intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Lịch sử lớp 5

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
238
lượt xem
34
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Lịch sử lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: lịch sử lớp 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Lịch sử lớp 5

 1. Ngoc Danh PHOTO . N¨m: 2010
 2. Bµi1 0 GV thùc hiÖn: Lý Xuân Phương S / 21
 3. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: Bài cũ: Chọn câu trả lời đúng nhất : Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám ở nước ta là: a/ 28-8 b/ 19-8 c/ 25-8 . d/ 23-8
 4. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử:
 5. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. S / 21 Lich sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyên ngôn Độc lập là gì? Tuyªn ng«n §é c lËp lµ v¨n b¶n tuyªn bè cho c¶ n­íc vµ thÕ giíi b iÕt vÒ quyÒn ®é c lËp , tù do c ña mé t n­íc.
 6. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. S / 21 Lich sử: B¸c hå ®äc tuyªn ng «n ®é c lËp 1 . Quang c ¶nh Hµ Né i ng µy 2­9­1945
 7. Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c ¶nh ngµy 2-9-1945 ë HµNé i?
 8.  Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. S / 21 Lich sử: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2 – 9 – 1945 - Hà Nội tưng bừng màu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ hoa. - Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái trai mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. - Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng.
 9. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: B¸c hå ®äc tuyªn ng «n ®é c lËp 1 . Quang c ¶nh Hµ Né i ng µy 2­9­1945. DiÔn biÕn lÔ tuyªn bè §éc 2. lËp.
 10. II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. Đọc thầm phần còn lại của sách giáo khoa và nêu diễn biến của buổi lễ tuyên bố độc lập theo gợi ý sau: Thảo luận nhóm 1 . Buæ i lÔ b ¾t ®Çu khi nµo ? 2 . Tro ng b uæ i lÔ d iÔn ra c ¸c s ù v iÖc c hÝnh g ×? 3 . Buæ i lÔ kÕt thó c ra s ao ?
 11. II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. - Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9- 1945 * Các thành viên *Bác Hồ cùng các vị * B ác Hồ đọc trong Chính phủ trong Chính phủ lâm Tuyên ngôn lâm thời ra mắt thời bước lên lễ đài Độc lập . và tuyên thệ chào nhân dân. trước quốc dân đồng bào.
 12. II. Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập. Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam…
 13. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: B¸c hå ®äc tuyªn ng «n ®é c lËp 1 . Quang c ¶nh Hµ Né i ng µy 2­9­1945 2. DiÔn biÕn lÔ tuyªn bè §é c lËp ­­ K3. ®ang dungB¸cTuyªn ng«n §éc lËp, B¸c Hå Theo em, ®äc b¶n dõng l¹i hái nh©n Tuyªn hi Néi viÖc chÝnh cña b¶n d©n “ T«i kÝnh®ångcña c hóng râ ®· dõng l¹i ®Ó lµm t×nh n ãi, n g«n §éc lËp kh«ng?” cho thÊy g×? yªu bµo nghe ta c ¶m cña Ng­êi ®è i víi nh©n d©n nh­ thÕ nµo ? § iÒu ®ã cho thÊy B¸c rÊt gÇn gòi , gi¶n dÞ vµ rÊt ®ç i t«n träng nh©n d©n; v× lo l¾ng nh©n d©n k h«ng nghe râ ®-îc néi dung c ña b¶n Tuy ªn ng«n § éc lËp – mét v¨n b¶n cã ý nghÜa träng ®¹i ®è i víi lÞc h s ö ®Êt n-íc.
 14. III. Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập. Y ª u c Çu : L¾ng ng he 2 ®o ¹n trÝc h c ña Tuyªn ng «n §é c lËp, nªu né i dung c hÝnh c ña b¶n Tuyªn ng «n §é c lËp.
 15. Néi dung c hÝnh cña b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp lµ : K h¼ng ®Þnh quy Òn ®é c lËp, tù d o c ña d©n té c ViÖt Nam K h¼ng ®Þnh d©n té c ViÖt Nam s Ï quyÕt t©m gi÷ v ÷ng quy Òn tù do, ®é c lËp Êy .
 16. T¹i c¨n buång nhá thiÕu ¸nh s ¸ng cña ng«i nhµ s ©u t h¼m n»m gi÷a 36 phè ph-êng cæ kÝnh c ña Hµ Néi , v íi chiÕc m¸y ch÷ nµy , B¸c miÖt mµi lµm viÖc khi th× v iÕt, khi th× ®¸nh m¸y ®Ó cã ®-îc b¶n Tuy ªn ng«n § éc lËp....
 17. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: B¸c hå ®äc tuyªn ng «n ®é c lËp 1 . Quang c ¶nh Hµ Né i ng µy 2­9­1945 2. DiÔn biÕn lÔ tuyªn bè §é c lËp 3. Né i dung c hÝnh c ña b¶n Tuyªn ng «n §é c lËp 4 . ý n ghÜa lÞc h s ö c ña s ù kiÖn n gµy 2­9­1945
 18. Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp? Khẳng định quyền độc lập , tự do của dân tộc Việt Nam. ý n g hÜa lÞc h s ö c ña Khai sinh nước Việt Nam Tuy ª n ng «n §é c lËp Dân chủ Cộng hòa. Giành độc lập cho dân tộc Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.
 19. Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010. Lich sử: B¸c hå ®äc tuyªn ng «n ®é c lËp 1. Quang c ¶nh Hµ Né i ng µy 2­9­1945 2. DiÔn biÕn lÔ tuyªn bè §é c lËp 3. Né i dung c hÝnh c ña b¶n Tuyªn ng «n §é c lËp 4 . ý n g hÜa lÞc h s ö c ña s ù kiÖn ng µy 2­9­1945 Ngµy 2-9-1945, Chñ tÞch Hồ ChÝ Minh ®äc b¶n Tuyªn ng«n §é c lËp , khai s inh n-íc ViÖt Nam D©n chñ Cé ng hoµ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2