intTypePromotion=1

Giáo án hóa học lớp 12 - Học kỳ 2

Chia sẻ: Trương Chí Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
231
lượt xem
53
download

Giáo án hóa học lớp 12 - Học kỳ 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Hieåu caùch söû duïng moät soá thuoác thöû phaân tích. - Hieåu ñöôïc caùch nhaän bieát moät soá cation

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 12 - Học kỳ 2

  1. Hoá học 12 Tiết 62. § 40. NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Hieåu caùch söû duïng moät soá thuoác thöû phaân tích. - Hieåu ñöôïc caùch nhaän bieát moät soá cation vaø anion voâ cô ñôn giaûn trong dung dòch. 2. Kĩ năng - Reøn luyeän kó naêng vieát phöông trình hoaù hoïc daïng ion ruùt goïn. - Reøn luyeän kó naêng quan saùt, nhaän xeùt caùc hieän töôïng hoaù hoïc. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Hệ thống câu hỏi đàm thoại. Dụng cụ và hoá chất thí nghiệm. 2. Học sinh Chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP Phương pháp học tập chủ yếu là: Đàm thoại, nêu vấn đề, hoạt động nhóm và sử dụng thí nghiệm hoá học. Ngoài ra sử dụng phương pháp: Thuyết trình, sử dụng phương tiện trực quan IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản Hoạt động 1. I. NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH HS: Nghiên cứu SGK để thấy được Dùng thuốc thủ tạo với ion cần nhận biết một nguyên tắc nhận biết các ion trong dung sản phẩm đặc trưng: kết tủa; hợp chất có dịch. màu; một chất khí khó tan sủi bọt; một khí bay khỏi dung dịch. II. NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH Hoạt động 2. 1. Nhận biết cation Na+ GV: Chia HS trong lớp thành các nhóm. Dùng phương pháp vật lí thử màu ngọn lửa: • Cation Na+ làm ngọn lửa đèn khí không HS: Thảo luận nhóm để biết được cách màu chuyển thành màu vàng tươi nhận biết một số cation và anion trong dung dịch. Tiến hành các thí nghiệm để 2. Nhận biết cation NH4+ minh hoạ Dùng dung dịch kiềm NaOH hoặc KOH: • NH4+ + OH-  NH3↑ + H2O o → t Năm học: 2008 - 2009 1
  2. Hoá học 12 NH3 :Mùi khai và hoá xanh quỳ ẩm GV: Hướng dẫn HS tự tiến hành thí 3. Nhận biết cation Ba2+ nghiệm minh hoạ. Dùng dung dịch H2SO4 loãng, dư: • Ba2+ + SO42-  BaSO4 ↓ → Màu trắng GV: Nhận xét và đánh giá điểm của từng nhóm HS 4. Nhận biết cation Al3+ Dùng dung dịch kiềm dư: HS: Rút ra các kết luận cần thiết từ nội • Ban đầu: dung thảo luận và thí nghiệm Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 ↓ → Dạng keo • Sau đó: Al(OH)3 ↓ + OH-  AlO2- + 2H2O → 5. Nhận biết các cation Fe3+ ; Fe2+ ; Cu2+ a. Nhận biết cation Fe3+ Dùng dung dịch kiềm( OH-) hoặc NH3: • Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3 ↓ → Đỏ nâu b. Nhận biết cation Fe2+ Dùng dung dịch kiềm( OH-) hoặc NH3: • Ban đầu: Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2 ↓ → Trắng xanh • Sau đó: 4Fe(OH)2 ↓ + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 c. Nhận biết cation Cu2+ Dùng dung dịch NH3: • Ban đầu: Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 ↓ Màu xanh • Sau đó: Cu(OH)2 ↓ + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 Dung dịch xanh lam III. NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH 1. Nhận biết anion NO3- Dùng đồng trong môi trường axit: • Ban đầu: 3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O Dung dịch màu xanh • Sau đó: 2NO + O2 → 2NO2↑ Năm học: 2008 - 2009 2
  3. Hoá học 12 Nâu đỏ Không màu 2. Nhận biết anion SO42- Dùng dung dịch BaCl2 trong môi trường axit loãng dư: • Ba2+ + SO42-  BaSO4 ↓ → Màu trắng 3. Nhận biết anion Cl- Dùng dung dịch AgNO3 trong môi trường HNO3 loãng: • Ag+ + Cl-  AgCl ↓ → Màu trắng 4. Nhận biết anion CO32- Dùng dung dịch axit sau đó dùng tiếp dung dịch nước vôi trong: • 2H+ + CO32-  CO2↑+ H2O → • CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Màu trắng 4. Củng cố GV: Yêu cầu HS làm bài tập 1, 3, 6 SGK – 174 HS: Làm các bài tập theo yêu cầu của GV 5. Dặn dò GV: Hướng dẫn HS làm các BTVN và chuẩn bị bài học mới. Năm học: 2008 - 2009 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản