Giải bài toán kết cấu xây dựng bằng phần mềm sap

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
548
lượt xem
414
download

Giải bài toán kết cấu xây dựng bằng phần mềm sap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hộp thoại coordinate system definition trong đó: cartesian ( hệ tọa độ Đecác) cylindrical - Chọn hệ tọa độ sử dụng và xây dựng lưới mô hình ( chọn hệ tọa độ Đêcác)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài toán kết cấu xây dựng bằng phần mềm sap

 1. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… Gi¶i bµi to¸n kÕt cÊu x©y dùng b»ng phÇn mÒm Sap 2000 v7.42 C¸c b−íc tiÕn h nh: 1.Khëi ®éng phÇn mÒm Sap 2000 v7.42 - Tõ Tr×nh ®iÒu khiÓn Start chän All Programs/Sap2000 nonlinear/Sap2000 nonlinear Bá chän Show tips at Startup v chän OK - Chän ®¬n vÞ : Ton – m ( TÊn – mÐt ) - Chän New Model ( hoÆc Ctrl +N) - Hép tho¹i Coordinate System Definition trong ®ã : Cartesian ( hÖ to¹ ®é §ªc¸c ) Cylindrical ( To¹ ®é cùc ) - Chän hÖ to¹ ®é sö dông v x©y dùng l−íi m« h×nh ( chän hÖ to¹ ®é §ªc¸c ). *T¹i Number of Grid Spaces X direction ( nhÞp ) chän l 3 ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 1
 2. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… Y direction chän l 0 Z direction ( tÇng ) chän l 2 *T¹i Grid Spaces X direction ( chiÒu d i nhÞp ) chän l 21 Y direction chän l 1 Z direction ( chiÒu cao 1 tÇng ) chän l 7.7 cao tr×nh vai cét - Chän OK T¾t cöa sæ 3D, chän cöa sæ làm viÖc 2D hÖ trôc l m viÖc l XZ ( 2D view ) trªn thanh c«ng cô 2. Ghi v ®Æt tªn file - Chän menu file/Save t¹i hép Save in chän thu môc ®Ó l−u file ë ®©y t«i chän l : BTL tin hoc(Tuan) ®Æt tªn trong hép File name ( t«i ®Æt l 3nhÞp40m21m40m ) Chän Save. 3. Söa hÖ l−íi cho phï hîp víi ®Ò b i ® cho - V o tr×nh ®¬n Draw/Edit Grid xuÊt hiÖn hép tho¹i Modify Grid line ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 2
 3. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… Chän Direction Z söa ®−êng l−íi 15.4 th nh 12.2 ( do 7,7 + 4,5 = 12,2 ) - Chän Move Grid Line ( söa ®−êng l−íi) chän OK. - Chän Direction X söa c¸c ®−êng l−íi : §Ò b i cho nhÞp gi÷a l 21 mÐt v 2 nhÞp biªn l 40 mÐt, ®−êng l−íi t¹o ra l : l−íi gi÷a v l−íi biªn ®Òu l 21mÐt + Söa l−íi biªn l - 31.5 th nh - 50.5 chän Move Grid Line sau ®ã chän OK * Thªm c¸c ®−êng l−íi hiÖn vÞ trÝ trôc cét biªn A - Chän Direction X t¹o c¸c ®−êng l−íi míi : ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 3
 4. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… + §iÓm ®Æt lùc m¸i c¸ch trôc ®Þnh vÞ trôc cét biªn mét kho¶ng l 0.15 mÐt tõ trôc (- 50.5) t¹o ra ®−êng l−íi -50.5 +0.15 = - 50.35 chän Add Grid Line + PhÇn trªn cét biªn (cã h = 0,4mÐt) Trôc gi÷a phÇn trªn cét biªn cã ®−êng l−íi l - 50.5 + 0.2 = - 50.3 chän Add Grid Line + PhÇn d−íi cét biªn (cã h = 0,6 mÐt) Trôc gi÷a phÇn d−íi cét biªn cã ®−êng l−íi l : - 50.5 + 0.3 = - 50.2 chän Add Grid Line + §iÓm ®Æt lùc dÇm cÇu trôc c¸ch trôc ®Þnh vÞ trôc cét biªn mét kho¶ng l 0.75 mÐt tõ trôc (- 50.5) t¹o ra ®−êng l−íi -50.5 + 0.75 = - 49.75 chän Add Grid Line * Thªm c¸c ®−êng l−íi hiÖn vÞ trÝ trôc cét gi÷a B - Chän Direction X t¹o c¸c ®−êng l−íi míi : + §iÓm ®Æt lùc m¸i c¸ch trôc ®Þnh vÞ trôc cét gi÷a mét kho¶ng l 0.15 mÐt tõ trôc (- 10.5) t¹o