êëy, bêët kyâ söëng thaác àïìu àûúåc thûúãng ba trùm têëm luåa, ngûúåc laåi ai giêëu diïëm maâ nuöi, seä bõ xûã tûã toaân gia. Vua truyïìn giao viïåc naây cho quan Thûúång àaåi phu Àöî Baá xem xeát. Laåi ra lïånh cho quan Àaåi phu Taã Nho nghiïm cêëm khùæp núi, tûâ thaânh thõ àïën thön quï khöng ai àûúåc laâm cung bùçng göî yïím vaâ gioã tïn bùçng coã cú. Ai traái lïånh àûúåc quyïìn bùæt cheám. Nhên dên nghe lïånh, nhêët nhêët tuên theo. Duy coá caác miïìn xa vùæng, lïånh cuãa nhaâ vua chûa àûúåc ban böë, nïn caách hai ngaây sau coá möåt ngûúâi àaân baâ xaách mêëy caái tuái tïn bùçng coã cú, vaâ möåt ngûúâi àaân öng vaác mêëy cêy cung bùçng göî yïím àïën chúå baán. Quên tuêìn tröng thêëy aáp laåi bùæt, nhûng ngûúâi àaân öng lanh chên chaåy thoaát. Chuáng dêîn ngûúâi àaân baâ vaâo nöåp cho quan Àaåi phu Taã Nho. Taã Nho nghô thêìm: - Hai vêåt naây àuáng theo lúâi haát cuãa luä treã röìi. Vaã laåi, quan Thaái sû baão laâ coá nûä hoåa, thïë thò ngûúâi àaân baâ naây laâ möëi hoåa lúán cuãa quöëc gia, ta phaãi vaâo triïìu phuåc chó. Nghô nhû vêåy, Taã Nho giêëu viïåc ngûúâi àaân öng boã tröën, chó dùæt ngûúâi àaân baâ vaâo triïìu têu naåp. Nhaâ vua truyïìn àem töåi nhên xûã tûã, vaâ àem têët caã caác tuái tïn ra chúå àöët ài àïí rùn dên chuáng. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 11 Trong luác àoá, ngûúi àaân öng kia hoaãng vña chaåy tröëi chïët, khöng hiïíu cúá gò quan quên laåi àoán bùæt vúå chöìng mònh. Maäi àïën ngaây höm sau, anh ta múái biïët lïånh cêëm, vaâ nghe àöìn ngûúâi àaân baâ baán gioã tïn bõ xûã tûã, loâng noáng nhû àöët, anh ta than thêìm: - Öi! Vúå ta àaä bõ giïët röìi, giúâ àêy ta biïët nûúng tûåa vaâo àêu! Àau àúán thay . Than röìi, anh ta khoác röëng lïn, nhûng súå khoác lúán quan quên hay àûúåc, beân tòm núi vùæng veã àïí khoác cho thoãa loâng. Anh ta ài lêìn àïën meá söng Thanh thuãy, àöi mùæt àoã ngoe, doâng chêu laã chaã, böîng thoaáng thêëy àaâng xa coá bêìy chim kïu raã rñt, xuám nhau ngêåm möåt chiïëc chiïëu cuöën troân, nöíi trïn söng, maâ àem vaâo búâ. Lêëy laâm laå, anh ta chaåy àïën giúã chiïëc chiïëu ra xem, thò thêëy trong àoá goái möåt àûáa beá gaái vûâa múái lêm böìn. Anh ta nghô thêìm: - Con ai àem boã nhû vêìy. Àaä khöng chïët maâ laåi coá bêìy chim cûáu naån, ùæt laâ möåt quñ nûä. Ta àem vïì nuöi àïí ngaây sau nhúâ cêåy. Nghô nhû vêåy beân cúãi aáo goái àûáa beá öm vaâo mònh, röìi thùèng àûúâng sang Bao Thaânh laánh naån. Tûâ khi giïët ngûúâi àaân baâ baán gioã cung bùçng coã cú, Tuyïn vûúng cho rùçng àiïìm hoåa trong nûúác àaä diïåt àûúåc, nïn khöng coân lo ngaåi gò nûäa. Tuy nhiïn, cûá caách vaâi nùm nhaâ vua lêåp àaân tïë lïî núi Thaái miïëu, ùn chay nùçm àêët àïí cêìu phuác. Nùm êëy vaâo nùm thûá böën mûúi ba, vua nguã núi trai cung, tröëng canh hai vûâa àöí, xaãy coá möåt ngûúâi con gaái, dung nhan àeåp àeä tûâ phña Têy xùm xùm ài laåi. Vua caã giêån nghô rùçng: - Àaân baâ con gaái sao daám àïën chöî chay cêëm, beân quaát lïn möåt tiïëng hö nöåi thõ àïën bùæt. Vua gaâo raát cöí, maâ vêîn khöng thêëy möåt tïn nöåi thõ naâo. Ngûúâi àaân baâ kia cûá ung dung ài vaâo Thaái miïëu, goáp nhùåt caác baâi võ boá thaânh möåt boá, röìi bûúác ra cûúâi ba tiïëng, khoác ba tiïëng, àoaån chêåm raäi tiïën vïì hûúáng Àöng.. Vua beân rûúåt theo, böîng giêåt mònh thûác dêåy múái biïët laâ chiïm bao, trong loâng kinh haäi, àoâi Thaái sû Baá Dûúng Phuå àïën hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. PHUÂNG MÖÅNG LONG 12 Baá Dûúng Phuå têu rùçng: - Lúâi àöìng dao caách àêy ba nùm Bïå haå àaä quïn röìi sao? Haå thêìn tiïn àoaán nhaâ Chu seä bõ nûä hoåa. Nay yïu khñ chûa dûát, maâ ngûúâi àaân baâ êëy laåi khoác ba tiïëng, cûúâi ba tiïëng, thò àuáng theo queã haå thêìn àaä tiïn àoaán vêåy. Tuyïn vûúng lo lùæng hoãi: - Ngaây trûúác trêîm àaä giïët ngûúâi àaân baâ baán gioã cung bùçng coã cú röìi, nhû thïë chûa trûâ àùång cêu àöìng dao êëy hay sao? Baá Dûúng Phuå têu. - Têu Bïå haå, àaåo trúâi mêìu nhiïåm lùæm, àêu phaãi dïî gò giïët möåt ngûúâi àaân baâ heân moån kia maâ coá thïí laâm biïën àöíi àûúåc thiïn cú. Vua nghe noái loâng buöìn raä rûúåi, ngöìi àûáng khöng an, giêy lêu sûåc nhúá àïën viïåc ba nùm trûúác coá sai Àöî Baá truy têìm àûáa beá thaã tröi söng, sao àïën nay chûa nghe kïët quaã, beân àoâi Àöî Baá vaâo hoãi. Àöî Baá quyâ têu: - Têu Bïå haå, haå thêìn hïët sûác tòm kiïëm, nhûng chùèng thêëy. Khùæp trong dên gian cuäng khöng ai tòm àûúåc xaác, chûáng toã quaái thai kia àaä bõ chòm mêët tñch röìi. Vaã laåi Bïå haå àaä xûã tûã ngûúâi àaân baâ baán cung, thò lúâi àöìng dao àêu coân linh ûáng? Nïëu cûá tra xeát thò e àöång àïën dên tònh. Tuyïn vûúng caã giêån mùæng: - Àaä khöng laâm àûúåc viïåc, laåi khöng phuåc chó, roä laâ möåt àûáa khi quên. Beân sai voä sô dêîn Àöî Baá ra phaáp trûúâng xûã traäm. Giûäa luác àoá, quan Haå àaåi phu Taã Nho, vöën laâ baån thên cuãa Àöî Baá, thêëy vöåi quyâ moáp trûúác sên triïìu can giaán : - Têu Bïå haå , àúâi vua Nghiïu