intTypePromotion=1
ADSENSE

ETABS căn bản và ứng dụng tin học trong xây dựng: Phần 1 (Tái bản lần 01): Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

275
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. Đây là hệ chương trình phân tích và thiết kế kết cấu chuyên dụng trên máy tính cho các công trình dân dụng ETABS được phát triển bởi CSi (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA). Mời các bạn cùng tìm hiểu Tài liệu Ứng dụng tin học trong xây dựng - Phần 1: ETABS căn bản (Tái bản lần 01): Phần 1 để nắm bắt thêm nội dung thông tin vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ETABS căn bản và ứng dụng tin học trong xây dựng: Phần 1 (Tái bản lần 01): Phần 1

 1. ĈҤ,+Ӑ&6Ѭ3+Ҥ0.Ӻ7+8Ұ77+¬1+3+Ӕ+Ӗ&+Ë0,1+ .+2$;Æ
 2.       7K6/Ç3+ѬѪ1*%Î1+   1DÌP
 3.   (7$%6 ([WHQGHG'$QDO\VLVRI%XLOGLQJ6\VWHPV
 4. 
 5. 0Ө&/Ө&   3+Ҫ1(7$%6&Ă1%Ҧ1 9tGө 9tGө 9tGө 9tGө 9tGө 9tGө 9tGө       
 6. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK 9Ë'Ө 7tQKWRiQQӝLOӵFFKRNKXQJFKӏXWҧLWUӑQJQKѭKuQKYӁ/ӵFSKkQEӕTOjWƭQKWҧLOӵFWұSWUXQJ 3 Oj KRҥW WҧL OӵF WұS WUXQJ 3 Oj WҧL WUӑQJ JLy 9ұW OLӋX Er W{QJ Fy FҩS ÿӝ EӅQ % 
 7. ( u N1 P  J N1 P Q  3 N1 T N1P 3 N1 [FP [FP [FP P P P .KӣLÿӝQJ(7$%6 7ӯWUuQKÿѫQ6WDUW!3URJUDPV!(7$%6!(7$%6KRһFQKҳSÿ~SOrQELӇXWѭӧQJFӫD (7$%6WUrQPjQKuQKQӅQ:LQGRZV  &KӑQÿѫQYӏN1P .KӣLWҥRP{KuQK ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 8. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK 7ӯ0HQX)LOH!1HZ0RGHOKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKӑDL1HZ0RGHO ,QLWLDOL]DWLRQ[XҩWKLӋQ   ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 9. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK /ѭXILOH 7ӯ0HQX)LOH!6DYHKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL6DYH0RGHO)LOH$VFKR SKpSFKӑQWKѭPөFÿӇOѭXYjÿһWWrQILOH ĈӏQKQJKƭDÿһFWUѭQJYұWOLӋX 7ӯ0HQX'HILQH!0DWHULDO3URSHUWLHVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL'HILQH 0DWHULDOV[XҩWKLӋQ  ĈӏQKQJKƭDWLӃWGLӋQ 7ӯ0HQX'HILQH!)UDPH6HFWLRQVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ WUrQWKDQKF{QJFө +ӝSWKRҥL'HILQH)UDPH3URSHUWLHV[XҩWKLӋQ   ĈӏQKQJKƭDFiFWUѭӡQJKӧSWҧLWUӑQJ 7ӯ0HQX'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ WUrQWKDQKF{QJFө +ӝSWKRҥL'HILQH6WDWLF/RDG&DVH1DPHV[XҩWKLӋQ ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 10. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK  ĈӏQKQJKƭDFiFWәKӧSWҧLWUӑQJ 7ӯ0HQX'HILQH!/RDG&RPELQDWLRQVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ WUrQWKDQKF{QJFө +ӝSWKRҥL'HILQH/RDG&RPELQDWLRQV[XҩWKLӋQ  ;k\GӵQJP{KuQK 7ӯ0HQX'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!'UDZ/LQHVLQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQ(OHY'
 11. KRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ   ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 12. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK 7ӯ0HQX'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!&UHDWH&ROXPQVLQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQ
 13. KRһF QKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ   &KӑQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL6HW%XLGLQJ 9LHZ2SWLRQVFKRSKpSWKLӃWOұSFiFW\FKӑQKLӇQWKӏNKiFQKDX 0XӕQKLӇQWKӏPһWÿӭQJFKӑQ9LHZ!6HW(OHYDWLRQ9LHZKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL6HW(OHYDWLRQ9LHZFKRSKpSOӵDFKӑQPһWÿӭQJFҫQKLӇQWKӏ1KҳSFKXӝWYjRKDLELӇXWѭӧQJ ÿӇGLFKX\ӇQTXDOҥLJLӳDFiFPһWÿӭQJ  ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 14. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK 0XӕQKLӇQWKӏPһWEҵQJFKӑQ9LHZ!6HW3ODQ9LHZKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝS WKRҥL6HW3ODQ9LHZFKRSKpSOӵDFKӑQPһWEҵQJFҫQKLӇQWKӏ1KҳSFKXӝWYjRKDLELӇXWѭӧQJ  ÿӇGLFKX\ӇQTXDOҥLJLӳDFiFPһWEҵQJ  .KDLEiRÿLӅXNLӋQOLrQNӃWYӟLÿҩW +LӇQWKӏPһWÿӭQJFKӑQFiFÿLӇPFҫQJiQÿLӅXNLӋQOLrQNӃWYӟLÿҩW&KӑQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW !5HVWUDLQV 6XSSRUWV
 15. KRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL$VVLJQ5HVWUDLQV[XҩWKLӋQ     ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 16. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK .KDLEiRWҧLWUӑQJ .KDLEiR77&KӑQGҫPFҫQNKDLEiRWҧLWUӑQJVDXÿyFKӑQ$VVLJQ!)UDPH/LQH/RDGV! 'LVWULEXWHGKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV[XҩWKLӋQ   .KDLEiR+7&KӑQGҫPFҫQNKDLEiRWҧLWUӑQJVDXÿyFKӑQ$VVLJQ!)UDPH/LQH/RDGV! 3RLQWKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL)UDPH3RLQW/RDGV[XҩWKLӋQ     ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 17. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK .KDLEiR*,2&KӑQÿLӇPFҫQNKDLEiRWҧLWUӑQJVDXÿyFKӑQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW/RDGV! )RUFHKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL3RLQW)RUFHV[XҩWKLӋQ  7ӵÿӝQJÿiQKOҥLQKmQWҩWFҧFiFÿӕLWѭӧQJ 7ӯ0HQX(GLW!$XWR5HODEHO$OO+ӝSWKRҥL(WDEV 3KkQWtFK 7ӯ0HQX$QDO\]H!6HW$QDO\VLV2SWLRQV+ӝSWKRҥL$QDO\VLV2SWLRQV&KӑQ;=3ODQH &KӑQ$QDO\]H!5XQ$QDO\VLVKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ  ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 18. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ;HPNӃWTӫDELӃQGҥQJFKX\ӇQYӏ 7ӯ0HQX'LVSOD\!6KRZ'HIRUPHG6KDSHKRһFQKҳSFKXӝWYjRELӇXWѭӧQJ +ӝSWKRҥL 'HIRUPHG6KDSH[XҩWKLӋQ    ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 19. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ;HPNӃWTӫDQӝLOӵF 7ӯ0HQX'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!)UDPH3LHU6SDQGUHO)RUFHV KRһFQKҳSFKXӝWYjRKӝSWKҧ[XӕQJ YjFKӑQ)UDPH3LHU6SDQGUHO)RUFHV+ӝSWKRҥL0HPEHU )RUFH'LDJUDPIRU)UDPHV[XҩWKLӋQ  ;HPNӃWTӫDSKҧQOӵF 7ӯ0HQX'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQVKRһFQKҳS FKXӝWYjRKӝSWKҧ[XӕQJ YjFKӑQ6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQV  ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
 20. 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ;XҩWILOHNӃWTXҧ 7ͳ0HQX)LOH!3ULQW7DEOHV!$QDO\VLV2XWSXW+ӝSWKRҥL3ULQW2XWSXW7DEOHV       ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ Share by Share-connect.blogspot.com 7UDQJ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2