ra ®−êng l−íi -10.5 – 0.15 = - 10.65 chän Add Grid Line + §iÓm ®Æt lùc dÇm cÇu trôc c¸ch trôc ®Þnh vÞ trôc cét gi÷a mét kho¶ng l 0.75 mÐt tõ trôc (- 10.5) t¹o ra ®−êng l−íi -10.5 – 0.75 = - 11.25 chän Add Grid Line 4. VÏ c¸c phÇn tö thanh thÓ hiÖn cét biªn v cét gi÷a - Chän Draw/Quick Draw Frame Element hoÆc chän nót ( VÏ nhanh ) trªn thanh c«ng cô dïng ®Ó vÏ c¸c ®o¹n d i ng¾n kh¸c nhau. Muèn vÏ chØ cÇn bÊm ®Çu mòi tªn v o ®−êng l−íi cÇn vÏ ( L−u ý ph¶i bÊm ®óng v o ®−êng l−íi nÕu bÊm lÖch xÏ t¹o ra 2 ®−êng chÐo nhau) - Chän Draw/ Draw Frame Element hoÆc chän nót trªn thanh c«ng cô dïng ®Ó vÏ c¸c ®o¹n d i ng¾n kh¸c nhau. Muèn vÏ chØ cÇn bÊm ®Çu mòi tªn v o 1 ®iÓm cña ®−êng l−íi cÇn vÏ xÏ xuÊt hiÖn ®−êng chÊm chÊm sau ®ã kÐo d i ra nèi v o ®iÓm thø 2 ( L−u ý ph¶i phãng to ®−êng l−íi nªn sau ®ã tiÕn h nh vÏ bÊm ®óng v o ®iÓm cÇn vÏ nÕu bÊm lÖch xÏ t¹o ra 1 ®−êng kh¸c ) ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 4
 5. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… - Muèn xo¸ ®−êng vÏ sai dïng chuét t¹o 1 khung bao xung quanh ®−êng vÏ sai hoÆc bÊm v o ®iÓm vÏ sai sau ®ã dïng phÝm Delete trªn b n phÝm ®Ó xo¸ v bÊm v o nót Restore Full View ( hoÆc Ên F3 ) - Chän chÕ ®é b¾t dÝnh : Draw/Snap to… + Joints ( b¾t dÝnh ®iÓm ) + Line Ends and Midpoints (®iÓm gi÷a, ®iÓm mót) v c¸c ®iÓm kh¸c… 5. Sau khi vÏ c¸c ®−êng l−íi trôc cét biªn, ®iÓm ®Æt lùc m¸i, lùc dÇm cÇu trôc v trôc cét gi÷a míi vÏ ®−îc 1 ®iÓm chÊt t¶i m¸i, 1 ®iÓm chÊt t¶i dÇm cÇu trôc. * Dïng lÖnh Replicate ®Ó lÊy ®èi xøng phÇn cßn l¹i cña trôc cét gi÷a t¹i 2 ®iÓm cßn l¹i - Dïng chuét t¹o khung l−íi bao lÊy cét gi÷a võa vÏ sau ®ã chän Edit/Replicate…hoÆc ( Ctrl + R ) xuÊt hiÖn hép tho¹i Replicate chän tab Mirror ( lÊy ®èi xøng ) - T¹i Mirror About chän YZ Plane (mÆt ph¼ng YZ) - T¹i Ordinate X ( ®èi xøng qua trôc X ) x¸c ®Þnh to¹ ®é - 10.5 chän OK 6. VÏ thanh nèi gi÷a 2 ®Ønh cét biªn v gi÷a thÓ hiÖn d n m¸i - Chän Opition/Windows/Tow Tiled Vertically më 2 cöa sæ l m viÖc chuyÓn 1 cöa sæ tõ mÆt ph¼ng XY sang mÆt ph¼ng XZ, dïng c«ng cô phãng to Rubber Band Zoom phãng to ®Ønh cét biªn t¹i cöa sæ l m viÖc thø nhÊt, phãng to ®Ønh cét gi÷a t¹i cöa sæ thø 2 - Chän Draw/ Draw Frame Element VÏ nèi tõ ®iÓm ®Æt lùc m¸i cét biªn ®Õn ®iÓm gi÷a trôc cét gi÷a, sau ®ã ®ãng 1 cöa sæ l¹i. 7. LÊy ®èi xøng qua gèc to¹ ®é t¹o cét biªn v cét gi÷a cßn l¹i phÝa bªn kia - BÊm chän All trªn thanh c«ng cô hoÆc ( Ctrl + A ), to n bé khung vÏ ® ®−îc chän. - Chän Edit/Replicate…hoÆc ( Ctrl + R ) xuÊt hiÖn hép tho¹i Replicate chän tab ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 5
 6. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… Mirror lÊy ®èi xøng qua mÆt ph¼ng YZ to¹ ®é X l 0 chän OK 8. VÏ thanh dÇm 2 trôc cét gi÷a nèi 2 khung t¹i 2 ®iÓm ®¨th lùc m¸i víi nhau ( c¸ch l m nh− ë môc 5 ) 9. §Æt liªn kÕt ng m 4 ch©n cét Dïng chuét t¹o khung bao lÊy 4 ch©n cét - Chän Assign/Joint/Restraints T¹i Fast Restraints chän ng m v OK 10. Gi¶i phãng liªn kÕt ng m cña d n m¸i víi ®Ønh cét th nh liªn kÕt khíp - Dïng chuét kÝch chän d n m¸i cÇn gi¶i phãng liªn kÕt - Chän Assign/Frame/Releases hép tho¹i Frame Releases xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 6