bõ luåt chñn nùm, àúâi vua Thang nùæng haån àïën baãy nùm, maâ chùèng hïì sanh biïën loaån. Nay chó vò giïët khöng àûúåc möåt àûáa con nñt maâ Bïå haå xûã tûã möåt àaåi thêìn e caác lên bang chï cûúâi, xin Bïå haå xeát laåi. Tuyïn vûúng mùåt giêån phûâng phûâng, noái: - Nïëu vò tònh baån maâ can giaán, thò ngûúi qua àaä troång baån khinh vua. Taã Nho têu: http://ebooks.vdcmedia.com
 14. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 13 - Vua phaãi baån traái thò nïn theo vua. Baån phaãi vua traái thò nïn theo baån. Töåi Àöî Baá khöng àaáng gò, maâ Bïå haå àem giïët, thiïn haå seä cho Bïå haå laâ bêët minh. Haå thêìn biïët maâ khöng can giaán, thiïn haå seä cho Haå thêìn laâ bêët trung. Nïëu Bïå haå giïët Àöî Baá, haå thêìn xin cuâng chïët. Tuyïn vûúng noái: - Trêîm cheám Àöî Baá nhû cheám coã raác, ngûúi chúá nhiïìu lúâi laâm chi. Noái xong, naåt voä sô àem Àöî Baá ra cheám. Coân Taã Nho vïì àïën nhaâ cuäng tûå vêån maâ thaác. Ngûúâi sau, caãm loâng trung nghôa, lêåp miïëu núi Àöì lùng maâ thúâi goåi laâ miïëu Taã tûúáng quên. Con trai Àöî Baá laâ Thêëp Thuác tröën qua nûúác Têën , laânh àïën chûác Sô sû, sau con chaáu àöíi ra hoå Phaåm. Khi Tuyïn vûúng nghe tin Taã Nho tûå vêån, loâng höëi ngöå, ùn nguã khöng yïn, maâ sanh bïånh, boã caã viïåc triïìu chñnh. Khûúng hêåu thêëy vêåy cuäng khöng daám phaân naân. Möåt höm, vaâo tiïët muâa thu, Tuyïn vûúng muöën ài sùn bùæn àïí giaãi muöån beân truyïìn Doaän Kiïët Phuã vaâ Thiïåu Höí sùæm sûãa xe giaá lïn àûúâng. Hai bïn tiïìn hö, hêåu uãng thùèng àïën Àöng Giao. Àïën núi, vua truyïìn haå traåi, vaâ dùån doâ quên sô khöng àûúåc àaåp phaá muâa maâng, laâm chêën àöång lï dên. Àoaån truyïìn lïånh hïî ai bùæt àûúåc nhiïìu thuá rûâng seä àûúåc troång thûúãng. Quên sô àua nhau buãa vêy khùæp chöën. Loâng vua rêët àeåp. Chùèng bao lêu, mùåt trúâi àaä gaác non Àoaâi, vua truyïìn baäi cuöåc sùn bùæn. Quên sô tuên lïånh bao nhiïu phi cêìm têìu thuá àïìu buöåc troái sùén saâng höå giaá vïì cung. Ài chûa dûúåc ba böën dùåm àûúâng, nhaâ vua mùåt maây böîng xêy xêím, röìi trûúác mùæt thoaáng thêëy möåt cöî xe nhoã tûâ àaâng xa tiïën àïën. Trïn xe coá hai ngûúâi, tay cêìm cung tïn, hö lúán: - Bïå haå vêîn àûúåc maånh gioãi chûá. Tuyïn vûúng nhòn kyä thêëy hai ngûúâi àoá laâ Àöî Baá vaâ Taã Nho, thêët kinh goåi keã taã hûäu hoãi thò chùèng ai thêëy gò hïët. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. PHUÂNG MÖÅNG LONG 14 Chiïëc xe nhoã kia cûá lúãn vúãn maäi trûúác mùæt, vua caã giêån heát: - Phaãn thêìn! Daám àïën àêy phaåm giaá sao? Noái xong, ruát bûãu kiïëm ra cheám. Böîng nghe coá tiïëng Àöî Baá vaâ Taã Nho mùæng laåi. - Hön quên, àaä khöng biïët sûãa mònh coân cheám ngûúâi vö töåi! Höm nay khñ söë hön quên àaä maän, haäy lo maâ àïìn maång cho súám . Dûát lúâi, trûúng cung nhùçm ngay ngûåc nhaâ vua bùæn túái. Tuyïn vûúng heát lïn möåt traâng thêët thanh röìi teá xóu xuöëng. Caác quan höå giaá xuám laåi àúä dêåy, lo thuöëc men cûáu chûäa. Nhaâ vua öm ngûåc rïn la cho àïën luác vïì túái cung. Ai nêëy àïìu súå sïåt, nhòn nhau khöng biïët nguyïn do naâo xaãy ra nhû vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 15 HÖÌI 2 BAO QUYÁNH CHUÖÅC TÖÅI, DÊNG GAÁI ÀEÅP U VÛÚNG ÀÖËT LÛÃA DIÏÎU CHÛ HÊÌU Tûâ khi sùn bùæn úã Àöng Giao vïì, Tuyïn vûúng lêm bïånh nùång, àïm naâo chúåp mùæt cuäng thêëy Àöî Baá vaâ Taã Nho àïën àoâi maång Biïët mònh khöng thïí söëng àûúåc lêu, beân cho àoâi Doaän Kiïët Phuã vaâ Thiïåu Höí àïën àïí thaác cö. Hai ngûúâi naây vaâo quyâ dûúái long saâng hoãi thùm cùn bõnh.. Vua khiïën nöåi thõ àúä dêåy vaâ noái: - Trêîm nhúâ sûác cuãa hai khanh múái úã ngöi àùång böën mûúi saáu nùm, chùèng ngúâ höm nay lêm bõnh nùång, khöng thïí söëng àûúåc nûäa, Thaái tûã laâ Cung Niïëc tuöíi tuy àaä lúán maâ tñnh tònh ngu muöåi, xin chû khanh haäy hïët loâng phoâ taá keão hû cú nghiïåp. Hai ngûúâi cuái àêìu laänh maång, baái taå lui ra. Vûâa àïën cûãa cung xaãy gùåp quan Thaái sûã Baá Dûúng Phuå bûúác vaâo. Thiïåu Höí hoãi: - Coá phaãi ngaâi àïën àïí thùm Bïå haå khöng? Bïånh tònh Bïå haå rêët nguy kõch, khoá maâ söëng àùång. Doaän Kiïët Phuã noái: - Trûúác kia laâ tiïëng haát rao, nay laåi àïën höìi quyã hiïån, vêån nûúác thêåt khoá an toaân. Baá Dûúng Phuå noái: - Àïm qua töi coá xem thiïn vùn, thêëy yïu tinh phuåc núi sao Tûãvi. Quöëc gia coân gùåp nhiïìu tai biïën nûäa. Thiïåu Höí noái: - Tuy trúâi àõnh hún ngûúâi, song ngûúâi cuäng coá thïí thùæng maång trúâi. Caác öng cûá noái theo thiïn àaåo maâ boã nhên lûåc sao! Caã triïìu thêìn khöng àuã sûác chöëng laåi moåi tai biïën û? http://ebooks.vdcmedia.com
 17. PHUÂNG MÖÅNG LONG 16 Ba ngûúâi nhòn nhau, möîi ngûúâi riïng möåt yá nghô, röìi ai vïì nhaâ nêëy. Àïm höm êëy Tuyïn vûúng bùng haâ. Khûúng Thaái hêåu beân ra yá chó triïåu caác võ laäo thêìn Doaän Kiïët Phuã vaâ Thiïåu Höí xuêët laänh baá quan, phoâ Thaái tûã Cung Niïëc vaâo laâm lïî cûã ai, röìi tûác võ trûúác linh cûäu, xûng hiïåu laâ U Vûúng, lêåp con gaái Thên Baá lïn laâm Hoaâng hêåu, lêåp con trai laâ Nghi Cûåu lïn laâm Thaái tûã, phong Thên Baá laâm Thên hêìu. Sau khi Tuyïn vûúng chïët, baâ Khûúng hêåu buöìn rêìu vö cuâng, chùèng bao lêu cuäng taå thïë. Coân U Vûúng laåi laâ möåt öng vua baåo ngûúåc, haáo sùæc. Mùåc duâ trong tang chïë, ngaây naâo cuäng ùn uöëng rûúåu cheâ, àùæm say vêåt duåc àïën nöîi boã bï caã viïåc triïìu chaánh. Thên hêìu ngaây ngaây can giaán khöng àûúåc, buöìn giêån lui vïì nûúác Thên taá tuác. Bêëy giúâ khñ söë nhaâ Chu cuäng àaä sùæp taân, nïn khiïën caác võ laäo thêìn nhû Doaän Kiïët Phuã, Thiïåu Höí , àïìu lêìn lûúåt quy thiïn. U Vûúng laåi duâng Quaách cöng, Tïë cöng, vaâ con cuãa Doaän Kiïët Phuã laâ Doaän Cêìu lïn laâm bûåc Tam cöng. Ba ngûúâi naây àïìu laâ nhûäng keã dua nõnh tham quyïìn, cöë võ coân Trõnh Hûäu Baá laâ ngûúâi trung trûåc vua laåi khöng tin duâng. Möåt höm, thiïët triïìu taåi Kyâ Sún, coá quan thuã thêìn vaâo têu: - Têu Bïå haå, chùèng biïët cúá gò söng Kinh, söng Haâ , söng Laåc cuâng àöång àêët möåt luác. Khöng möåt chuát lo lùæng, U Vûúng móm cûúâi noái: - Nuái lúã àêët àöång laâ viïåc thûúâng, nhaâ ngûúi têu vúái trêîm laâm gò? Noái xong, liïìn di giaá vïì cung Quan Thaái sûã Baá Dûúng Phuå cêìm tay quan Àaåi phu Triïåu Thuác Àaái than rùçng: - Thuúã trûúác söng YÃ, söng Laåc caån , nhaâ Haå mêët; söng Haâ caån, nhaâ Thûúng hû; nay cuâng möåt luác ba söng àïìu àöång möåt lûúåt êëy laâ trúâi muöën lêëp nguöìn, nhaâ Chu khoá traánh khoãi tai biïën. Triïåu Thuác Àaái hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 17 - Theo dûå àoaán cuãa ngaâi thò bao giúâ múái xaãy ra tai biïën êëy? Baá Dûúng Phuå àaánh tay xem laåi, röìi àaáp: - Nïëu vua biïët rùn mònh, chuöång hiïìn laánh dûä thò trong khoaãng mûúâi nùm, bùçng ngûúåc laåi hoåa seä túái gêëp khöng chûâng. Thuác Àaái nghe noái thúã daâi, cêìm tay Dûúng Phuå, noái: - Nay Thaánh thûúång chùèng kïí viïåc quöëc chñnh, xa nhûäng töi trung gêìn guäi nõnh thêìn, chùèng leä chuáng ta khoanh tay ngöìi ngoá trong luác nûúác nhaâ baåi vong. Vêåy chuáng ta phaãi can giaán, duâ àûúåc hay khöng cuäng troân böín phêån. Baá Dûúng Phuå cuäng thúã daâi röìi lùæc àêìu noái: - Duâ chuáng ta coá laâm gò cuäng vö ñch. Trong luác hai ngûúâi noái chuyïån coá keã rònh moâ nghe àûúåc, thuêåt laåi vúái Quaách cöng. Quaách cöng súå nïëu àïí Thuác Àaái can giaán ùæt loâi chuyïån gian nõnh cuãa mònh, beân thùèng vaâo hêåu cung tòm lúâi saâm têu rùçng: - Baá Dûúng