 7. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… - Chän Torsion ( m«men xo¾n quanh trôc ) - Chän Moment 22 ( m«men uèn quanh trôc 2 ) - Chän Moment 33 ( m«men uèn quanh trôc 3 ) chän OK 11. §Þnh nghÜa vËt liÖu v mÆt c¾t cho 3 lo¹i phÇn tö thanh t−¬ng øng víi 3 lo¹i tiÕt diÖn cét, d n. * §Þnh nghÜa vËt liÖu : - Chän Define/Materials hép tho¹i Difine Materials xuÊt hiÖn Chän CONC/ chän Add New Material ®iÒn c¸c th«ng sè nh− h×nh cho vËt liÖu bª t«ng v chän OK Chän STEEL v chän Add New Material ®iÒn c¸c th«ng sè nh− h×nh cho vËt liÖu ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 7
 8. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… thÐp v chän OK Sau ®ã OK ®ãng hép tho¹i Difine Materials * §Þnh nghÜa 3 mÆt c¾t phÇn tö thanh. - Chän Difine/Frame Section hép tho¹i Difine Frame Section xuÊt hiÖn T¹i Click to chän Add Rectangulat ( h×nh ch÷ nhËt ) hép tho¹i Frame Section xuÊt hiÖn, ghi kÝch th−íc phÇn trªn cét biªn ( 0404 ) sau ®ã chän OK ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 8
 9. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… - Ghi kÝch th−íc phÇn trªn cét gi÷a, phÇn d−íi cét biªn(0406) sau ®ã chän OK - Ghi kÝch th−íc phÇn d−íi cét gi÷a (0406) sau ®ã chän OK - Ghi kÝch th−íc thanh d n (DAN) sau ®ã chän OK ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 9
 10. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… Chän OK ®ãng hép tho¹i Define Frame Section ( Depth (t3) l chiÒu cao h v With (t2) l chiÒu réng b ) 12. G¸n mÆt c¾t cho phÇn tö thanh phï hîp víi b¶n vÏ kÕt cÊu * G¸n mÆt c¾t cho phÇn trªn cét biªn, trªn cét gi÷a, d−íi cét biªn, d−íi cét gi÷a, d n v vai cét. - Dïng chuét chän phÇn trªn cét biªn, chän Assign/Frame/Section hép tho¹i Define Frame Section xuÊt hiÖn. T¹i Frame Section Name chän 0404, chän OK - Dïng chuét chän phÇn d−íi cét biªn v phÇn trªn cét gi÷a, chän Assign/Frame/Section hép tho¹i Define Frame Section xuÊt hiÖn. T¹i Frame Section Name chän 0406, chän OK - Dïng chuét chän phÇn d−íi cét gi÷a, chän Assign/Frame/Section hép tho¹i Define Frame Section xuÊt hiÖn. T¹i Frame Section Name chän 0408, chän OK - Dïng chuét chän tÊt c¶ c¸c thanh cßn l¹i ®Ønh cét, vai cét chän Assign/Frame/Section hép tho¹i Define Frame Section xuÊt hiÖn. T¹i Frame Section Name chän DAN, chän OK 13. §Þnh nghÜa 11 tr−êng hîp t¶i träng - Chän Difine/ Stastic Load Case…hép tho¹i Difine Stastic Load Case Names xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 10
 11. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… TiÕn h nh khai b¸o nh− sau: L−u ý : khi khai b¸o 11 tr−êng hîp t¶i träng, sau khi khai b¸o xong 1 t¶i träng chän Add New Load nÕu sai th× söa l¹i b»ng Change Load, khai b¸o ®ñ 11 tr−êng hîp t¶i träng th× chän OK STT Tªn t¶i träng Ký hiÖu Type( thuéc lo¹i ) Self Weight ( Name Load ) Load Multipler( h/s v−ît t¶i ) 1 TÜnh t¶i m¸i 1 Gm1 DEAD (tÜnh t¶i) 0 2 TÜnh t¶i m¸i 1 Gm2 DEAD (tÜnh t¶i) 0 3 TÜnh t¶i dÇm cÇu trôc Gd DEAD (tÜnh t¶i) 0 4 TÜnh t¶i cét TTcot DEAD (tÜnh t¶i) 1.1 5 Ho¹t t¶i m¸i Pm Live ( ®éng ) 0 6 Ho¹t t¶i dÇmcÇu trôcA DmaxPA Live ( ®éng ) 0 6* Ho¹t t¶i dÇmcÇu trôcTB DmaxTB Live ( ®éng ) 0 6** Ho¹t t¶i dÇmcÇu trôcPB DmaxPB Live ( ®éng ) 0 7 Lùc h m ngang xe conA TmaxA Live ( ®éng ) 0 7* Lùc h m ngang xe conB TmaxB Live ( ®éng ) 0 8 ¸p lùc giã ®Èy P day Wind ( giã ) 0 9 ¸p lùc giã hót P hut Wind ( giã ) 0 10 Giã tr¸i S1 Wind ( giã ) 0 11 Giã ph¶i S2 Wind ( giã ) 0 ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 11