Phuå vaâ Triïåu Thuác Àaái chï bai triïìu àònh, laâm cho dên chuáng hoang mang. U Vûúng noái: - Chuáng laâ nhûäng àûáa ngu döët biïët chi maâ baân luêån. Thoái thûúâng, nhûäng keã ngu döët thûúâng hoåc àoâi hay xeát neát àïën cöng viïåc cuãa thiïn haå, khanh àïí yá laâm gò cho bêån têm. Quaách cöng nghe noái thò cuái àêìu lui ra, mùåt maây húán húã. Caách vaâi ngaây sau, quan trêën thuã nuái Kyâ Sún laåi dêng biïíu vïì têu rùçng: - Ba söng àïìu caån, nuái Kyâ Sún laåi lúã, àeâ chïët dên chuáng rêët nhiïìu. U Vûúng khöng theâm àïí yá àïën, sai boån nöåi giaám ài tòm gaái àeåp sung böí vaâo cung. Triïåu Thuác Àaái noáng loâng, dêng biïíu can rùçng: - Sún bùng, thuãy kiïåt laâ biïíu hiïåu cuãa thiïn tai. Vaã laåi Kyâ Sún laâ núi dûång nghiïåp àïë vûúng nay laåi bõ lúã ài thò khöng phaãi viïåc nhoã. Leä ra phaãi choån hiïìn taâi, àïí chung lo cûáu nûúác thò Bïå haå laåi choån myä nûä àïí vui riïng, haå thêìn lêëy laâm höí theån. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. PHUÂNG MÖÅNG LONG 18 Nhaâ vua chûa kõp noái, thò Quaách cöng àaä quyâ têu: - Têu Bïå haå , àêët Phong, àêët Kiïìu laâ chöî àoáng àö coân Kyâ Sún cuäng nhû chiïëc giaây raách lêu àúâi àaä boã ài, thò viïåc nuái long àêët lúã coá can hïå gò. ÊËy laâ Thuác Àaái coá yá khi quên, mûúån cúá àïí phó baáng triïìu àònh, xin Bïå haå röång xeát. U Vûúng noái: - Lúâi Quaách cöng noái rêët phaãi, Thuác Àaái àaä coá yá khi quên, trêîm khöng thïí naâo dung thûá. Noái röìi vua beân caách chûác Triïåu Thuác Àaái àuöíi vïì quï. Thuác Àaái ngûãa mùåt lïn trúâi than: - Nguy bang bêët nhêåp, loaån bang bêët cûá. Tuy nhiïn, ta khöng khoãi àau loâng nhòn nhaâ Têy Chu mêët nûúác . Than röìi beân dùæt caã gia quyïën trúã vïì nûúác Têën. Luác êëy coá quan Àaåi phu Bao Hûúáng vûâa úã Bao Trung vïì, nghe tin Thuác Àaái bõ àuöíi, beân vöåi vaä vaâo triïìu can giaán rùçng: - Têu Bïå haå , nûúác nhaâ àang xaãy ra nhiïìu àiïìm tai biïën, Bïå haå laåi àuöíi caã caác töi hiïìn, thò lêëy ai phoâ xaä tùæc. Vua caã giêån, truyïìn bùæt Bao Hûúáng haå nguåc. Tûâ êëy khöng coân ai daám ngùn caãn nûäa. Trúã laåi viïåc ngûúâi baán cung luác trûúác, sau khi vúát àûúåc àûáa beá, beân tröën vïì Bao Thaânh êín naáu. Nhûng vò ngheâo khoá nuöi àûáa beá khöng nöíi, múái àem cho möåt nhaâ giaâu, hiïëm con laâ Tû àaåi àùåt tïn àûáa beá laâ Bao Tûå. Naâng Bao Tûå tuöíi vûâa mûúâi böën maâ cao lúán nhû möåt thiïëu nûä mûúâi saáu, mûúâi baãy sùæc àeåp tuyïåt trêìn, mùæt phûúång, maây ngaâi, àaáng bêåc khuynh thaânh, khuynh quöëc. Nhûng vò úã chöën thön quï, dêîu sùæc nûúác hûúng trúâi cuäng khöng ai biïët túái. Möåt höm, Höìng Àûác laâ con cuãa Bao Hûúáng, nhên thêu thuïë laâng ài qua àêëy, thêëy Bao Tûå àang gaánh nûúác. Höìng Àûác àûáng sûäng súâ, chùæc lûúäi khen thêìm : - Laâng quï muâa nhû vêìy, sao laåi coá ngûúâi àeåp àïën thïë ! Böîng chaâng laåi sanh ra möåt yá nghô: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. ÀÖNG CHU LIÏÅT QUÖËC 19 - Cha ta bõ tuâ núi Kiïíu Kinh àaä ba nùm, maâ vua chûa tha. Nay, nïëu àûúåc naâng naây àem dêng cho vua, ùæt vua tha töåi. Beân hoãi thùm tïn hoå röìi trúã vïì nhaâ thûa vúái meå: - Phuå thên con vò taánh ngay thùèng maâ traái yá vua, chûá khöng laâm gò nïn töåi. Nay vua àang tuyïín gaái àeåp, maâ con gaái nhaâ Tû Àaåi laåi àeåp vö ngêìn, nïëu chuáng ta mua àûúåc àem dêng cho vua, chuöåc töåi cho phuå thên, êëy laâ kïë cuãa Taáng nghi sanh cûáu Vùn Vûúng ngaây xûa àoá. Meå Höìng Àûác noái: - Nïëu kïë êëy maâ thaânh tûåu, àem laåi sûå sum hoåp gia àònh, thò meå àêu coá tiïëc gò vaâng baåc. Àûúåc lúâi Höìng Àûác caã mûâng, àem ba trùm têëm luåa àïën nhaâ Tû Àaåi hoãi mua naâng Bao Tûå. Viïåc mua baán khöng khoá khùn lùæm, vò Bao Tûå laâ con nuöi, nhaâ Tû Àaåi àêu coá mïën tiïëc laâm chi. Höìng Àûác àem vïì, hûúng xöng xaå ûúáp thay àöíi xiïm y, daåy cho biïët nhûäng pheáp tùæc cêìn thiïët, röìi dêîn àïën Kiïíu Kinh tòm caách lo loát vúái Quaách cöng nhúâ baão têëu. Quaách cöng thêëy vaâng baåc, loâng mûâng rúä vaâo triïìu têu vúái U Vûúng rùçng: - Bao Hûúáng ngöî nghõch oai trúâi, töåi àaáng muön thaác. Nay coá con laâ Höìng Àûác , chùèng naâi khoá khùn tòm kiïëm khùæp núi múái àûúåc möåt myä nhên tïn Bao Tûå, àem àïën dêng cho Bïå haå àïí chuöåc töåi cha, xin Bïå haå nghô têëm loâng hiïëu thaão maâ lûúång xeát. U Vûúng nghe têu caã mûâng truyïìn dêîn Bao Tûå vaâo bïå kiïën. Bao Tûå bûúác vaâo quyâ laåy trûúác ngai. U Vûúng xem thêëy mùåt röìng ngêy ngêët, nhòn maäi khöng thöi! Qua möåt luác, vua múái sûåc tónh, nghô thêìm: - Àaä biïët bao nhiïu cung nûä tuyïín lûåa, nhûng chûa hïì coá ngûúâi naâo chim sa caá lùån nhû vêìy. Beân haå chó tha Bao Hûúáng vaâ cho phuåc chûác. Laåi truyïìn dêîn Bao Tûå vaâo möåt biïåt cung, khöng cho Thên hêåu hay. Àïm êëy U Vûúng say tònh caá nûúác. Vaâ, tûâ àoá chùèng luác naâo rúâi Bao Tûå. Khi xem trùng, khi saánh nguyïåt, khi àöëi êím, luác ca xang, http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2