 12. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 12
 13. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… 14. Tæ hîp tÜnh t¶i Chän Difine/ Load Combinations hép tho¹i Difine Load Combinations xuÊt hiÖn chän Add New Combo, hép tho¹i Load Combination Data xuÊt hiÖn Khai b¸o nh− trªn h×nh v chän c¸c tÜnh t¶i t¹i hép Define Combination Case Name v Scale Factor l 1, chän Add cho tõng tÜnh t¶i, nÕu sai söa b»ng Modify, xo¸ b»ng Delete, khi ®ñ 4 tÜnh t¶i chän OK 15. ChÊt t¶i cho tõng tr−êng hîp t¶i träng * TÜnh t¶i m¸i( Gm1) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to ®Ønh cét biªn, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc m¸i - Dïng chuét chän 4 ®iÓm cÇn ®Æt lùc Gm1 sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 13
 14. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… T¹i Load Case Name chän Gm1 T¹i Loads/ ForceGlobal Z : -116 v OK * TÜnh t¶i m¸i( Gm2) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to ®Ønh cét gi÷a, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc m¸i - Dïng chuét chän 2 ®iÓm cÇn ®Æt lùc Gm2 sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads…chän Forces… hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän Gm2 T¹i Loads/ ForceGlobal Z : -121 v OK * TÜnh t¶i dÇm cÇu trôc ( Gd) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to vai cét biªn v cét gi÷a, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc dÇm cÇu trôc - Dïng chuét chän 6 ®iÓm cÇn ®Æt lùc Gd sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 14
 15. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… loads…chän Forces… hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän Gd T¹i Loads/ ForceGlobal Z : -12 v OK * Ho¹t t¶i m¸i ( Pm) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to vai cét biªn v cét gi÷a, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc dÇm cÇu trôc - Dïng chuét chän 6 ®iÓm cÇn ®Æt lùc Pm sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän Pm T¹i Loads/ ForceGlobal Z : -14 v OK * Ho¹t t¶i cÇu trôc ( Dmax v Dmin ) + ChÊt t¶i phÝa ph¶i cét biªn A ( DmaxPA) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to bªn ph¶i vai cét biªn A, phãng ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 15
 16. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPA - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc ph¶i cét A sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxPA T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 80 v OK - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa tr¸i vai cét gi÷a B, phãng to ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPA - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc tr¸i cét B ( trÞ sè lóc n y l Dmin ) sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxPA T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 25.2 v OK + ChÊt t¶i phÝa tr¸i cét gi÷a B ( DmaxTB) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa tr¸i vai cét gi÷a B, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxTB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc tr¸i cét B sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 16
 17. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… T¹i Load Case Name chän DmaxTB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 80 v OK - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa ph¶i vai cét biªn A, phãng to ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxTB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc ph¶i cét A ( trÞ sè lóc n y l Dmin ) sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxTB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 25.2 v OK + ChÊt t¶i phÝa ph¶i cét gi÷a B ( DmaxPB) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa ph¶i vai cét gi÷aB, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc ph¶i cét B sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 17
 18. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… T¹i Load Case Name chän DmaxPB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 80 v OK - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa tr¸i vai cét gi÷a C , phãng to ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc tr¸i cét C ( trÞ sè lóc n y l Dmin ) sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxPB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 25.2 v OK + ChÊt t¶i phÝa tr¸i cét biªn D ( DmaxPA) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa tr¸i vai cét biªn D, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPA - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc tr¸i cét D sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 18
 19. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… T¹i Load Case Name chän DmaxPA T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 80 v OK - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa ph¶i vai cét gi÷a C, phãng to ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxPA - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc ph¶i cét C ( trÞ sè lóc n y l Dmin ) sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxPA T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 25.2 v OK + ChÊt t¶i phÝa ph¶i cét gi÷a C ( DmaxTB) - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa ph¶i vai cét gi÷a C, phãng to c¸c ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxTB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc ph¶i cét C sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 19
 20. BTL Tin häc øng dông Gi¸o viªn h−íng dÉn : Ho ng Giang …………………………………………………………………………………… T¹i Load Case Name chän DmaxTB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 80 v OK - Dïng c«ng cô Rubber Band Zoom phãng to phÝa tr¸i vai cét biªn D, phãng to ®iÓm cÇn ®Æt lùc DmaxTB - Dïng chuét chän ®iÓm cÇn ®Æt lùc tr¸i cét D ( trÞ sè lóc n y l Dmin ) sau ®ã v o Assign/ Joint Stactic loads chän Forces hép tho¹i Joint Forces xuÊt hiÖn T¹i Load Case Name chän DmaxTB T¹i Loads/ ForceGlobal Z : - 25.2 v OK * Lùc h m xe con ( Tmax ) + Lùc h m t¹i cét biªn A - Dïng chuét chän thanh htrªn cét biªn A - Chän Assign/ Frame Stactic Load/Point and Uniform… hép tho¹i Point and ……………………………………………………………………………………. Sinh viªn : Cao Anh TuÊn Líp XDD44 - §HT3 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản